EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: КЛАСИФІКАЦІЯ, АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Ю.-Б. Р. Ханик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.142

УДК: 339.138:351

Ю.-Б. Р. Ханик

ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: КЛАСИФІКАЦІЯ, АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У наукових працях вітчизняних авторів дослідженню публічного маркетингу приділяється незначна увага. Однак досвід застосування маркетингу в публічному управлінні іноземних держав свідчить про ефективність та навіть необхідність використання маркетингової концепції під час здійснення успішного публічного управління. У науковій статті описано відмінність між публічною та державною владою. Визначено, що суб'єктом публічного маркетингу постає публічна влада. В свою чергу суб'єктами державної влади виступають органи законодавчої, виконавчої та судової влади, а суб'єктами публічної влади виступають органи державної влади та органи місцевого самоврядування в Україні. Визначено, що під об'єктами публічного маркетингу слід розглядати: окремого жителя відповідної адміністративно-територіальної одиниці, окремі соціальні групи чи населення загалом. А продуктами публічного маркетингу можуть виступати: державні товари, послуги чи програми, владні (публічні) рішення, загальний політичний курс певної країни, імідж держави чи певної території у державі. Розроблено класифікацію публічного маркетингу за 5 різними ознаками: за суб'єктами здійснення, за об'єктами здійснення, за видами продукції, за територіальною ознакою та за періодом часу, на який розробляється публічна маркетингова стратегія. Сформовано та описано алгоритм проведення публічного маркетингу, котрий складається із декількох етапів — від етапу виокремлення певної проблеми чи потреби громадян органами державної влади чи місцевого самоврядування до етапу аналізування успішності здійснення публічного маркетингу. Розроблено, описано та схематично представлено систему публічного маркетингу. Визначено, що система публічного маркетингу складатиметься із вхідної інформації, котра допомагає визначити проблему або потребу громадян органами державної влади чи місцевого самоврядування; обробки та аналізу такої інформації, вибору найкращого публічного вирішення цієї проблеми чи потреби, та представлення і просування цього рішення за допомогою каналів маркетингової комунікації (інструментів публічного маркетингу). На виході система публічного маркетингу представлена публічними рішеннями, що стосуються продукту публічного маркетингу, метою яких є досягнення максимальної соціальної ефективності та цілей, що ставив собі орган публічної влади, котрий застосовував публічний маркетинг.

Ключові слова: держава; публічний маркетинг; публічне управління; публічна влада.

Література

1. Ромат Є.В. Маркетинг у державному управлінні. Маркетинг в Україні. 2003. № 4. С. 32—35.
2. Шатун В.Т. Маркетинг в публічному управлінні: сутність, специфіка, класифікація. Наукові праці. Державне управління. 2016. Вип. 255. Т. 267. С. 181—187.
3. Королюк Ю.Г., Толуб'як В.С. Публічний маркетинг якості надання адміністративних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 103—106.
4. Дейнега О., Дейнега І. Маркетинг як інструмент розвитку потенціалу послугової діяльності територіальних громад. . ОНЛАЙН. DOI: https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.03
5. Калініченко Д. Публічний маркетинг з орієнтацією на потреби суспільства. Traektoriіа Nauki. 2017. Т. 11, № 3. С. 4021—4024. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.28-10
6. Окландер М.А. Маркетинг у секторах національної економіки: монографія. Одеса: Астропринт, 2004. 408 с.
7. Романенко К.М. Державний маркетинг як механізм максимізації соціальної ефективності державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 10. С. 85—88.
8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 13.05.2021).
9. Мельничук О.С. Словник іншомовних слів. Київ: "Українська радянська енциклопедія", 1974. 865 с.
10. Види маркетингу та їх характеристика. URL: https://sites.google.com/site/cherednychenkokatya40kd/home/vidi-marketingu-ta-ieh-harakteristika (дата звернення: 15.05.2021).
11. Коваленко І.І., Бідюк П.І., Гожий О.П. Вступ до системного аналізу: навч. посіб. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004. 148 с.

Y.-B. Khanyk

PUBLIC MARKETING: CLASSIFICATION, ALGORITHM FOR CONDUCTING AND FORMING A GENERAL SYSTEM

Summary

In the scientific works of domestic authors, little attention is paid to the study of public marketing. However, the experience of marketing in the public administration of foreign countries shows the effectiveness and even the need to use the marketing concept in the implementation of successful public administration. The scientific article describes the difference between public and state power. It is determined that the subject of public marketing is public authority. In turn, the subjects of state power are the bodies of legislative, executive and judicial power, and the subjects of public power are the bodies of state power and local self-government in Ukraine. It is determined that the objects of public marketing should be considered: an individual resident of the relevant administrative-territorial unit, individual social groups or the population as a whole. And, the products of public marketing can be: public goods, services or programs, government (public) decisions, the general political course of a country, the image of the state or a certain territory in the state. The classification of public marketing on 5 various signs is developed: on subjects of realization, on objects of realization, on kinds of production, on a territorial sign and on the period of time for which the public marketing strategy is developed. An algorithm for conducting public marketing has been formed and described, which consists of several stages — from the stage of identifying a particular problem or need of citizens by public authorities or local governments to the stage of analyzing the success of public marketing. The system of public marketing is developed, described and schematically presented. It is determined that the public marketing system will consist of input information that helps to identify the problem or need of citizens by public authorities or local governments; processing and analysis of this information, choosing the best public solution to a given problem or need, and presenting and promoting this solution through marketing communication channels (public marketing tools). At the end, the public marketing system is represented by public decisions concerning the product of public marketing, the purpose of which is to achieve maximum social efficiency, and the goals set by the public authority that used public marketing.

Keywords: state; public marketing; public administration; public authority.

References

1. Romat, Ye.V. (2003), "Marketing in public administration", Marketynh v Ukraini, vol. 4, pp. 32—35.
2. Shatun, V.T. and Zosimova, I.O. (2016), "Marketing in public management: essence, specific, classification", Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia, vol. 267, no. 255, pp. 181—187.
3. Koroliuk, Yu. and Tolubyak, V. (2018), "Public marketing of administrative services quality", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 103—106.
4. Deineha, O. and Deineha, I. (2020), "Marketing as a tool for developing the service potential of local communities", . ONLAIN. DOI: https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.03.
5. Kalinichenko, D. (2017), "Public marketing with a focus on the needs of society", Traiektoriia nauky, vol. 3, no. 11, pp. 4021—4024. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.28-10
6. Oklander, M.A. (2004), Marketynh u sektorakh natsional'noi ekonomiky [Marketing in the sectors of national economy], Astroprynt, Odessa, Ukraine.
7. Romanenko, K.M. (2010), "The public marketing as a mechanism of maximization of social effect of public administration", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 85—88.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (Accessed 13 May 2021).
9. Melnychuk, O.S. (1974), Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words], Ukrainska radianska entsyklopediia, Kyiv, Ukraine.
10. Modern concepts of industrial and social marketing (2020), "Types of marketing and their characteristics", available at: https://sites.google.com/site/cherednychenkokatya40kd/home/vidi-marketingu-ta-ieh-harakteristika (Accessed 15 May 2021).
11. Kovalenko, I.I. Bidiuk, P.I. and Hozhyi, O.P. (2004), Vstup do systemnoho analizu [Introduction to systems analysis], MDHU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.

№ 10 2021, стор. 142 - 146

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 129

Відомості про авторів

Ю.-Б. Р. Ханик

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет "Львівська політехніка"

Y.-B. Khanyk

Postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-6449-1238

Як цитувати статтю

Ханик Ю.-Б. Р. Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 142–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.142

Khanyk, Y.-B. (2021), “Public marketing: classification, algorithm for conducting and forming a general system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 142–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.142

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.