EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МИТНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. В. Юринець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.35

УДК: 339.5

О. В. Юринець

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МИТНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті обгрунтовано нагальність на невідкладність вирішення існуючих проблем у роботі митних органів з метою уникнення їхнього несприятливого впливу на різних рівнях національної економіки в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції. Запропоновано імплементувати у митній практиці ургентні інструменти як способи термінових та невідкладних дій, котрі спрямовані на вирішення пріоритетних й нагальних проблем митного характеру, усунення або мінімізацію їхнього негативного впливу, передусім, на експортно-імпортні операції підприємств, а також підвищення сприятливості митного обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та активізацію міжнародної торгівлі. Ключові засади формування та використання митних ургентних інструментів знайшли відображення в удосконаленій полірівневій моделі, котра в ієрархічній формі окреслює пріоритетні цілі розвитку митної системи держави, залучає ключових стейкхолдерів, обгрунтовує сукупність першочергових способів удосконалення митної діяльності за євроінтеграційним вектором, а також відображає їхній вплив на різних рівнях економіки з метою активізації експортно-імпортної діяльності підприємств.

Ключові слова: митні інструменти; ургентні інструменти; модель; митна система; євроатлантична інтеграція.

Література

1. Аналітичний звіт за результатами п'ятої хвилі щорічного опитування українських імпортерів та експортерів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій "Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020" в межах проєкту "Підтримка громадської ініціативи "За чесну та прозору митницю"" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2021/2021_FTC_survey_full_report_FINAL.pdf
2. Дорофеєва Л.М. Європейський вектор розвитку української митниці: монографія / Л.М. Дорофеєва. — Дніпро: УМСФ, 2019. — 448 с.
3. Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства / Г.О. Комарницька // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 15. — С. 27—34.
4. Кузьмін О.Є. Розвиток митного регулювання експортно-імпортної діяльності в умовах використання інноваційної ємності підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Ю. Жигало // Бізнес Інформ. — 2020. — № 4. — С. 28—34.
5. Кузьмін О.Є. Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, А.В. Тодощук, О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 11 (185). — С. 53—60.
6. Мельник О.Г. Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції: [монографія] / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. — Львів: Міські інформаційні системи, 2018. — 215 с.
7. Острікова Т. Двобій з митними проблемами: чотири нищівні удари [Електронний ресурс] / Т. Острікова // Економічна правда. — 2019. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/08/9/650376/
8. Южаніна Н. Що Верховна Рада збирається реформувати в українській митниці [Електронний ресурс] / Н. Южаніна // Економічна правда. — 2021. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/23/671285

O. Yurynets

MODEL OF FORMATION AND USE OF CUSTOMS URGENT INSTRUMENTS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION

Summary

In order to solve urgent problems of the state customs system, which have an adverse effect on various levels of the national economy, inhibiting European integration processes, hindering the development of national and regional economies, creating obstacles to export-import activities, it was improved a multilevel model of formation and use of urgent customs instruments as priority ways to improve customs activities. The proposed model on a hierarchical principle outlines the priority goals of the state customs system, attracts key stakeholders, substantiates a set of priority ways to improve customs activities on the European integration vector, and reflects their impact at different levels of the economy to boost export-import activities.
At the mega level the key customs urgent instruments include: development of international customs cooperation (development of the institute of customs attachеs, intensification of participation in diplomatic missions and international customs projects, deepening of cooperation and information exchange with foreign customs authorities, construction of joint checkpoints, etc.). At the macro level they cover: competent development, unification and harmonization of domestic customs legislation with EU standards (improvement of customs post-audit procedures, determination of product code and customs value, Automated risk analysis and management system, Institute of Authorized Economic Operator, New computerized transit system, etc.), development of management functions of customs authorities and increase of financing of their needs, etc. At the meso level the key customs urgent instruments include: timely and transparent implementation of the provisions of customs legislation in the process of realization of customs procedures, development of customs infrastructure, logistics of territorial customs authorities, digitalization of customs operations, etc. At the micro level they cover: development of communication and partnership cooperation with business, customs intermediaries, specialized customs organizations, deepening of information and consulting work, involvement in the development of customs legislation and improvement of customs procedures, etc.

Keywords: customs instruments; urgent instruments; model; customs system; Euro-Atlantic integration.

References

1. The official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting (2020), "Analytical report on the results of the fifth round of an annual survey of Ukrainian importers and exporters "Support for the public initiative "For fair and transparent customs"", available at: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/TFD_IV/2018-2019_TFD_report.pdf (Accessed 25 April 2021).
2. Dorofeyeva, L.М. (2019), Yevropejs'kyj vektor rozvytku ukrains'koi mytnytsi [European vector of development of Ukrainian customs], UMSF, Dnipro, Ukraine
3. Komarnytska, H.О. (2019), "The mechanism of development of customs service in the conditions of public-private partnership", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 27—34.
4. Kuzmin, O.Ye. and Zhyhalo, O.Yu. (2020), "Development of customs regulation of export-import activity in the conditions of use of innovative capacity of enterprises", Biznes Inform, vol. 4, pp. 28—34.
5. Kuzmin, O.Ye. Todoshchuk, A.V. and Melnyl, O.H. (2016), "Reforming the customs policy of Ukraine in the context of European integration", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 11 (185), pp. 53—60.
6. Melnyk, О.H. Adamiv, M.Ye and Todoshchuk, A.V. (2018), Reformuvannia mytnoi systemy Ukrainy v umovakh ievropejs'koi intehratsii [Reforming the customs system of Ukraine in the context of European integration], Mis'ki informatsijni systemy, Lviv, Ukraine.
7. Ostrikova, Т. (2019), "Duel with customs problems: four devastating blows", Ekonomichna pravda, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/08/9/650376/ (Accessed 20 April 2021).
8. Yuzhanina, N. (2021), "What the Verkhovna Rada is going to reform in the Ukrainian customs", Ekonomichna pravda, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/23/671285/ (Accessed 22 April 2021).

№ 11 2021, стор. 35 - 41

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 125

Відомості про авторів

О. В. Юринець

к. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Yurynets

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ORCID:

0000-0001-9698-2499

Як цитувати статтю

Юринець О. В. Модель формування та використання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємств в умовах євроатлантичної інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.35

Yurynets, O. (2021), “Model of formation and use of customs urgent instruments of anti-crisis management of enterprises in the conditions of euro-atlantic integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.