EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Ю. О. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.49

УДК: 351:338.432

Ю. О. Зима

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті здійснено аналіз методологічних підходів до реалізації й обгрунтовано алгоритм інституціонального проєктування розвитку аутсорсингу в національній економіці. Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід до дослідження інституціонального забезпечення розвитку аутсорсингових відносин.
Констатовано, що нагальними проблемами розвитку аутсорсингу залишається нормативна неврегульованість, суперечливість його регламентування нормами цивільного чи господарського права, етичними міркуваннями, фіскальне адміністрування. Через фактичну відсутність інституціонального регулювання аутсорсингових відносин на законодавчому рівні доведено доцільність проєктування формальних норм і інструментів, які сприятимуть розвитку цієї форми організації бізнесу.
Встановлено, що інституціональне проєктування може бути реалізоване через коректування існуючих рутин, запровадження нових інституцій, трансплантацію інституту або введення нових елементів до інституціонального середовища.
Оцінка передумов запровадження, ефектів екзаптації та інституціональних обмежень дозволила аргументувати доцільність реалізації в сфері аутсорсингу стратегії проміжних інститутів, яка сприятиме ефективному функціонуванню за допомогою модифікаційних змін діючих норм у проміжну форму та подальші його зміни з врахуванням інституціональних обмежень розвитку. Такі модифікації виключають чи мінімізують утворення інституціональної пастки й ризиків формування інститутів. Стратегія проміжних інститутів орієнтована на формування оптимального інституту за допомогою реалізації послідовного ланцюга проміжних інститутів, які можуть модифікуватись у наявних обмеженнях.
Акцентовано, що в сфері аутсорсингу перспективною проміжною формою реалізації стратегії проміжних інститутів може бути модель науково-виробничої кооперації, що сприятиме створенню нових й модернізації діючих виробництв, збільшенню кінцевого випуску, вдосконаленню організації й управління виробництвом, перспективам участі в міжнародній кооперації.
Теоретичні та методичні положення поглиблюють практичні засади інституціонального регулювання розвитку нових форм аутсорсингових відносин у національній економіці.

Ключові слова: аутсорсинг; аутсорсингова діяльність; інститут; інституціональне проєктування; формальні норми; проміжні інститути.

Yu. Zima

INSTITUTIONAL PROJECTING OF OUTSOURCING DEVELOPMENT IN THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The article analyzes the methodological approaches to implementation and substantiates the algorithm of institutional projecting of outsourcing in the national economy. The theoretical and methodological basis of the research is a systematic approach to the study of institutional ensuring for the development of outsourcing relations.
It is stated that the pressing problems of outsourcing development remain normative inconsistency, inconsistency of its regulation with the rules of civil or commercial law, ethical considerations, fiscal administration. Due to the actual lack of institutional regulation of outsourcing relations at the legislative level, the expediency of projecting formal norms and tools that will contribute to the development of this form of business organization has been proven.
It is established that institutional projection can be implemented by adjusting existing routines, introducing new institutions, transplantation of the institute, or introducing new elements into the institutional environment.
Assessment of the preconditions for implementation, effects of expropriation, and institutional constraints allowed to justify the feasibility of outsourcing the strategy of intermediate institutions, which will promote effective functioning through modification changes to existing norms in the intermediate form and its subsequent changes taking into account institutional constraints. Such modifications eliminate or minimize the formation of an institutional trap and the risks of institution building. The strategy of intermediate institutes is focused on the formation of the optimal institution through the implementation of a consistent chain of intermediate institutes, which can be modified in the existing constraints.
It is emphasized that in the field of outsourcing, a promising intermediate form of implementation of the strategy of intermediate institutes can be a model of research and production cooperation, which will help create new and modernize existing industries, increase final output, improve production organization and management, prospects for international cooperation.
Theoretical and methodological provisions deepen the practical principles of institutional regulation of the development of new forms of outsourcing relations in the national economy.

Keywords: outsourcing; outsourcing activities; institute; institutional projecting; formal norms; intermediate institutes.

№ 12 2021, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-07-06

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

Ю. О. Зима

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yu. Zima

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-0483-3486

Як цитувати статтю

Зима Ю. О. Інституціональне проєктування розвитку аутсорсингу в національній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.49

Zima, Yu. (2021), “Institutional projecting of outsourcing development in the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.