EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПОЖИВАЧ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ
О. В. Кузик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.23

УДК: 339.1:658.8

О. В. Кузик

СПОЖИВАЧ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Анотація

Ефективність маркетингових комунікацій агропромислових підприємств головно залежить від розуміння свого споживача, його поведінки та особливостей прийняття рішення про покупку. Попри несприйняття інформації або навіть часткове заперечення її цільовою аудиторією маркетологи зобов'язані докладати максимум зусиль для їх подолання, використовуючи найрізноманітніші засоби і способи взаємодії й спілкування. Ускладнює вибір споживачам наявність значного різноманіття пропозиції агропромислових товарів і послуг. Відповідно сьогодні маркетингові комунікації спрямовані на встановлення позитивного контакту з клієнтами, зворотного зв'язку та збирання якнайбільшої кількості інформації про них для глибшого розуміння способів впливу і механізмів взаємодії. Маркетологи шукають у споживачах риси "еконів" і "гуманів" у межах кожної особистості, щоби зрозуміти майбутній вибір того чи іншого товару. Важливо розуміти хто є кінцевим споживачем агропромислового товару чи послуги, на ринку В2В чи В2С ми працюємо.
Звернено увагу на вплив багатьох засобів на сучасного споживача одночасно, що впливає на постійне вдосконалення та оновлення засобів комунікацій. Водночас ці засоби мають супроводжувати покупця до, під час і після здійснення трансакції. Важливими у процесі побудови комунікаційної кампанії є інтуїція, мислення, почуття та відчуття потенційного клієнта. Їх розуміння дасть змогу дібрати найбільш оптимальний спосіб комунікування з цільовою аудиторією. Агропідприємствам варто звернути увагу на лідерів думки: вони володіють високим соціальним статусом та інформованістю, здатні впливати на думку інших людей, через інтерпретацію маркетингових комунікаційних повідомлень. Слід уникати "пастки креативності". Агрокомпаніям України варто особливу увагу звернути на соціальні мережі й месенджери, неформальні вербальні комунікації, WOM маркетинг.

Ключові слова: маркетингові комунікації; пастка креативності; неформальні вербальні комунікації; WOM маркетинг; стимулювання збуту; споживачі "екони" і "гумани".

Література

1. Ватаманюк О.З. Бізнес-економіка: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 324 с.
2. Канеман Д. Мислення швидке й повільне / пер. з англ. Яковлєв М. 2-ге вид. К.: Наш формат, 2018. 480 с.
3. Каплунов Д. Нейрокопірайтинг / пер. з рос. Р. Трифонов. Харків: Вид-во "Ранок": Фабула, 2018. 352 с.
4. Корчинський А. Адвокати бренду як ефективний інструмент маркетингових комунікацій в соціальних медіа. Маркетинг в Україні. 2019. № 5. С. 43—52.
5. Лідер думки. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Лідер_думки
6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації / Є. Майовець, О. Кузик. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 192 с.
7. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Інтегровані маркетингові комунікації в агробізнесі України. Вісник ХНУ: Економічні науки. 2021. № 1. С. 67—73. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=5670
8. Панченко В., Резнікова Н. Вакцина від макроекономічного грипу або цікаве та важливе про китайську коронаноміку / Дзеркало тижня. 03.01.2021. URL: https://zn.ua/ukr/foreign_economics/vaktsina-vid-makroekonomichnoho-hripu.html
9. Решетілова Т. Особливості просування інноваційних товарів на промисловому ринку. Маркетинг в Україні. 2020. № 1. С. 55—59.
10. Траут Дж. Диференціюйся або помри / Джек Траут, Стів Рівкін; пер. з англ. Я. Машико. Харків: Вид-во "Ранок": Фабула, 2019. 240 с.
11. Jeuraek H. Paul Lazarsfeld and the Origins of Communications Research. London: Routledge, 2017. 146 pp.
12. Katz, Elihu; Lazarsfeld, Paul F. Personal influence (E. ed.). New York: Free Press. 1957.
13. William Bernbach. Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Bernbach

O. Kuzyk

A CONSUMER IN THE MARKETING COMMUNICATIONS SYSTEM OF THE AGRIBUSINESS IN UKRAINE

Summary

The effectiveness of marketing communications of agro-industrial enterprises mainly depends on the understanding of their consumers, their behaviour and the peculiarities of the purchase decision. Despite the rejection of information or even partial denial of it by the target audience, marketers are obliged to make every effort to overcome that, using a wide variety of tools and methods of interaction and communication. A significant diversity in the supply of agro-industrial goods and services makes it difficult for consumers to choose. Accordingly, today marketing communications are aimed at establishing positive contact with customers, feedback and collecting as much information about them as possible for a deeper understanding of the methods of influence and mechanisms of interaction. Marketers are looking for the features of econs and humans in consumers within each individual in order to understand the future choice of a particular product. It is important to understand who is the end consumer of agro-industrial goods or services and whether it is B2B or B2C market.
The modern consumer is simultaneously influenced by many marketing messages of enterprises and therefore the means of communication are being constantly improved and updated. Besides, these tools must accompany a buyer before, during and after the transaction. Under such conditions, it is rational to use integrated marketing communications through a synergistic effect, which provides a deeper level of interaction and high efficiency of each tool in particular.
Intuition, thinking, feeling and sensation of a potential customer are important when developing a communication campaign. Understanding them will allow choosing the most efficient way to communicate with the target audience. Agricultural enterprises should pay attention to opinion leaders: they have a high social status, are well informed and able to influence public opinion through the interpretation of marketing communication messages. At the same time, a "creativity trap" should be avoided. The agricultural companies of Ukraine should pay special attention to social media, messengers, informal verbal communication and WOM marketing.

Keywords: marketing communications; agrarian business of Ukraine; "creativity trap"; informal verbal communication; WOM marketing; sales promotion; econs and humans in consumers.

References

1. Vatamaniuk, O.Z. (2018), Biznes-ekonomika [Business economics], L'vivsky natsional'nyj universytet imeni Ivana Franka, L'viv, Ukraine.
2. Kaneman, D. (2018), Myslennia shvydke j povil'ne [Thinking, fast and slow], 2nd ed, Nash format, Kyiv, Ukraine.
3. Kaplunov, D. Nejrokopirajtynh [Neurocopywriting], Ranok: Fabula, Kharkiv, Ukraine.
4. Korchyns'kyj, A. (2019), "Brand advocates as an effective tool of marketing communications in social media", Marketynh v Ukraini, vol. 5, pp. 43—52.
5. Wikipedia, the free encyclopedia (2021), "Opinion leadership", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_leadership (Accessed 25 Feb 2021).
6. Majovets', Ye. and Kuzyk, O. (2013), Marketynhovi komunikatsii [Marketing communications], L'vivsky natsional'nyj universytet imeni Ivana Franka, L'viv, Ukraine.
7. Majovets, Y. and Kuzyk, O. (2021), "Integrated Marketing Communications in Agribusiness of Ukraine", Herald of Khmelnytskyi national university. Economic sciences, vol. 1, pp. 67—73.
8. Panchenko, V. and Reznikova, N. (2021), "Macroeconomic flu vaccine or interesting and important about Chinese coronary angiology", Dzerkalo tyzhnia, [Online], available at: https://zn.ua/ukr/foreign_economics/vaktsina-vid-makroekonomichnoho-hripu.html (Accessed 03 Jan 2021).
9. Reshetilova, T. (2020), "Features of promotion of innovative goods on the industrial market", Marketynh v Ukraini, vol. 1, pp. 55—59.
10. Trout, J. and Rivkin, S. (2019), Dyferentsiiujsia abo pomry [Differentiate or Die: Survival in Our Era of Killer Competition], Ranok: Fabula, Kharkiv, Ukraine.
11. Jerabek, H. (2017), Paul Lazarsfeld and the Origins of Communications Research, Routledge, London, England.
12. Katz, E. and Lazarsfeld, P. (1957), Personal influence (E. ed.), Free Press, New York, USA.
13. Wikipedia, the free encyclopedia (2021). "William Bernbach", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Bernbach (Accessed 19 Mar 2021).

№ 12 2021, стор. 23 - 28

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-07-06

Кількість переглядів: 93

Відомості про авторів

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Kuzyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

ORCID:

0000-0002-9683-8697

Як цитувати статтю

Кузик О. В. Споживач у системі маркетингових комунікацій агробізнесу України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.23

Kuzyk, O. (2021), “A consumer in the marketing communications system of the agribusiness in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.