EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
І. В. Свиноус, О. І. Слободенюк, Н. М. Присяжнюк, О. Ю. Гаврик, М. С. Осадчий

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.19

УДК: 336.221:502.1(100)(477)

І. В. Свиноус, О. І. Слободенюк, Н. М. Присяжнюк, О. Ю. Гаврик, М. С. Осадчий

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Міжнародне співтовариство вже повною мірою усвідомило необхідність створення глобальної системи екологічної безпеки, перегляду правової бази природоохоронної діяльності та формування дієвих економічних механізмів стимулювання господарюючих суб'єктів до зниження рівня забруднень навколишнього середовища, сталого розвитку. Міжнародний досвід показує, що тільки злагоджені системні дії держави, суспільства і бізнесу здатні усунути або мінімізувати екологічні загрози в своєму середовищі проживання.
Високе співвідношення екологічних податкових надходжень від загального оподаткування не обов'язково є ознакою високого пріоритету охорони навколишнього середовища. Енергетичний податок спочатку використовувався без екологічних цілей. Крім того, рівень цього показника не може говорити і про досягнення мети екологічної політики. Це може бути результатом змін в економіці.При цьому зниження екологічних податкових доходів в останні роки може бути результатом використання інновацій в ринкових інструментах державної політики (торгівля викидами CO2, екологічне страхування).
Таким чином, екологічне оподаткування повинно використовуватися як один з найбільш ефективних інструментів для прискорення переходу від традиційних енергоносіїв до поновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності.
Таким чином, відзначаючи планомірний перехід до комплексного використання інструментів екологічного менеджменту та позитивні результати проведення реформ екологічних податків, необхідно вказати на такі основні тенденції та принципи їх реалізації в більшості країн: використання принципу "забруднювач платить"; переклад екологічних платежів за "викиди в атмосферу" на платежі за "викиди в економіку"; податкові реформи націлені на зміщення акцентів з податків на працю і капітал до податків на споживання природних ресурсів; здійснюється перехід на низьковуглецеву енергоеффектівен економіку; широке використання екологічних субсидій і фінансових стимулів в екологічному менеджменті.

Ключові слова: навколишнє середовище; оподаткування; екологія; державна політика; екологічний податок.

Література

1. Шевченко І.В. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2. С. 55—60.
2. Романенко В.В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз. Фінансове право. 2013. № 2. С. 18—20.
3. Козьменко С.М., Волковець Т.В. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах. Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка". 2012. № 1. С. 11—18.
4. Мандрик В.О., Новак У.П. Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6. С. 20—26.
5. Романенко В.В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз. Фінансове право. 2013. № 2. С. 18—20.
6. Сучек С. Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 3. С. 85—93.
7. Козьменко С.М., Волковець Т.В. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах. Вісник СумДУ. Сер.: Економіка. 2019. № 1. С. 11—18.
8. Коваленко М.А. Євроінтеграція і екологічна політика: невідкладні завдання і план дій для України. Економічна конвергенція країн Європейського Союзу: досвід та перспективи для України: [монографія] / За редакцією В.І. Покотилової. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. 326 с.

I. Svynous, O. Slobodeniuk, N. Prysiazhniuk, O. Gavryk, M. Osadchy

ENVIRONMENTAL TAXATION: WORLD EXPERIENCE AND CHALLENGES FOR UKRAINE

Summary

The international community has realized the need to create a global system of environmental safety, revise the legal framework for environmental activities and the formation of effective economic mechanisms to stimulate economic entities to reduce pollution and sustainable development.International experience shows that only coordinated systemic actions of the state, society and business can eliminate or minimize environmental threats in their environment.
Currently, in domestic science and practice there is no clear definition of the category of environmental tax or environmental taxation. In our opinion, the European Environment Agency definitionmost accurately reflects its nature. Environmental taxes are all taxes whose tax base has a specific negative impact on the environment.
A high ratio of environmental tax revenues to general taxation is not necessarily a characteristic of high environmental priority. The energy tax was originally used without environmental purposes. In addition, this indicator level is not associated with achieving the purpose of environmental policy. This may be the result of changes in the economy. At the same time, the decline in environmental tax revenues in recent years may be the result of the innovationuse in market instruments of public policy (CO2 emissions trading, environmental insurance).
Thus, environmental taxation should be used as one of the most effective tools to accelerate the transition from traditional energy sources to renewable energy sources, increase energy efficiency.
A high ratio of environmental tax revenues to general taxation is not necessarily a sign of high environmental priority. The energy tax was originally used without environmental purposes. In addition, the level of this indicator can not speak of achieving the goal of environmental policy. This may be the result of changes in the economy. At the same time, the decline in environmental tax revenues in recent years may be the result of the use of innovations in market instruments of public policy (CO2 emissions trading, environmental insurance).
In most cases, there is a systematic transition to the integrated use of environmental management tools and environmental tax reforms. Tax reforms are aimed to shift of accents from taxes on labor and capital to taxes on the consumption of natural resources. The transition to a low-carbon energy-efficient economy is carried out; extensive use of environmental subsidies and financial incentives in environmental management.

Keywords: environment; taxation; ecology; statepolicy; ecologicaltax.

References

1. Shevchenko, I. V. (2014), "Environmental taxation: foreign experience and Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 2, pp. 55—60.
2. Romanenko, V. V. (2013), "Environmental taxation in the countries of the European Union and in Ukraine: a comparative analysis", Finansove pravo, vol. 2, pp. 18—20.
3. Koz'menko, S.M. and Volkovets', T.V. (2012), "Features of environmental taxation in foreign countries", Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 1, pp. 11—18.
4. Mandryk, V.O. and Novak, U.P. (2016), "Ecological tax in Ukraine: foreign experience, modern realities, areas for improvement", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 26.6. S. 20—26.
5. Romanenko, V. V. (2013), "Environmental taxation in the countries of the European Union and in Ukraine: a comparative analysis", Finansove pravo, vol. 2, pp. 18—20.
6. Suchek, S. (2018), "Environmental taxation: European experience and prospects for its application in Ukrainian realities", Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 3, pp. 85—93.
7. Koz'menko, S. M. and Volkovets', T. V. (2019), "Features of environmental taxation in foreign countries", Visnyk SumDU. Ser.: Ekonomika, vol. 1, pp. 11—18.
8. Kovalenko, M. A. (2013), Yevrointehratsiia i ekolohichna polityka: nevidkladni zavdannia i plan dij dlia Ukrainy. Ekonomichna konverhentsiia krain Yevropejs'koho Soiuzu: dosvid ta perspektyvy dlia Ukrainy [European integration and environmental policy: urgent tasks and action plan for Ukraine. Economic convergence of the European Union: experience and prospects for Ukraine], PP Vyshemyrs'kyj V. S., Kherson, Ukraine.

№ 15 2021, стор. 19 - 24

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


О. І. Слободенюк

к. б. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Slobodeniuk

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6966-9277


Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Prysiazhniuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4737-014


О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253


М. С. Осадчий

магістр, Білоцерківський національний аграрний університет

M. Osadchy

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6997-6437

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Слободенюк О. І., Присяжнюк Н. М., Гаврик О. Ю., Осадчий М. С. Екологічне оподаткування: світовий досвід та виклики для України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 19–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.19

Svynous, I., Slobodeniuk, O., Prysiazhniuk, N., Gavryk, O. and Osadchy, M. (2021), “Environmental taxation: world experience and challenges for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 19–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.