EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ
О. П. Яремко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.29

УДК: 535-630.63

О. П. Яремко

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті висвітлено основну сутність методологічного базису. Проаналізовано методичні підходи в управлінні лісовим господарством. Визначено головні аспекти, задіяні в управлінні лісовим господарством на регіональному рівні. Запропоновано модель розвитку економічних відносин у системі управління лісовим господарством. Висвітлено також сутність та структуру системного підходу в лісовій галузі. Розглянуто важливість інституціонального середовища лісового господарства. У статті значну увагу приділено формуванню процесів вдосконалення управління для забезпечення ефективного результату економічних, екологічних та соціальних показників. Визначено необхідність аналізу статистичним методом, що дозволяє спостерігати динаміку результатів лісогосподарського виробництва. Представлено ключові функції управління, що застосовуються для збалансованого ведення лісового господарства в межах регіону.
Обгрунтовано, що інституціонально-методичний аспект формування розвитку ведення лісового господарства. Інституційний аспект механізму управління комплексним використанням лісових ресурсів регіону дозволить регламентувати процеси, виявити результати кожного процесу, постійно підвищувати ефективність за допомогою контролю і координації. Це невід'ємна частина створення правового поля управління та побудови порядку виконання та дотримання управлінський процесів.
Доведено, що методологічний базис включає в себе методи дослідження формування стратегічних дій в управлінні лісовим господарством. Та створюючи умови розвитку та організації регіонального потенціалу лісової галузі. А також організаційного підходу в управлінні допоможе досягнути збалансованості лісокористування та збільшення показників еколого-економічних засад у лісовому секторі. Адже виконання методів функцій надасть змогу контролювати процеси лісогосподарського виробництва, починаючи від планування, організації та мотивації до контролю виробництва та дотримання принципів управління. Реалізація методів управління вимагає врахування всіх аспектів державного управління в лісовій галузі з врахуванням регіональних особливостей, зокрема Подільського економічного регіону.

Ключові слова: методологія; регіональне управління; системний підхід; лісогосподарське виробництво; лісова політика.

Література

1. Власенко Т.А. Методологічний базис управління стратегічними змінами підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7350 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.73
2. Сущенко О.А. Методологічний базис побудови системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2013. № 1 (45). С. 50—58. URL: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/45/8.pdf
3. Зінкевич О.В. Застосування системного підходу до дослідження сутності державного регулювання лісового господарства. Проблеми економіки. 2020. №1. C. 68—75.
4. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text
5. Доможирова К.В. Совершенствование механизма управления комплексным использованием лесных ресурсов региона: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05. Тюмень, 2015. 209 с.
6. Дребот О.І. Інституціоналізація лісового сектора економіки в контексті сталого розвитку України: монографія. Київ: ТОВ "ДІА", 2012. 337 с.
7. Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: монографія. Ужгород: Ліра, 2009. 520 с. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3714
8. Державне агентство лісових ресурсів України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua

O. Yaremko

METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF THE FOREST MANAGEMENT SYSTEM OF THE PODILSK ECONOMIC REGION

Summary

The main essence of the methodological basis is highlighted in the article. Methodical approaches in forestry management are analyzed. The main aspects involved in forest management at the regional level are identified. A model of economic relations development in the forestry management system is proposed. The essence and structure of the system approach in the forest industry are also highlighted. The importance of the institutional environment of forestry is considered. The article pays considerable attention to the formation of management improvement processes to ensure the effective outcome of economic, environmental and social indicators. The necessity of the analysis by the statistical method that allows to observe dynamics of results of forestry production is defined. The key management functions used for sustainable forest management within the region are presented.
It is substantiated that the institutional and methodological aspect of the formation of forestry development. The institutional aspect of the mechanism of management of integrated use of forest resources of the region will allow to regulate processes, to reveal results of each process, constantly to increase efficiency by means of control and coordination. This is an integral part of creating a legal framework for management and building the order of implementation and compliance with management processes.
It is proved that the methodological basis includes methods of research of formation of strategic actions in forestry management. And creating conditions for the development and organization of the regional potential of the forest industry. As well as an organizational approach to management will help to achieve a balance of forest use and increase the indicators of environmental and economic principles in the forest sector. After all, the implementation of the methods of functions will allow you to control the processes of forestry production, from planning, organization and motivation to production control and compliance with management principles. The implementation of management methods requires taking into account all aspects of public administration in the forest sector, taking into account regional characteristics, in particular the Podolsk economic region.

Keywords: methodology; regional management; system approach; forestry production; forest policy.

References

1. Vlasenko, T.A. (2019), "Methodological basis for strategic change management of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7350 (Accessed 23 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.73
2. Suschenko, O.A. (2013), "Methodological bases of the established systems of management of foreign economic activity of enterprises of the enterprise", Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, [Online], vol. 1 (45), available at: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/45/8.pdf (Accessed 23 Apr 2021).
3. Zinkevych, O.V. (2020), "Application of a systematic approach to the research of the essence of state regulation of forestry", Problems of Economy, vol. 1, pp. 68—75.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), "The Forestry Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (Accessed 23 Apr 2021).
5. Domozhyrova, K. V. (2015), "Improving the management mechanism for the integrated use of forest resources in the region", Abstract of PhD in Economics dissertation, Economy and Management of National Economy, Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, Russia.
6. Drebot, O.I. (2012), Instytutsionalizatsiia lisovoho sektora ekonomiky v konteksti staloho rozvytku Ukrainy [Institutionalization of the forest sector of the economy in the context of sustainable development of Ukraine], DIA, Kyiv, Ukraine.
7. Art'omov, I.V. (2009), Transkordonne spivrobitnytstvo v ievrointehratsijnij stratehii Ukrainy [Cross-border cooperation in Ukraine's European integration strategy], Lira, Uzhhorod, Ukraine, available at: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3714 (Accessed 23 Apr 2021).
8. The official site of State Agency Forest Resources of Ukraine (2021), available at: http://dklg.kmu.gov.ua/ (Accessed 23 Apr 2021).

№ 11 2021, стор. 29 - 34

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

ORCID:

0000-0003-4619-0527

Як цитувати статтю

Яремко О. П. Методологічний базис формування системи управління лісового господарства подільського економічного регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.29

Yaremko, O. (2021), “Methodological basis of formation of the forest management system of the podilsk economic region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.