EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА РЕГІОНІВ ЯК КВАЗІОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО І ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ
О. Ю. Бобровська, Д. М. Бондаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.77

УДК: 332:351:33.012

О. Ю. Бобровська, Д. М. Бондаренко

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА РЕГІОНІВ ЯК КВАЗІОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО І ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Розглянуто еволюцію публічного управління регіонів у напрямі управління його економічним розвитком. Доведено необхідність поглиблення уваги з боку органів публічного управління на залежність розвитку економічних систем регіонів від розвитку галузей матеріальної сфери і актуальність їх пріоритетного розвитку в досягненні поставлених цілей та забезпечення сталості соціальності інших сфер на місцевому і національному рівнях. Констатовано спорідненість низки функцій управління галузями і принципів управління економічним розвитком. Визначено, що важливим фактором посилення здатності публічного управління до участі і впливу на динаміку розвитку економічних систем регіонів є його інтеграція з галузевим управлінням. Економічна система регіонів розглянута як квазісистемний об'єкт публічного управління, висвітлено змістовну сутність квазіуправління їх розвитком. Детерміновано напрями інтегрування взаємодії органів галузевого і публічного управління. Окреслено підхід до побудови інтегрованого публічного-галузевого управління економічним розвитком регіонів, ключових організаційно-управлінських засобів і показані переваги об'єднання цих видів управління для забезпечення спільного економічного розвитку. Розроблено модель публічно-галузевого управління розвитком економічних систем регіонів і модель інтегрованого трансформаційного процесу поєднання публічно-галузевого управління розвитком регіонів.

Ключові слова: економічна система; економічний розвиток; публічне управління; галузеве управління; трансформаційні процеси; інтеграція принципів; організаційно-управлінські засоби; інтегрований управлінський супровід.

Література

1. Вітлінський В.В., Катуніна О.С. Еволюційні моделі оцінювання та прогнозування стратегій розвитку галузей промисловості України. Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченко. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. С. 25—38.
2. Основи регіонального управління в Україні: підручник. Автори-упорядники: В.М. Вакуленко, М.К. Орлатий, В.С. Куйбіда [та ін.]; за заг. ред. В.М. Вакуленко, М.К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2012. 576 с.
3. Романюк С.А. Регіональний розвиток і децентралізація: теоретичні та практичні аспекти // Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 10—18.
4. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: монографія / Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Черкаси: Брама-Україна, 2010. 300 с.
5. Томарева-Патлахова В.В. Когнітивна модель соціально-економічного розвитку регіонів в контексті децентралізації. Ефективна економіка. — 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6017
6. Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області: монографія / Бобровська О.Ю., Серьогін С.М., Бородін Є.І. [та ін.]; за заг. ред. О.Ю. Бобровської. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. 276 с.
7. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Квазіінтенграція взаємодіючих підприємств: теоретичний аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип.12. С. 336—340.
8. Баштанник В.В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів: монографія. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. 420 с.
9. Ольшанський О.В. Ресурсний потенціал місцевого самоврядування: теоретико-прикладний аспект: монографія. Харків: Оберіг, 2020. 400 с.
10. Оленковська Л.П. Шляхи становлення міжсекторного партнерства на місцевому рівні України. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 10. С. 168—171.
11. Оленковська Л.П. Проблеми інституційного забезпечення інтеграційних процесів в місцевому самоврядуванні України. Наукові праці: наук.-метод. журн. Серія: Державне управління. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Вип. 202. Т. 214. С. 92—98.
12. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1. / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. Київ: Академія, 2000. 863 с.
13. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко [та ін.]; за ред. Ю.В. Ковбасюка [та ін.]. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
14. Системний підхід у вищій школі: підручник для студ. магістратури / Ю.О. Шабанова; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 120 с.
15. Философский словарь / А.И. Абрамов [и др.]; под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: Республика, 2001. 719 с.
16. Коваленко І.І., Бідюк П.І., Гожий О.П. Основи системного аналізу. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП. 2008. 113 с.
17. Теорія систем в екології: підручник / Ю.Г. Масікевич, О.В. Шестопалов, А.А. Негадайло [та ін.] Суми: Сумський держ. ун-т, 2015. 330 с.

O. Bobrovska, D. Bondarenko

THE ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS AS A QUASI-OBJECT OF PUBLIC AND SECTORAL MANAGEMENT

Summary

The evolution of public administration of regions in the direction of managing its economic development is considered. The necessity of deepening the attention of public authorities to the dependence of the development of economic systems of regions on the development of material sectors and the relevance of their priority development in achieving goals and ensuring the sustainability of sociality in other areas at the local and national levels. The affinity of a number of functions of branch management and principles of management of economic development is stated. It is determined that an important factor in strengthening the ability of public administration to participate and influence the dynamics of economic systems of the regions is its integration with sectoral management. The expediency of combining public and sectoral management through multifaceted cooperation for the sake of joint influence on the solution of complex priority issues at the local level is substantiated. The economic system of the regions is considered as a quasi-systemic object of public administration, the substantive essence of quasi-management of their development is highlighted. The directions of integration of interaction of branch and public administration bodies at the expense of identification of their purposes and potentials, coordination of directions of cooperation, cooperation and efforts for effective use of resources of the region are determined. The approach to building an integrated public-sectoral management of economic development of regions, key organizational and managerial tools and outlines the advantages of combining these types of management to ensure joint economic development. A logical-structural model of the material production industry is built. The model of public-branch management of development of economic systems of regions and the model of the integrated transformation process of combination of public-branch management of development of regions are developed. The main advantages of integrated management are highlighted. The implementation of the proposed models involves the application of a project approach to the development of the project "Systems of integrated public administration with the use of innovative management tools and levers of practical orientation".

Keywords: economic system; economic development; public administration; branch management; transformation processes; integration of principles; organizational and managerial means; integrated management support.

References

1. Vitlins'kyj, V.V. and Katunina, O.S. (2016), "Evolutionary models of estimating and forecasting development strategies of Ukrainian industries", Aktual'ni problemy prohnozuvannia povedinky skladnykh sotsial'no-ekonomichnykh system [Current problems of predicting the behavior of complex socio-economic systems], Berdians'k, Ukraine, pp. 25—38.
2. Vakulenko, V.M. Orlatyj, MK. and Kujbida, V.S. (2012), Osnovy rehional'noho upravlinnia v Ukraini [Fundamentals of regional governance in Ukraine], Orlatoho: NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Romaniuk, S.A. (2016), "Regional development and decentralization: theoretical and practical aspects", Rehional'na ekonomika, vol. 3, pp. 10—18.
4. Derbentsev, V.D. Serdiuk, O.A. Solovjov, V.M. and Sharapov, O.D. (2010), Synerhetychni ta ekonofizychni metody doslidzhennia dynamichnykh ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnykh system [Synergetic and econophysical methods of research of dynamic and structural characteristics of economic systems], Brama-Ukraina, Cherkasy, Ukraine.
5. Tomareva-Patlakhova, V.V. (2017), "The cognitive model of socio-economic development of regions within the decentralization", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6017 (Accessed 15 July 2021).
6. Bobrovs'ka, O.Yu., Ser'ohin, S.M. and Borodin, Ye.I. (2019), Stan i novi mozhlyvosti sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Dnipropetrovs'koi oblasti [Status and new opportunities for socio-economic development of Dnipropetrovsk region], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
7. Solntsev, S.O. and Zhyhalkevych, Zh.M. (2016), "Quasi-integration of interacting enterprises: a theoretical aspect", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 336—340.
8. Bashtannyk, V.V. (2010), Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti ievropejs'kykh intehratsijnykh protsesiv [Transformation of public administration in the context of European integration processes], DRIDU NADU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
9. Ol'shans'kyj, O.V. (2020), Resursnyj potentsial mistsevoho samovriaduvannia: teoretyko-prykladnyj aspekt [Resource potential of local self-government: theoretical and applied aspect], Oberih, Kharkiv, Ukraine.
10. Olenkovs'ka, L.P. (2013), "Ways of formation of intersectoral partnership at the local level of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 168—171.
11. Olenkovs'ka, L.P. (2013), "Problems of institutional support of integration processes in local self-government of Ukraine", Naukovi pratsi: nauk.-metod. zhurn. Seriia: Derzhavne upravlinnia. Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly, vol. 202, no. 214, pp. 92—98.
12. Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], vol. 1, Akademiia, Kyiv, Ukraine.
13. Surmin, Yu.P. Bakumenko, V.D. and Mykhnenko, A.M. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
14. Shabanova, Yu.O. (2014), Systemnyj pidkhid u vyschij shkoli [System approach in higher education], NHU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
15. Abramov, A.Y. (2001), Fylosofskyj slovar' [Philosophical Dictionary], Respublyka, Moscow, Russia.
16. Kovalenko, I.I. Bidiuk, P.I. and Hozhyj, O.P. (2008), Osnovy systemnoho analizu. Interaktyvnyj kompleks navchal'no-metodychnoho zabezpechennia [Fundamentals of systems analysis. Interactive complex of educational and methodical support], NUVHP, Rivne, Ukraine.
17. Masikevych, Yu.H. Shestopalov, O.V. and Nehadajlo, A.A. (2015), Teoriia system v ekolohii [Theory of systems in ecology], Sums'kyj derzh. un-t, Sumy, Ukraine.

№ 15 2021, стор. 77 - 85

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 491

Відомості про авторів

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-2174-9040


Д. М. Бондаренко

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

D. Bondarenko

Postgraduate student of the Department of Public Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-2562-0033

Як цитувати статтю

Бобровська О. Ю., Бондаренко Д. М. Економічна система регіонів як квазіоб'єкт публічного і галузевого управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 77–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.77

Bobrovska, O. and Bondarenko, D. (2021), “The economic system of regions as a quasi-object of public and sectoral management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 77–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.