EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТА БАЗОВІ ДЕФІНІЦІЇ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ МЕХАНІЗМІВ ОСКАРЖЕННЯ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
І. В. Печенкін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.126

УДК: 35.078.42

І. В. Печенкін

РОЗВИТОК ТА БАЗОВІ ДЕФІНІЦІЇ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ МЕХАНІЗМІВ ОСКАРЖЕННЯ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

Формування та реалізація сервісно-орієнтованої державної політики полягає у чутливому відношенню до потреб людини як споживача послуг у різних сферах життя та реалізації соціального забезпечення з безумовним дотриманням при цьому його конституційних прав і свобод.
У статті досліджено історичні етапи розвитку та базові дефініції категоріально-понятійного апарату механізмів оскарження надання послуг як результат здійснення сервісної діяльності органів публічної влади.
Ефективна державна політика надання послуг та участі в цьому громадянина має стати основним напрямом реформування публічного управління та розвитку курсу на забезпечення прав та законних інтересів людини, переосмислення функцій органів публічної влади відповідно до тенденцій суспільного розвитку.
Наукова новизна полягає в розв'язанні проблем недостатньої обізнаності громадян та посадових осіб органів публічної влади про складові формування сервісно-орієнтованої державної політики по відношення до надання послуг у процесі цифрової трансформації публічного управління. Розкрито та дано практичну характеристику базовим дефініціям механізмів оскарження сервісної діяльності органів публічної влади. Детальна характеристика таких складових запобігатиме невірному тлумаченню та неефективному застосуванню нормативно-правових норм.
За результатами розгляду теми дано визначення базових дефініцій категоріально-понятійного апарату, а саме: якість сприймання, керованість, зрозумілість логічність та простота інтерфейсу, сумісність, інтероперабельність, мультиплатформність, функції надійності персоналізації. Стисло охарактеризовано історію розвитку, а також розкрито специфічні особливості механізму оскарження надання цифрових управлінських послуг.
Визначено, що забезпечення швидкого користування інформацією, відкритості і прозорості даних сприятиме розвитку економіки за міжнародними стандартами Індустрії 4.0., дозволить забезпечити цифрову трансформацію публічного управління. Механізми оскарження сервісної діяльності вдосконалить контроль за відкритістю та прозорістю прийняття і реалізації управлінських рішень, допоможе протидіяти корупції, надасть змогу для зростання людського потенціалу і конкурентоспроможності.

Ключові слова: органи публічної влади; сервісна діяльність; адміністративні послуги; управлінські послуги; механізми оскарження.

Література

1. Васильченко С. Аристотель. Никомахова етика. Философы Греции. ЗАО "Издательство "ЭКСМО-Пресс", Москва, 1997. С.144. 480 с.
2. Котусенко В.В.Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої "Політики" / пер. з лат. О. Кислюка. Київ: Основи, 2003. С.549. — 796 с.
3. Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади / О.В. Карпенко. — К.: АМУ, 2014. С.234. — 408 с.
4. Карпенко О.В. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні: дис. докт. наук. з держ. управ., 25.00.02. К.: НАДУ при Президентові України. 2016. 466 с. URL: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/065072ae-cac6-4f52-a283-d6e0ae6c0f24.pdf (Дата звернення: 22.07.2020).
5. Клімушин П.С. Концепція сервісно-орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління / П.С. Клімушин. 2017: ХРІДУ, Харків, 2017. Теорія і практика державного управління. № 2 (57), С. 1—8.
6. Ославський М.Н. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посібник. К.: Знання, 2009. С. 423. 756 с.
7. Осьмак А.С. Механізми забезпечення інтероперабельності сервісної діяльності органів публічної влади // дис.док.філософії. НАДУ при Президентові України. К. 2020. С. 45—48. — 255 с. Режим доступу: http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=236
8. Печенкін І.В. Створення та напрями розвитку цифровізації публічного управління у правовідносинах України та Республіки Польща. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.): у 3 т. / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ: НАДУ, 2020. Т. 2. С. 123. 252 с.
9. Хлєбніков А.А. Розвиток системи надання публічних послуг в Україні. дис. к. н. держ. упр. 25.00.02. // А.А. Хлєбніков. ХРІДУ НАДУ при Президентові України. — Х.: 2019. 212 с.
10. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI // Відомості Верховної Ради. 2013. № 32. Ст. 409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
11. Про соціальні послуги. Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
12. Офіційний сайт Будстандарт. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=76399
13. Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm, 13.03.2017. URL: https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AValarie+A.+Zeithaml&s=relevancerank&text=Valarie+A.+Zeithaml&ref=dp_byline_sr_book_1 (Дата звернення: 12.01.2021).
14. Асоціація підприємств промислової автоматизації в Україні. Індустрія 4.0 в Україні. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua

I. Pechenkin

DEVELOPMENT AND DEFINITIONS OF THE CATEGORIAL-CONCEPTUAL APPARATUS OF MECHANISMS OF APPEALS OF SERVICE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES

Summary

The formation and implementation of service-oriented state policy is a sensitive attitude to human needs as a consumer of services in various spheres of life and the implementation of social security with unconditional observance of his constitutional rights and freedoms.
The article examines the historical stages of development and the basic definitions of the categorical-conceptual apparatus of mechanisms for appealing the provision of services as a result of the service activities of public authorities.
An effective state policy of providing services and citizen participation should be the main direction of reforming public administration and developing a course to ensure human rights and legitimate interests, rethinking the functions of public authorities in accordance with trends in social development.
The scientific novelty lies in solving the problems of insufficient awareness of citizens and officials of public authorities about the components of the formation of service-oriented public policy in relation to the provision of services in the process of digital transformation of public administration. The practical characteristics of the basic definitions of the mechanisms of appealing against the service activity of public authorities are revealed and given. Detailed characterization of such components will prevent misinterpretation and ineffective application of legal norms.
Based on the results of the topic, the basic definitions of the categorical-conceptual apparatus are defined, namely: quality of perception, controllability, clarity, logic and simplicity of the interface, compatibility, interoperability, multiplatform, reliability functions of personalization. The history of development is briefly described, as well as the specific features of the mechanism of appealing the provision of digital management services are revealed.
It is determined that ensuring the rapid use of information, openness and transparency of data will contribute to the development of the economy according to the international standards of Industry 4.0, Will ensure the digital transformation of public administration. Mechanisms for appealing service activities will improve control over the openness and transparency of management decisions and implementation, will help combat corruption, and will allow for the growth of human potential and competitiveness.

Keywords: public authorities; service activities; administrative services; management services; appeal mechanisms.

References

1. Vasilchenko, S. (1997), Aristotel. Nikomahova etika. Philosophi Gretsii. [Aristotle. Nicomachean ethics. Greek philosophers], JeKSMO-Press, Moscow, Russia.
2. Kostusenko, V. (2003), Toma Akvinskiy. Komentary do "Politiky" Arestotelya. [Thomas Aquinas. Comments on Aristotle's "Politics"], Basics, Kyiv, Ukraine.
3. Karpenko, O.V. (2014), Upravlinsky poslugi v Ukraini: mekhanizmy nadannya organamy vlady. [Management services in Ukraine: mechanisms for providing authorities], AMU, Kiyv, Ukraine.
4. Karpenko, O.V. (2016), "Mechanisms of formation and implementation of service-oriented state policy in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, NAPA, Kyiv, Ukraine, available at: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/065072ae-cac6-4f52-a283-d6e0ae6c0f24.pdf (Accessed 20 May 2021).
5. Klimushin, P.S. (2017), "The concept of service-oriented state in the context of modernization of public administration", Theory and practice of public administration, vol. 2 (57), pp. 1—8.
6. Oslavskyi, M.I. (2009), Vikonavcha vlada v Ukrayini: organizatsiyno-pravovi zasady. [Executive power in Ukraine: organizational and legal principles], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Osmak, A.S. (2020), "Mechanisms for ensuring the interoperability of service activities of public authorities", Abstract of Ph.D. dissertation, NAPA, Kyiv, Ukraine, pp. 45—48, available at: http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=236 (Accessed 20 May 2021).
8. Pechenkin, I.V. (2020), "Creation and directions of development of digitalization of public administration in legal relations of Ukraine and the Republic of Poland", Ukraina 2030: publichne upravlinnia dlia staloho rozvytku: materialy schorich. mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Ukraine 2030: public administration for sustainable development: materials annually. international scientific-practical conf.], NAPA, Kyiv, Ukraine, vol. 2, p. 123.
9. Hlebnikov, A.A. (2019), "Development of the public service delivery system in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, NAPA, Kyiv, Ukraine, available at: https://scholar.google.com.ua/scholar?q=related:JOWFFcQmsrcJ:scholar.google.com/&scioq=&hl=uk&as_sdt=0,5 (Accessed 20 May 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On administrative service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (Accessed 20 May 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "About social services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (Accessed 20 May 2021).
12. Official site of Budstandart (2021), available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=76399 (Accessed 20 May 2021).
13. Zeithaml, V. A. and Bitner, M. J. (2017), "Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm", available at: https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AValarie+A.+Zeithaml&s=relevancerank&text=Valarie+A.+Zeithaml&ref=dp_byline_sr_book_1 (Accessed 20 May 2021).
14. Association of Industrial Automation Enterprises in Ukraine. Official site (2021), "Electronic resource. Industry 4.0.", available at: https://industry4-0-ukraine.com.ua/ (Accessed 20 May 2021).

№ 11 2021, стор. 126 - 134

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 118

Відомості про авторів

І. В. Печенкін

аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

I. Pechenkin

Postgraduate student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-64097695

Як цитувати статтю

Печенкін І. В. Розвиток та базові дефініції категоріально-понятійного апарату механізмів оскарження сервісної діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 126–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.126

Pechenkin, I. (2021), “Development and definitions of the categorial-conceptual apparatus of mechanisms of appeals of service activity of public authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 126–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.