EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
М. Є. Хоружий, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.103

УДК: 351

М. Є. Хоружий, З. В. Гбур

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Анотація

Статтю присвячено аналізу рівня нормативно-правового забезпечення соціального захисту державних службовців, комплексу заходів, необхідних для вирішення соціальних питань для даної категорії громадян на державному рівні. У статті проаналізовано особливості форм соціального захисту державних службовців в Україні. Вказано специфіку норм законодавства у зазначеній галузі. Розкрито наукові підходи до особливостей предмета наукового дослідження. Підкреслюється, що формами соціального захисту державних службовців соціально-побутової спрямованості є: надання безвідсоткових позик на будівництво житла або придбання квартир чи індивідуальних будинків; надання матеріальної підтримки працівникам у вирішенні соціально-побутових проблем. Зазначається, що формою соціального захисту державних службовців пенсійного спрямування с є пенсія державних службовців, яка нараховується на особливих умовах. Особливість пенсійного забезпечення державних службовців зумовлена тим, що воно здійснюється відповідно до чинного законодавства в загальному порядку українського Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зазначається, що соціальний захист державних службовців нині здійснюється за чотирма напрямами: матеріальний, соціальний, охорона здоров'я, відпочинок та вихід на пенсію. Специфіка цих сфер зумовлена тим, що низка форм соціального захисту поширюється лише на державних службовців і не є характерною для інших категорій працюючих громадян. Водночас зазначається, що за останні роки соціальний захист державних службовців багато в чому прирівнюється до соціального захисту інших категорій працівників. Реалізація окремих напрямів захисту соціального характеру цієї категорії громадян відбувається за допомогою конкретних видів соціального захисту, які передбачені чинним законодавством у різних формах. Окрім аналізованих, усі гарантії державних службовців, що належать усім громадянам нашої держави, поширюються на державних службовців.

Ключові слова: соціальний захист; державні службовці; державна служба; соціальне законодавство; соціальне забезпечення.

Література

1. Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. Київ: Т-во "Знання", 2003. 306 с.
2. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. Ст. 43.
3. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.02.1995 р. № 100. URL: https:zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п (дата звернення: 01.06.2019).
4. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058— IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 49—51. Ст. 376.
5. Сташків Б. Суб'єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення. Право України. 2003. № 2. С. 42.
6. Кринична І.П. Соціальний захист та забезпечення державних службовців: Енциклопедія державного управління / І.П. Кринична. — Т.6: Державна служба /наук.-ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко та ін. 2011. С. 420—421.
7. Варламов К.И. Кадры и социальное управление. Проблемы теории и практики управления. 1992. № 4. С. 63—68.
8. Безусий В.В. Особливості державних службовців серед інших об'єктів соціального захисту. Публічне право. 2012. № 4 (8). С. 211—217.
9. Луцький Р.П. Соціальний захист державних службовців в Україні: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05. Львів, 2010. 20 с.
10. Соціальний захист населення України / за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. Київ: НАДУ; Фенікс, 2010. 212 с.
11. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. 558 с.
12. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: автореф. дис.... докт. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2005. 39 с.
13. Бичков С.І. Сучасна система соціального захисту в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=377 (дата звернення: 21.12.2018).

M. Khoruzhyi, Z. Hbur

SOCIAL PROTECTION OF CIVIL SERVANTS

Summary

The article is devoted to the analysis of the level of normative and legal provision of social protection of civil servants, a set of measures necessary to address social issues for this category of citizens at the state level. The article analyzes the features of forms of social protection of civil servants in Ukraine. The specifics of the legislation in this area are indicated. Scientific approaches to the peculiarities of the subject of scientific research are revealed. It is emphasized that the forms of social protection of civil servants of social and domestic orientation are: the provision of interest-free loans for housing construction or the purchase of apartments or individual houses; providing material support to employees in solving social problems. It is noted that the form of social protection of civil servants of the pension direction is the pension of civil servants, which is accrued on special terms. The peculiarity of the pension provision of civil servants is due to the fact that it is carried out in accordance with current legislation in the general order of the Ukrainian Law "On Compulsory State Pension Insurance". It is noted that social protection of civil servants is currently provided in four areas: material, social, health care, recreation and retirement. The specificity of these areas is due to the fact that a number of forms of social protection apply only to civil servants and are not typical for other categories of working citizens. At the same time, it is noted that in recent years the social protection of civil servants is largely equated to the social protection of other categories of workers. The implementation of certain areas of social protection of this category of citizens is through specific types of social protection, which are provided by current legislation in various forms. In addition to the analyzed, all guarantees of civil servants, which belong to all citizens of our state, apply to civil servants.

Keywords: social protection; civil servants; civil service; social legislation; social security.

References

1. Sy`nchuk, S.M. and Buryak, V.Ya. (2003), Pravo social`nogo zabezpechennya Ukrayiny` [The right of social security of Ukraine], Znannja, Kyiv, Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About public service", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 4.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), Resolution "About the statement of the Procedure for calculation of the average salary", Available at: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п (Accessed 05 July 2021)
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About obligatory state pension insurance", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 49—51.
5. Stashkiv, B. (2003), "Subjects of legal relations in the field of social security", Pravo Ukrayiny`, vol. 2, pp. 42.
6. Kry`ny`chna, I. P. Ser`ogin, S.M. and Soroko, V.M. (2011), "Social protection and provision of civil servants", Ency`klopediya derzhavnogo upravlinnya [Encyclopedia of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Varlamov, K. I. (1992), "Human Resources and Social Management", Problemy teorii i praktiki upravlenija, vol. 4, pp. 63—68.
8. Bezusy`j, V.V. (2012), "Special features of state services in the middle of the institutions of social security", Publichne pravo, vol. 4 (8), pp. 211—217.
9. Lucz`ky`j, R.P. (2010), "Social protection of state services in Ukraine", Ph.D. Thesis, Law, Lvіv, Ukraine.
10. Vakulenko, V.M. and Orlaty`j, M. K. (2010), Social`ny`j zaxy`st naselennya Ukrayiny` [Social protection of the population of Ukraine], NAPA; Phoenix, Kyiv, Ukraine.
11. Maly`novs`ky`j, V.Ya. (2000), Derzhavne upravlinnya [Public Administration], Vezha, Lutsk, Ukraine.
12. Inshy`n, M.I. (2005), "Problems of legal regulation of labor of civil servants of Ukraine", Ph.D. Thesis, Law, Kyiv, Ukraine.
13. By`chkov S.I. (2011), "Modern system of social protection in Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvy`tok, vol. 12, Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=377 (Accessed 05 July 2021).

№ 13-14 2021, стор. 103 - 109

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 127

Відомості про авторів

М. Є. Хоружий

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

M. Khoruzhyi

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5985-0737


З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Хоружий М. Є., Гбур З. В. Соціальний захист державного службовця. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 103–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.103

Khoruzhyi, M. and Hbur, Z. (2021), “Social protection of civil servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 103–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.