EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А. С. Саленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.52

УДК: 338.1

А. С. Саленко

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз основних напрямів досліджень вітчизняних вчених у сфері інформаційно-технологічного розвитку економіки України та визначення основних напрямів інноваційної діяльності та комерціалізації діяльності закладів вищої освіти України.
Визначено, що інформаційно-технологічний розвиток є складовою частиною економіки знань. Дослідження в сфері економіки знань мають системний та міждисциплінарний характер. Матеріали окремих наукових видань з цієї тематики значною мірою апробовано на практиці в діяльності різних університетів нашої країни. Сьогодні в науковій спільноті панує одностайна думка, що інноваційний розвиток національних освітніх та наукових установ пов'язано з впровадженням нових технологій, методів, нових ідей та знань у науково-дослідний процес з метою їх практичного використання.

Ключові слова: напрями; дослідження; інформаційно-технологічний; розвиток; університети; інновації; комерціалізація.

Література

1. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та інноваційний розвиток. К. Наукова думка, 1997. 66 с.
2. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. Х. Константа, 2006. 272 с.
3. Верхоглядова Н.І. Економічний вимір якості вищої освіти як складової національної конкурентоспроможності. Д. Видавництво Дніпропетровського ун-ту, 2004. С. 184-190.
4. Гринько Т.В. Управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств: економічне обгрунтування та концептуальні засади [Текст]: монографія. Донецьк. НАН України ІЕП, 2011. 352 с.
5. Мешко Н.П. Механізм управління інвестиційно-інноваційним потенціалом: макрорівень: монографія. Д. Наука і освіта, 2004. 272 c.
6. Саричев В.І. Національні пріоритети у глобальному управлінні людським розвитком: монографія. Дніпро. "Нова ідеологія", 2013. 340 с.
7. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія / М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко, А.П. Гречан; за ред. М.П. Денисенка, Л.І. Михайлової. Суми: Університетська книга, 2008. 1050 с.
8. Білорус О.Г., Власов В.І. Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху. К. ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2007. 54 c.
9. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія. К.: Знання, 2001. 254 с.
10. Ханин И.Г. Ноосферный путь познания и хозяйствования: монография. Днипро: Нова идеология, 2018. 319 c.
11. Поляков М.В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт: монографія. Дніпро: Нова ідеологія, 2018. 688 с.
12. Сазонець І.Л., Саленко А.С. Детермінанти лібералізації високотехнологічного підприємництва в умовах постіндустріального переходу: монографія. Рівне. Волин. Обереги, 2019. 176 с.
13. Джинджоян В.В., Саленко А.С., Сазонець І.Л. Соціальні детермінанти розвитку сфери послуг в концепції формування постіндустріального суспільства: монографія. Рівне, Волин. обереги, 2021, 190 с.
14. Хамініч С.Ю. Управління підприємством на засадах освітнього потенціалу: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. 288 с.
15. Сазонець О.М. Інформаційна складова глобальних економічних процесів: монографія. Донецьк. Юго-Восток, Лтд, 2007. 360 c.

А. Salenko

MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH OF DOMESTIC SCIENTISTS IN THE FIELD OF INFORMATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the main areas of research of domestic scientists in the field of information technology development of the economy of Ukraine and identifies the main areas of innovation and commercialization of higher education institutions in Ukraine.
Scientific and technological development is an integral part of the knowledge economy. Research in the field of knowledge economy is systemic and interdisciplinary. They include areas of international economics, research of national economy, information economy, economic theory, practical aspects of research of educational institutions. Some publications analyze institutional innovations and theories of technological development and the formation of the knowledge economy.
It is determined that the materials of some scientific publications on this topic have been largely tested in practice in the activities of various universities in our country. The experience of leading universities, their cooperation with private corporations is also useful for its implementation in other universities in Ukraine.
The scientific community is of the opinion that the innovative development of national educational and research institutions is associated with the introduction of new technologies, methods, new ideas and knowledge in the research process for their practical use.
In scientific publications of a more practical direction the tendencies of commercialization of education and science in national universities are investigated and the basic directions of commercialization are given.
It should be noted that the materials of some scientific publications on this topic have been largely tested in practice in the activities of various universities in our country. The experience of leading universities is also useful for its implementation in other universities in Ukraine.
Solving the problems of further implementation of knowledge in practical economic activity, commercialization of education and science of Ukraine are based on the existing institutional system of national economy management. New approaches to the development of education and science require the development of the institutional system and the field of information technology development.

Keywords: directions; research; information technology; development; universities; innovations; commercialization.

References

1. Hal'chyns'kyj, A. Heiets', V. and Semynozhenko, V. (1997), Ukraina: nauka ta innovatsijnyj rozvytok [Ukraine: science and innovative development], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
2. Heiets', V.M. and Semynozhenko V.P. (2006), Innovatsijni perspektyvy Ukrainy [Innovative prospects of Ukraine], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.
3. Verkhohliadova, N.I. (2004), Ekonomichnyj vymir iakosti vyschoi osvity iak skladovoi natsional'noi konkurentospromozhnosti [Economic dimension of the quality of higher education as a component of national competitiveness], Vydavnytstvo Dnipropetrovs'koho un-tu, Dnipropetrovs'k, Ukraine, pp. 184—190.
4. Hryn'ko, T.V. (2011), Upravlinnia adaptyvnym innovatsijnym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv: ekonomichne obgruntuvannia ta kontseptual'ni zasady [Management of adaptive innovative development of industrial enterprises: economic justification and conceptual principles], NAN Ukrainy IEP, Donets'k, Ukraine.
5. Meshko, N.P. (2004), Mekhanizm upravlinnia investytsijno-innovatsijnym potentsialom: makroriven' [Management mechanism of investment and innovation potential: macro level], Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
6. Sarychev, V.I. (2013), Natsional'ni priorytety u hlobal'nomu upravlinni liuds'kym rozvytkom [National priorities in global human development management], Nova ideolohiia, Dnipro, Ukraine.
7. Denysenko, M.P. Mykhajlova, L.I. Hryschenko, I.M. and Hrechan, A.P. (2008), Investytsijno-innovatsijna diial'nist': teoriia, praktyka, dosvid [Investment and innovation activities: theory, practice, experience], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
8. Bilorus, O.H. and Vlasov, V.I. (2007), Rozvytok protsesiv hlobalizatsii v postindustrial'nu epokhu [Development of globalization in the post-industrial era], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
9. Hrishnova, O.A. (2001), Liuds'kyj kapital: formuvannia v systemi osvity i profesijnoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training], Znannia, Kyiv, Ukraine.
10. Khanin, I.H. (2018), Noosfernyj put' poznanyia y khoziajstvovanyia [Noospheric way of knowledge and management], Nova ideolohiia, Dnipro, Ukraine.
11. Poliakov, M.V. (2018), Ekonomika znan': sutnist', determinanty, hlobal'nyj landshaft [Knowledge economy: essence, determinants, global landscape], Nova ideolohiia, Dnipro, Ukraine.
12. Sazonets', I.L. and Salenko, A.S. (2019), Determinanty liberalizatsii vysokotekhnolohichnoho pidpryiemnytstva v umovakh postindustrial'noho perekhodu [Determinants of liberalization of high-tech entrepreneurship in the post-industrial transition], Volyns'ki oberehy, Rivne, Ukraine.
13. Dzhyndzhoian, V.V. Salenko, A.S. and Sazonets', I.L. (2021), Sotsial'ni determinanty rozvytku sfery posluh v kontseptsii formuvannia postindustrial'noho suspil'stva [Social determinants of development of the service sector in the concept of formation of post-industrial society], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.
14. Khaminich, S.Yu. (2006), Upravlinnia pidpryiemstvom na zasadakh osvitn'oho potentsialu [Management of the enterprise on the basis of educational potential], Vyd-vo DNU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
15. Sazonets', O.M. (2007), Informatsijna skladova hlobal'nykh ekonomichnykh protsesiv [Information component of global economic processes], Yuho-Vostok, Ltd, Donets'k, Ukraine.

№ 15 2021, стор. 52 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

А. С. Саленко

к. е. н., заступник начальника управління — начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС в Одеській області

А. Salenko

PhD in Economics, Deputy Head of the Department — Head of the Department of working with risks, monitoring of transaction and risks, Department of tax risk identification and processing of Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

ORCID:

0000-0002-4769-9301

Як цитувати статтю

Саленко А. С. Основні напрями досліджень вітчизняних вчених у сфері інформаційно-технологічного розвитку економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.52

Salenko, А. (2021), “Main directions of research of domestic scientists in the field of information and technological development of the economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.