EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ DOTMLPFI. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
В. С. Артамощенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.79

УДК: 351.86: 355.1

В. С. Артамощенко

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ DOTMLPFI. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті окреслено метод оборонного планування на основі спроможностей для оцінювання системи військової освіти за складовими DOTMLPFI. Сформульовано поняття спроможності системи військової освіти — "доктрини" (Doctrine). Підкреслено, що розвиток системи військової освіти в інтересах підготовки кадрів сектору безпеки і оборони полягає у змінах складових системи та потребує державного регулювання.
Проведений аналіз та систематизовано результати реалізованих та запланованих змін у Закони України, Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які супроводжують розвиток системи військової освіти та є ключовою складовою спроможності "доктрини". Підкреслено, що поєднання змін у Закони України, Акти Президента України та Кабінету Міністрів України із змінами у нормативні акти державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти військового профілю, становитимуть основу правового механізму державного управління СВО.

Ключові слова: військова освіта; система військової освіти; сили оборони; державне управління.

Література

1. "Про Стратегію національної безпеки України". Указ Президента України № 392/2020 від 14 вересня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n7
2. "Про національну безпеку України". Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
3. NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications (AAP-15). URL: https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-15%20(2019)%20EF.pdf
4. NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-06). URL: https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-06%202020%20EF.pdf
5. Сиротенко А. Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту: монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк та ін.; за заг. ред. А. Сиротенка. Київ: НУОУ, 2020. — 274 с. URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/mono-obo-ref-2020.pdf
6. Щипанський П.В., Саганюк Ф.В., Мудрак Ю.М. Оборонний менеджмент: підходи до управління процесами оборонного планування // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень. — К.: НУОУ, 2020. — № 1 (71). — С. 52—58. URL: http://znp-cvsd.nuou.org.ua/article/view/233432/232181
7. Сальнікова О.Ф., Артамощенко В.С. Теоретичні аспекти державного управління системою військової освіти // Інвестиції: практика та досвід. — Київ, 2021. — № 12. С. 67—71. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.12.67
8. Артамощенко ВС., Фаворська О.Ю. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту // Наука і оборона. — К.: НУОУ, 2019. — № 3. — С. 40—44. URL: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-40-44.
9. Про організацію виконання окремих заходів оборонної реформи на середньострокову перспективу. Наказ Міністерства оборони України від 14 серпня 2020 року № 283. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm_283.pdf
10. Полторак С.Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО // Наука і оборона. — 2018. — № 2. — С. 3—10. URL: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-3-10
11. Зельницький А., Заболотний О. Якість вищої військової освіти в контексті змін у законодавстві України // Військова освіта: Збірник наукових праць НУОУ: Київ, 2020. № 1 (41). С. 147—162. URL: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/147-162
12. Вавілова Н.В. Законодавство та нормативно-правова база щодо формування галузевої рамки кваліфікацій у галузі знань "воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону": стан, проблеми, перспективи // Військова освіта: Збірник наукових праць НУОУ: Київ, 2020. № 2 (42). С. 18—26. URL: https://doi.org/10.33099/2617-1775/2020-02/18-26.
13. "Про освіту". Закон України. // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
14. "Про вищу освіту". Закон України // База даних "Законодавство України" / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
15. "Про фахову передвищу освіту". Закон України // База даних "Законодавство України" / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України". Указ Президента України № 121/2021 від 25 березня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2
17. "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік". Указ Президента України № 189/2020 від 11 травня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text
18. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1087". Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 486. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-2019-%D0%BF#n2
19. "Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей та ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою". Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 672. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2021-%D0%BF#Text
20. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187". Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#Text
21. "Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади". Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 467. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467-2021-%D0%BF#Text
22. "Про створення єдиної системи військової освіти". Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text

V. Artamoshchenko

DEVELOPMENT OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM BASED ON THE DOTMLPFI METHOD. LEGAL ASPECT

Summary

The article states that the capability-based method of defence planning based on DOTMLPFI components was used to evaluate the military education system.
The author emphasized that development of the military education system in the interests of training in the security and defence sector requires changes in the components of the system and state regulation.
The capability of the "doctrine" military education system is the ability of the Laws of Ukraine, acts of the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and regulations of state bodies, to which educational institutions belong, to regulate relations between government agencies, educational institutions and participants.
The analysis is carried out and the results of the implemented and planned changes in the Laws of Ukraine, Acts of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine are systematized.
Amendments to the Law of Ukraine "On Education" have been elaborated, and new levels of military education of officers are defined such as tactical, operational, strategic.
Amendments to the Law of Ukraine "On Higher Education" separate the concepts of "higher military educational institution" and "higher education institution with specific conditions of study". Moreover, the powers of state bodies in the field of security and defense are expanding.
Amendments to the Law of Ukraine "On Higher Education" have come into force regarding special conditions of admission to higher education institutions for combatants, servicemen and other categories in the interests of military educational institutions.
The Law of Ukraine "On Professional Pre-Higher Education" regulated the activities of military colleges for sergeants.
The Decree of the President of Ukraine "On the Military Security Strategy of Ukraine" defined the tasks of developing the military education system and training for the defence forces according to the NATO principles and standards.
The Cabinet of Ministers of Ukraine approved a new Regulation on military lyceums, new licensing conditions for educational activities, a new "Regulation on higher military educational institutions". In the future, the "Concept for the development of the military education system" will be approved.
The author highlighted that further combination of amendments to the Laws of Ukraine, Acts of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine with changes in regulations of state bodies to which military educational institutions belong will form the basis of the legal mechanism of state management of military education.

Keywords: military education; military education system; defence forces; public administration.

References

1. President of Ukraine (2020), Decree "On the national security strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n7 (Accessed 5 July 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 6 July 2021).
3. NATO (2019), "NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications (AAP-15)", available at: https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-15%20(2019)%20EF.pdf (Accessed 6 July 2021).
4. NATO (2020), "NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-06)", available at: https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-06%202020%20EF.pdf (Accessed 6 July 2021).
5. Syrotenko, A. Pavlikovskyi, A. Frolov V. and Sahaniuk, F. (2020), Oboronna reforma: systemnyi pidkhid do oboronnoho menedzhmentu [Defence reform: a systematic approach to defence management], NDU, Kyiv, Ukraine, available at: https://nuou.org.ua/assets/documents/mono-obo-ref-2020.pdf (Accessed 6 July 2021).
6. Shchypanskyi, P. V. Sahaniuk, F.V. and Mudrak, Yu. M. (2020), "Defence management: approaches to managing defence planning processes", Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen, vol. 1 (71), pp. 52—58, available at: http://znp-cvsd.nuou.org.ua/article/view/233432/232181 (Accessed 6 July 2021).
7. Salnikova, O. and Artamoshchenko, V. (2021), "Theoretical aspects of public administration of the military education system", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 67—71. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.12.67
8. Artamoshchenko, V.S. and Favorska, O.U. (2019), "Management of changes in the development of the military education system based on program and project management", Science and defense, vol. 2, pp. 40—44.
9. Ministry of Defence of Ukraine (2020), "On the organization of the implementation of certain measures of defense reform in the medium term", available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm_283.pdf (Accessed 5 July 2021).
10. Poltorak, S.T. (2018), "Transformation of Ukraine's military education system on the way to achieving NATO standards", Science and defense, vol. 2, pp. 3—10. https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-3-10
11. Zelnytskyi, A. and Zabolotnyi, O. (2020) "The quality of higher military education in the context of changes in the legislation of Ukraine", Viiskova osvita: Zbirnyk naukovykh prats NUOU, vol. 1 (41), pp. 147—162. https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/147-162
12. Vavilova, N.V. (2020), "Legislation and regulatory framework for the formation of the sectoral framework of qualifications in the field of knowledge "Military science, national security, state border security": status, problems, prospects", Viiskova osvita: Zbirnyk naukovykh prats NUOU, vol. 2 (42), pp. 18—26. https://doi.org/10.33099/2617-1775/2020-02/18-26
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (Accessed 5 July 2021).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On the higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 5 July 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On the professional higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text (Accessed 5 July 2021).
16. President of Ukraine (2020), Decree "On the Military Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2 (Accessed 5 July 2021).
17. President of Ukraine (2021), Decree "On the Annual National Program under the leadership of the NATO-Ukraine Commission for 2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text (Accessed 5 July 2021).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 17, 2003 № 1087", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-2019-%D0%BF#n2 (Accessed 5 July 2021).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the Regulations on military (naval, military-sports) lyceum and lyceum with enhanced military-physical training", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2021-%D0%BF#Text (Accessed 7 July 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 30, 2015 № 1187", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#Text (Accessed 5 July 2021).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the Regulations on higher military educational institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467-2021-%D0%BF#Text (Accessed 5 July 2021).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (1997), Resolution "About creation of uniform system of military education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text (Accessed 5 July 2021).

№ 13-14 2021, стор. 79 - 84

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 99

Відомості про авторів

В. С. Артамощенко

к. військ. н., доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Artamoshchenko

PhD in Military Science, Associate Professor, Doctoral researcher of the scientific-methodical center of organization of scientific and scientific-technical activity, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7734-4210

Як цитувати статтю

Артамощенко В. С. Розвиток системи військової освіти на основі методу dotmlpfi. правовий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.79

Artamoshchenko, V. (2021), “Development of the military education system based on the dotmlpfi method. legal aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.