EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ
Ф. В. Мальчиков, О. К. Толстанов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.93

УДК: 351

Ф. В. Мальчиков, О. К. Толстанов

РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

Анотація

У статті досліджується роль інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні для підвищення ефективності взаємодії держави та громадськості як один із важливих системних елементів, для забезпечення ефективного функціонування країни в сучасних умовах. Проаналізовано теоретичну сутність понять громадянське суспільство, інститут громадянського суспільства та публічне адміністрування. Досліджено головні завдання інститутів громадянського суспільства та публічного адміністрування. Досліджено значимість організації інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні задля асекурації пріоритету інтересів громадян на основі верховенства права. Розглянуто головні ознаки громадянського суспільства. Встановлено, що взаємовідносини між інститутами громадянського суспільства та публічною адміністрацією врегульовуються на основі Конституції України, Законів України, міжнародних актів, підзаконних нормативно-правових актів, договорів, меморандумів, установчими документами інститутів громадянського суспільства. Досліджено, що роль інститутів громадянського суспільства визначається функціями громадянського суспільства. Важливою проблемою є неефективна взаємодія інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади на місцевому рівні, оскільки на сьогодні майже відсутні механізми їх взаємодії, це викликає такі порушення, як зловживання службовим положенням та виникненню корупційних дій. Тобто необхідно структурувати механізми взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства на місцевому рівні, створити умови для партнерських відносин між ними, що в загальному утворить сприятливі умови для ефективних та плідних взаємовідносин між органами публічної влади та громадянським суспільством, що загалом підвищить рівень розвитку публічного управління на місцевому рівні та поступово на загальнодержавному рівні. Проаналізовано роль інститутів громадянського суспільства в діяльності публічної адміністрації в наступних сферах компетенції публічної адміністрації, як-от: охорона здоров'я, фінанси, міжнародна діяльність, безпека, юстиція, економіка, екологія, соціальна сфера, освіта. Аналізуються правовий аспекти позначеної проблематики та визначаються шляхи поліпшення чинного законодавства у сфері організації ефективних взаємовідносин між інститутами громадянського суспільства та публічною адміністрацією. Розглянуто проблеми та окремі нові виклики стосовно організації ефективних взаємовідносин між інститутами громадянського суспільства та публічною адміністрацією. Розкрито ряд вигод від врегулювання та покращення взаємовідносин між інститутами громадянського суспільства та публічною адміністрацією для забезпечення підвищення ефективності діяльності органів публічної влади України.

Ключові слова: громадянське суспільство; інститути громадянського суспільства; публічне адміністрування; публічні адміністрації; державне управління.

Література

1. Ботнев В.К., Ботнев С.В. Роль институтов гражданского общества в осуществления контроля за деятельностью государственных органов. Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 1. С. 8—12.
2. Євтушенко О.Н. Громадянське суспільство та інститути публічної влади в політичній системі Україні. Наукові праці. 2011. Вип. 143. Т. 155. С. 56—61.
3. Московець В.І. Громадськість як інститут громадянського суспільства. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011. № 2 (53). С. 37—43.
4. Dr. Jan Aart Scholte. Civil Society and Democracy in Global Governance, Department of Politics and International Studies, University of Warwick CSGR Working Paper No. 65/01. С. 6. URL: https://warwick.ac.uk/fac/ soc/pais/research/researchcentres/csgr/papers/workingpapers/2001/wp6501.pdf (дата звернення 10.11.2020).
5. Зинченко Г.П., Точиев И.Б. Муниципальное управление как институт гражданского общества. Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. 2012. № 4. С. 29—35.
6. Чернявська Б.В. Роль інститутів громадянського суспільства в діяльності публічної адміністрації: український та міжнародний аспект. Прикарпатський юридичний вісник 2020. Вип. 1 (30). С. 141—147.
7. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги: постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153. // Відомості Верховної Ради України. URL: https://minjust.gov.ua/m/ str_38262 (дата звернення 10.11.2020).
8. The World Bank — Civil society. URL: https://www.worldbank.org/en/country/japan/brief/ civil-society (дата звернення 10.11.2020).
9. Неділько А.І. Значення громадянського суспільства у розвитку публічного управління на місцевому рівні в Україні. Право та державне управління: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2017. №4 (29). Т. 2. С. 34—39.
10. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навч. посіб. / за заг. ред. Р. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
11. Обушна Н.І. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44 (1). С. 53—63.
12. Національна стратегія сприяння розвитку інститутам громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/68/2016#n20 (дата звернення 10.11.2020).
13. The Official site of International Committee of the Red Cross. URL: https://www.icrc.org/en/mandate-andmission (дата звернення 10.11.2020).
14. Фонд Соціальної справедливості. URL: https://iosj.org.ua/#rec136216131 (дата звернення 10.11.2020).
15. What is Civil Society, its role and value in 2018? Rachel Cooper University of Birmingham 15 October 2018. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6c2e74e5274a72bc45240e/488_What_is_ Civil_Society.pdf (дата звернення 10.11.2020).
16. Міжнародний фонд "Відродження" — Стратегія фонду на 2019—2022 роки. URL: https://www.irf.ua/strategiya-fond-2019-2020/ (дата звернення 10.11.2020).
17. The Official site of Amnesty International. URL: https://www.amnesty.org.ua/hto-my/ (дата звернення 10.11.2020).
18. Статут Всеукраїнської благодійної організації "Асоціація благодійників України". URL: https://vboabu.org.ua/img/forall/ststut%20asociacia% 202018.rtf.pdf (дата звернення 10.11.2020).
19. Шинелева Л.Т. Общественные неправительственные организации и власть. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2002. 220 с.
20. The Official site of Maximilian-Kolbe-Werk. Unsere Arbeit. URL: https://www.maximilian-kolbe-werk.de/unsere-arbeit/ (дата звернення 10.11.2020).

F. Malchykov, O. Tolstanov

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article examines the role of civil society institutions in public administration to increase the effectiveness of interaction between the state and the public as one of the important systemic elements to ensure the effective functioning of the country in modern conditions. The theoretical essence of the concepts civil society, civil society institute and public administration is analyzed. The main tasks of civil society institutions and public administration are studied. The significance of the organization of civil society institutions in public administration for the purpose of securing the priority of citizens' interests on the basis of the rule of law is studied. The main features of civil society are considered. It is established that the relationship between civil society institutions and public administration is regulated on the basis of the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, international acts, bylaws, treaties, memoranda, constituent documents of civil society institutions. It is investigated that the role of civil society institutions is determined by the functions of civil society. An important problem is the ineffective interaction of civil society institutions and public authorities at the local level, as today there are almost no mechanisms for their interaction, which causes such violations as abuse of office and corruption. That is, it is necessary to structure the mechanisms of interaction of public authorities with civil society institutions at the local level, to create conditions for partnerships between them, which in general will create favorable conditions for effective and fruitful relations between public authorities and civil society. management at the local level and gradually at the national level. The role of civil society institutions in the activities of public administration in the following areas of public administration competence, such as health care, finance, international activities, security, justice, economics, ecology, social sphere, education, is analyzed. The legal aspects of this issue are analyzed and ways to improve the current legislation in the field of effective relations between civil society institutions and public administration are identified. Problems and some new challenges in the organization of effective relations between civil society institutions and public administration are considered. A number of benefits from the settlement and improvement of the relationship between civil society institutions and public administration to ensure the efficiency of public authorities of Ukraine are revealed.

Keywords: civil society; civil society institutions; public administration; public administrations; public administration.

References

1. Botnev, V.K. and Botnev, S.V. (2018), "The role of civil society institutions in exercising control over the activities of state bodies", Prohalyny v ukrainskomu zakonodavstvi, vol. 1, pp. 8—12.
2. Yevtushenko, O.N. (2011), "Civil society and institutions of public power in the political system of Ukraine", Naukovi pratsi, vol. 143, no. 155, pp. 56—61.
3. Moskovets, V.I. (2011), "The public as an institution of civil society", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 2 (53), pp. 37—43.
4. Dr. Scholte, J. A. (2001), "Civil Society and Democracy in Global Governance, Department of Politics and International Studies", University of Warwick CSGR Working Paper, [Online], vol. 65/01, pp. 6, available at: https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/csgr/papers/workingpapers/2001/wp6501.pdf (Accessed 10 November 2020).
5. Zinchenko, G.P. and Tochiev, I.B. (2012), "Municipal administration as an institution of civil society", Derzhavne i munitsypalne upravlinnia: vcheni zapysky SKAHS, vol. 4, pp. 29—35.
6. Chernyavska, B.V. (2020), "The role of civil society institutions in the activities of public administration: Ukrainian and international aspect", Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, vol. 1 (30), pp. 141—147.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution "On the establishment of a unified system for attracting, using and monitoring international technical assistance", available at: https://minjust.gov.ua/m/str_38262 (Accessed 10 November 2020).
8. The World Bank (2020), "Civil society", available at: https://www.worldbank.org/en/country/japan/brief/civil-society (Accessed 10 November 2020).
9. Nedilko, A.I. (2017), "The importance of civil society in the development of public administration at the local level in Ukraine", Pravo ta derzhavne upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats. Zaporozhye Ave: CPU, vol. 4 (29), no. 2, рр. 34—39.
10. Melnyk, R.S. and Bevzenko, V.M. (2014), Zahalne administratyvne pravo, [General administrative law], Vaite, Kyiv, Ukraine.
11. Obushna, N.I. (2015), "Public administration as a new model of public administration in Ukraine: a theoretical aspect", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 44 (1), pp. 53—63.
12. President of Ukraine Decree (2016), "The National strategy to promote the development of civil society institutions in Ukraine for 2016-2020",available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n20 (Accessed 10 November 2020).
13. The Official site of International Committee of the Red Cross (2020), available at: https://www.icrc.org/en/mandate-andmission (Accessed 10 November 2020).
14. The Official site of the Social Justice Fund (2020), available at: https://iosj.org.ua/#rec136216131 (Accessed 10 November 2020).
15. Cooper, R. (2018), "What is Civil Society, its role and value in 2018?", University of Birmingham, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6c2e74e5274a72bc45240e/488_What_is_Civil_Society.pdf (Accessed 10 November 2020).
16. The Official site International Renaissance Foundation (2019), The Fund Strategy for 2019—2022, available at: https://www.irf.ua/strategiya-fond-2019-2020/ (Accessed 10 November 2020).
17. The Official site of Amnesty International (2020), available at: https://www.amnesty.org.ua/hto-my/ (Accessed 10 November 2020).
18. Association of Philanthropists of Ukraine (2020), "The Charter of the All-Ukrainian Charitable Organization "Association of Philanthropists of Ukraine", available at: https://vboabu.org.ua/img/forall/ststut%20asociacia%202018.rtf.pdf (Accessed 10 November 2020).
19. Shineleva, L.T. (2002), Hromadski neuriadovi orhanizatsii i vlada, [Public non-governmental organizations and government], Dashkov & Co. Publishing and Trading Corporation, Moscow, Russian Federation.
20. The Official site of Maximilian-Kolbe-Werk (2020), "Unsere Arbeit", available at: https://www.maximilian-kolbe-werk.de/unsere-arbeit/ (Accessed 10 November 2020).

№ 15 2021, стор. 93 - 99

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 1316

Відомості про авторів

Ф. В. Мальчиков

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

F. Malchykov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv,Ukraine

ORCID:

0000-0003-1719-1408


О. К. Толстанов

д. мед. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Education, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7459-8629

Як цитувати статтю

Мальчиков Ф. В., Толстанов О. К. Роль інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 93–99. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.93

Malchykov, F. and Tolstanov, O. (2021), “The role of civil society institutions in public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 93–99. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.