EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ
М. В. Макаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.85

УДК: 351.77

М. В. Макаренко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми забезпечення права на охорону здоров'я у вітчизняному правовому полі, яке визначено як стратегічний національний пріоритет України в умовах глобалізованих епідемічних викликів.
Обгрунтовано, що здоров'я є найбільшою цінністю людського життя. Право на здоров'я належить до соціальних прав, а його втрата нівелює значення усіх інших благ. Головною особливістю цього права є його невідчужуваність, оскільки людина володіє цим правом упродовж усього життя. Доведено, що права громадян у сфері охорони здоров'я — це широке поняття, яке включає в себе не лише безпосередньо права, але й взаємні обов'язки і людини, і суб'єктів публічного управління у зазначеній сфері. Доведено, що у сучасному технологічному світі стан здоров'я виступає головним чинником на шляху до прагнення особи стати повноцінним членом суспільства, мати освіту, роботу, бути активними учасником громадянського суспільства. Зазначено про необхідність удосконалення існуючої законодавчої бази, розробки та реалізації нових та сучасних стратегічних документів, що сприятимуть розвитку суспільного здоров'я та гарантуватимуть кожному громадянину право на охорону власного здоров'я, що актуалізує потребу належного правового нормопроєктування та належної правореалізації, особливо з огляду на медичну реформу, що здійснюється в Україні.

Ключові слова: публічне управління; право на охорону здоров'я; медична допомога; епідемічні загрози; пандемія; COVID-19.

Література

1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Health Evidence Network Synthesis Report. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327321/9789289054355-eng.pdf
3. Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
4. Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
6. Основи законодавства України про охорону здоров'я. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя: Закон України. URL: населення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
8. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
9. Про лікарські засоби: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text
10. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування: Закон України. URL: населення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text
11. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я: Закон України. URL: України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text
12. Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text
13. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020": Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text
14. Барзилович А.Д. Механізми державного регулювання надання медичних послуг в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. № 1 (24). 2020. С. 86—88.
15. Цивільний кодекс України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
16. Інструкція з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я: проект Наказу МОН. URL: https://moz.gov.ua/uploads/3/18795-pro_20200212_1_dod_4.pdf

M. Makarenko

ENSURING THE RIGHT TO HEALTH CARE AS A STRATEGIC NATIONAL PRIORITY

Summary

The article is devoted to the study of the problem of ensuring the right to health care in the domestic legal field, which is defined as a strategic national priority of Ukraine in the context of globalized epidemic challenges.
It is argued that health is the greatest value of human life. The right to health belongs to social rights, and its loss negates the importance of all other benefits. The main feature of this right is its inalienability, because a person has this right throughout life. It has been proven that the rights of citizens in the field of health care is a broad concept that includes not only the rights themselves, but also the mutual responsibilities of both the person and the subjects of public administration in this area. It is proved that in the modern technological world the state of health is the main factor on the way to the desire of a person to become a full member of society, to have an education, a job, to be an active participant in civil society.
It was found that the legal basis governing public relations in the field of health care in Ukraine is quite strong. In addition to the Constitution, the legal framework in this area is also a number of other laws, including the Fundamentals of Legislation of Ukraine on Health, On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare, On Protection of Infectious Diseases, On Medicines, On State Financial Guarantees of Medical public service, etc. This area is also regulated by Decrees of the President of Ukraine: On approval of the Regulations on the Ministry of Protection of Ukraine, the Concept of Health Development of the Population of Ukraine, On the Strategy of Sustainable Development "Ukraine — 2020", etc. The normative and legal basis of the state policy in the field of health care is also the Orders of the Ministry of Health of Ukraine.
The Constitution of Ukraine stipulates that health care is provided through state funding of relevant programs: health and prevention, health care, socio-economic, etc. The state realizes the right to health care through the creation of appropriate conditions for affordable and effective provision of medical services, development of medical institutions of all forms of ownership, ensures sanitary and epidemic well-being.
The need to improve the existing legal framework, develop and implement new and modern strategic documents that will promote public health and guarantee every citizen the right to health care, which highlights the need for proper legal regulation and proper enforcement, especially given the medical reform underway in Ukraine.

Keywords: public administration; right to health care; medical care; epidemic threats; pandemic; COVID-19.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 15 June 2021).
2. WHO (2019), "Health Evidence Network Synthesis Report", available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327321/9789289054355-eng.pdf (Accessed 15 June 2021).
3. UN (1947), "Universal Declaration of Human Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (Accessed 15 June 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1973), "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (Accessed 15 June 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1973), "International Covenant on Civil and Political Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (Accessed 15 June 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), "Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (Accessed 15 June 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "On ensuring the sanitary and epidemic well-being of the population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (Accessed 15 June 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On protection of the population from infectious diseases", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (Accessed 15 June 2021).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On Medicinal Products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 15 June 2021).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About the state financial guarantees of medical care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (Accessed 15 June 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "Regulations on the Ministry of Health of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text (Accessed 15 June 2021).
12. President of Ukraine (2000), Decree "About the Concept of development of health care of the population of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text (Accessed 15 June 2021).
13. President of Ukraine (2015), Decree "On the Sustainable Development Strategy "Ukraine — 2020"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text (Accessed 15 June 2021).
14. Barzylovych, A.D. (2020), "Mechanisms of state regulation of medical services in Ukraine", Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 1 (24), pp. 86—88.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (Accessed 15 June 2021).
16. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), "Instructions for the implementation of infection prevention and infection control in health care facilities", available at: https://moz.gov.ua/uploads/3/18795-pro_20200212_1_dod_4.pdf (Accessed 15 June 2021).

№ 12 2021, стор. 85 - 88

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-06

Кількість переглядів: 83

Відомості про авторів

М. В. Макаренко

к. мед. н., здобувач наукового ступеня доктора наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; директор клініки ММ-дентал

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Director of MM-Dental Clinic

ORCID:

0000-0001-8677-8670

Як цитувати статтю

Макаренко М. В. Забезпечення права на охорону здоров'я як стратегічний національний пріоритет. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 85–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.85

Makarenko, M. (2021), “Ensuring the right to health care as a strategic national priority”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 85–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.