EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІРЮЗОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА
С. М. Євтухова, Т. В. Кулініч, Т. А. Стовба

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.64

УДК: 005.722

С. М. Євтухова, Т. В. Кулініч, Т. А. Стовба

БІРЮЗОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА

Анотація

У наш час традиційна модель управління організацією є настільки застарілою, що не відповідає сучасним викликам. Запровадження бірюзового управління дає працівникам більшу свободу, з одного боку, і робить працівників більш мотивованими — з іншого. В бірюзових компаніях стратегія виникає природнім шляхом, а не насаджується керівництвом. В епоху пандемії бірюзовий підхід до управління застосовується дедалі частіше закордоном, оскільки майбутнє належить тим організаціям, які, попри труднощі, зможуть включати бірюзові елементи у свою модель управління. З одного боку, цей стиль вказує на креативність працівників та рівень розвитку обізнаності працівників, які відповідають за певну організацію, ототожнюються з нею та переслідують власні цілі, з іншого — бірюзовий підхід до управління спрямований на гармонію між працівниками та навколишнім світом. Встановлено, що сучасні умови господарювання вимагають зміни моделі управління від бюрократії та адхократії до самоорганізації (холакратії). У статті охарактеризовано особливості реалізації бірюзового підходу до управління закордонними та вітчизняними організаціями. Зокрема, визначено передумови застосування цього підходу та його принципи. Також порушується питання, чи стануть бірюзові організації звичною моделлю в майбутньому, чи це є утопічною ідеєю.

Ключові слова: інновації; бірюзові організації; модели управління; холакратія; людські стосунки; менеджмент 3.0.

Література

1. Лалу Ф. Открывая организации будущего / Фредерик Лалу; пер. с англ. В. Кулябиной; [науч. ред. Е. Голуб]. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
2. Перерва В., Лозова В. Бірюзові організації в Україні та світі. "Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства". Тези доповідей XІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік. Ч. 2 С.105—107. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8809/1/14.%20%d0%a1.%20105-107.pdf
3. Приступа Т.В., Чорній В.В. Бірюзові організації: майбутнє чи модний тренд? Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5 (16). С. 175—178. URL: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-29
4. Смірнова К.В. "Нефритові" та "бірюзові" організації: відмінності та майбутнє в реаліях України. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 1. С. 100—104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_1_22
5. Ptashchenko L., Berezhetska T., Maksymenko A. Small business simplification under digitalization and globalization challenges: teal organizations development. Економіка і регіон. 2019. № 4 (75). DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1858
6. Нікітенко К.С. Система критеріїв відповідності молодіжного підприємства еталонній бірюзовій організації / К.С. Нікітенко, Г.В. Жосан, Т.М. Стукан // Фінансовий простір, 2019, № 3. С. 113—126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_3_11
7. Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Визначення місця формальних організацій в теорії бірюзових організацій. Вчені записки Університету "КРОК", 2019, № 2 (54) https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-17-31
8. Білявська Ю. Бірюзові організації: майбутнє менеджменту та маркетингу в контексті еволюції поколінь. Маркетинг и реклама, 2018. № 11/12. С. 44—49.
9. Баценко Л.М. Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління / Л.М. Баценко, Р.В. Галенін. Економіка та суспільство. 2018. №18. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-36
10. Ульянова Н. Бирюзовая революция. Бизнес-журнал. 2017. № 6 (252). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biryuzovaya-revolyutsiya
11. Стеллман Э., Грин Д. Постигая Agile Ценности, принципы, методологии. 2017. 448 с.
12. Цепков М. Agile и бирюзовые организации — ответ менеджмента на вызовы новой промышленной революции. Практики развития 1.0: вызовы, концепции, инструменты / Ред.-сост. М. Кукушкин. — М.: Смысл, 2018. 216 с. C. 7—20.
13. Delo.ua (15 октября 2018) Ломійчук В. Небачені барви менеджменту: бірюзові організації. URL: https://delo.ua/business/nebacheni-barvi-menedzhmentu-birjuzovi-organizac-347006/
14. Список бирюзовых компаний в Украине. URL: https://wiki.teal.org.ua/resources/spisok-biryuzovykh-organizacii-v-ukraine
15. Бирюзовые организации: эволюция в управлении или ошибочная теория. URL: https://www.gd.ru/articles/10331-biryuzovye-organizatsii
16. Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej organizacji. URL: http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_samoorganizacji.pdf
17. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarzаdzanie i Finanse.15 (2), part 1, 163—176. URL: https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20.

S. Yevtukhova, T. Kulinich, T. Stovba

TEAL APPROACHES TO COMPANY MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE

Summary

The article examines the turquoise approach to the management of organizations as determining determinants of the formation and development of management 3.0. Different views of scientists on the implementation of the turquoise approach in the new society are revealed.
The theory of holacracy is determined to be the most appropriate in today's pandemic and its differences from bureaucracy and adhocracy are analyzed. Holacracy divides processes into "work in the organization" and "work on the organization". Working in an organization is performing those activities that are described in roles and circles. Working on an organization is working to improve the existing structure. It is noted that the proposed turquoise approach is an ambiguous innovation for organizations and needs to be implemented first in a pilot form. Self-government, evolutionary purpose and integrity in the organization become the driving forces of organizational development. However, when implementing the turquoise approach in Ukraine, the absence of such organizations due to the crisis in both the economy and the culture of the population was noted. The introduction of the turquoise approach is also based on the use of Agile ideology tools.
Turquoise organizations have been shown to be more common in areas of creativity and innovation.
It is emphasized that the principles of turquoise foreign organizations are somewhat different from domestic ones.
The article proves that there are no purely turquoise organizations in Ukraine, but some components are already used, mainly in the IT sphere. The main examples of successful implementation of the turquoise approach to the management of organizations are given. The reasons for failures in the application of the turquoise approach are presented. These approaches once again prove the multidisciplinarity and complexity of the process of studying this approach.
It is determined that the main problem of implementing the turquoise approach is also psychological problems.
Theoretical studies of the turquoise approach to management were based on the study of Lala successful organizations in various fields. However, organizations need to be prepared for coaching. Approaches to the leading role of employees as the driving force behind the transformation of organizations into living beings are changing.

Keywords: innovations; turquoise organizations; management models; holacracy; human relations; management 3.0.

References

1. Lalu, F. (2016), Otkryvaja organizacii budushhego [Discovering Organizations of the Future] / Frederik Lalu; per. s angl. V. Kuljabinoj; [nauch. red. E. Golub],M.: Mann, Ivanov and Ferber.
2. Pererva, V. Lozova, V. (2018), "Turquoise organizations in Ukraine and the world", Aktual'ni pytannia rozvytku ekonomiky, kharchovykh tekhnolohij ta tovaroznavstva. Tezy dopovidej XIII Mizhnarodnoi naukovoi students'koi konferentsii za pidsumkamy naukovo-doslidnykh robit studentiv za 2018 rik. [Current issues of economic development, food technology and commodity science. " Abstracts of the XIII International Scientific Student Conference on the results of research work of students for 2018] Ch. 2. pp.105—107 URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8809/1/14.%20%d0%a1.%20105-107.pdf
3. Prystupa, T.V. Chorniy, V.V. (2019), "Turquoise organizations: the future or a fashion trend?" Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, Issue. 5 (16), pp. 175—178 https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-29
4. Smirnova, K.V. (2019), ""Jade" and "turquoise" organizations: differences and future in the realities of Ukraine". Biznes-navihator, 1, pp. 100—104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_1_22
5. Ptashchenko, L. Berezhetska, T. Maksymenko, A. (2019), Small business simplification under digitalization and globalization challenges: teal organizations development. Ekonomika i rehion, № 4 (75) DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1858
6. Nikitenko, K.S. (2019), System of criteria for compliance of a youth enterprise with a reference turquoise organization, K.S. Nikitenko, G.V. Zhosan, T.M. Stukan. Finansovyj prostir, № 3, pp. 113—126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_3_11
7. Josan, G.V., Kirichenko, N.V. (2019) Determining the place of formal organizations in the theory of turquoise organizations. Vcheni zapysky Universytetu "KROK", №2 (54) https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-17-31
8. Bilyavska, Y. (2018), Turquoise organizations: the future of management and marketing in the context of generational evolution. Marketynh y reclama, № 11/12, pp. 44—49.
9. Batsenko, L.M. (2018), Formation of modern theoretical provisions about the organization in the aspect of development of management science, L.M. Batsenko, R.V. Galenin. Ekonomika ta suspil'stvo, № 18. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-36
10. Ulyanova, N. (2017), Turquoise revolution. Biznes-zhurnal, № 6 (252). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biryuzovaya-revolyutsiya
11. Stellman, Je. Grin, D. (2017), Postigaja Agile Cennosti, principy, metodologii [Postigaja Agile Cennosti, principy, metodologii], 448 p.
12. Cepkov, M. (2018), "Agile and Turquoise Organizations — Management's Response to the Challenges of the New Industrial Revolution", Praktiki razvitija 1.0.: vyzovy, koncepcii, instrumenty [Development Practices 1.0: Challenges, Concepts, Tools], Red.-sost. M. Kukushkin, M.: Smysl, 216 p., pp. 7—20.
13. Delo.ua, Lomiychuk, V. (15.10.2018), "Unseen colors of management: turquoise organizations", URL: https://delo.ua/business/nebacheni-barvi-menedzhmentu-birjuzovi-organizac-347006/
14. Spisok birjuzovyh kompanij v Ukraine [List of turquoise companies in Ukraine], URL: https://wiki.teal.org.ua/resources/spisok-biryuzovykh-organizacii-v-ukraine
15. Birjuzovye organizacii: jevoljucija v upravlenii ili oshibochnaja teorija [Turquoise organizations: evolution in management or a flawed theory ], URL: https://www.gd.ru/articles/10331-biryuzovye-organizatsii
16. Blikle, A. (2014), "Kompendium turkusowej organizacji" URL: http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_samoorganizacji.pdf
17. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017), "Negocjacje w turkusowej organizacji". Zarzаdzanie i Finanse, 15(2), part 1, pp.163—176, https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20.

№ 13-14 2021, стор. 64 - 71

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 142

Відомості про авторів

С. М. Євтухова

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Херсонський державний університет, факультет бізнесу і права

S. Yevtukhova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Administration, Kherson State University, Faculty of Business and Law, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7521-8459


Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту

T. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Organizational Management, Lviv Polytechnic National University, Institute of Economics and Management, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0110-7080


Т. А. Стовба

к. е. н., доцент кафедри економіки та морського права, факультет судноводіння, Херсонська державна морська академія

T. Stovba

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Maritime Law, Faculty of Navigation, Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2433-1122

Як цитувати статтю

Євтухова С. М., Кулініч Т. В., Стовба Т. А. Бірюзові підходи до управління компаніями: зарубіжний досвід та національна практика. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 64–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.64

Yevtukhova, S., Kulinich, T. and Stovba, T. (2021), “Teal approaches to company management: foreign experience and national practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 64–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.