EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Г. Т. Молнар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.70

УДК: 338.436

Г. Т. Молнар

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

Метою статті є конкретизація заходів щодо забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу особистих селянських господарств. Для досягнення мети необхідне вирішення наступних завдань дослідження: 1) дослідження сучасних моделей забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу; 2) конкретизація базових заходів у межах кожної з моделей забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу; 3) виділення специфіки об'єднання зусиль селян з ведення господарської діяльності. За результатами дослідження констатовано, що класичними моделями забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу особистих селянських господарств (далі — ОСГ) нами виділені: модель зміцнення споживчих ОСГ; модель комерціалізації діяльності ОСГ; модель диференціації діяльності. Вони формують класичні моделі інтеграційних зв'язків та кооперації (зокрема, формування інтеграційних зв'язків ОСГ вертикального або горизонтального типу). Нові моделі забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу ОСГ орієнтовані на змішані модель інтеграції, що важливі для ОСГ, які розвивають сільськогосподарську та іншу діяльність; прагнуть до повного технологічного циклу виробництва продукції або надання послуг та можливостей його замкнення. Інтеграція має бути спрямована на формування такого об'єднання ОСГ, що забезпечує перероблювання сировини в таку продукцію, яка буде готова для реалізації кінцевому споживачу. Одним з нових та пріоритетних напрямів інтеграції ОСГ є створення хабів. Для ОСГ Закарпатської області створення хабів є перспективним рішенням для розвитку комерційної діяльності, її диверсифікації, а також розвитку кооперації та інтеграції — залежно від типу і особливостей роботи хабу. Хаби за участю ОСГ можуть створюватися для провадження найрізноманітних видів діяльності (зокрема виробництва нішевих, специфічних сільськогосподарських продуктів; організації сільського, зеленого, екстремального туризму тощо).

Ключові слова: модель; комерціалізація діяльності; диференціація діяльності; внутрішні джерела; розвиток; інвестиційний потенціал.

Література

1. Войнича Л.Й. Сутність особистих селянських господарств. Інноваційна економіка: Науковий журнал, 2011. № 22.
2. Дудзяк О. Переваги та недоліки сільського зеленого туризму в Україні. Університетські наукові записки. 2012. № 3 (43). С. 524—525.
3. Економічна стійкість молочного скотарства ос обистих селянських господарств: монографія / Л.Й. Войнича. Львів: Укр. бестселер, 2014. 179 c.
4. Іщенко А.В., Микитюк Д.М. Пріоритетні напрями посилення інтеграційних зв'язків особистих селянських господарств із сільськогосподарськими підприємствами. Економіка та управління АПК, 2017. № 1. С. 142—150.
5. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств: монографія. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2019. 212 с.
6. Неміш Д.В., Савка М.В., Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Іванів С.І. Розвиток особистих селянських господарств та їх трансформація у сімейні фермерські. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 54.
7. Онищенко О.М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи. К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. 100 с.
8. Ткач І.В. Селянські господарства, їх сутність та характеристика. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип. 18. С. 380—385.
9. Толкач С.М. Особисте селянське господарство: сучасні проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 4. С. 38—41.

G. Molnar

PROVISION OF DOMESTIC SOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE PEASANT HOUSEHOLD

Summary

The development of the investment potential of individual household plots is differentiated and uneven. The purpose of the article is to specify measures to ensure internal sources for the development of the investment potential of individual household plots. To achieve the objective, the following objectives of the study should be pursued: 1) Research on modern models for domestic sources of investment potential; 2) The specification of basic activities within each of the models for the provision of domestic sources for the development of investment potential; 3) The specification of combining the efforts of peasants to carry out economic activities. According to the results of the study, the classic models for the provision of internal sources for the development of the investment potential of individual household plots are a model for the strengthening of consumer individual rural farms; a model for the commercialization of activities individual household plots; differentiation model individual household plots. They form classical models of integration and cooperation (in particular, the formation of vertical or horizontal OSS integration links). New models for domestic sources of investment potential of individual household plots are oriented towards a mixed model of integration. These models promote agricultural and other activities, as well as the full technological cycle of production of products or the provision of services and the possibilities for their closure. Integration should aim at forming such an individual household plots association, which ensures the transformation of raw materials into products that will be ready for sale to the final consumer. One of the new priorities of individual household plots integration is the establishment of hubs. This hub is a connecting element that allows individual household plots agents to: Integrate into a unique network for the production of a wide variety of activities; Perform joint actions to improve the conditions of economic activity; To enhance their ability to remain independent. For individual household plots of the Zakarpattia region of the creation of hubs is a promising solution for the development of a commercial activity, its diversification, as well as development of cooperation and integration — depending on type and specifics of work of hub. Hubs with individual household plots can be established for a wide variety of activities (creation and promotion of eco-brands on the market; production of niche and specific agricultural products; organization of rural, green, extreme tourism, the establishment of children's holiday camps, etc.).

Keywords: model: commercialization of activities; differentiation of activities; domestic sources; development; investment potential.

References

1. Vojnycha, L. J. (2011), "The essence of personal farms", Innovatsijna ekonomika: Naukovyj zhurnal, vol. 22.
2. Dudziak, O. (2012), "Advantages and disadvantages of rural green tourism in Ukraine", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 3 (43), pp. 524—525.
3. Vojnycha, L. J. (2014), Ekonomichna stijkist' molochnoho skotarstva os obystykh selians'kykh hospodarstv [Economic stability of dairy farming of individual farms], Ukr. bestseler, L'viv, Ukraine.
4. Ischenko, A. V. and Mykytiuk, D. M. (2017), "Priority areas for strengthening the integration ties of private farms with agricultural enterprises", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 1, pp. 142—150.
5. Lupenko, Yu. O. Malik, M. J. and Shpykuliak, O. H. (2019), Orhanizatsijno-ekonomichne zabezpechennia rozvytku simejnykh fermers'kykh hospodarstv [Organizational and economic support for the development of family farms], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
6. Nemish, D.V. Savka, M.V. Balaniuk, I.F. Shelenko, D.I. and Ivaniv, S.I. (2020), "Development of personal peasant farms and their transformation into family farms", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 54.
7. Onyschenko, O.M. (2003), Hospodarstva naselennia: produktyvnist', efektyvnist', perspektyvy [Households: productivity, efficiency, prospects], In-t ekonomiky NANU, Kyiv, Ukraine.
8. Tkach, I.V. (2011), "Peasant farms, their essence and characteristics", Finansy, oblik i audyt, vol. 18, pp. 380—385.
9. Tolkach, S.M. (2017), "Personal peasant economy: modern problems and prospects of rural green tourism development", Aktual'ni problemy vitchyznianoi iurysprudentsii, vol. 4, pp. 38—41.

№ 15 2021, стор. 70 - 76

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

Г. Т. Молнар

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

G. Molnar

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-4061-4213

Як цитувати статтю

Молнар Г. Т. Забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу особистих селянських господарств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.70

Molnar, G. (2021), “Provision of domestic sources for the development of the investment potential of the peasant household”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.