EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
Є. О. Архипова, О. О. Клевчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.51

УДК: 351.853

Є. О. Архипова, О. О. Клевчук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є аналіз та надання рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання у сфері охорони культурної спадщини України. Охарактеризовано сучасний стан у сфері охорони культурної спадщини в Україні. На основі аналізу таких програм, орієнтованих на збереження та охорону культурної спадщини, визначено ряд типових для різних регіонів України проблем у цій сфері, зокрема: недостатність державного фінансування; розпорошеність правових норм, що стосуються сфери культурної спадщини, низька інформованість власників щодо їх обов'язків, недостатні санкції за порушення норм; відсутність або застарілість охоронної документації для великої частки об'єктів культурної спадщини; відсутність інформації про власників або балансоутримувачів частини пам'яток; несприятливий інвестиційний клімат. Визначено, що великим недоліком, який впливає на якість управління культурним спадком України, є відсутність повноцінного обліку культурних пам'яток. Виділено фактори, які сприятимуть покращенню державного регулювання у сфері охорони культурних надбань.

Ключові слова: культурна спадщина; збереження культурної спадщини; державне регулювання; охорона культурної спадщини.

Література

1. Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. К.: Інститут географії НАН України, 2012. 208 с.
2. Концепція державної політики реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини. Міністерство культури України. 2018. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162 (Дата звернення: 20.05.2021).
3. Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-neruhomih-pamyatok-ukraini.html (Дата звернення: 13.05.2021).
4. Порядок обліку об'єктів культурної спадщини. Затв. наказом Міністерства культури України 11.03.2013. В редакції від 27.06.2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-13#Text (Дата звернення: 20.05.2021).
5. Комплексна програма збереження та використання пам'яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016—2020 роки. URL: https://kultura-zak.gov.ua/images/pdf/rish_91.pdf (Дата звернення: 20.05.2021).
6. Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019—2021 роки. URL: https://chernigiv-rada.gov.ua/miski-programy/id-35710/ (Дата звернення: 20.05.2021).
7. Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019—2021 роки". Київська міська рада. 2018. URL: https://kmr.gov.ua/sites/default/files/463-6514.pdf (Дата звернення: 20.05.2021).
8. Програма збереження культурної спадщини Полтавської області на 2021—2023 роки. URL: https://oblrada-pl.gov.ua/ses/8/2/52.pdf (Дата звернення: 20.05.2021).
9. Аналіз проблем у законодавчому регулюванні збереження та управління культурною та природною спадщиною в Україні. ГО "Агентство з розвитку приватної ініціативи", 2019. URL: https://taif.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Heritage_Legislation_Analyses.pdf (Дата звернення: 20.05.2021).
10. Мещеряков В.В. Механізми державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури в регіонах: автореф. дис. …канд. н.держ.упр.: 25.00.02 / НАДУ. Київ, 2016. 20 с.
11. Державний реєстр національного культурного надбання. Портал відкритих даних. Останнє оновлення набору даних: 06.11.2020 р. URL: https://data.gov.ua/dataset/014aba3a-63ed-4edf-b6b1-b26f1ad29953/resource/38045038-2152-4769-8fd4-c0a59f3c333c
12. Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/610 (Дата звернення: 20.05.2021).
13. Литвиненко О.М. Напрями вдосконалення правових та інституційних механізмів збереження культурної спадщини. Національний інститут стратегічних досліджень, 15.04.2020. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/napryami-vdoskonalennya-pravovikh-ta-instituciynikh-mekhanizmiv (Дата звернення: 20.05.2021).
14. Мазур Т.В. Охорона культурної спадщини в Україні: історико- й теоретико-правове дослідження: дис.... д-ра юр. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України. Київ, 2021. 423 c.
15. Cultural heritage. Copernicus Service in Support to EU External Action. URL: https://sea.security.copernicus.eu/domains/cultural-heritage/ (Дата звернення: 20.05.2021).
16. Rybchynskyy O. Insights into the programmes of Ukraine's Cultural Heritage Conservation. CHOICE. Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement. URL: http://choiceproject.eu/insights-into-the-programmes-of-ukraines-cultural-heritage-conservation/#10 (Дата звернення: 20.05.2021).
17. Мещеряков В. В. Сучасні підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання зі збереження та популяризації історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/17.pdf (Дата звернення: 20.05.2021).
18. Валевський О.Л. Актуальність розвитку державно-приватного партнерства у сфері культурної політики. Національний інститут стратегічних досліджень. 28.10.2020. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/aktualnist-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva-u-sferi (Дата звернення: 20.05.2021).
19. Проєкти цифрової трансформації. Дія. Цифрова держава. URL: https://plan2.diia.gov.ua/projects (Дата звернення: 20.05.2021).

Ye. Arkhypova, O. Klevchuk

STATE REGULATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE

Summary

Improving of state regulation in the field of protection of cultural heritage of Ukraine in economic, cultural, social, historical and patriotic and other contexts is an urgent task of the state. The purpose of the article is to analyze and provide recommendations for improving state regulation in the field of cultural heritage protection of Ukraine.
The current state in the field of cultural heritage protection in Ukraine is described. Based on the analysis of existing city and regional programs focused on the preservation and protection of cultural heritage, a number of typical problems for different regions of Ukraine in this area have been identified, in particular: lack of public funding; scattering of legal norms related to the sphere of cultural heritage under various legal acts, non-compliance with current legislation due to low awareness of owners and insufficient level of legal culture, insufficient sanctions for violations; lack or obsolescence of protective documentation for some cultural heritage sites; lack of information about the owners or balance holders; unfavorable investment climate to attract private foundations, sponsors or patrons, ets.
It is determined that a major shortcoming that affects the quality of management of cultural heritage of Ukraine is the lack of full accounting of cultural monuments. The State Register of Cultural Heritage of Ukraine is being formed rather slowly and contains incomplete information, although the relevant ministry has rather ambitious plans for digitalization in the field of cultural heritage.
It is shown that the state needs to abandon the dispersion of management and control functions between several central executive bodies; establish a legal framework for the use of cultural heritage sites (protection, preservation, restoration, archeological excavations, documentation, etc.); stimulate public-private partnerships and patronage in the field of culture to actively involve the public, professional organizations and specialists in related fields in the dialogue, development and control over the implementation of state policy and local programs for the development and preservation of cultural heritage sites.

Keywords: cultural heritage; preservation of cultural heritage; state regulation; protection of cultural heritage.

References

1. Polyvach, K.A. (2012), Kulturna spadshchyna ta yii vplyv na rozvytok rehioniv Ukrainy [Cultural heritage and its impact on the development of the regions of Ukraine]. Instytut heohrafii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. The official site of Ministry of Culture of Ukraine (2018), "The concept of state policy of reforming of the sphere of protection of immovable cultural heritage", available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162 (Accessed 20 May 2021).
3. The official site of Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine (2019), "State Register of Immovable Monuments of Ukraine", available at: https://mkip.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-neruhomih-pamyatok-ukraini.html (Accessed: 13 May 2021).
4. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (2013), "Procedure for registration of cultural heritage sites", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-13#Text (Accessed: 20 May 2021).
5. The official site of Transcarpathian Regional Council (2015), "Comprehensive program for the preservation and use of cultural heritage of the Transcarpathian region for 2016—2020", available at: https://kultura-zak.gov.ua/images/pdf/rish_91.pdft (Accessed: 20 May 2021).
6. The official site of Chernihiv City Council (2018), "City target program for the protection and preservation of cultural heritage of Chernihiv for 2019—2021", available at: https://chernigiv-rada.gov.ua/miski-programy/id-35710/ (Accessed: 20 May 2021).
7. The official site of Kyiv City Council (2018), "City target program "Protection and preservation of cultural heritage of Kyiv for 2019—2021", available at: https://kmr.gov.ua/sites/default/files/463-6514.pdf (Accessed: 20 May 2021).
8. The official site of Poltava Regional Council (2020), "Program for the preservation of cultural heritage of Poltava region for 2021 — 2023", available at: https://kultura-zak.gov.ua/images/pdf/rish_91.pdft (Accessed: 20 May 2021).
9. The site of NCO "Agency for the Development of Private Initiative" (2019), "Analysis of problems in the legislative regulation of conservation and management of cultural and natural heritage in Ukraine", available at: https://taif.org.ua/vp-tsontent/uploads/2019/02/Heritage_Legislation_Analyses.pdf (Accessed: 20 May 2021).
10. Meshcheryakov, V.V. (2016), "Mechanisms of the state regulation in the sphere of protection of historical and cultural heritage and monuments of architecture in the regions", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, NADY, Kyiv, Ukraine.
11. Open data portal (2019), "State Register of National Cultural Heritage", available at: https://data.gov.ua/dataset/014aba3a-63ed-4edf-b6b1-b26f1ad29953/resource/ 38045038-2152-4769-8fd4-c0a59f3c333c (Accessed: 20 May 2021).
12. The site of the V.I. Vernadsky National Library (2021), "Materials to the State Register of National Cultural Heritage", available at: http://www.nbuv.gov.ua/node/610 (Accessed: 20 May 2021).
13. Litvinenko, O.M. (2020), "Directions for improving legal and institutional mechanisms for preserving cultural heritage", The National Institute for Strategic Studies, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/napryami-vdoskonalennya-pravovikh-ta-instituciynikh-mekhanizmiv (Accessed: 20 May 2021).
14. Mazur, T. V. (2021), "Protection of cultural heritage in Ukraine: historical and theoretical legal research", Abstract of doctor of Science dissertation, Law, National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
15. The site of Copernicus Service in Support to EU External Action (2021), "Cultural heritage", available at: https://sea.security.copernicus.eu/domains/cultural-heritage/ (Accessed: 20 May 2021).
16. Rybchynskyy, O. (2017), "Insights into the programmes of Ukraine's Cultural Heritage Conservation", CHOICE. Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement, available at: http://choiceproject.eu/insights-into-the-programmes-of-ukraines-cultural-heritage-conservation/#10 (Accessed: 20 May 2021).
17. Mescheryakov, V. (2015), "Modern approaches of improving mechanisms of state regulation with conservation and promotion the historical and cultural heritage and monuments", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/17.pdf (Accessed: 20 May 2021).
18. Valevsky, O.L. (2020), "The relevance of the development of public-private partnership in the field of cultural policy", The National Institute for Strategic Studies, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/aktualnist-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva-u-sferi (Accessed: 20 May 2021).
19. The site of Diia (2021), "Digital state. Digital transformation projects", available at: https://plan2.diia.gov.ua/projects (Accessed 29 May 2021).

№ 13-14 2021, стор. 51 - 57

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

Є. О. Архипова

к. філос. н.., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління, КПІ імені Ігоря Сікорського

Ye. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

ORCID:

0000-0002-1640-1488


О. О. Клевчук

студентка, кафедра теорії та практики управління, факультет соціології і права, КПІ імені Ігоря Сікорського

O. Klevchuk

Student, Department of Theory and Practice of Management, Sociology and Law Faculty, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

ORCID:

0000-0002-8050-6188

Як цитувати статтю

Архипова Є. О., Клевчук О. О. Державне регулювання у сфері охорони культурної спадщини України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.51

Arkhypova, Ye. and Klevchuk, O. (2021), “State regulation in the field of protection of cultural heritage of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.