EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОШОВІ І ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.32

УДК: 658.15:338.025.88

О. О. Олійник

ГРОШОВІ І ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено сутність грошового і фінансового потоків як економічної категорії з метою розмежування на цій основі поширених у фінансово-економічній термінології понять "грошовий" і "фінансовий" потік та правомірності їх застосування в теорії і практиці стосовно окремих фаз процесу розширеного відтворення в системі фінансового менеджменту підприємств.
Встановлено концепцію грошового та фінансового потоків як самостійний об'єкт фінансового менеджменту в розумінні природи фінансових і грошових потоків щодо фінансових інструментів підприємства зумовлених потребою у визначенні оптимальної структури та необхідного обсягу фінансових ресурсів із забезпечення відтворювальних процесів та генерації необхідної поточної платоспроможності підприємств і приросту маси їх авансованого капіталу.
Уточнено класифікацію "грошовий потік" і "фінансовий потік", де вони виступають самостійними категоріями, будучи подібними в уособленні руху вартостей, але різняться за суттю, оскільки репрезентують різні конкретності економічних відносин.

Ключові слова: грошовий потік; фінансовий потік; вхідні і вихідні грошові потоки; фінансові ресурси; фінансовий менеджмент.

Література

1. Бутинець Т.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Київ. ЦУЛ, 2002. 210 с.
2. Олійник О.О. Грошові і фінансові потоки в системі бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту. Вісник ДДФЕІ: Економічні науки. 2003. № 1 (9). С. 105—108.
3. Товстоноженко О.В. Фінанси в системі кругообігу капіталу підприємства: нові підходи. Актуальні проблеми економіки: економічна теорія. 2007. № 10. С. 14—17.
4. Бланк І.О. Основи фінансового менеджменту: навчальний посібник. Київ. Ника-Центр, Эльга, 1999. 420 с.
5. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент підприємств. Фінанси України. 2010. № 6. С. 90—95.
6. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація. Фінанси України. 2003. № 4. С. 77—82.
7. Крилова О.В. Грошові потоки в системі забезпечення платоспроможності підприємства. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 31—33.
8. Кошельок Г.В. Основні фінансові фактори впливу на грошові потоки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 19. С. 48—51.
9. Коцюрба О.Ю., Грешнікова М.О. Фінансові потоки підприємства: сутність, класифікація та шляхи оптимізації. Вісник Кіровоградського національного технічного університету. 2012. № 12. С. 88—92.

O. Oliynik

CASH AND FINANCIAL FLOWS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary

The article defines the essence of cash and financial flows as an economic category in order to distinguish on this basis common in financial and economic terminology the concepts of "cash" and "financial" flow and the legitimacy of their application in theory and practice phases of the process of expanded reproduction enterprises. This also applies to the assessment in monetary terms of the total mass of various production resources involved in production and reproduction processes, where the set of resources is allocated separately cash, the rest — non-monetary resources are perceived as the mass of financial resources.
The concept of cash and financial flows as an independent object of financial management in understanding the nature of financial and cash flows for financial instruments of the enterprise due to the need to determine the optimal structure and the required amount of financial resources to ensure reproduction processes and generate the necessary current solvency of enterprises capital.
It was found that for financial management the main system of managing the processes of financing the economic activity of the enterprise, the object of management is cash flow, which is a pragmatic approach that equalizes financial and cash flows. First, it reflects the leading role of money in a market economy. Second, cash flow as an indicator of the cash flow of the enterprise over a period reflects information about the actual solvency of the enterprise, needed by management, investors and creditors.
The classification of "cash flow" and "financial flow" has been clarified, where they act as independent categories, being similar in the personification of the movement of values, but differing in essence, as they represent different specifics of economic relations. Cash flow represents the financial and economic relations between individual economic entities in terms of their economic activities in connection with the sale of products, work performed or services rendered. Financial flows are divided into two types: internal — expresses internal turnover and does not affect the balance of cash; external — helps to change the balance of funds of the enterprise.

Keywords: cash flow; financial flow; incoming and outgoing cash flows; financial resources; financial management.

References

1. Butynets', T.A. (2002), Finansovyj menedzhment [Financial management], TsUL, Kyiv, Ukraine.
2. Olijnyk, O.O. (2203), "Cash and financial flows in the system of accounting and financial management", Visnyk DDFEI: Ekonomichni nauky, vol. 1 (9), pp. 105—108.
3. Tovstonozhenko, O.V. (2007), "Finance in the system of capital turnover of the enterprise: new approaches", Aktual'ni problemy ekonomiky: ekonomichna teoriia, vol. 10, pp. 14—16.
4. Blank, I.O. (1999), Osnovy finansovoho menedzhmentu [Fundamentals of financial management], Nyka-Tsentr, El'ha, Kyiv, Ukraine.
5. Davydenko, N.M. (2010), "Financial management of enterprises", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 90—95.
6. Khachaturian, S.V. (2003), "The essence of financial resources and their classification", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 77—82.
7. Krylova, O.V. (2019), "Cash flows in the system of ensuring the solvency of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 31—33.
8. Koshel'ok, H.V. (2016), "The main financial factors influencing the cash flow of the enterprise", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 19, pp. 48—51.
9. Kotsiurba, O.Yu. and Hreshnikova, M.O. (2012), "Financial flows of the enterprise: essence, classification and ways of optimization", Visnyk Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, vol. 12, pp. 88—92.

№ 13-14 2021, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 115

Відомості про авторів

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

O. Oliynik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agrarian and Economics, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5657-3105

Як цитувати статтю

Олійник О. О. Грошові і фінансові потоки в системі фінансового менеджменту підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.32

Oliynik, O. (2021), “Cash and financial flows in the system of financial management of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.