EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ОБ'ЄКТНОЇ УВАГИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
С. В. Свірко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.72

УДК: 351

С. В. Свірко

СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ОБ'ЄКТНОЇ УВАГИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто проблематику державної безпеки в контексті об'єктної уваги державного управління. На підставі опрацювання сукупності підходів до трактування поняття "державної безпеки" сформовано та умотивовано авторське бачення цього терміну, під яким пропонується розуміти такий стан захищеності різновекторних інтересів держави та її простої кластерної одиниці — громадянина, за якого забезпечується ефективне функціонування всіх сфер, галузей, інституціональних секторів (у тому числі їх одиниць), механізмів загалом та реалізація власне функцій та повноважень інституту держави зокрема з метою їх подальшого розвитку в умовах мінливого середовища, зовнішніх та внутрішніх загроз. У контексті ідентифікації складових державної безпеки шляхом критичного аналізу підходів до складових державної безпеки, беручі до уваги тенденції розвитку сучасного суспільства (глобалізаційні процеси, сформовані та прийняті до реалізації усіма країнами світу, цілі сталого розвитку, перехід людства до фази інформаційного суспільства та шостого технологічного устрою тощо) запропоновано таку сукупність складових державної безпеки: безпека загальнодержавого управління; політична безпека; економічна безпека; військова безпека; безпека громадського та правового порядку; соціально-гуманітарна безпека; інформаційно-комунакаційна безпека; ресурсно-екологічна безпека; техніко-техногенна безпека; міжнародно-дипломатична безпека.

Ключові слова: держава; суспільство; державне управління; національна безпека; державна безпека; загроз.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України №2469-VIII від 21.06.18 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
2. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — 808 с.
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. К.: Форум, 2001. Ч. 2. — 942 с.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, А. С. К., 2001. — 1104 с.
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С.С. Яценко. К.: А.С.К. 2003. 926 с.
6. Гордієнко С.Г. Сутність та зміст поняття "державна безпека". Стратегічна панорама. 2003. № 2. С. 114—120.
7. Пилипчук В.Г. Еволюція наукових поглядів стосовно поняття "державна безпека" / В.Г. Пилипчук // Стратегічна панорама. — 2006. — № 2. — С. 17—20.
8. Корж І.Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття / І.Ф. Корж // Правова інформатика. — 2012. — № 4 (36). — С. 69—75.
9. Вовк О.О. Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек / О.О. Вовк // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 2. — С. 43—48.
10. Чумак В.В. Теоретико-правовий аналіз понять "національна безпека" і "державна безпека" / В.В. Чумак, Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". — 2014. — Вип. 20. — С. 95—103.
11. Настюк В.Я. Сучасні підходи до визначення сутності та поняття державної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 квітня 2015 р. Харків, 2015. С. 56—58.
12. Янчук А.О. Особливості вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної безпеки України в сучасних умовах / А.О. Янчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 342—355.
13. Козьяков І. Законодавче визначення державної безпеки: проблеми теорії та практики / І. Козьяков // Теорія держави і права. 2019. No 9. С. 160—163.
14. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України №392/2020 від 14.09.2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
16. Медвідь М.М. Державна та національна безпека: понятійно-категоріальний апарат / М.М. Медвідь // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. — 2017. — Вип. 2. — С. 74—84.
17. Баюк М.І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи / М.І. Баюк // Університетські наукові записки. — 2018. — № 1. — С. 186—199.
18. Серьогіна Н.О. Теоретико-методологічний аналіз співвідношення понять "національна безпека", "державна безпека" та "продуктивна занятість"// Electronic scientific publication "Public Administration and National Security" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15905325328491.pdf
19. Куц Г.М. Концептуалізація понять "національна безпека" і "державна безпека" у політико-правовому дискурсі / Г.М. Куц // Сучасне суспільство. — 2020. — Вип. 1. — С. 139—153.
20. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х.: Право, 2015. — 816 с.
21. ДЕРЖАВА //Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2: Д — Й. — С. 80.
22. Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є.В. Білозьоров, В.П. Власенко, О.Б. Горова, А.М. Завальний, Н.В. Заяць та ін.]; за заг. ред. С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова. — К.: НАВС, Освіта України, 2017. — 320 с.
23. Дзевелюк М. Номенклатура функції сучасної держави / М. Дзевелюк // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 11. — С. 171—176.
24. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
25. Government nance statistics manual 2014. — Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2014. — 446 р.

S. Svirko

COMPONENTS OF STATE SECURITY IN THE CONTEXT OF OBJECTIVE ATTENTION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article considers the issue of state security in the context of the objective attention of the public administration system, as an objective necessity for the existence of modern Ukrainian society. Given the philosophical understanding of the concept of "security", taking into account the presented positions on the interpretation of the concept of "state security" formed and motivated the author's vision of this term which is proposed to understand such a state of protection spheres, industries, institutional sectors (including their units), mechanisms in general and the implementation of the actual functions and powers of the institution of the state in particular for their further development in a changing environment, external and internal threats. The proposed approach allows to emphasize the content of the concept, as a logically related set of relevant objects, in the context of the prevailing philosophical nature of the phenomenon of "security", leaving open the "scope" of the concept itself, which is reasonably considered within the components of state security.In the context of identifying the components of state security through critical analysis of approaches to the components of state security, taking into account the trends of modern society (globalization processes formed and adopted by all countries) Sustainable Development Goals, the transition of humanity to the information society the following set of components of state security is proposed: security of national government; political security; economic security; military security; security of public and legal order; social and humanitarian security; information and communication security; resource and environmental security; technical and technogenic safety; international diplomatic security. The presented developments will contribute to the further formation of the theoretical basis of the science of public administration in the field of public security and the development and development of its organizational and methodological provisions.

Keywords: state; threats; public administration; National security; state security; society.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On national security in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 10 May 2021).
2. Levenec', Ju. and Shapoval Ju. (2011), Politychna encyklopedija [Political encyclopedia], Parlaments'ke vydavnyctvo, Kyiv, Ukraine.
3. Poteben'ka, M. O. and Goncharenka, V. G. (2001), Naukovo-praktychnyj komentar do Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraine], vol. 2, Forum, Kyiv, Ukraine.
4. Mel'nyka, M. I. and Havronjuka, M. I. (2001), Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny vid 5 kvitnja 2001 roku [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraineof April 5, 2001], A. S. K., Kyiv, Ukraine.
5. Jacenko, S. S.(2003), Naukovo-praktychnyj komentar do Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraine], A.S.K., Kyiv, Ukraine.
6. Gordijenko, S.G. (2003), "The essence and content of the concept of "state security", Strategichna panorama, vol. 2, pp. 114—120.
7. Pylypchuk, V. G. (2006), "Evolution of scientific views on the concept of "state security", Strategichna panorama, vol. 2, pp. 17—20.
8. Korzh, I. F. (2012), "State security: methodological approaches to the system of components of the concept", Pravova informatyka, vol. 4 (36), pp.69—75.
9. Vovk, O. O. (2013), "Theoretical and legal analysis of the relationship between the concepts of state and external security", Chasopys Kyi'vs'kogo universytetu prava, vol. 2, pp. 43—48.
10. Chumak, V. V. (2014), "Theoretical and legal analysis of the concepts of "national security" and "state security", Pravnychyj visnyk Universytetu "KROK", vol. 20, pp. 95—103.
11. Nastjuk, V.Ja. (2015), Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij naukovo-praktychnij konferentsii "Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku sektoru bezpeky Ukrai'ny: publichno-pryvatni aspekty" [Proceedings of the international scientific-practical conference "Current state and prospects of development of the security sector of Ukraine: public-private aspects"], National Academy of Legal Sciences, Harkiv, Ukraine, pp. 56—58.
12. Janchuk, A. O. (2016), "Features of improvement of normative-legal maintenance of state security of Ukraine in modern conditions", Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav, vol. 1, pp. 342—355.
13. Koz'jakov, I. (2019), "Legislative definition of state security: problems of theory and practice", Teorija derzhavy i prava, vol. 9, pp. 160—163.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the basics of national security", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 10 May 2021).
15. President of Ukraine (2020), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020" On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 10 May 2021).
16. Medvid', M. M. (2017), "State and national security: conceptual and categorical apparatus", Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. serija ekonomichna, vol. 2, pp. 74—84.
17. Bajuk, M. I. (2018) "Humanitarian component of state security policy: concepts, principles", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 1, pp. 186—199.
18. Ser'ogina, N.O. (2018), "Theoretical and methodological analysis of the relationship between the concepts of "national security", "state security" and "productive employment", Electronic scientific publication "Public Administration and National Security", [Online], available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15905325328491.pdf (Accessed 10 May 2021).
19. Kuc, G. M. (2020), "Conceptualization of the concepts of "national security" and "state security" in political and legal discourse", Suchasne suspil'stvo, vol. 1, pp. 139—153.
20. Gerasina, L.M. Pogribna, V.L. Polishhuk, I.O. and Trebina, M.P. (2015), Politologichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Political encyclopedic dictionary], Pravo, Harkiv, Ukraine.
21. Shemshuchenko, Ju. S. (1998), Jurydychna encyklopedija [Legal encyclopedia] vol. 2, Ukrai'ns'ka encyklopedija im. M. P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
22. Biloz'orov, Je. V. Vlasenko, V. P. Gorova, O. B. Zaval'nyj, A. M. and Zajac', N. V. (2017), Teorija derzhavy ta prava [Theory of state and law], NAVS, Osvita Ukrai'ny, Kyiv, Ukraine.
23. Dzeveljuk, M. (2016), "Nomenclature of the function of the modern state", Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo, vol. 11, pp. 171—176.
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 10 May 2021).
25. International Monetary Fund (2014), Government nance statistics manual 2014, International Monetary Fund, Washington, D.C., USA.

№ 11 2021, стор. 72 - 78

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 125

Відомості про авторів

С. В. Свірко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-9157-4672

Як цитувати статтю

Свірко С. В. Складові державної безпеки в контексті об'єктної уваги державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.72

Svirko, S. (2021), “Components of state security in the context of objective attention of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.