EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
С. І. Кучеров, Я. Ф. Радиш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.110

УДК: 351.77

С. І. Кучеров, Я. Ф. Радиш

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовуються теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадського здоров'я України через упровадження наукових засад формування ефективної системи публічного управління.
Починаючи з 1991 р., Україна здійснює динамічний і складний демократичний перехід до нової якості політично організованого, відповідального суспільства, в якому поступово підвищуються рівень політичної участі громадян, ступінь забезпечення їх прав і свобод, адекватності державного управління потребам суспільного розвитку. При цьому успішність сучасних трансформаційних процесів якісного покращення найважливіших сфер суспільства зумовлюється насамперед вибором найдоцільнішої моделі демократії, що має забезпечити оптимальне співвідношення між громадянським суспільством і демократичною державою та, відповідно, чітко визначити місце й роль громадянина у процесах вироблення основ внутрішньої (меншою мірою зовнішньої) стратегії розвитку країни [16, с. 3].
Реформування сфери охорони здоров'я України вимагає вирішення надзвичайно важливого й невідкладного завдання — підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров'я.
Державна політика України в галузі охорони здоров'я — це комплекс прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов'язань щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я населення України як найважливішої складової її національного багатства шляхом реалізації сукупності політичних, організаційних, економічних, правових, соціальних, культурних, релігійних, наукових, профілактичних та медичних заходів з метою збереження генофонду української нації, її гуманітарного потенціалу та врахування вимог нинішнього і майбутніх поколінь в інтересах як конкретної людини (особистості), так і суспільства загалом.

Ключові слова: публічне управління; механізми публічної політики; освіта; сфера охорони здоров'я; громадське здоров'я.

Література

1. Пухкал О.Г. Модернізація державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні: монографія. Київ: "Київський університет", 2010. 287 с.
2. Вороненко Ю.В., Михальчук В.М., Радиш Я.Ф. Магістри публічного управління та адміністрування НМАПО імені П.Л. Шупика — нова модель фахівців Національної сфери охорони здоров'я. Здоров'я суспільства Т. 8. № 5. 2019. С. 167 — 173.
3. Телешун С.О., Ситник С.В., Рейтерович І.В., Пухкал О.Г. та ін. Публічна політика та соціальні зміни в Україні в контексті євроінтеграції: монографія. Київ: НАДУ, 2017. 248 с.
4. Трощинський В.П., Скуратівський В.А., Кравченко М.В. та ін. Розвиток освітнього і наукового потенціалу українського суспільства. Соціальна і гуманітарна політика: підручник. Київ: НАДУ, 2016. С. 507—542.
5. Радиш Я.Ф. Дослідження державної освітньої політики як інструменту інтелектуально-духовного розвитку суспільства і держави (за матеріалами літературних джерел). Партнерство в освіті: виклики та перспективи. Науковий вісник КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти". Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ "Віндрук", 2017. Випуск № 2. С. 6—13.
6. Телешун С.О., Ситник С.В., Рейтерович І.В. Міжсекторальні взаємодії як основа публічного управління: навч. посібник. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.
7. Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко М.Ф., Пономаренко В.М. Панорама охорони здоров'я населення України. Київ: Здоров'я, 2003. 396 с.
8. Державна політика у сфері охорони здоров'я: кол. моногр.: у 2 ч. М.М. Білинська, проф. Я.Ф. Радиш. Київ: НАДУ, 2013 Ч.1. 396 с.
9. Державна політика у сфері охорони здоров'я: кол. моногр.: у 2 ч. М.М. Білинська, проф. Я.Ф. Радиш. Київ: НАДУ, 2013 Ч.2. 484 с.
10. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генеза і перспективи розвитку: кол. моногр. М.М. Білинська, Я.Ф. Радиш. Київ: НАДУ, 2013. 424 с.
11. Бойчука Ю.Д. Загальна теорія здоров'я та здоров'язбереження: колективна монографія. Харків: Рожко С. Г., 2017. 488 с.
12. Кудрявцева Е.Н. Здоровье человека: проблемы, суждения. Вопросы философии. 1987. № 12. С. 98—109.
13. Кулініченко В.Л. Філософсько-методологічний аналіз процесу заміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров'я: aвтореф. д-ра філос. наук: 09.00.09. Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2002. 32 с.
14. Погоріляк Р.Ю., Рогач І.М., Слабкий Г.О., Качала Л.О. Соціальна медицина, як основа менеджменту в охороні здоров'я. Ужгород: УжНУ "Говерла". 2015. 278 с.
15. Лищук В.Д. Научные основы здоровья. Вестник АМН СССР. 1994. № 4. С. 55—59.
16. Бойчук Ю.Д., Науменко Н.В. Духовне здоров'я: науковий аналіз поняття. Загальна теорія здоров'я та здоров'язбереження. Харків: Рожко С.Г., 2017. С. 16—26.
17. Богуш А.М., Сучок В.І. Уроки духовності дітям. Одеса: Друк, 2007. 198 с.
18. Науменко Н.В. Дефінітивна характеристика поняття "духовне здоров'я людини". Теорія та методика навчання та виховання. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. Вип. 32. С. 115—124.
19. Науменко Н.В. Формування духовного здоров'я особистості як сучасна педагогічна проблема. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. № 2. С. 32—36.

S. Kucherov, Y. Radysh

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE STUDY OF THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the theoretical foundations of the study of the public administration system in the field of public health of Ukraine through the introduction of scientific principles of forming an effective public administration system.
Since 1991, Ukraine has been making a dynamic and complex democratic transition to a new quality of politically organized, responsible society, in which the level of political participation of citizens, the degree of ensuring their rights and freedoms, the adequacy of public administration to social development needs are gradually increasing. The success of modern transformational processes of qualitative improvement of the most important spheres of society is determined primarily by the choice of the most appropriate model of democracy, which should ensure the optimal relationship between civil society and democracy and, accordingly, clearly define the place and role of citizens. measure of external) development strategy of the country [16, p. 3].
Reforming the healthcare sector in Ukraine requires solving an extremely important and urgent task - training masters in public administration and administration in the healthcare sector.
The complex process of transformation of Ukrainian society, state building and the formation of democratic governance is accompanied by the restoration of spiritual foundations, the search for new theoretical and methodological foundations and the opening of new horizons of development.
State policy of Ukraine in the field of health care is a set of national decisions or commitments to preserve and strengthen the physical and mental health of the population of Ukraine as the most important component of its national wealth through the implementation of a set of political, organizational, economic, legal, social , cultural, religious, scientific, preventive and medical measures to preserve the gene pool of the Ukrainian nation, its humanitarian potential and take into account the requirements of present and future generations in the interests of both individuals (individuals) and society as a whole.

Keywords: public administration; mechanisms of public policy; education; health care; public health.

References

1. Puhkal, O.G. (2010), Modernizatsia dergavnogo upravlinnya v konteksti rozvytku gromadyans'kogo suspilstva v Ukraini: monografia [Modernization of public administration in the context of civil society development in Ukraine: monograph], Kyiv University, Kyiv, Ukraine.
2. Voronenko, Y.V. Mikhalchuk, V.M. and Radish, Y.F. (2019), "Masters of Public Administration Shupyk NMAPE is a new model of specialists in the National Health Service", Zdorovya suspilstva, vol. 8, no. 5, pp. 167—173.
3. Teleshun, S.O. Sytnyk, S.V. Reiterovich, I.V. and Puhkal, О.H. (2017), Publichna polityka ta sozial'ni zminy v Ukraini v konteksti evrointegrazii: monografia [Public policy and social change in Ukraine in the context of European integration: a monography], NAPA, Kyiv, Ukraine.
4. Troshchynsky, V.P. Skuratovsky, V.A. Kravchenko M.V. and others. (2016), Rozvytok osvitn'ogo I naukovogo potentsialu ukrains'kogo suspilstva. [Development of educational and scientific potential of Ukrainian society. Social and humanitarian policy], NAPA, Kyiv, Ukraine, pp. 507—542.
5. Radish Ya.F. (2017), "Research of the state educational policy as the tool of intellectual and spiritual development of a society and the state (according to materials of literary sources), Partnership in education: challenges and prospects", Naukovyj visnyk KVNZ "Vinnyz'ka academia neperervnoi osvity". Zbirnyk materialiv Mizgnarodnoi naukovo-praktychnoi konferenzii. [Scientific Bulletin of KVNZ "Vinnytsia Academy of Continuing Education". Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Windruk LLC, Vinnytsia, vol. 2, pp. 6—13.
6. Teleshun, S.O. Sitnik, S.V. and Reiterovich, I.V. (2018), Mizhsektoralni vzaemodii yak osnova publichnogo upravlinnya: navch. posib. [Cross-sectoral interactions as a basis for public administration: textbook. Manual], NAPA, Kyiv, Ukraine.
7. Pidaev, A.V. Vozianov, O.F. and Moskalenko, M.F. Ponomarenko, V.M. (2003), Panorama okhorony zdorov'ya naselennya Ukrainy [Panorama of health care of the population of Ukraine], Health, Kyiv, Ukraine.
8. Bilinska, M.M. and Radish, Ya.F. (2013), Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorovya: kol. monogr.: u 2 ch [State policy in the field of health care: col. monograph: at 2 vol.], vol. 1, NAPA, Kyiv, Ukraine.
9. Bilinska, M.M. and Radish, Ya.F. (2013), Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorovya: kol. monogr.: u 2 ch [State policy in the field of health care: col. monograph: at 2 vol.], vol. 1, NAPA, Kyiv, Ukraine.
10. Bilinska, M.M. and Radish, Ya.F. (2013), Derzhavne upravlinnya okhoronoyu zdorov'ya v Ukraini: geneza I perspektyvy rozvytku: kol. monogr.: u 2 ch (2013), [Public administration of health care in Ukraine: genesis and prospects of development: col. monograph], NADU, Kyiv, Ukraine.
11. Boychuk, Yu.D. (2017), Zagal'na teoria zdorov'ya ta zdorovyazberegennja: kolektyvna monografiya [General Theory of Health and Preservation: a collective monograph], Rozhko SG, Kharkiv, Ukraine.
12. Kudryavtseva, E.N. (1987), "Human health: problems, judgments". Voprosy filosofii. vol. 12, pp. 98—109.
13. Kulinichenko, V.L. (2002), "Philosophical and methodological analysis of the process of paradigm shift in modern medicine and health care", Ph.D. Thesis, Philos. Science, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine.
14. Pogorilyak, R.Y. Rogach, I.M. Slabky, G.O. and Kachala, L.O. (2015), Sotsialna medytsyna yak osnova menedzhmentu v okhoroni zdorov'ya: navch. posib. [Social medicine as a basis for health management], Uzhhorod National University "Hoverla", Uzhhorod, Ukraine.
15. Lishchuk, V.D. (1994), "Scientific bases of health", Vestnik AMN SSSR, vol. 4, pp. 55—59.
16. Boychuk, Yu.D. and Naumenko, N.V. (2017), Duhovne zdorov'ya: naukovyj analiz ponyattja. [Spiritual health: a scientific analysis of the concept. General theory of health], Rozhko SG, Kharkiv, Ukraine, pp. 16—26.
17. Bogush, A.M. and Suchok, V.I. (2007), Uroky duhovnosti ditjam [Spirituality lessons for children], Druk, Odessa, Ukraine.
18. Naumenko, N.V. (2012), "Definitive characteristics of the concept of "spiritual health", Teoriya ta metodyka navchannya ta vykhovannya, vol. 32, pp. 115—124.
19. Naumenko, N.V. (2012), "The formation of spiritual health of the individual as a modern pedagogical problem", Naukovi zapysky. Seriya "Psykhologo-pedagogychni nauky", vol. 2, pp. 32—36.

№ 13-14 2021, стор. 110 - 116

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 135

Відомості про авторів

С. І. Кучеров

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Kucherov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0078-1639


Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Y. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

000-0002-8374-5424

Як цитувати статтю

Кучеров С. І., Радиш Я. Ф. Теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадського здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.110

Kucherov, S. and Radysh, Y. (2021), “Theoretical fundamentals of the study of the public governance system in the field of public health of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.