EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
O. М. Попович, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.117

УДК: 351

O. М. Попович, С. П. Кошова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

Реформування системи охорони здоров'я в Україні передбачає впровадження інноваційних медичних технологій, що пов'язано з розробкою, правовою охороною та використанням інтелектуальної власності. У статті визначено сутність інноваційної власності, розглянуто нормативні акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності в Україні. Досліджено види об'єктів інтелектуальної власності, які використовуються у медичній практиці, та їх склад. Визначено, що основними об'єктами інтелектуальної власності є об'єкти авторського права (наукові праці; конструкторсько-технологічна документація на медичні прилади та інструменти; звіти про доклінічні і клінічні обстеження лікарських засобів і медичних виробів; графічні матеріали; аудіовізуальні демонстрації; фотографічні твори і слайд-фільми, що ілюструють сучасні медичні технології) та об'єкти патентного права (медичні винаходи, до яких відносяться пристрої для лікування та діагностики; лікарські засоби; штами мікроорганізмів, що застосовуються для діагностики захворювання або лікування; біотехнологічні винаходи тощо). Доступ до нововведень у медичній галузі пов'язаний із правом інтелектуальної власності, яке покликане забезпечити збереження і захист нововведень при їх використанні в медичній практиці, передбачити справедливий розподіл одержаної вигоди. У статті обгрунтовано необхідність посилення правового забезпечення авторських і патентних прав із врахуванням специфіки медичної галузі, у якій об'єкти інтелектуальної власності пов'язані з впливом на живий людський організм і результатом такого впливу є поліпшення якості життя людини. Цінність (корисність) інтелектуального продукту у медичній практиці як для власника патенту, так і для суспільства проявляється в результаті його реалізації. Розглянуто форми комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, зокрема продаж прав власності, передачу прав на використання на підставі ліцензійного договору і комерційну реалізацію об'єктів інтелектуальної власності у формі ноу-хау. Розглянуто переваги використання договорів комерційної концесії під час реалізації об'єктів інтелектуальної власності в медичній галузі.

Ключові слова: об'єкт інтелектуальної власності; патент; ліцензія; авторське право; патентне право; власник патенту; комерціалізація.

Література

1. Вороная Н., Амброзяк Н., Чернишова Н., Нестеренко М. Об'єкти інтелектуальної власності: юридичні засади. Податки і бухоблік. 2018. № 58. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/july/issue-58/article-37924.html
2. Греков Є.А., Грекова М.М. Право на патентування способів лікування та методів діагностики організму людини. Європейські перспективи. 2012. № 4. Ч. 2. С. 126—129.
3. Касаев Т.Т. Реализация интеллектуальной собственности в экономике. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/2011/000418589/000418589.pdf
4. Кашинцева О. Права людини та патентування методів діагностики й лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров'я. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 4. С. 5—10.
5. Кашканова Н. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 4. С. 80—87.
6. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
7. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: постанова Кабінету Міністрів України від 2.03.2016 р. № 285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF#Text
8. Майнові та немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності. URL: https://sudexpert.vn.ua/ua/a416725-majnovi-nemajnovi-prava.html
9. Мухопад В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности. Москва: Магистр: ИНФРА-М. 2010. — 512 с.
10. Основи законодавства про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
11. Повышение доступности медицинских технологий и инноваций. На стыке здравоохранения, интеллектуальной собственности и торговли. WTO Secretariat, Switzerland. 2013. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_628.pdf
12. Пономарьова О.О. Особливості реалізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері медицини: монографія. Київ: Інтерсервіс. 2018. 156 с.
13. Посталюк М.П., Нигматуллина Л.Г. Коммерциализация интеллектуальной собственности как форма и способ управления предпринимательской активностью предприятий. URL: https://cyberleninka.ru/article/
14. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
15. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text
16. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text
17. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text
18. Тренди патентування медичних технологій. URL: https://censor.net/ru/b3224025
19. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T030435?an=845506
20. Шевцов В.И., Коваленко Т.Н. Интеллектуальная собственность в медицине: правовые аспекты. Здравоохранение. 2003. № 1. С. 153—157.

O. Popovych, S. Koshova

INTELLECTUAL PROPERTY IN MEDICAL PRACTICE

Summary

Reforming the health care system in Ukraine involves the introduction of innovative medical technologies related to the development, legal protection and use of intellectual property. The article defines the essence of innovative property, considers the regulations governing relations in the field of intellectual property in Ukraine. The types of intellectual property used in medical practice and their composition are studied. It is determined that the main objects of intellectual property are the objects of copyright (scientific works; design and technological documentation for medical devices and instruments; reports on preclinical and clinical examinations of medicines and medical devices; graphic materials; audiovisual demonstrations; photographic works and slide films illustrating modern medical technologies) and objects of patent law (medical inventions, which include devices for treatment and diagnosis; drugs; strains of microorganisms used to diagnose disease or treatment; biotechnological inventions, etc.). Access to innovations in the medical field is related to intellectual property rights, which are designed to ensure the preservation and protection of innovations in their use in medical practice, to provide a fair distribution of benefits. The article substantiates the need to strengthen the legal protection of copyright and patent rights, taking into account the specifics of the medical field, in which intellectual property is associated with the impact on the living human body and the result is improved quality of life. The value (usefulness) of an intellectual product in medical practice for both the patent owner and society is manifested as a result of its implementation. Forms of commercialization of intellectual property, including the sale of property rights, transfer of rights to use under a license agreement and commercial sale of intellectual property in the form of know-how. The advantages of using commercial concession agreements in the sale of intellectual property in the medical field are considered.

Keywords: intellectual property; patent; license; copyright; patent law; patent owner; commercialization.

References

1. Voronaia, N. Ambroziak, N. Chernyshova, N. and Nesterenko, M. (2018), "Intellectual property: legal principles", Podatky i bukhoblik, vol. 58, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/july/issue-58/article-37924.html (Accessed 05 July 2021).
2. Hrekov, Ye.A. and Hrekova, M.M. (2012), "The right to patent methods of treatment and diagnostic methods of the human body", Yevropeiski perspektyvy, vol. 4, no. 2, pp. 126—129.
3. Kasaev, T.T. (2012), "Implementation of intellectual property in the economy", available at: http://sun.tsu.ru/mminfo/2011/000418589/000418589.pdf (Accessed 05 July 2021).
4. Kashyntseva, O. (2014), "Human rights and patenting of methods of human diagnosis and treatment in the context of health care reform", Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, vol. 4, pp. 5—10.
5. Kashkanova, N. (2015), "Legal regulation of clinical trials of drugs and their place in medical and biological research of man", Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, vol. 4, pp. 80—87.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 05 July 2021).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "Licensing conditions for conducting business activities in medical practice", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF#Text (Accessed 05 July 2021).
8. sudexpert.vn.ua/ua (2021), "Property and non-property rights to intellectual property", available at: https://sudexpert.vn.ua/ua/a416725-majnovi-nemajnovi-prava.html (Accessed 05 July 2021).
9. Mukhopad, V.Y. (2010), Kommertsyalyzatsyia yntellektualnoi sobstvennosty [Commercialization of intellectual property], Mahystr: YNFRA-M, Moscow, Russia.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (Accessed 05 July 2021).
11. WIPO (2013), "Increasing the availability of medical technologies and innovations. At the intersection of healthcare, intellectual property and trade", available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_628.pdf (Accessed 05 July 2021).
12. Ponomarova, O.O. (2018), Osoblyvosti realizatsii mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti u sferi medytsyny [Features of realization of property rights of intellectual property in the field of medicine], Interservis, Kyiv, Ukraine.
13. Postaliuk, M.P. and Nyhmatullyna L.H. (2012), "Commercialization of intellectual property as a form and method of managing the entrepreneurial activity of enterprises", available at: https://cyberleninka.ru/article/ (Accessed 05 July 2021).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (Accessed 05 July 2021).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Protection of Rights to Inventions and Utility Models", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text (Accessed 05 July 2021).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text (Accessed 05 July 2021).
17. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Protection of Rights to Industrial Designs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text (Accessed 05 July 2021).
18. TISC (2020), "Trends in patenting medical technologies", available at: https://censor.net/ru/b3224025 (Accessed 05 July 2021).
19. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: https://ips.ligazakon.net/document/T030435?an=845506 (Accessed 05 July 2021).
20. Shevtsov, V.Y. and Kovalenko, T.N. (2003), "Intellectual property in medicine: legal aspects", Zdravookhranenye, vol. 1, pp. 153—157.

№ 13-14 2021, стор. 117 - 124

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 168

Відомості про авторів

O. М. Попович

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Popovych

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6920-9150


С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Попович O. М., Кошова С. П. Інтелектуальна власність у медичній практиці. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 117–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.117

Popovych, O. and Koshova, S. (2021), “Intellectual property in medical practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 117–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.117

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.