EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ВИМІР ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Я. О. Бень

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.153

УДК: 328.3: 327(477+327.7НАТО)

Я. О. Бень

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ВИМІР ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено діяльність Верховної Ради України з питань євроатлантичної інтеграції держави. Доведено, що на особливості євроатлантичної політики України безпосередньо впливає форма державного правління. Серед форм державного правління періоду політичної незалежності України статистично (у вимірі років) домінує форма президентсько-парламентської республіки, хоча з 2014 р. вітчизняна політична система повернулась до парламентсько-президентської форми республіканізму. Проте за будь-яких організаційних форм державного правління національний парламент був і залишається важливим суб'єктом вироблення та втілення в життя євроатлантичної політики України, метою якої є набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.
Парламентськими напрацюваннями з питань євроатлантичної інтеграції послідовно стали: Постанова Верховної Ради України від 21.11.2002 р. "Про рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО"; Закон України від 19.06.2003 р. "Про основи національної безпеки України"; Закон України "Про національну безпеку України" від 21.06.2018 р.; Конституція (Основний Закон) України зі змінами від 07.02.2019 р.; Закон України від 03.12.2019 р. "Про Заяву Верховної Ради України щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України — набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору". У Заяві наголошено, що сьогодні Україна фактично є східним кордоном НАТО і своєю самовідданістю у відсічі російської агресії робить значний внесок у гарантування миру і безпеки на всьому трансатлантичному просторі. Виходячи з цього, підтримка інтеграції України в Організацію Північноатлантичного договору є найбільш ефективною інвестицією у забезпечення миру і безпеки, черговим кроком до зміцнення системи міжнародної безпеки.
На основі згаданих вище документів сформовано механізм парламентського співробітництва України з НАТО. Його елементами (складовими частинами) є: законодавче забезпечення питань, пов'язаних з відносинами між Україною та НАТО; співпраця Верховної Ради України з Парламентською асамблеєю НАТО (у Парламентській асамблеї НАТО Україна з 1992 р. представлена Постійною делегацією Верховної Ради); парламентський контроль за реалізацією законодавчих рішень щодо інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір, досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО.
Недоліком у забезпеченні євроатлантичного курсу України, яка послаблює ефективність вказаного механізму, є відсутність в українському парламенті профільного комітету з питань євроатлантичної інтеграції.
Попри наявність механізму парламентського співробітництва України з НАТО приблизна дата вступу України до Альянсу не визначена. Це означає необхідність активізації діяльності законодавчого органу України з питань євроатлантичної інтеграції.

Ключові слова: президентсько-парламентська республіка; парламентсько-президентська республіка; НАТО; Альянс; євроатлантична інтеграція; діяльність з питань євроатлантичної інтеграції; механізм парламентського співробітництва України з НАТО.

Література

1. Червоненко В. 19 років поневірянь Конституції. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06/150626_constitution_ukraine_history_vc
2. Мироненко П.В. Форма правління: політичні трансформації на зламі століть: монографія / П.В. Мироненко. К.: ВЦ "Академія", 2014. 220 с.
3. Висновок Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 106 Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 16 грудня 2019 року № 7-в/2019. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/29-konstytuciyne-pravo
4. Пашинський В.Й. Верховна Рада України в системі суб'єктів забезпечення оборони держави. URL: file:///C:/Users/ADmin/Downloads/ 152698-96-330057-1-10-20181225.pdf
5. Про Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО. Постанова Верховної Ради України від 21.11.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-IV#Text
6. Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 р. / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text
7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Закон України від 01.07.2010 р. (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2411-17#Text
8. Рада скасувала позаблоковий статус України. URL: https://www.unian.ua/ politics/1025042-rada-skasuvala-pozablokoviy-status-ukrajini.html
9. Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 р. / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
10. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору). Закон України від 07.02.2019 р. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/ 167509.html
11. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254#Text
12. Конституційний Суд України. Офіційний вебсайт. 2.9. Конституційне право. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/29-konstytuciyne-pravo
13. Про Заяву Верховної Ради України щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України — набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору. Закон України від 03.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-IX#Text
14. Парламентський вимір співробітництва України з НАТО. URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/parlamentskij-vimir-spivrobit-nictva-ukrayini-z-nato

Ya. Ben

PARLIAMENTARY DIMENSION EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE

Summary

The article examines the activities of the Verkhovna Rada of Ukraine on Euro-Atlantic integration of the state. It is proved that the peculiarities of Ukraine's Euro-Atlantic policy are directly influenced by the form of government. Among the forms of government of the period of political independence of Ukraine, the form of the presidential-parliamentary republic dominates statistically (in terms of years), although since 2014 the domestic political system has returned to the parliamentary-presidential form of republicanism. However, under any organizational form of government, the national parliament has been and remains an important subject in the development and implementation of Ukraine's Euro-Atlantic policy, which aims to become a member of the North Atlantic Treaty Organization.
Euro-Atlantic parliamentary achievements have consistently been: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of 21 November 2002 "On Recommendations of Parliamentary Hearings on Relations and Cooperation between Ukraine and NATO"; Law of Ukraine of June 19, 2003 "On the Fundamentals of National Security of Ukraine"; Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" of June 21, 2018; Constitution (Basic Law) of Ukraine as amended on February 7, 2019; Law of Ukraine of December 3, 2019 "On the Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine on Priority Steps to Ensure Ukraine's Euro-Atlantic Integration — Acquisition of Full Membership of Ukraine in the North Atlantic Treaty Organization". The statement stressed that today Ukraine is in fact NATO's eastern border and that its commitment to repelling Russian aggression makes a significant contribution to ensuring peace and security throughout the transatlantic space. Based on this, supporting Ukraine's integration into the North Atlantic Treaty Organization is the most effective investment in peace and security, another step towards strengthening the international security system.
Based on the above-mentioned documents, a mechanism of parliamentary cooperation between Ukraine and NATO has been formed. Its elements (components) are: legislative support for issues related to relations between Ukraine and NATO; cooperation of the Verkhovna Rada of Ukraine with the NATO Parliamentary Assembly (Ukraine has been represented in the NATO Parliamentary Assembly since 1992 by the Permanent Delegation of the Verkhovna Rada); parliamentary control over the implementation of legislative decisions on Ukraine's integration into the Euro-Atlantic security space, achievement of the criteria necessary for NATO membership.
A shortcoming in ensuring Ukraine's Euro-Atlantic course, which weakens the effectiveness of this mechanism, is the lack of a profile committee on Euro-Atlantic integration in the Ukrainian parliament.
Despite the existence of a mechanism for parliamentary cooperation between Ukraine and NATO, the approximate date of Ukraine's accession to the Alliance has not been determined. This means the need to intensify the activities of the Ukrainian parliament on Euro-Atlantic integration.

Keywords: presidential-parliamentary republic; parliamentary-presidential republic; NATO; Alliance; Euro-Atlantic integration; activities on Euro-Atlantic integration; the mechanism of parliamentary cooperation between Ukraine and NATO.

References

1. Chervonenko, V. (2015), "19 years of wandering the Constitution", available at: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06/150626_constitution_ukraine_history_vc (Accessed 10 May 2021).
2. Myronenko, P.V. (2014), Forma pravlinnia: politychni transformatsii na zlami stolit' [Form of government: political transformations at the turn of the century], VTs "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
3. Constitutional Court of Ukraine (2019), "Opinion of the Constitutional Court of Ukraine (Grand Chamber) in the case on the constitutional appeal of the Verkhovna Rada of Ukraine on providing an opinion on the compliance of the draft law on amendments to Article 106 of the Constitution of Ukraine with the requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine", available at: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/29-konstytuciyne-pravo (Accessed 10 May 2021).
4. Pashyns'kyj, V.J. (2017), "The Verkhovna Rada of Ukraine in the system of subjects of state defense", available at: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25235 (Accessed 10 May 2021).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), Resolution "On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on Ukraine's Relations and Cooperation with NATO", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-IV#Text (Accessed 10 May 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the foundations of national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (Accessed 10 May 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the principles of domestic and foreign policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (Accessed 10 May 2021).
8. Unian (2014), "The Council revoked Ukraine's non-aligned status", available at: https://www.unian.ua/politics/1025042-rada-skasuvala-pozablokoviy-status-ukrajini.html (Accessed 10 May 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 10 May 2021).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding the Strategic Course of the State on Acquiring Full-fledged Membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization)", available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/167509.html (Accessed 10 May 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-Text (Accessed 10 May 2021).
12. Constitutional Court of Ukraine (2021), "Constitutional law", available at: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/29-konstytuciyne-pravo (Accessed 10 May 2021).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On the Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine on Priority Steps for Ensuring Ukraine's Euro-Atlantic Integration — Acquisition of Full Membership of Ukraine in the North Atlantic Treaty Organization", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-IX#Text (Accessed 10 May 2021).
14. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2021), "Parliamentary dimension of Ukraine's cooperation with NATO", available at: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/parlamentskij-vimir-spivrobit-nictva-ukrayini-z-nato (Accessed 10 May 2021).

№ 10 2021, стор. 153 - 158

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 112

Відомості про авторів

Я. О. Бень

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

Ya. Ben

Postgraduate student of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4222-813Х

Як цитувати статтю

Бень Я. О. Парламентський вимір євроатлантичної інтеграції України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 153–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.153

Ben, Ya. (2021), “Parliamentary dimension euro-atlantic integration of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 153–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.