EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОКРЕМІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ В ОСВІТІ
А. П. Колесніков, Л. І. Біловус, O. І. Олійничук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.25

УДК: 316.774:004:005

А. П. Колесніков, Л. І. Біловус, O. І. Олійничук

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОКРЕМІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ В ОСВІТІ

Анотація

Попри масштабність та практичну різновекторність інформаційного менеджменту у кожній окремій сфері чи галузі знань він має ряд особливостей. Урахування компетентностей і результатів навчання стандарту вищої освіти 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа було виокремлено освітньо-науковий та управлінський напрями інформаційного менеджменту. Освітньо-науковий стосується створення, адміністрування та моніторингу інформаційних об'єктів різного типу. До нього відноситься: створення та адміністрування цифрових архівів; робота з інформаційними бібліотечними системами; технічний та організаційний супровід публікаційних платформ; навички створення персональних науковометричних профілів; захист авторських прав при роботі на принципах open science. Реалізація цього напряму передбачає використання сучасних спеціалізованих та інтегрованих платформ і мережі персональних наукових профілів. Управлінський аспект інформаційного менеджменту було визначено через: навички використання open data; роботу з сучасними інтегрованими інформаційними системами; формування інформаційно-аналітичних послуг, зокрема аналітичних документів. Робота в цьому напрямі передбачає на основі роботи з відкритими даними та частково при використанні спеціалізованого програмного забезпечення формувати обгрунтовані аналітичні документи та пропозиції для прийняття більш раціональних управлінських рішень.

Ключові слова: інформаційний менеджмент; освіта; цифровий архів; відкрита наука; репозитарій; відкриті дані; інтегровані інформаційні системи; аналітичні документи.

Література

1. Матвієнко О., Цивін М. Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі фахівця з інформаційної справи. Вісник Книжкової палати. 2017. № 4. С. 27—30.
2. Березко О.Л., Ткаченко О.С. Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій львівської політехніки. Вісник національного університету "Львівська політехніка". 2014. Вип. 803. URL: http://science.lpnu.ua/uk/sithe/vsi-vypusky/volume-803-2014-1/systema-informaciynogo-menedzhmentu-naukovyh-zhurnaliv-ta (дата звернення 12.07.21).
3. Стандарт вищої освіти України ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-magistr.pdf (дата звернення 12.07.21).
4. Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. Вип. 24. С. 122—128.
5. Портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/
6. Варенко В. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми. Вісник Книжкової палати. 2015. № 3. С. 46—48.
7. Вертій Ж.С. Дисципліна "Інформаційний менеджмент" у підготовці фахівців напряму "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (м. Київ, 16—18 травня 2019 р.). С. 110—111.
8. Калініна Л. М. Генезис інформаційного менеджменту як галузі наукового знання. Стратегічні пріоритети. 2009. № 4 (13). С. 71—76.

A. Kolesnikov, L. Bilovus, O. Oliynychuk

INFORMATION MANAGEMENT: CERTAIN PRACTICAL ASPECTS IN EDUCATION

Summary

Despite the immensity and practical diversity of information management in each area or branch of knowledge, it has some typical features. Taking into account the competencies and learning outcomes of the higher education standard 029 Information, library, and archival affairs, there were singled out educational and scientific, and managerial directions of information management. Educational and scientific concerns the creation, administration and monitoring of all types of information objects. It includes creation and administration of digital archives; work with information library systems; technical and organizational support of publishing platforms; skills of creating personal scientometric profiles; copyright protection working on the principles of open science. The implementation of this direction involves the use of modern specialized and integrated platforms as well as a network of personal scientific profiles. Scientific publishing platforms cover the requirements of information and analytical functions, and have webometric support. Work with these platforms is implemented on the principles of open science. Concerned publishing platforms allow to optimize the process of organizational support of the article as well as to place a significant part of additional information and generate DOI indexes. Among the most common platforms are Google Scholar, ORCID, PUBLONS, and Scopus. The managerial aspect of information management was defined through: skills of using open data; work with modern integrated information systems; inception of information and analytical services, in particular analytical documents. Work in this direction intends the formation of substantiated analytical documents and proposals for more rational management decisions. They are modeled based onworking with open data and partially using specialized software. The main condition for the information section formation is the emphasis on factual analysis and minimization of facts interpretation. Therefore, the analytical section of the project contains mainly logical considerations when comparing different facts, explanations of phenomena and their relationships, as well as formulates general conclusions and forecasts of the situation development.

Keywords: information management; education; digital archive; open science; repository; open data; integrated information systems; analytical documents.

References

1. Matviienko, O.V. and Tsyvin, M.N. (2017), "Information management as a basis for conceptualization of the model of an information specialist", Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 4, pp. 27—30.
2. Berezko, O.L. and Tkachenko, O.S. (2014), "Information management system of academic journals and conferences of Lviv Polytechnic", Visnyk natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", [Online], vol. 803, available at: http://science.lpnu.ua/uk/sithe/vsi-vypusky/volume-803-2014-1/systema-informaciynogo-menedzhmentu-naukovyh-zhurnaliv-ta (Accessed 25 July 2021).
3. Ministry of Education and Science of Ukraine (2021), "Standard on higher education in Ukraine for "masters" degree of specialty 029 Information, library and archival science", available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-magistr.pdf (Accessed 25 July 2021).
4. Kolesnikov, A.P. (2019), "Academic dignity in the Ukrainian educational space: problems and social threats", Rehional'ni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 24, pp. 122—128.
5. The open data portal (2021), available at: https://data.gov.ua/ (Accessed 25 July 2021).
6. Varenko, V.M. (2015), "Methodical aspect of creation of informational and analytical documents: analysis, technologies, problems", Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 3, pp. 46—48.
7. Vertij, Zh. S. (2019), "Discipline "Information Management" in the training process for the specialists of "Information, library and archival affairs", Materialy Druhoi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Conference Proceedings of the Second International Scientific Conference. Information, communication and knowledge management in a globalized world], Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine, pp. 110—111.
8. Kalinina, L.M. (2009), "Genesis of information management as a branch of scientific knowledge", Stratehichni priorytety, vol. 4 (13), pp. 71—76.

№ 15 2021, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

А. П. Колесніков

к. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет

A. Kolesnikov

PhD in Economics, Associate Professor, West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0003-3064-4133


Л. І. Біловус

д. і. н., доцент, Західноукраїнський національний університет

L. Bilovus

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0003-4882-4511


O. І. Олійничук

к. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет

O. Oliynychuk

PhD in Economics, Associate Professor, West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-9359-7560

Як цитувати статтю

Колесніков А. П., Біловус Л. І., Олійничук O. І. Інформаційний менеджмент: окремі практичні аспекти в освіті. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 25–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.25

Kolesnikov, A., Bilovus, L. and Oliynychuk, O. (2021), “Information management: certain practical aspects in education”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 25–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.