EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
С. В. Онешко, С. А. Вітер, А. М. Віремейчик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.64

УДК: 657.6, 338.28

С. В. Онешко, С. А. Вітер, А. М. Віремейчик

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті визначено стратегічні напрями розвитку аудиту в умовах цифрової економіки. Дослідження проводяться на прикладі діяльності аудиторських компаній України із можливістю їх удосконалення в напрямі цифровізації. З метою визначення ключових стратегічних напрямів розвитку розглянуто основні проблеми аудиторської діяльності, що стосуються використання цифрових технологій. До них відносяться: проблеми організації спільної роботи кадрів, що здійснюють діяльність на великомасштабних виробничих процесах; проблеми кваліфікації професійних кадрів та пошуку напрямів для їх ефективнішого та швидшого навчання; проблеми роботи аудиторів в умовах запровадження сучасних інноваційних технологій, зокрема в умовах використання великих обсягів даних, діяльності підприємств електронної комерції та компаній, що використовують електронну торгівлю як додатковий канал збуту готової продукції; проблеми несумісності засобів автоматизації аудиторської діяльності; проблеми прозорості досліджень та їх оприлюднення; проблеми роботи з різними стандартами формування бухгалтерської звітності; проблеми рекомендаційного аудиту в напрямках удосконалення управління грошовими потоками; проблеми відсутності стандартизації ціноутворення на ринку аудиторських послуг. За результатами ідентифікації вказаних вище проблем розроблено стратегічні напрями розвитку, які дозволили би зменшити як кількість проблем, так і ступінь їх впливу на процеси аудиторської діяльності в умовах цифровізації економіки. Ці напрями стосуються використання єдиних систем проведення аудиторської діяльності, які могли б створювати ефективні звіти із автоматичною їх публікацією на сайтах контролюючих органів на умовах прозорості та громадського контролю. У результаті контролюючі органи отримали би більш дієвий механізм оцінювання результатів діяльності суб'єктів господарювання в т. ч. аудиторських компаній, самі аудитори могли б використовувати стандартизовані методи обробки даних та пришвидшити виконання однотипних завдань, а користувачі аудиторських послуг зможуть отримати зменшення ціни на аудиторські послуги та реальні рекомендації з удосконалення господарських процесів, що в результаті призведе до загального покращення роботи в галузях народного господарства та економіки загалом.

Ключові слова: стратегія розвитку аудиту; цифровізація; інновації; цифрова економіка; проблем аудиту.

Література

1. Плаксиенко В.Я, Черненко К.В. (2016), Перспективы развития аудиторской деятельности в Украине в сравнении со странами ЕС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. № 7 (3). 2016.
2. Мулик Я.І. (2020), "Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток". Агросвіт. № 7. С. 37—47.
3. Проблеми розвитку аудиту в Україні". Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку", Маріуполь, 9 жовтня. 2020.
4. Матієнко-Зубенко І.І. Внутрішній аудит: цифрова адаптація", ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 2020. URL: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/35090/Oaao_20_12_168.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Прохорова Л.І., Юхименко Є.С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. 2019. Молодий вчений, 6 (2). URL: http://nbuv.gov.-ua/UJRN/molv_2019_6(2)__14
6. Соболєв В.М., Слюніна Т.Л., Розіт Т.В. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. 2013. Бізнес Інформ, 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_55
7. Офіційний сайт Аудиторської палати України. URL: https://www.apu.com.ua/
8. Програми по аудиту — огляд характеристик. Newtravelers. URL: https://newtravelers.ru/uk/nastrojjka/programmy-po-auditu-pc-audit---prosmotr-harakteristik-pk-kompyuternye.html
9. Дебелый А.А., Иванина, Е.А. Современные проблемы аудита в Украине. URL: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66537.doc.htm
10. The Next Generation of Internal Auditing — Are You Ready? Catch the Innovation Wave. URL: https://www.protiviti.com/US-en/insights/next-generation-internal-auditing
11. Returning Internal Audit to 'Business as Usual' in a New World. URL: https://www.protiviti.com/US-en/insights/whitepaper-returning-internal-audit-business-usual-new-world
12. Попов А. (2020), Тренди аудиту — 2020:IAAS, податкова реформа, диджиталізація. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016751-trendi-auditu-2020-iaasb-podatkova-reforma-didzhitalizatsiya

S. Oneshko, S. Viter, А. Viremeichyk

AUDIT DEVELOPMENT STRATEGY IN THE CONDITION OF DIGITAL ECONOMY

Summary

This article identifies strategic directions for the development of audit in a digital economy. The research is based on the example of Ukrainian audit companies, taking into account their improvement in the direction of digitalization. In order to identify critical strategic principles of development, the main problems of auditing activities in the field of digital technologies are considered. They include: problems of the organization of joint work of the personnel carrying out activity on large-scale production processes; problems of qualification of professional staff and search of directions for their more effective and faster training; problems of auditors' work in the conditions of introduction of modern innovative technologies, in particular in the conditions of use of large volumes of data, in the field of e-commerce and companies that use e-commerce as an additional sales channel for their products; problems of incompatibility of audit automation tools; problems of research transparency and their publication; problems with different standards of financial reporting; problems of recommendatory audit in the areas of improving cash flow management; problems of lack of standardization of pricing in the market of audit services. Based on the results of the study and identification of the above problems, the article develops strategic directions of development that would reduce both the number of problems and the degree of their impact on the audit process in the context of digitalization of the economy. These areas relate to the use of unified systems of auditing, which could create effective reports with automatic publication on regulatory authorities' websites in compelling transparency and public scrutiny. As a result, regulators would have a more effective mechanism for evaluating the performance of economic entities, auditors themselves could use standardized methods of data processing and speed up standard tasks. Users of audit services will reduce the cost of audit services and objective recommendations for improving business processes. These recommendations will lead to an overall improvement in different branches of the economy and the economy as a whole.

Keywords: audit development strategy; digitalization; innovations; digital economy; audit problems.

References

1. Plaksyenko, V.YA. and Chernenko, K.V. (2016), "Prospects for the development of audit activity in Ukraine in comparison with EU countries", Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 7 (3).
2. Mulyk, Yа.I. (2020), "Auditing activity in Ukraine: current camp, reform and development", Ahrosvit, vol. 7, pp. 37—47.
3. Aslanova, D.D. (2020), "Problems of development of audit in Ukraine", Materialy IV mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Stratehichnyy potentsial derzhavnoho ta terytorial'noho rozvytku [Conference Proceedings of the IV International Scientific-practical Conference. Strategic Potential of State and Territorial Development], Mariupol, Ukraine, March 9.
4. Matiyenko-Zubenko, I.I. (2020), "Internal audit: digital adaptation", DVNZ Kyyivs'kyy natsional'nyy ekonomichnyy universytet imeni Vadyma Het'mana, available at: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/35090/Oaao_20_12_168.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed July 14, 2021).
5. Prokhorova, L. I. and Yukhymenko, Yе. S. (2019), "An analysis of the current situation and problems of reforming and developing audit performance in Ukraine on the basis of international advice", Young Scientist, vol. 6 (2).
6. Sobolyev, V.M. Slyunina, T.L. and Rozit, T.V. (2013), "Main problems and prospects of development of audit in Ukraine", Business Inform, vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ binf_2013_11_55 (Accessed June 14, 2021).
7. The official site of the Auditing Chamber of Ukraine (2021), available at: https://www.apu.com.ua/ (Accessed June 28, 2021).
8. Newtravelers (2021), "Audit programs — review of characteristics", available at: https://newtravelers.ru/uk/nastrojjka/programmy-po-auditu-pc-audit---prosmotr-harakteristik-pk-kompyuternye.html (Accessed June 28, 2021).
9. Debelyj, A.A. and Ivanyna, E.A. (2010), "Modern problems of audit in Ukraine", available at: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66537.doc.htm (Accessed June 23, 2021).
10. Christensen, B. and Struthers-Kennedy, A. (2021), "The Next Generation of Internal Auditing — Are You Ready? Catch the Innovation Wave", available at: https://www.protiviti.com/US-en/insights/next-generation-internal-auditing (Accessed June 29, 2021).
11. Brauneis, M. Beaumier, C. Thor, M. DeBellis, M. Pisano, M. and Ray, E. (2021), "Returning Internal Audit to Business as Usual in a New World", available at: https://www.protiviti.com/US-en/insights/whitepaper-returning-internal-audit-business-usual-new-world (Accessed June 18, 2021).
12. Popov, A. (2020), "Trend of audit — 2020: IAAS, tax reform, digitalization". available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016751-trendi-auditu-2020-iaasb-podatkova-reforma-didzhitalizatsiya (Accessed July 14, 2021).

№ 15 2021, стор. 64 - 69

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 1052

Відомості про авторів

С. В. Онешко

к. е. н, професор кафедри економіки та фінансів, Одеський національний морський університет

S. Oneshko

PhD in Economics, Professor of the Department of Economics and Finance,Odessa National Maritime University

ORCID:

0000-0003-2313-3984


С. А. Вітер

к. пед. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

S. Viter

PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-4350-8077


А. М. Віремейчик

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоуправління,Херсонський національний технічний університет

А. Viremeichyk

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Self-Government, Kherson National Technical University

ORCID:

0000-0003-0894-8894

Як цитувати статтю

Онешко С. В., Вітер С. А., Віремейчик А. М. Стратегія розвитку аудиту в умовах цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.64

Oneshko, S., Viter, S. and Viremeichyk, А. (2021), “Audit development strategy in the condition of digital economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.