EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

"ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ" ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНУ
Р. В. Антонюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.121

УДК: 351:323:327:8

Р. В. Антонюк

"ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ" ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНУ

Анотація

У статті на основі наукових досліджень, присвячених вивченню протидії тероризму, розкривається сутність та основний зміст поняття "державна політика протидії тероризму" з позиції науки державного управління.
Доведено, що сутність державної політики протидії тероризму полягає у забезпеченні політико-правових та ідеологічних засад формування єдиної державної системи протидії тероризму в рамках загальної політики забезпечення національної безпеки відповідно до поточної оперативної ситуації і тенденцій розвитку сучасного тероризму, спрямованих на вироблення адекватних заходів щодо попередження і запобігання терористичним атакам, мінімізації їх наслідків, виявлення і усунення причин і умов, які можуть призвести до проявів тероризму в будь-якій формі, налагодженні продуктивної взаємодії між уповноваженими органами публічної влади і неурядовими суб'єктами публічної політики, а також розширення міжнародного співробітництва у цій сфері.

Ключові слова: тероризм; протидія тероризму; публічна політика; антитерористична політика; національна безпека; державна політика протидії тероризм.

Література

1. Авдеев Ю.И. О развитии концептуальных основ борьбы с терроризмом // Антитеррор. Комплексный подход / Под общ. ред. Б.А. Мыльникова. М.: ATЦ СНГ, 2006. С. 79—91.
2. Андерсон Дж. Публичная политика: Введение // Публичная политика: от теории к практике / сост. и науч. ред. Н.Ю. Данилов, О.Ю. Гуров, Н.Г. Жидков. СПб.: Алетейя, 2008. С. 11—35.
3. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом: международно-правовые подходы. К.: Юнона-М, 2002. 723 с.
4. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: монографія. К.: Вид.-во УАДУ, 2000. 328 с.
5. Бандурка О.М. Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов. X.: ХНУВС, 2011. 308 с.
6. Дай Т.Р. Основи державної політики: Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського. Одеса: АО Бахва, 2005. 468 с.
7. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження: метод. рек. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. екон. політики, каф. держ. політики та упр. політ. процесами; уклад.: О.І. Кілієвич, В.В. Тертичка. К.: НАДУ, 2009. 86 с.
8. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: [у 3 кн.] / П. Закалюк. К.: Ін Юре, 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
9. Иванов Р.С. Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской Федерации: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс.... канд. юридических наук: 12.00.08. Москва, 2016. 205 с.
10. Карпенко О.В. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні: дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2016. 466 с.
11. Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та механізми впровадження: метод. рек. / уклад. О.І. Кілієвич, В.В. Тертичка. К.: НАДУ, 2009. 88 с.
12. Кокорин С.А. Государственная политика России по борьбе с терроризмом: политологический анализ: дисс.... канд. политических наук: 23.00.02. Ставрополь, 2012. 195 с.
13. Кубальський В.Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні: дис. канд. юр. наук: 12.00.08. К., 2007. 180 с.
14. Кудрявцев В.Н. Терроризм и организационная преступность в условиях глобализации / В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, В.Е. Петрищев // Вестник Российской академии наук. 2005. Т. 75, № 1. С. 3—9.
15. Кудрявцев В.Н. Терроризм и организованная преступность в условиях глобализации мира // Борьба с терроризмом: сб. / сост. Л.В. Брятова; науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 2004. С. 5—80.
16. Кучерук М.М. Протидія тероризму в рамках сучасного міжнародного права: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.11 Київ, 2017. 183 с.
17. Лунєєв В.В. Глобализация и преступность // Государство и право. М., 2003. № 6. С. 115—118.
18. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / пер. з англ. Іван Дзюб. К.: Основи, 1999. 422 с.
19. Розанов А.С. Программы профилактики терроризма в США, Испании, Франции и России: сравнительный анализ: дисс.... канд. политических наук: 23.00.04. Москва, 2013. 209 с.
20. Ткач В.Ф. Антитерористична політика: світовий і національний контексти: монографія. К.: Університет "Україна", 2013. 194 с.
21. Трунов И.Л. Актуальные правовые проблемы борьбы с терроризмом. Право и политика. 2003. № 1. С. 83—88.
22. Howlett M., Ramesh M. Studying Public Policy. Toronto: Oxford University Press, 1995, pp. viii, 239.
23. Neumann P. R. Prisons and terrorism radicalisation and de-radicalisation in 15 countries. London: ICSR, King's College London, 2010. 68 p.

R. Antonіuk

"PUBLIC POLICY COUNTERING TERRORISM" AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY: THE ESSENCE AND MAIN MEANING OF THE TERM

Summary

The article, based on scientific research on the study of counter-terrorism, reveals the essence and main content of the concept of "state policy of counter-terrorism" from the standpoint of public administration science.
It is proved that the essence of the state counter-terrorism policy is to provide political, legal and ideological foundations for the formation of a single state counter-terrorism system within the general policy of national security in accordance with the current operational situation and trends in modern terrorism. terrorist attacks, minimizing their consequences, identifying and eliminating the causes and conditions that can lead to terrorism in any form, establishing productive cooperation between authorized public authorities and non-governmental actors in public policy, as well as expanding international cooperation in this area.
The content of the studied concept is supplemented by such characteristics as multi-subjectivity of the process of developing a political course on counter-terrorism, which takes place in the form of public communications, coordination of views on terrorism issues of both state and non-state actors. terrorist attacks (ie, in other words, counter-terrorism policy is a public policy with a decisive role of state institutions in this process).
It is proved that the active involvement of non-governmental actors in the process of developing state policy on counter-terrorism is due to the need to establish a dialogue with various social and political forces that are potential targets of terrorist threat and may belong to the direct objects of the policy. in order to solve the problem of terrorism, which allows to build an effective state system of preventive response to crises arising from the actions of terrorists.
At the same time, the state policy on counter-terrorism should begin with the development of the basics of terrorism prevention and anti-terrorist ideology, the essence of which is the purposeful formation of channels of informational influence on public consciousness to minimize the risks of using violent methods and values of tolerance in society, etc.
It is proved that since terrorism is an objective threat to national security, practical and applied aspects of the implementation of the studied public administration in the context of national security policy in Ukraine and abroad need careful study.

Keywords: terrorism; counter-terrorism; public policy; anti-terrorism policy; national security; public policy countering terrorism.

References

1. Avdeev, Yu.Y. (2006), "On the development of the conceptual foundations of the fight against terrorism", Antyterror. Kompleksnyj podkhod [Anti-terror. A complex approach], ATTs SNH, Moscow, Russia, pp. 79—91.
2. Anderson, Dzh. (2008), "Public Policy: An Introduction", Publychnaia polytyka: ot teoryy k praktyke [Public policy: from theory to practice], Aletejia, St.Petersburg, Russia, pp. 11—35.
3. Antypenko, V.F. (2002), Bor'ba s sovremennym terroryzmom: mezhdunarodno-pravovye podkhody [Combating modern terrorism: international legal approaches], Yunona-M, Kyiv, Ukraine.
4. Bakumenko, V.D. (2000), Formuvannia derzhavno-upravlins'kykh rishen': problemy teorii, metodolohii, praktyky [Formation of public administration decisions: problems of theory, methodology, practice], Vyd.-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
5. Bandurka, O.M. and Lytvynov, O.M. (2011), Protydiia zlochynnosti ta profilaktyka zlochyniv [Crime prevention and crime prevention], KhNUVS, Kharkiv, Ukraine.
6. Daj, T.R. (2005), Osnovy derzhavnoi polityky [Fundamentals of public policy], AO Bakhva, Odesa, Ukraine.
7. Kiliievych, O.I. and Tertychka, V.V. (2009), Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizmy ii vprovadzhennia [Public policy: analysis and mechanisms of its implementation], NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Zakaliuk, A.P. (2007), Kurs suchasnoi ukrains'koi kryminolohii: teoriia i praktyka [Course of modern Ukrainian criminology: theory and practice], vol. 1, Teoretychni zasady ta istoriia ukrains'koi kryminolohichnoi nauky [Book 1: Theoretical principles and history of Ukrainian criminological science], In Yure, Kyiv, Ukraine.
9. Yvanov, R.S. (2016), "Countering terrorism in the border area of the Russian Federation: criminal law and criminological aspects", Ph.D. Thesis, Law, Moscow, Russia.
10. Karpenko, O.V. (2016), "Mechanisms of formation and implementation of service-oriented state policy in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
11. Kiliievych, O.I. and Tertychka, V.V. (2009), Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizmy vprovadzhennia [Public policy: analysis and implementation mechanisms], NADU, Kyiv, Ukraine.
12. Kokoryn, S.A. (2012), "State policy of Russia in the fight against terrorism: political science analysis", Ph.D. Thesis, Political science, Stavropol', Russia.
13. Kubal's'kyj, V.N. (2007), "Criminal law problems of counter-terrorism in Ukraine", Ph.D. Thesis, Law, Kyiv, Ukraine.
14. Kudriavtsev, V.N. Luneev, V.V. and Petryschev, V.E. (2005), "Terrorism and Organizational Crime in the Context of Globalization", Vestnyk Rossyjskoj akademyy nauk, vol. 75, no. 1, pp. 3—9.
15. Kudriavtsev, V.N. (2004), "Terrorism and organized crime in a globalized world", Bor'ba s terroryzmom [The fight against terrorism], Nauka, Moscow, Russia.
16. Kucheruk, M.M. (2017), "Countering terrorism in the framework of modern international law", Ph.D. Thesis, Law, Kyiv, Ukraine.
17. Lunieiev, V.V. (2003), "Globalization and crime", Hosudarstvo y pravo, vol. 6, pp. 115—118.
18. Pal Lesli, A. (1999), Analiz derzhavnoi polityky [Analysis of public policy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
19. Rozanov, A.S. (2013), "Terrorism prevention programs in the USA, Spain, France and Russia: a comparative analysis", Ph.D. Thesis, Political science, Moscow, Russia.
20. Tkach, V.F. (2013), Antyterorystychna polityka : svitovyj i natsional'nyj konteksty [Anti-terrorism policy: global and national contexts], Universytet "Ukraina", Kyiv, Ukraine.
21. Trunov, Y.L. (2003), "Actual legal problems of the fight against terrorism", Pravo y polytyka, vol. 1, pp. 83—88.
22. Howlett, M. and Ramesh, M. (1995), Studying Public Policy, Oxford University Press, Toronto.
23. Neumann, P.R. (2010), Prisons and terrorism radicalisation and de-radicalisation in 15 countries, ICSR, King's College London, London, UK.

№ 11 2021, стор. 121 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 108

Відомості про авторів

Р. В. Антонюк

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

R. Antonіuk

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4770-9581

Як цитувати статтю

Антонюк Р. В. "державна політика протидії тероризму" як складова національної безпеки: сутність та основний зміст терміну. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.121

Antonіuk, R. (2021), “"public policy countering terrorism" as a component of national security: the essence and main meaning of the term”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.