EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
К. О. Бабікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.46

УДК: 338.55:45(332)

К. О. Бабікова

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан рекреаційно-туристичної діяльності, розглянуто вплив євроінтеграційних процесів на підвищення рівня розвитку рекреаційної сфери в Україні. Досліджено еколого-економічні аспекти забезпечення рекреаційно-туристичної діяльності в Україні. Обгрунтовано конкурентоспроможність рекреаційно-туристичної діяльності на українському ринку туристичних послуг. Виявлено чинники, які впливають на розвиток еколого-економічного забезпечення рекреаційно-туристичної діяльності. Запропоновано подальший розвиток рекреаційної сфери за сучасних глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.
Доведено, що для розробки ефективного механізму реалізації завдань щодо підвищення рівня розвитку рекреаційно-туристичної діяльності потрібно вдосконалювати державне управління на регіональному рівні відносно суспільних та еколого-економічних відносин у рекреаційній сфері, забезпечувати прозорість надання послуг рекреаційно-туристичної діяльності для всіх верств українського та іноземного населення, а також впроваджувати ефективну інвестиційну політику для еколого-економічного забезпечення рекреаційного туризму. Для розвитку рекреаційної сфери необхідно створювати належні умови, які можуть призвести до тенденції збільшення попиту на рекреаційні послуги, поступово розширюючи ринок збуту послуг рекреаційно-туристичної діяльності. А також впроваджувати власні туристичні послуги за рахунок ефективного маркетингу, це дасть змогу запровадити Україну, як державу із привабливою туристичною діяльністю. Зокрема, налагодження інформаційних потоків всередині держави та за кордоном, вдосконалити роботу інформаційних центрів. Визначити основні напрями вдосконалення рекреаційного туризму, що у подальшому дозволить гідно представити українські послуги рекреаційно-туристичної діяльності на світовому ринку туристичних послуг, а це у свою чергу значно підвищить рівень конкурентоспроможності. Одночасно потрібно реалізовувати організацію еколого-економічних засобів з метою забезпечення масштабів, темпів і пропозицій розвитку рекреаційної сфери.

Ключові слова: євроінтеграційні процеси; рекреаційно-туристична діяльність; еколого-економічні аспекти; довкілля; рекреаційна сфера.

Література

1. Дребот О.І., Бабікова К.О. Аспекти розвитку рекреаційного туризму збалансованого природокористування. Агросвіт. 2020. № 12. С. 42—47.
2. Гальцова О.Л., Юрченко Н.І. Основні аспекти туристичної галузі України в період євроінтеграції. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 4 (15). С. 310—313.
3. Бабікова К.О. Системний підхід до еколого-економічного забезпечення збалансованого розвитку рекреаційного туризму. Економічна наука. 2021. № 5. С. 44—47.
4. Кондратюк О.І. Особливості визначення еколого-економічної ефективності рекреаційно-туристичного природокористування. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2013. Вип. 2 (15). С. 110—117.
5. Хмелевський О.В., Кошівська М.В. Розвиток туризму в контексті євроінтеграції України. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 2 (07). С. 15—21.
6. Котенко Т.М. Рекреаційно-туристична діяльність як чинник активізації зайнятості населення в умовах децентралізації. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 2. С. 196—207.
7. Юхновська Ю.О. Вплив глобалізації та євроінтеграції на туристичну галузь України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23 (2). С. 147—152.

K. Babikova

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROVISION OF RECREATIONAL TOURISM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The current state of recreational and tourist activities is analyzed, the influence of European integration processes on increasing the level of development of the recreational sphere in Ukraine is considered. Ecological and economic aspects of providing recreational and tourist activities in Ukraine have been studied. The competitiveness of recreational and tourist activities in the Ukrainian market of tourist services is substantiated. Factors influencing the development of ecological and economic support of recreational and tourist activities have been identified. Further development of the recreational sphere in the context of modern globalization and European integration processes is proposed.
It is proved that in order to develop an effective mechanism for implementing tasks to increase the level of development of recreational and tourist activities it is necessary to improve public administration at the regional level in relation to social and ecological and economic relations in the recreational sphere., as well as to implement an effective investment policy for ecological and economic support of recreational tourism. For the development of the recreational sphere it is necessary to create appropriate conditions that can lead to an increasing trend in demand for recreational services, gradually expanding the market for recreational and tourist services. And also to introduce own tourist services at the expense of effective marketing, it will allow to introduce Ukraine as the state with attractive tourist activity. In particular, the establishment of information flows within the country and abroad, to improve the work of information centers. Identify the main directions of improvement of recreational tourism, which in the future will allow to present Ukrainian recreational and tourist services in the world market of tourist services, and this, in turn, will significantly increase the level of competitiveness. At the same time it is necessary to implement the organization of environmental and economic means in order to ensure the scale, pace and proposals for the development of the recreational sphere.

Keywords: European integration processes; recreational and tourist activities; ecological and economic aspects; environment; recreational sphere.

References

1. Drebot, O.I. and Babikova, K.O. (2020), "Aspects of development of recreational tourism of balanced nature use", Ahrosvit, vol. 12, pp. 42—47.
2. Haltsova, O.L. and Yurchenko, N.I. (2019), "The main aspects of the tourism industry of Ukraine in the period of European integration", Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 4 (15), pp. 310—313.
3. Babikova, K.O. (2021), "System approach to ecological and economic provision of balanced development of recreational tourism", Ekonomichna nauka, vol. 5, pp. 44—47.
4. Kondratiuk, O.I. (2013), "Features of determining the ecological and economic efficiency of recreational and tourist nature management", Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu, vol. 2 (15), pp. 110—117.
5. Khmelevskyi, O.V. and Koshivska, M.V. (2018), "Tourism development in the context of Ukraine's European integration", Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 2 (07), pp. 15—21.
6. Kotenko, T.M. (2017), "Recreational and tourist activities as a factor in increasing employment in decentralization", Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 196—207.
7. Iukhnovska, Yu.O. (2019), "The impact of globalization and European integration on the tourism industry of Ukraine", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 23 (2), pp. 147—152.

№ 15 2021, стор. 46 - 51

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 443

Відомості про авторів

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-9726-0671

Як цитувати статтю

Бабікова К. О. Перспективні напрями вдосконалення системи еколого-економічного забезпечення рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.46

Babikova, K. (2021), “Prospective directions of improving the system of ecological and economic provision of recreational tourism in the context of european integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.