EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТІЙКОСТІ В УКРАЇНІ
І. В. Антипенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.80

УДК: 351.86:78:35.078.2

І. В. Антипенко

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТІЙКОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено аналізу перспектив та розробці пропозицій щодо запровадження національної оцінки політичних та інших ризиків нацбезпеки України у контексті розбудови національної системи стійкості в Україні. Автором обгрунтовано структуру інституційного забезпечення проведення національної оцінки політичних та інших ризиків національної безпеки з урахуванням положень проєкту Концепції забезпечення національної стійкості. Показано практична необхідність використання міжвідомчого підходу до проведення НОР у форматі взаємодії Спеціальної міжвідомчої групи з її проведення та Головного суб'єкту системи управління національними ризиками. До завдань Міжвідомчої групи автором запропоновано віднести підготовку Плану заходів із проведення НОР та реалізацію основних етапів оцінки — підготовчого, основного і завершального. Розглядаються в якості рекомендованих заходів головного суб'єкту СУНР такі: узгодження рекомендованого складу Міжвідомчої групи з урядових та неурядових зацікавлених груп; формулювання на основі висновків Міжвідомчої групи практичних рекомендацій з управління ризиками для керівних політичних суб'єктів державного управління; реєстрацію ризиків з низьким ризиком небезпеки; публікацію у відкритому доступі загального звіту по проведеній НОР. У статті обгрунтовано, що така структура інституційного забезпечення проведення НОР має сприяти синхронізації функцій та завдань майбутніх систем управління національними ризиками і національної стійкості України.

Ключові слова: національна оцінка ризиків; національна система стійкості; політичний ризик; національні ризики; система управління національними ризиками; управління ризиком; інституційне забезпечення; національна безпека.

Література

1. Звіт про проведення Національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму в Україні 2016 року. Київ: Державна служба фінансового моніторингу України, ОБСЄ, 2016. URL: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2017/02/zvit_nor.pdf
2. Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму 2019 року. Київ: Державна служба фінансового моніторингу України, ОБСЄ, 2019. URL: https://www.sdfm.gov.ua/assets/userfiles/310/НОР/Документи/Zvit.pdf.pdf
3. Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та оприлюднення її результатів: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 № 717. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248493531
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 № 1702-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
6. Резнікова О.О., Войтовський К.Є., Лепіхов А.В. Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України: аналіт. доп.; за заг. ред. О.О. Резнікової. Київ: НІСД, 2020. 84 с.
7. Резнікова О.О., Войтовський К.Є. Щодо Концепції забезпечення національної стійкості в Україні. Аналітична записка. Серія "Національна безпека". № 8. 2020. 8 с. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/schodo-koncepcii-zabezpechennya-nacionalnoi-stiykosti-v-ukraini
8. Резнікова О., Войтовський К., Лепіхов А. Щодо координації діяльності з розбудови національної стійкості (стратегічний рівень). Аналітична записка. Серія "Національна безпека". № 9. 2020. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/schodo-koordinacii-diyalnosti-z-rozbudovi-nacionalnoi-stiykosti
9. Antipenko I.V. The conceptual basis for the development of the political risks governance system in Ukraine. Slovak international scientific journal. 2021. Vol. 2, № 50. Р. 20—22. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/03/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9650-2021-VOL.2.pdf
10. Preparing governments for long-term threats and complex challenges. Discussion Note of OECD Conference Centre. Paris, France, 23 September 2016. 20 р. URL: www.oecd.org/gov/Preparing-governments-for-long-threats-and-complex-challenges.pdf

I. Antypenko

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL RISK ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL RESILIENCE SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The paper is devoted to the analysis of prospects and the developing proposals for the implementation of the national assessment of political and other risks of national security of Ukraine in the context of the development in Ukraine the national system of resilience. The author substantiated the structure of institutional support for national risk assessment taking into account the draft Concept of National Resilience. The article emphasizes the fact that the design concept of national system of resistance assumed by the current National Security Strategy and the national system of risks and threats assessment in the manner described by mentioned Concept does not contain a full-fledged system of national risks governance. It proves that the risk assessment is only a component of the public administration activity to identify and mitigate risks. The author substantiates the practical necessity of using an intersectional approach to carrying out NRA in the format of interaction between the Special Interagency Group on its conduct — as the executor and the Main Subject of the National Risk Management System — as the purchaser and coordinator of the NRA project implementation. The author proposes that the tasks of the Interagency Group include the preparation of an action plan to conduct the NRA and the implementation of the main stages of the assessment — the preparation stage, the main stage and the final stage. The tasks of the main subject of the system of national risk governance should include: reconciliation of the recommended composition of the Interagency Group from governmental and non-governmental stakeholders; drawing up practical recommendations on risk governance for political bodies of public administration system grounding of the Interagency Group conclusions; registration of risks with low hazard level; publishing the general report on NRA in open access. The article concludes that the above-mentioned structure of institutional support of NRA should assist the synchronization of functions and tasks of future national risk governance and national resilience systems of Ukraine, in particular in the area of creating the national resilience to political threats of endogenous and exogenous nature and crisis situations.

Keywords: national risk assessment; national resilience system; political risk; national risks; national risk governance system; risk governance; institutional support; national security.

References

1. OSCE (2016), "Report on the National Assessment of Risks of Money Laundering and Terrorist Financing in Ukraine in 2016", available at: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2017/02/zvit_nor.pdf (Accessed 10 June 2021).
2. OSCE (2019), "Report on the National Risk Assessment in the Sphere of Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Terrorist Financing in 2019", available at: https://www.sdfm.gov.ua/assets/userfiles/310/NOR/Dokumenty/Zvit.pdf.pdf (Accessed 10 June 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On approval of the Procedure for conducting a national risk assessment in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism and publication of its results", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248493531 (Accessed 10 June 2021).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (Accessed 10 June 2021).
5. President of Ukraine (2020), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine"", available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 10 June 2021).
6. Reznikova, O.O. Vojtovs'kyj, K.Ye. and Lepikhov, A.V. (2020), Natsional'ni systemy otsiniuvannia ryzykiv i zahroz: kraschi svitovi praktyky, novi mozhlyvosti dlia Ukrainy [National systems of risk and threat assessment: best world practices, new opportunities for Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
7. Reznikova, O.O. and Vojtovs'kyj, K.Ye. (2020), "Regarding the Concept of ensuring national stability in Ukraine", Analitychna zapyska. Seriia "Natsional'na bezpeka", vol. 8, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/schodo-koncepcii-zabezpechennya-nacionalnoi-stiykosti-v-ukraini (Accessed 10 June 2021).
8. Reznikova, O. Vojtovs'kyj, K. and Lepikhov, A. (2020), "Regarding the coordination of activities for the development of national stability (strategic level)", Analitychna zapyska. Seriia ""Natsional'na bezpeka", vol. 9, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/schodo-koordinacii-diyalnosti-z-rozbudovi-nacionalnoi-stiykosti (Accessed 10 June 2021).
9. Antipenko, I.V. (2021), "The conceptual basis for the development of the political risks governance system in Ukraine", Slovak international scientific journal, vol. 2, no. 50, pp. 20-22, available at: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/03/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9650-2021-VOL.2.pdf (Accessed 10 June 2021).
10. OECD Conference Centre (2016), "Preparing governments for long-term threats and complex challenges", Discussion Note of OECD Conference Centre Paris, available at: www.oecd.org/gov/Preparing-governments-for-long-threats-and-complex-challenges.pdf (Accessed 10 June 2021).

№ 12 2021, стор. 80 - 84

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-06

Кількість переглядів: 115

Відомості про авторів

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9520-4353

Як цитувати статтю

Антипенко І. В. Перспективи запровадження національної оцінки ризиків у контексті розбудови національної системи стійкості в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 80–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.80

Antypenko, I. (2021), “Prospects for the implementation of national risk assessment in the context of the national resilience system development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 80–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.