EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2 В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
Л. М. Курочка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.131

УДК: 35.082 (477)

Л. М. Курочка

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2 В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті проаналізовано карантинні особливості та виклики перед принципом рівного доступу до державної служби як принципу державної служби України в період дії карантину, спричиненого COVID-19 у ретроспективі. Наголошено на ролі принципів державної служби під час трансформації інституту державної служби у мовах карантину. Акцентовано на важливості виключно конкурсному порядку призначення на усі посади державної служби. Розглянуто передумови призупинення норм закону в частині проведення конкурсів та доречності введення відбору на період карантину. Здійснено порівняння відбору та конкурсу. Висвітлено ризики та наслідки тимчасової заміни процедури конкурсу відбором для державної служби. Визначено карантинні особливості реалізації принципу рівного доступу до державної служби. Наголошено на важливості відповідності принципам їх відповідних процедур реалізації.

Ключові слова: принципи державної служби; рівний доступ до державної служби; COVID-19; державна служба; конкурс; відбір.

Література

1. Постанова Кабінету Міністрів України (2020), "Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
2. Верховна Рада України (2021), "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-20#Text (Accessed 28 August 2021).
3. Верховна Рада України (2016), Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Accessed 15 June 2021).
4. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: Т. 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер'янов (голова). — К.: Видавництво "Юридична думка". — 2004; (перевидання — 2007). — 584 с.
5. Верховна Рада України (1996), Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 15 June 2021).
6. Постанова Кабінету Міністрів України (2016), "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
7. Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). — К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. — 796 с.
8. Національне агентство з питань державної служби України (2020), "Щодо процедури тимчасового добору на державну службу на період карантину". URL: https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnu-sluzhbu-na-periodkarantinu (Accessed 28 August 2021).
9. Ржеутська Л.М. (2021), "Як державна служба України опинилася в заручниках політиків", Deutsche Welle. URL: https://www.dw.com/uk/yak-derzhavna-sluzhba-ukrainy-opynylasia-v-zaruchnykakh-politykiv/a-56656988 (Accessed 28 August 2021).
10. Верховна Рада України (2020), "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text (Accessed 28 August 2021).
11. Кабінет Міністрів України (2020), "Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
12. Кабінет Міністрів України (2020), "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
13. Національне агентство з питань державної служби України (2020), "Щодо процедури тимчасового добору на державну службу на період карантину". URL: https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnu-sluzhbu-na-period-karantinu (Accessed 28 August 2021).
14. Грегор Вірант (2021), "Вето поза конкурсом: що необхідно якнайшвидше змінити у законі про держслужбу", Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/02/22/7120045 (Accessed 28 August 2021).
15. Постанова Кабінету Міністрів України (2020), "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1139-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
16. Наказ Національного агентства з питань державної служби України (2020), "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0277-20#Text (Accessed 28 August 2021).
17. Алюшина Н.О. (2021), "Для НАДС важливим є питання інклюзії та доступу на державну службу осіб з інвалідністю". URL: https://nads.gov.ua/news/nataliya-alyushina-dlya-nads-vazhlivim-ye-pitannya-inklyuziyi-i-dostupu-do-derzhavnoyi-sluzhbi-osib-z-invalidnistyu (Accessed 28 August 2021).
18. Національне агентство з питань державної служби України (2021), "Інформація про якісний та кількісний склад державних службовців у органах державної влади станом на 31.03.2021 року". URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/KSDS/1-kvartal.pdf (Accessed 28 August 2021).
19. Національне агентство з питань державної служби України (2021), "Закон України про відновлення конкурсів прийнято з урахуванням пропозицій Президента". URL: https://nads.gov.ua/news/zakon-ukrayini-pro-vidnovlennya-konkursiv-prijnyato-z-urahuvannyam-propozicij-prezidenta (Accessed 28 August 2021).
20. Національне агентство з питань державної служби України (2021), "Статистичні дані щодо кількості оголошених конкурсів на посади державної служби (станом на 18.06.2021)". URL: https://nads.gov.ua/news/statistichni-dani-shchodo-kilkosti-ogoloshenih-konkursiv-na-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi-stanom-na-18062021 (Accessed 28 August 2021).
21. Верховна Рада України (2021), проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу". URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70400 (Accessed 28 August 2021).

L. Kurochka

THE EQUAL ACCESS TO PUBLIC SERVICE PRINCIPLE` REALIZATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC: RETROSPECTIVE ANALYSIS

Summary

The article analyzes the quarantine specifics and challenges for the equal access to public service as public service principle of Ukraine during the quarantine caused by COVID-19 in retrospect. It is noted that the establishment of quarantine restrictions, the impossibility of competitive selection for public service positions in accordance with established procedures, led to the need to rethink sustainable approaches to basic concepts as principles of public service, and to identify problems in their implementation in special conditions of public service institution. The importance of public service principles in public service institution transformation are highlighted. It is reveald that first of all, it concerns the implementation of such a basic principle as equal access to the public service. The reasons of legislative provision interruption in part of competitive recruitment and appropriate contractual selection introduction for the quarantine period are considered. Considerable problems are revealed by the practice of the equal access to public service principle implementing in the COVID-19 pandemic. The significance of competitive recruitment is emphasized. Temporary contractual selection procedures risks and impacts for public service institution instead of competitive recruitment are underlined. The consequence of principles according to its procedure realization is accentuated. The relevance of compliance between the principles with its respective enforcement procedures are pointed out. Legal regulation the appointment public service positions order for the quarantine period are analyzed. The problems of the equal access to public service principle realization are founded. It is noted that the introduction of the established measures has a negative impact on the public service model enshrined in ukrainian law and poses abusing threats in the appointment to public service positions. Also it is focused that the pandemic COVID-19 also made it possible to understand the vector of further movement — the ratio of goals and processes of reform and stability of the public service as a priority, the ability to support change in the country. It is emphasized that the principle of equal access to public services should not be questioned by pandemic challenges or any other.

Keywords: public service principles; equal access to public service; COVID-19; competitive recruitment; contractual selection.

References

1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2020), "Deiaki pytannia pryznachennia na posady derzhavnoi sluzhby na period dii karantynu, ustanovlenoho z metoiu zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
2. Verkhovna Rada Ukrainy (2021), "Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy schodo vidnovlennia provedennia konkursiv na zajniattia posad derzhavnoi sluzhby ta inshykh pytan' derzhavnoi sluzhby", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-20#Text (Accessed 28 August 2021).
3. Verkhovna Rada Ukrainy (2016), Zakon Ukrainy "Pro derzhavnu sluzhbu" vid 10.12.2015 № 889-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Accessed 15 June 2021).
4. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyj kurs: Pidruch.: U dvokh tomakh: Tom 1. Zahal'na chastyna / Red.kolehiia: V.B. Aver'ianov (holova), K.: Vydavnytstvo "Yurydychna dumka", 2004; (perevydannia — 2007), 584 s.
5. Verkhovna Rada Ukrainy (1996), Konstytutsiia Ukrainy: pryjniata na p'iatij sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. (zi zminamy) available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 15 June 2021).
6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2016), "Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkursu na zajniattia posad derzhavnoi sluzhby" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
7. Naukovo-praktychnyj komentar do Zakonu Ukrainy "Pro derzhavnu sluzhbu", Red. kol.: K.O. Vaschenko, I.B. Koliushko, V.P. Tymoschuk, V.A. Derets' (vidp. red.), K.: FOP Moskalenko O.M., 2017, 796 s.
8. Natsional'ne ahentstvo z pytan' derzhavnoi sluzhby Ukrainy (2020), "Schodo protsedury tymchasovoho doboru na derzhavnu sluzhbu na period karantynu" available at: https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnu-sluzhbu-na-periodkarantinu (Accessed 28 August 2021).
9. Rzheuts'ka, L.M. (2021), "Yak derzhavna sluzhba Ukrainy opynylasia v zaruchnykakh politykiv", Deutsche Welle, available at: https://www.dw.com/uk/yak-derzhavna-sluzhba-ukrainy-opynylasia-v-zaruchnykakh-politykiv/a-56656988 (Accessed 28 August 2021).
10. Verkhovna Rada Ukrainy (2020), "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro Derzhavnyj biudzhet Ukrainy na 2020 rik" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text (Accessed 28 August 2021).
11. Kabinet Ministriv Ukrainy (2020), "Pro vnesennia zminy do Poriadku provedennia konkursu na zajniattia posad derzhavnoi sluzhby" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
12. Kabinet Ministriv Ukrainy (2020), "Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
13. Natsional'ne ahentstvo z pytan' derzhavnoi sluzhby Ukrainy (2020), "Schodo protsedury tymchasovoho doboru na derzhavnu sluzhbu na period karantynu" available at: https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnu-sluzhbu-na-period-karantinu (Accessed 28 August 2021).
14. Hrehor Virant (2021), "Veto poza konkursom: scho neobkhidno iaknajshvydshe zminyty u zakoni pro derzhsluzhbu", Yevropejs'ka pravda, available at: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/02/22/7120045 (Accessed 28 August 2021).
15. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2020), "Pro vnesennia zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2016 r. № 246 i vid 22 lypnia 2016 r. № 448", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1139-2020-%D0%BF#Text (Accessed 28 August 2021).
16. Nakaz Natsional'noho ahentstva z pytan' derzhavnoi sluzhby Ukrainy (2020), "Pro vnesennia zmin do Typovykh pravyl vnutrishn'oho sluzhbovoho rozporiadku", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0277-20#Text (Accessed 28 August 2021).
17. Aliushyna N.O. (2021), "Dlia NADS vazhlyvym ie pytannia inkliuzii ta dostupu na derzhavnu sluzhbu osib z invalidnistiu" available at: https://nads.gov.ua/news/nataliya-alyushina-dlya-nads-vazhlivim-ye-pitannya-inklyuziyi-i-dostupu-do-derzhavnoyi-sluzhbi-osib-z-invalidnistyu (Accessed 28 August 2021).
18. Natsional'ne ahentstvo z pytan' derzhavnoi sluzhby Ukrainy (2021), "Informatsiia pro iakisnyj ta kil'kisnyj sklad derzhavnykh sluzhbovtsiv u orhanakh derzhavnoi vlady stanom na 31.03.2021 roku" available at: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/KSDS/1-kvartal.pdf (Accessed 28 August 2021).
19. Natsional'ne ahentstvo z pytan' derzhavnoi sluzhby Ukrainy (2021), "Zakon Ukrainy pro vidnovlennia konkursiv pryjniato z urakhuvanniam propozytsij Prezydenta" available at: https://nads.gov.ua/news/zakon-ukrayini-pro-vidnovlennya-konkursiv-prijnyato-z-urahuvannyam-propozicij-prezidenta (Accessed 28 August 2021).
20. Natsional'ne ahentstvo z pytan' derzhavnoi sluzhby Ukrainy (2021), "Statystychni dani schodo kil'kosti oholoshenykh konkursiv na posady derzhavnoi sluzhby (stanom na 18.06.2021)" available at: https://nads.gov.ua/news/statistichni-dani-shchodo-kilkosti-ogoloshenih-konkursiv-na-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi-stanom-na-18062021 (Accessed 28 August 2021).
21. Verkhovna Rada Ukrainy (2021), proekt Zakonu Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro derzhavnu sluzhbu" schodo rozshyrennia kola osib, iaki mozhut' pretenduvaty na vstup na derzhavnu sluzhbu" available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70400 (Accessed 28 August 2021).

№ 13-14 2021, стор. 131 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 101

Відомості про авторів

Л. М. Курочка

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Kurochka

Postgraduate student of the Department of law and Law-making Process,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4492-5948

Як цитувати статтю

Курочка Л. М. Реалізація принципу рівного доступу до державної служби в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом sars-cov-2 в Україні: ретроспективний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.131

Kurochka, L. (2021), “The equal access to public service principle` realization under the covid-19 pandemic: retrospective analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.