EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ
С. М. Сальніков, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.86

УДК: 342:351

С. М. Сальніков, З. В. Гбур

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Анотація

Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності й ознак публічного адміністрування, його співвідношення з державним та публічним управлінням.
На підставі проведеного аналізу наукових праць у галузі публічного управління, адміністративного та фінансового права запропоновано визначення публічного адміністрування фінансових ресурсів як врегульованої фінансово-правовими нормами та детермінованої публічними інтересами управлінської діяльності суб'єктів владних повноважень щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави та місцевих громад.
Виокремлено елементи системи публічного адміністрування, до якої належать суб'єкти, тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування (суб'єкти владних повноважень); об'єкти, тобто відносини, що перебувають під владним впливом суб'єктів публічного адміністрування; діяльність суб'єктів публічного адміністрування.
Охарактеризовано особливості публічного адміністрування фінансових ресурсів держави. Такими особливостями визнано владний характер повноважень суб'єктів публічного адміністрування; виникнення та розвиток відносин публічного адміністрування у сфері фінансової діяльності як однієї з форм здійснення належних функцій держави; систематична діяльність суб'єктів владних повноважень, врегульована фінансовим законодавством; забезпечення задоволення публічних інтересів щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави та місцевих громад.
Запропоновано поділ публічного адміністрування на види залежно від його об'єкту на публічне адміністрування: бюджетних коштів; податків і зборів; кредитних ресурсів; коштів державних цільових фондів та ін.
З'ясовано, що критерієм ефективності публічного адміністрування фінансових ресурсів держави є рівень задоволення публічних інтересів, що полягає у забезпеченні формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави та слугує виконанню завдань і функцій держави щодо задоволення загальносуспільних потреб, про що свідчать показники економічного і соціального розвитку України.

Ключові слова: публічне адміністрування; державне управління; суб'єкти владних повноважень; публічний інтерес; фінансові ресурси держави; публічні кошти.

Література

1. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. — Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР. — 1974. — 865 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови: словник / [уклад. Бусел В. Т.]. — К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2002. — 1440 с. — (М-во освіти і науки України).
3. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
4. Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. — 289 с.
5. Музика-Стефанчук О.А. Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах / О.А. Музика-Стефанчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 3. — С. 337—344.
6. Нечай А.А. Публічні фонди та публічні видатки як категорії фінансового права / А.А. Нечай // Право України. — 2004. — № 4. — С. 60—63.
7. Oxford Wordpower Dictionary. Oxford University Press, New York, 1998. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://archive.org/details/isbn_9780194313193/mode/2up
8. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
9. Сурмін Ю.П. Публічне адміністрування / Ю.П. Сурмін, В.П. Трощинського // Енциклопед. слов. з держ. упр. / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко [та ін.]; за ред. Ю.В. Ковбасюка [та ін.]. — Київ: НАДУ, 2010. — 820 с.
10. Енциклопедія державного управління. У 8 т. — Т 8: Публічне врядування / наук.-ред. кол.: В.С. Загорський [та ін.] — Львів: ЛРІДУ НАДУ 2011. — 712 с.
11. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю.П. Битяк, Н.П. Матюхіна, М.С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. — Харків: Право, 2018. — 172 с.
12. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://cutt.ly/SgVi6A0
13. Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. — 448 с.
14. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник. — К.: НІОС — 2000. — 416 с.
15. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. — Чернівці, ЧДУ, 1998. — 276с.
16. Про відкритість використання публічних коштів від 11.02.2015 р. № 183-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text
17. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
18. Нечай А.А. Предмет фінансового права на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С. 62—64.
19. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. — М.: БЕК, 1995. — 525 с.
20. Пасічна І.О. Стан та перспективи розвитку податкових правовідносин в Україні: монографія. — Полтава: ПолтНТУ, 2015. — 183 с.
21. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-14#Text
22. Монаєнко А.О. Фінансово-бюджетний контроль в механізмі бюджетного регулювання територіального розвитку: дис. … к. держ. упр. 25.00.02 / НАДУ при Президентові України. — К., 2006. — 204 с.
23. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні від 26.01.1993 р. № 2939-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text

S. Salnikov, Z. Hbur

PUBLIC ADMINISTRATION OF STATE FINANCIAL RESOURCES

Summary

Theoretical approaches to defining the essence and features of public administration, its relationship with public and public administration are studied.
Based on the analysis of scientific papers in the field of public administration, administrative and financial law, it is proposed to define public administration of financial resources as regulated by financial and legal norms and determined by public interests management activities of subjects of power on the formation, distribution and use of financial resources.
Elements of the system of public administration to which the subjects belong, ie bodies of state power and bodies of local self-government (subjects of power) are singled out; objects, ie relations that are under the influence of the subjects of public administration; activities of public administration entities.
Features of public administration of financial resources of the state are characterized. Such features are recognized as the authoritative nature of the powers of the subjects of public administration; the emergence and development of relations of public administration in the field of financial activities as one of the forms of proper functions of the state; systematic activity of subjects of power, regulated by financial legislation; ensuring the satisfaction of public interests in the formation, distribution and use of financial resources of the state and local communities.
The division of public administration into types depending on its object into public administration is proposed: budget funds; taxes and fees; credit resources; funds of state trust funds, etc.
It was found that the criterion for the effectiveness of public administration of state financial resources is the level of public interest, which is to ensure the formation, distribution and use of state financial resources and serves the tasks and functions of the state to meet public needs, as evidenced by economic and social development оf Ukraine.

Keywords: public administration; public administration; subjects of power; public interest; financial resources of the state; public funds.

References

1. Melnychuk, O.S. (1974), Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words], URE AN URSR, Kyiv, Ukraine.
2. Busel, V.T. (2002), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], WTF Perun, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On civil service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Accessed 05 July 2021).
4. Lakhizha, M.I. (2009), Modernizatsiia publichnoi administratsii: teoretychni ta praktychni aspekty [Modernization of public administration: theoretical and practical aspects], RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.
5. Muzyka-Stefanchuk, O.A. (2011), "Public interest in budgetary legal relations", Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, vol. 3, pp. 337—344.
6. Nechay, A.A. (2004), "Public funds and public expenditures as a category of financial law", Law of Ukraine, vol. 4, pp. 60—63.
7. Oxford University Press (1998), Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University Press, New York, USA, available at: https://archive.org/details/isbn_9780194313193/mode/2up (Accessed 05 July 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 05 July 2021).
9. Surmin, Y.P. (2010), Publichne administruvannia. Entsyklopediia [Public administration. Encyclopedia], NAPA, Kyiv, Ukraine.
10. Zagorsky, V.S. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], vol. 8, Publichne vriaduvannia [Public governance], LRIPA NAPA, Lviv, Ukraine.
11. Bytyak, Yu.P. Matyukhina, N.P. and Kovtun, M.S. (2018), Osnovy publichnoho administruvannia [Fundamentals of public administration], Law, Kharkiv, Ukraine.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: https://cutt.ly/SgVi6A0 (Accessed 05 July 2021).
13. Voronova, L.K. (2006), Finansove pravo Ukrainy [Financial Law of Ukraine], Precedent, My book, Kyiv, Ukraine.
14. Vasylyk, O.D. (2000), Teoriia finansiv [Theory of Finance], NIOS, Kyiv, Ukraine.
15. Patsurkivsky, P.S. (1998), Problemy teorii finansovoho prava [Problems of the theory of financial law], Chernivtsi, Ukraine.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the open use of public funds", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (Accessed 05 July 2021).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (Accessed 05 July 2021).
18. Nechay, A.A. (2004), "The subject of financial law at the present stage", Entrepreneurship, Economy and Law, vol. 5, pp. 62—64.
19. Hymycheva, N.I. (1995), Finansovoe pravo [Financial Law], BEK, Moscow, Russia.
20. Pasichna, I.O. (2015), Stan ta perspektyvy rozvytku podatkovykh pravovidnosyn v Ukraini [Status and prospects of development of tax relations in Ukraine], PoltNTU, Poltava, Ukraine.
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-14#Text (Accessed 05 July 2021).
22. Monaenko, A.O. (2006), "Financial and budgetary control in the mechanism of budgetary regulation of territorial development", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, NAPA under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
23. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On the basic principles of public financial control in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (Accessed 05 July 2021).

№ 15 2021, стор. 86 - 92

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 676

Відомості про авторів

С. М. Сальніков

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Salnikov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0232-6974


З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Сальніков С. М., Гбур З. В. Публічне адміністрування фінансових ресурсів держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.86

Salnikov, S. and Hbur, Z. (2021), “Public administration of state financial resources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.