EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
М. Я. Височанська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.58

УДК: 330.838.(33)

М. Я. Височанська

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

У статті сформульовано і розкрито основні механізми розвитку та управління агропромисловим комплексом у контексті транскордонного співробітництва на еколого-економічних засадах. Представлено основні інструменти в системі організаційно-економічного механізму, які забезпечують діяльність та розвиток агропромислового комплексу у контексті транскордонного співробітництва. Встановлено об'єкти дії організаційно-економічного механізму, що зможуть забезпечити охорону навколишнього середовища, стимулювати модернізацію виробництва, залучати наукове обгрунтування, створювати умови екологічної безпеки та економічної відповідальності, створити баланс між економічним стимулюванням та економічними санкціями АПК у контексті транскордонного співробітництва. Деталізовано структуру формування організаційно-економічних механізмів аграрного сектору в контексті транскордонного співробітництва.
Обгрунтовано, що органи місцевого самоврядування на сьогодні стикаються з відсутністю затверджених норм організаційних механізмів взаємодії в рамках транскордонних регіонів. Адже визначення прав та умов транскордонного співробітництва на прикордонних територіях у секторі АПК, допоможе створити умови співпраці, доступність перетину кордону та отримання користі від взаємної співпраці по обидва боки кордону.
Визначено, що еколого-економічні інструменти у системі організаційно-економічного механізму тісно пов'язані з адміністративно-правовими інструментами. Під час реалізації організаційно-економічного механізму на державному рівні організаційну складову частину забезпечують Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, міністерства і відомства виконавчої влади, регіональна влада та органи місцевого самоврядування.
Доведено, що вдосконалення механізмів формування та розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва в Україні потребує врахування зарубіжного досвіду та узгодження всіх аспектів та складових. У процесі визначення організаційно-економічних механізмів та еколого-економічних засад аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва було виокремлено основні аспекти їх формування: організаційні, структурні, ринкові, інформаційні, державного регулювання, що створюють систему елементів впливу на суб'єкти господарювання залучених у транскордонне та прикордонне співробітництво, та включають особливості щодо збереження навколишнього природнього середовища.

Ключові слова: транскордонне співробітництво; організаційно-економічний механізм; агропромисловий комплекс; агропромислова галузь; механізми управління та розвитку.

Література

1. Химинець В.В., Головка А.А., Мірус О.І. Транскордонне співробітництво як інструмент місцевого та регіонального розвитку: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2021. 47 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-05/block_transkordon.pdf
2. Мішенін Є. Ярова І., Мішеніна Н. Організаційно-економічний механізм аграрного природогосподарювання: теоретико-методологічні орієнтири формування. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2013. № 20 (2). С. 93—101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20%282%29__20
3. Кисельова Р.А. Складники організаційно-економічного механізму управління розвитком аграрного сектору зони зрошення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 30 (69). № 6. 2019. С. 92—97. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_6/30_69_6_1/19.pdf
4. Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи: монографія / За заг. ред. І.В. Артьомова. Ужгород: МПП "Гражда", 2012. 520 с. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6059
5. Меморандум про взаєморозуміння щодо діалогу з питань сільського господарства між Міністерством аграрної політики України та Генеральним Директоратом Європейської Комісії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_776#Text
6. Павлік І.Є. Транскордонне співробітництво України і Польщі в аграрній сфері: проблеми та перспективи. Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2017. № 3. С. 62—70.
7. Мусаєв Е.К. Формування інноваційного механізму управління розвитком АПК регіону. Економічна наука. 2017. №5. С. 93—97. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2013/27.pdf
8. Про транскордонне співробітництво: Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 45. Ст. 499. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
9. Спаський Г.В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 47—55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_7_7
10. Напрями розвитку ринку праці у прикордонних районах України. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/napryami-rozvitku-rinku-praci-u-prikordonnikh-rayonakh-ukraini
11. Янків М.М. Механізми формування організаційно-економічного забезпечення розвитку транскордонних регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 6. С. 63—68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_6_16

M. Vysochanska

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

The article formulates and reveals the main mechanisms of development and management of the agro-industrial complex in the context of cross-border cooperation on an ecological and economic basis. The main tools in the system of organizational and economic mechanism that ensure the activity and development of the agro-industrial complex in the context of cross-border cooperation are presented. Objects of the organizational and economic mechanism have been identified that will be able to ensure environmental protection, stimulate modernization of production, attract scientific substantiation, create conditions for environmental safety and economic responsibility, create a balance between economic incentives and economic sanctions in the context of cross-border cooperation. The structure of formation of organizational and economic mechanisms of the agricultural sector in the context of cross-border cooperation is detailed.
It is substantiated that local self-government bodies currently face the lack of approved norms of organizational mechanisms of interaction within cross-border regions. After all, defining the rights and conditions of cross-border cooperation in border areas in the agro-industrial sector will help create conditions for cooperation, accessibility of border crossing and benefit from mutual cooperation on both sides of the border.
It is determined that ecological and economic instruments in the system of organizational and economic mechanism are closely related to administrative and legal instruments. During the implementation of the organizational and economic mechanism at the state level, the organizational component is provided by the President, the Verkhovna Rada, the Cabinet of Ministers, ministries and departments of executive power, regional authorities and local governments.
It is proved that the improvement of mechanisms of formation and development of the agricultural sector in the context of cross-border cooperation in Ukraine requires taking into account foreign experience and coordination of all aspects and components. In the process of determining the organizational and economic mechanisms and environmental and economic principles of the agricultural sector in the context of cross-border cooperation, the main aspects of their formation were identified: organizational, structural, market, information, state regulation, creating a system of elements of influence on cross-border and cross-border cooperation, and include features for the preservation of the natural environment.

Keywords: cross-border cooperation; organizational and economic mechanism; agro-industrial complex; agro-industrial branch; management and development mechanisms.

References

1. Khymynets, V.V. Holovka, A.A. and Mirus, O.I. (2021), Transkordonne spivrobitnytstvo yak instrument mistsevoho ta rehionalnoho rozvytku: analit. dop. [Cross-border cooperation as a tool for local and regional development: analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine.
2. Mishenin, Ye. Yarova, I. and Mishenina, N. (2013), "Organizational and economic mechanism of agrarian nature management: theoretical and methodological guidelines of formation", Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 20 (2), pp. 93—101, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20%282%29__20 (Accessed 26 July 2021).
3. Kyselova, R.A. (2019), "Components of the organizational and economic mechanism for managing the development of the agricultural sector of the irrigation zone", Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 30 (69), no. 6, pp. 92—97, available at: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_6/30_69_6_1/19.pdf (Accessed 26 July 2021).
4. Artomov, I.V. (2012), Transkordonne spivrobitnytstvo Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy: monohrafiia [Cross-border cooperation of Ukraine: state, problems, prospects: monograph], MPP "Hrazhda", Uzhhorod, Ukraine.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Memorandum "On Understanding on the dialogue on agriculture between the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine and the Directorate General of the European Commission", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_776#Text (Accessed 26 July 2021).
6. Pavlik, I.Ie. (2017), "Cross-border cooperation between Ukraine and Poland in the agricultural sector: problems and prospects", Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu "Ekonomichna dumka", vol. 3, pp. 62—70.
7. Musaiev E.K. (2013), "Formation of an innovative mechanism for managing the development of the region's agro-industrial complex", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 93—97, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2013/27.pdf (Accessed 26 July 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On cross-border cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15 (Accessed 26 July 2021).
9. Spaskyi, H.V. (2018), "Investment activity in agricultural enterprises of Zakarpattia region", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 47—55, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_7_7 (Accessed 26 July 2021).
10. National Institute for Strategic Studies (2011), "Directions of labor market development in the border areas of Ukraine", available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/napryami-rozvitku-rinku-praci-u-prikordonnikh-rayonakh-ukraini (Accessed 26 July 2021).
11. Iankiv, M.M. (2015), "Mechanisms of formation of organizational and economic support for the development of cross-border regions", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 6, pp. 63—68, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_6_16 (Accessed 26 July 2021).

№ 15 2021, стор. 58 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

М. Я. Височанська

к. е. н., старший дослідник зі спеціальності 051 — Економіка, Інститут агроекології і природокористування НААН

M. Vysochanska

PhD in Economics, Senior Researcher in specialty 051 — Economics,Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS (Kyiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0003-2116-9991

Як цитувати статтю

Височанська М. Я. Організаційно-економічні механізми еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.58

Vysochanska, M. (2021), “Organizational and economic mechanisms of ecological and economic fundamentals of the development agricultural sector in the context of cross-border cooperation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.