EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Д. В. Бізонич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.90

УДК: 351:64: 342.25

Д. В. Бізонич

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено проблематику та перспективи формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства в умовах децентралізації сучасної України. Визначено предметну сутність дефініцій: "децентралізація", "житлово-комунальне господарство", "фінансові ресурси підприємств житлово-комунального господарства". Охарактеризовано стан сфери житлово-комунального господарства сучасної України й визначено низку відповідних проблем. Надано характеристику таких видів державної фінансової підтримки підприємств житлово-комунального господарства, як державні дотації, субсидії та інвестиції. Віднесено концесію до складу залучених джерел фінансових ресурсів комунальних (державних) підприємств житлово-комунального господарства. Розглянуто залучення фінансових ресурсів на основі емісії корпоративних облігацій та лізинг як альтернативний напрям залучення фінансових ресурсів. Наведено інструменти та важелі впливу на фінансову діяльність житлово-комунальних підприємств; традиційні та сучасні форми фінансового забезпечення. Визначено зовнішні чинники, які перешкоджають ефективному формуванню фінансових ресурсів суб'єктів господарювання житлово-комунального господарства. Наведено концептуальні засади формування системи фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства. Визначено переваги застосування програмного підходу в сфері житлово-комунального господарства. Запропоновано шляхи покращення відповідного бюджетного фінансування.

Ключові слова: державне управління; децентралізація; дотації; житлово-комунальне господарство; інвестиції; концесія; лізинг; облігації; програмний підхід; субсидії; фінансові ресурси.

Література

1. Антонова Л.В., Антонов А.В., Орленко Я.Ю., Плеханова О.П. Удосконалення інструментарію підтримки інноваційних енергозберігаючих технологій у сфері житлово-комунального господарства України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1466. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення: 22.05.2021 р.).
3. Лаврик В.В. Фінансове забезпечення житлово-комунального господарства територіальних громад в умовах децентралізації: дис. канд. екон. наук: 08.00.08. Сумський державний університет. Суми. 2021. 247 с.
4. Лаврик В.В. Фінансове забезпечення житлово-комунального господарства територіальних громад в умовах децентралізації: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08. Сумський державний університет. Суми. 2021. 25 с.
5. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук. ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук. ред. кол.: В.С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с.
6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. К.: НАДУ, 2011. Т. 4: Галузеве управління / наук.-ред. колегія: М.М. Іжа (співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. 2011. 648 с.
7. Мовчан Д. Деякі аспекти державного управління у сфері житлово-комунального господарства в зарубіжних країнах. Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України: зб. доп. 84-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 24 квітня — 23 травня 2017 р. Київ: КНЕУ, 2017. С. 551—553.
8. Жукова О.А., Михайлюк В.В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення підприємств комунального господарства. Подільський науковий вісник. № 2 (14). Вінниця. 2020. С. 10—14.
9. Коцюрба О.Ю. Можливості застосування концесійних схем інвестування житлово-комунального господарства. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 4. Т. 1. С. 69—74.
10. Діденко Л.В., Головенко І.П. Місцеві позики як джерело залучення фінансових ресурсів до місцевих органів влади. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 2. С. 57—66.
11. Водяник Л.К. Лізинг як інструмент залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство. Економічний простір. 2009. № 23. С. 73—83.
12. Нагорна О.В. Система фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства. Глобальні та національні проблеми економіки. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/136.pdf (Дата звернення: 21.05.2021 р.).
13. Базарна О.В. Адміністрування державних цільових програм в житлово-комунальній галузі країни. Інвестиції: практика та досвід. № 8. 2011. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2011/27.pdf (Дата звернення: 25.05.2021 р.).

D. Bizonych

FINANCIAL RESOURCES OF HOUSING AND COMMUNAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF MODERN UKRAINE

Summary

The relevance of the study of financial resources of housing and communal services enterprises in the conditions of decentralization of modern Ukraine is substantiated in the article. The problems and prospects of formation of financial resources of housing and communal services enterprises in the conditions of decentralization of modern Ukraine are covered. An analysis of recent research and publications. The substantive essence of the definitions is indicated: "decentralization", "housing and communal services", "financial resources of housing and communal services enterprises". The state of the sphere of housing and communal services of modern Ukraine is characterized and a number of relevant problems are identified. The characteristics of such types of state financial support of housing and communal services enterprises as state subsidies, subsidies and investments are given. The concession is included in the involved sources of financial resources of communal (state) enterprises of housing and communal services. The attraction of financial resources on the basis of the issue of corporate bonds and leasing as an alternative direction of attraction of financial resources are considered. The tools and levers of influence on the financial activity of housing and communal enterprises are given; traditional and modern forms of financial security. External factors that hinder the effective formation of financial resources of housing and communal services have been identified. Conceptual bases of formation of system of financial maintenance of the enterprises of housing and communal services are resulted. The advantages of applying a software approach in the field of housing and communal services are indicated. Ways to improve the relevant budget funding are proposed. Perspective directions of further theoretical and practical researches concerning improvement of formation of financial resources of the enterprises of housing and communal services in the conditions of decentralization of modern Ukraine are resulted. The article formulates and solves a topical scientific problem in the field of public administration, which is to highlight the issues and prospects for the formation of financial resources of housing and communal services in the decentralization of modern Ukraine.

Keywords: public administration; decentralization; subsidies; housing and communal services; investments; concession; leasing; bonds; program approach; subsidies; financial resources.

References

1. Antonova, L.V. Antonov, A.V. Orlenko, Y.Y. and Plekhanova, O. (2018), "Improvement tools to support innovative energy saving technology in housing and communal services of Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1466 (Accessed 01 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 22 May 2021).
3. Lavryk, V.V. (2021), "Financial support of housing and communal services of territorial communities in the conditions of decentralization", Ph.D. Thesis, Economy, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
4. Lavryk, V.V. (2021), "Financial support of housing and communal services of territorial communities in the conditions of decentralization", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
5. Kovbasiuk, Yu.V., Zahors'kyj, V.S. and Teleshun, S.O. (2011), "Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia" [Encyclopedia of Public Administration], vol. 8: Public administration, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv, Ukraine.
6. Kovbasiuk, Yu.V. Izha, M.M. and Bodrov, V.H. (2011), "Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia" [Encyclopedia of Public Administration], vol. 4: Sectoral management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Movchan, D. (2017), "Some aspects of public administration in the field of housing and communal services in foreign countries", Innovatsijnyj resurs sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy : zbirnyk dopovidej 84-i naukovoi konferentsii studentiv Kyivs'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu imeni Vadyma Het'mana, pp. 551—553.
8. Zhukova, O.A. and Mykhajliuk, V.V. (2020), "Theoretical aspects of financial support of public utilities", Podil's'kyj naukovyj visnyk, vol. 2 (14), pp. 10—14.
9. Kotsiurba, O.Yu. (2015), "Possibilities of application of concession schemes of investment of housing and communal services", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4, pp. 69—74.
10. Didenko, L.V. and Holovenko, I.P. (2014), "Local loans as a source of attracting financial resources to local authorities", zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 57—66.
11. Vodianyk, L.K. (2009), "Leasing as a tool for attracting investment in housing and communal services", Ekonomichnyj prostir, vol. 23, pp. 73—83.
12. Nahorna, O.V. (2016), "The system of financial support of housing and communal services", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/136.pdf (Accessed: 21 May 2021).
13. Bazarna, O.V. (2011), "Administration of state target programs in the housing and communal services of the country", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2011/27.pdf (Accessed: 25 May 2021).

№ 11 2021, стор. 90 - 97

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 123

Відомості про авторів

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор, ТОВ "Еталонтехсервіс", м. Харків, Україна

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director, "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0155-7615

Як цитувати статтю

Бізонич Д. В. Фінансові ресурси підприємств житлово-комунального господарства в умовах децентралізації сучасної України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 90–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.90

Bizonych, D. (2021), “Financial resources of housing and communal enterprises in the conditions of decentralization of modern Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 90–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.