EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЦИФРОВІЗАЦІЯ
П. І. Бігняк, В. М. Михальчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.107

УДК: 342.7

П. І. Бігняк, В. М. Михальчук

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЦИФРОВІЗАЦІЯ

Анотація

У науковій статті розкрито ключові засади реформування державного управляння в умовах цифровізації. Встановлено, що у процесі реформування державного управління в Україні треба опиратися на досвід провідних країн, зокрема на досвід країн Європейського Союзу, які ефективно впроваджують процеси цифровізації у систему удосконалення діяльності органів державного управління. З'ясовано, що з метою підвищення кваліфікації державних службовців, а також посадових осіб, що виконують службові обов'язки у державних органах і органах місцевого самоврядування, розроблено та реалізовано низку програм, до прикладу, спеціальну короткострокову програму "Діджиталізація (цифровізація). Держава в смартфоні" та загальну короткострокову програму "Цифрова грамотність". Встановлено, що особливу роль у контексті реформування державного управляння в умовах цифровізації виконує Проєкт "Цифрова адженда України — 2020", в основі реалізації якого передбачається надавати громадянам та представникам бізнесу електронні послуги через застосування електронних кабінетів, е-ідентифікації, інтерфейсів тощо. З'ясовано, що у ході реалізації положень Реформи державного управління передбачається сформувати таку систему державного управління, яка забезпечить можливість ефективно виробляти та реалізовувати єдину державну політику, націлену на задоволення потреб громадян, а також на забезпечення сталого розвитку і адекватного реагування на виклики зовнішнього та внутрішнього середовища. Виявлено, що важливим етапом реформування державного управління виступає реалізації положень Концепції розвитку цифрових компетентностей, у відповідності до яких державні службовці та посадові особи, що виконують службові обов'язки у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зобов'язані підвищувати рівень якості підготовки у відповідності до темпів розвитку цифрових технологій. У перспективі наступних досліджень передбачено розкрити основні засади реформування державного управління у країнах Європейського Союзу з метою імплементації позитивного досвіду цих країн у процес реформування державного управління в Україні.

Ключові слова: цифрові компетентності; реформа; досвід країн Європейського Союзу; інформаційно-комунікативні та цифрові технології.

Література

1. Лопушинський І.П. "Цифровізація" як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018. № 2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/20.pdf (Accessed 17 липня 2021).
2. Макарова І., Пігарєв Ю. Сметаніна Л. Цифровізація публічного управління на регіональному та міському рівнях. Актуальні проблеми державного управління. 2021. № 83. С. 86—91.
3. Мохова Ю.Л. Цифрова трансформація державного управління: європейські стратегії. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ; Афіни, 07 травня 2021 р.). Київ; Афіни: ФОП КАНДИБА Т.П. 2021. С. 63—66.
4. Обушна Н.І., Теплов С.О. Цифровізація управління HR-процесами на державній службі. Наукові перспективи. 2021. № 3 (9). С. 157—171. URL: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-157-171 (Accessed 17 Lypnja 2021).
5. Пантелєєва Н.М. Прикладні аспекти цифровізації державного управління. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / за заг. ред. Н.М. Пантелєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. Київ: ДВНЗ "Університет банківської справи". 2019. С. 281—288.
6. Петренко Н.О., Машковська Л.В. Цифровізація державних адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 112—119. URL: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-1.18 (Accessed 17 Lypnja 2021).
7. Сиволапенко Т.Л. Досягнення та перспективи цифровізації публічного управління в Естонії. Теорія та практика державного управління. 2018. № 2 (61). С. 257—263.
8. Федулова Л. Цифровізація державного управління. Цифрова економіка: тренди та перспективи: матеріали Міжнародної наукво-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 року). Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 127—130.
9. Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Digital public services. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-digital-public-services (Accessed 17 Lypnja 2021).
10. Діджиталізація (цифровізація). Держава в смартфоні: спеціальна короткострокова програма. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/didzhytalizatsiia-tsyfrovizatsiia-derzhava-v-smartfoni (Accessed 17 липня 2021).
11. Цифрова грамотність: загальна короткострокова програма. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsyfrova-hramotnist (Accessed 17 липня 2021).
12. Цифрова адженда України — 2020. Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 17 липня 2021).
13. Реформа державного управління. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnogo-upravlinnya (Accessed 17 липня 2021).
14. Розвиток електронних послуг. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/rozvitok-elektronnih-poslug (Accessed 17 липня 2021).
15. Державні послуги онлайн. URL: https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/licenziyi-ta-dozvoli (Accessed 17 липня 2021).
16. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (Accessed 17 Lypnja 2021).
17. Україна отримала 128 млн грн на цифровізацію послуг, яку забезпечить Мінцифра. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-otrimae-128-mln-grn-na-tsifrovizatsiyu-poslug-yaku-zabezpechit-mintsifra (Accessed 17 липня 2021).

P. Bihniak, V. Mykhalchuk

PUBLIC ADMINISTRATION REFORM: DIGITALIZATION

Summary

The scientific article reveals the key principles of public administration reform in the context of digitalization. It is established that in the process of public administration reform in Ukraine it is necessary to rely on the experience of leading countries, in particular on the experience of European Union countries that effectively implement digitalization processes in the system of improving the activities of public administration. It was found that in order to improve the skills of civil servants, as well as officials performing duties in government and local government, developed and implemented a number of programs, for example, a special short-term program "Digitalization (digitalization). The state in the smartphone "and the general short-term program" Digital Literacy ". It is established that a special role in the context of public administration reform in the context of digitalization is played by the Digital Agenda of Ukraine 2020 Project, which is expected to provide electronic services to citizens and businesses through the use of electronic cabinets, e-identification, interfaces and more. It was found out that in the course of implementation of the provisions of the Public Administration Reform it is envisaged to form such a system of public administration that will enable effective development and implementation of a unified public policy aimed at meeting the needs of citizens and ensuring sustainable development and adequate response to external and internal challenges. environment. It was revealed that an important stage in public administration reform is the implementation of the provisions of the Concept for the Development of Digital Competences, according to which civil servants and officials performing official duties in public authorities and local governments are required to improve the quality of training. to the pace of development of digital technologies. In the perspective of further research, it is planned to reveal the basic principles of public administration reform in the European Union in order to implement the positive experience of these countries in the process of public administration reform in Ukraine.

Keywords: digital competences; reform; experience of the European Union countries; information-communication and digital technologies.

References

1. Lopushynskyi, I. P. (2018), "Digitalization" as a basis for public administration on the path of transformation and reform of Ukrainian society", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 2, Available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/20.pdf (Accessed 17.07.2021).
2. Makarova, I. Pihariev, Yu. and Smetanina, L. (2021), "Digitization of public administration at the regional and city levels", Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 83, pp. 86—91.
3. Mokhova, Yu. L. (2021), "Digital transformation of public administration: European strategies", Suchasni aspekty modernizatsii nauky: stan, problemy, tendentsii rozvytku: materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Modern aspects of modernization of science: state, problems, development trends: materials of the IX International scientific-practical conference], FOP KANDYBA T.P., Kyiv, Ukraine, 07 may, pp. 63—66.
4. Obushna, N. I. and Teplov S. O. (2021), "Digitization of HR-process management in the civil service", Naukovi perspektyvy, vol. 3 (9), pp. 157—171. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-157-171
5. Pantelieieva, N. M. (2019), Prykladni aspekty tsyfrovizatsii derzhavnoho upravlinnia. Tsyfrova ekonomika yak kliuchovyi trend rozvytku postindustrialnoho suspilstva: monohrafiia. [Applied aspects of digitalization of public administration. Digital economy as a key trend in the development of post-industrial society: a monograph], DVNZ "Universytet bankivskoi spravy", Kyiv, Ukraine, pp. 281—288.
6. Petrenko, N. O. and Mashkovska L. V. (2020), "Digitization of public administrative services in Ukraine: regulatory and legal aspects",Pravo i suspilstvo, vol. 2, pp. 112—119. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-1.18
7. Syvolapenko, T. L. (2018), "Achievements and prospects for digitalization of public administration in Estonia", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (61), pp. 257—263.
8. Fedulova, L. (2018), "Digitization of public administration", Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy: materialy Mizhnarodnoi naukvo-praktychnoi konferentsii [Digital Economy: Trends and Prospects: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], TNEU, Ternopil, Ukraine, 25 oct. pp. 127—130.
9. European Commission website (2020), "Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Digital public services", Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-digital-public-services (Accessed 17.07.2021).
10. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021), "Digitalization. State in a smartphone: a special short-term program", Available at: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/didzhytalizatsiia-tsyfrovizatsiia-derzhava-v-smartfoni (Accessed 17.07.2021).
11. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021), "Digital literacy: a general short-term program", Available at: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsyfrova-hramotnist (Accessed 17.07.2021).
12. Hi-Tech Office Ukraine (2016), "Digital Agenda of Ukraine — 2020", Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 17.07.2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "Public administration reform", Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnogo-upravlinnya (Accessed 17.07.2021).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "Development of electronic services", Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/rozvitok-elektronnih-poslug (Accessed 17.07.2021).
15. diia.gov.ua (2021), "Public services online", Available at: https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/licenziyi-ta-dozvoli (Accessed 17.07.2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Order "On approval of the Concept of development of digital competencies and approval of the action plan for its implementation", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (Accessed 17.07.2021).
17. Ministry of Digital Transformation (2021), "Ukraine received UAH 128 million. on the digitalization of services provided by the Ministry of Digital Transformation", Available at: https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-otrimae-128-mln-grn-na-tsifrovizatsiyu-poslug-yaku-zabezpechit-mintsifra (Accessed 17.07.2021).

№ 15 2021, стор. 107 - 113

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 1075

Відомості про авторів

П. І. Бігняк

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

P. Bihniak

Master's student of the Department of Management Health Care and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002— 7779-8730


В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5398-4758

Як цитувати статтю

Бігняк П. І., Михальчук В. М. Реформування державного управління: цифровізація. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 107–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.107

Bihniak, P. and Mykhalchuk, V. (2021), “Public administration reform: digitalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 107–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.