EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСАДНИЧІ ІМПЕРАТИВИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
О. В. Гамова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.38

УДК: 330.342(075.8)

О. В. Гамова

ЗАСАДНИЧІ ІМПЕРАТИВИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статі досліджено сутність економічної системи суспільства на засадах системного підходу та системного аналізу. кономічна система — це складна, упорядкована сукупність елементів, взаємодія яких забезпечує матеріальні умови життєдіяльності суспільства. Доведено, що економічна система суспільства має низку характерних ознак або властивостей, притаманних складним динамічним системам. Економічна система — це не проста сума, що входять до її елементів, а створення нової інтегративної якості, що наочно проявляється через такі властивості економічної системи: цілісність, тобто здатність до самостійного і відокремленого існування; наявність мети (системи цілей або "дерева цілей"); наявність функцій, тобто узгоджених дій по досягненню мети або системи цілей; наявність структури, тобто стійких кількісних співвідношень між різними складовими частинами економічної системи; наявність інфраструктури — матеріальних об'єктів, що забезпечують функціонування сфери виробництва і соціальної сфери; наявність економічних інститутів, тобто установ і організацій, які встановлюють певні "правила гри" для суб'єктів господарювання у рамках економічної системи. Складність економічної системи зумовлює необхідність координації взаємодії її складових елементів або підсистем. Цей процес координації з часом виділився в самостійний вид діяльності і галузь економічної науки, яка може бути визначена складною соціально-економічною системою. Головне призначенням економічної системи суспільства полягає в створенні економічних умов, необхідних для забезпечення життєздатності суспільства і його членів. Застосування методології систем, системного аналізу та системного підходу дозволило дослідити проблему особливості сутності економічної системи суспільства всебічно та в динаміці. доведено, що економічна система — це особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних благ і послуг. Функціонування економічної системи суспільства націлене на виконання таких найважливіших економічних завдань: формування та забезпечення працездатності економіки; координація всіх видів економічної діяльності; реалізація соціальних цілей.

Ключові слова: система; економічна система; системний аналіз; системний підхід; принцип; процес.

Література

1. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее [Текст]. М.: Изд. дом "Классика-ХХI", 2007. 421 с.
2. Робинсон К. Совершим же революцию в обучении. URL: http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
3. Монастирська Г.В. Креативний клас і проблеми його становлення в Україні [Текст]. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. 2012. Т. 2. С. 200—210.
4. Продан О. Про економічне зростання, або чому Україні потрібен креативний клас. URL: http://blogs.lb.ua/oksana_prodan/169221_pro_ekonomichne_zrostannya_abo_ chomu.html
5. Дністровий А. Креативний клас і його вороги. URL: https://dnistrovy.wordpress.com/2015/05/07/креативний-клас-та-його-вороги/
6. Хокинс Дж. Креативная экономика. М.: "Классика ХХI", 2011. 256 с.
7. Лэндри Ч. Креативный город. М.: Классика — ХХI, 2006. 399 с.
8. Капица С.П. Парадоксы роста. Законы развития человечества. М.: Альпина нонфикшн, 2010. 192 с.
9. Майнцер К. Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. Новый синтез. М.: URSS, 2009. 464 с.
10. Мельник Л.Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем: монография. Сумы: Университетская книга, 2015. 447 с.
11. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: КомКнига, 2005. 296 с.
12. Сурмин Ю.П. Теория систем и системний аналіз. К.: МАУП, 2003. С. 10.
13. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.
14. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Ситемный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М.: Знание. 1969. 48 с.
15. Чухно А.А. Економічна теорія. К. ДННУ АФУ. 2010. Т. 1. 512 с.

O. Hamova

BASIC IMPERATIVES OF THE ESSENCE OF THE ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY

Summary

The article examines the essence of the economic system of society on the basis of a systematic approach and systematic analysis. economic system is a complex, orderly set of elements, the interaction of which provides the material conditions of society. It is proved that the economic system of society has a number of characteristic features or properties inherent in complex dynamic systems. The economic system is not a simple sum of its constituent elements, but the creation of a new integrative quality, which is clearly manifested through such properties of the economic system as: integrity, ie the ability to independent and separate existence; the presence of a goal (goal system or "goal tree"); availability of functions, ie coordinated actions to achieve a goal or system of goals; the presence of structure, ie stable quantitative relations between the various components of the economic system; availability of infrastructure — material objects that ensure the functioning of the sphere of production and social sphere; the presence of economic institutions, ie institutions and organizations that establish certain "rules of the game" for businesses within the economic system. The complexity of the economic system necessitates the coordination of the interaction of its constituent elements or subsystems. This process of coordination over time has become an independent activity and branch of economics, which can be defined by a complex socio-economic system. The main purpose of the economic system of society is to create the economic conditions necessary to ensure the viability of society and its members. The application of systems methodology, systems analysis and systems approach allowed us to explore the problem of the nature of the economic system of society comprehensively and in dynamics. it is proved that the economic system is a specially ordered system of relations between producers and consumers of material goods and services. The functioning of the economic system of society is aimed at fulfilling such important economic tasks as: the formation and maintenance of the economy; coordination of all types of economic activity; realization of social goals.

Keywords: system; economic system; system analysis; system approach; principle; process.

References

1. Florida, R. (2007), Kreativnyj klass: ljudi, kotorye menjajut budushhee [Creative class: people who change the future], Ed. house "Classic-XXI", Moscow, Russia.
2. Robinson, K. (2010), "Let's revolutionize learning", available at: http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_ bring_on_the_revolution.html (Accessed 25 June 2021).
3. Monastyrska, H.V. (2012). "Creative class and the problems of its formation in Ukraine". Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. prats. Spets. vyp.: Pratsia v XXI stolitti: novitni tendentsii, sotsialnyi vymir, innovatsiinyi rozvytok, vol. 2, pp. 200—210.
4. Prodan, O. (2012), "About economic growth, or why does Ukraine need the creative class", available at: https://rus.lb.ua/blog/oksana_prodan/169221_pro_ekonomichne_zrostannya_abo_chomu.html (Accessed 25 June 2021).
5. Dnistrovyi, A. (2015), "Creative class and its enemies", available at: https://dnistrovy.wordpress.com/2015/05/07/креативний-клас-та-його-вороги/ (Accessed 25 June 2021).
6. Khokins, Dzh. (2011), Kreativnaya ekonomika [Creative Economics], Klassika — XXI, Moscow, Russia
7. Lendri, CH. (2005), Kreativnyy gorod [Creative City], Klassika — XXI,Moscow, Rossia.
8. Kapytsa, S.P. (2010), Paradoksy rosta. Zakony razvytyia chelovechestva [Growth paradoxes. The laws of human development], Alpina nonfiction, Moscow, Russia.
9. Majntser, K. (2009), Slozhnosystemnoe myshlenye: materyia, razum, chelovechestvo. Novyj syntez [Complex system thinking: matter, mind, humanity. New synthesis], URSS., Moscow, Russia.
10. Mel'nyk, L. H. (2015), Tryalektycheskye osnovy upravlenyia razvytyem ekonomycheskykh system: monohrafyia [Trialectic foundations for managing the development of economic systems: monograph], University book, Sumy, Ukraine.
11. Pryhozhyn, Y. and Stenhers, Y. (2005), Poriadok yz khaosa. Novyj dyaloh cheloveka s pryrodoj.[ Order out of chaos. A new dialogue between man and nature], KomKniga, Moscow, Russia.
12. Surmyn, Yu.P. (2003), Teoryya system y systemnyy analiz [Systems theory and systems analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine.
13. Uemov, A.I. (1978), Sistemnyiy podhod i obschaya teoriya sistem [System approach and General systems theory], Myisl, Moscow, Russia.
14. Blauberg, I.V. Sadovskiy, V.N. and Yudin, E.G. (1969), Sistemnyiy podhod: predposyilki, problemyi, trudnosti [Systems approach: backgrounds, problems, difficulties], Znanie, Moskov, Russia.
15. Chukhno, A.A. (2010), Ekonomichna teoriya [Economic theory], DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.

№ 13-14 2021, стор. 38 - 42

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 100

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

O. Hamova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Natural Resources and Economics of International Tourism

ORCID:

0000-0002-9752-6900

Як цитувати статтю

Гамова О. В. Засадничі імперативи сутності економічної системи суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 38–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.38

Hamova, O. (2021), “Basic imperatives of the essence of the economic system of society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 38–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.