EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
А. M. Єсауленко, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.114

УДК: 351

А. M. Єсауленко, С. П. Кошова

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам правового забезпечення державного управління в екологічній сфері України, зокрема правовим заходам, генезі та механізмам, пріоритетним напрямам екологічної політики держави, аналізу правового регулювання, правових форм та способів гарантування якості довкілля.
У статті розглянуто ряд вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів, пов'язаних із забезпеченням права людини на безпечне довкілля. Наведено приклади механізмів державного управління в екологічній сфері. Проаналізовано ідеї вітчизняних та зарубіжних науковців з приводу правового забезпечення екологічної політики.
У сучасних умовах суспільного розвитку серед пріоритетів національних інтересів України особливо виділяється забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження і відновлення навколишнього природного середовища. На сьогодні доведено пряму залежність між забрудненням довкілля і суттєвим погіршенням здоров'я населення, негативними змінами в його генофонді. В таких умовах актуальність і значимість права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище набуває особливої гостроти. Охорона і відновлення довкілля, як загальної системи життєзабезпечення людини, перетворюється в задачу першорядної важності з точки зору збереження генофонду народу України, а також перспектив економічного і соціального розвитку.
У роботі встановлено, що на сучасному етапі екологія продовжує перебувати під негативним впливом виробничої діяльності. Україна не є виключенням з цього правила і намагається вирішувати зазначену проблему на законодавчому рівні. Однак нормативно-правова база в екологічній сфері потребує кодифікації.
Сучасний стан довкілля в Україні характеризується кризовими явищами. Подібна ситуація зумовлена довготривалим згубним ставленням по відношенню до ресурсів та природи країни. Народне господарство можна охарактеризувати як деформоване, що виражається в тривалому пріоритеті розвитку небезпечних для довкілля промислових галузей, а саме — сировинних. Масштабне підвищення уваги до проблем екології на межі минулого та нинішнього століть визначають потребу в появі повноцінного підходу до аналізу правового аспекту екологічної політики.

Ключові слова: екологія; державне управління; екологічна політика; право на безпечне довкілля; навколишнє середовище.

Література

1. Андрєйцев В.І. Екологічне право. К.: Вентурі, 1996. С. 46—61.
2. Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації. Харків, 2008. Вип. 97. С. 108.
3. Білобров Б. Стратегія українського державотворення: соціальні пріоритети. Людина і політика. 2000. № 1. С. 5.
4. Васильева М.И. Право граждан СССР на здоровую окружающую среду. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000073548/
5. Гетьман А.П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля. Право України. 2011. № 2. С. 17.
6. Закон України "Про основи національної безпеки". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text
7. Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти). Д.: Національний гірничий університет, 2012. C. 23 — 30.
8. Заржицький О.С. Правові аспекти регіональної екологічної політики. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. С. 44 — 45.
9. Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека України: аналіз, прогноз, оцінка та державна політика. К.: НІСД, 1997. С. 8—12.
10. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
11. Краєнова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти). К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". 2008. С. 124.
12. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text
13. Попов В.К. Наукові основи екологічного законодавства України. Вісник Академії правових наук України. 1995. № 4. С. 35—36.
14. Попов В., Шульга М., Шахов В., Розмєтаєв С. Нові підходи до кодифікації екологічного законодавства України. Право України. 1992. № 3. С. 17.
15. Хёсле В. Философия и экология. URL: https://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-ekologiya-v-xyosle

A. Yesaulenko, S. Koshova

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ENVIRONMENTAL SPHERE: THE LEGAL ASPECT

Summary

The article is devoted to topical issues of legal support of public administration in the environmental sphere of Ukraine, including legal measures, genesis and mechanisms, priority areas of environmental policy, analysis of legal regulation, legal forms and ways to ensure environmental quality.
The article considers a number of domestic and international regulations related to the human right to a safe environment. Examples of mechanisms of public administration in the ecological sphere are given. The ideas of domestic and foreign scientists on the legal support of environmental policy are analyzed.
In modern conditions of social development among the priorities national interests of Ukraine, the provision of ecologically and technogenically safe living conditions of citizens and society, preservation and restoration of the surrounding natural environment. To date, there is a direct relationship between environmental pollution and significant deterioration in public health, negative changes in its gene pool. In such conditions, the relevance and significance of the right of citizens to a safe environment for life and health becomes special severity. Protection and restoration of the environment, as a general system of human life, is becoming a task of paramount importance with in terms of preserving the gene pool of the people of Ukraine, as well as prospects for economic and social development.
It is established in the work that at the present stage the ecology continues to be under the negative influence of production activity. Ukraine is no exception to this rule and is trying to address this issue at the legislative level. However, the regulatory framework in the environmental field needs codification.
The current state of the environment in Ukraine is characterized by crisis phenomena. This situation is due to the long-term destructive attitude towards the resources and nature of the country. The national economy can be characterized as deformed, which is expressed in the long-term priority of the development of environmentally dangerous industries, namely — raw materials. The large-scale increase in attention to environmental issues at the turn of the past and present centuries determines the need for a full-fledged approach to the analysis of the legal aspect of environmental policy.

Keywords: ecology; public administration; ecological policy; right to safe environment; environment.

References

1. Andreicev, V. I. (1996), Ekolohichne pravo [Environmental law], Ventury, Kyiv, Ukraine, pp. 46—61.
2. Anisimova, H. V. (2008), "Environmental legislation of Ukraine: codification problems", Problemy zakonodavchoho rehulyuvannya poryadku rozrobky ta pryynyattya normatyvno-pravovykh aktiv: tezy dop. ta povidoml. suchasn. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Problems of legislative regulation of the procedure for development and adoption of regulations: abstracts add. and messages. modern III International. scientific-practical conf.], Pravo, Kharkiv, Ukraine, pp. 120—124.
3. Bilobrov, B. (2000), "Strategy of Ukrainian state formation: social priorities", Man and politics, vol. 1, p. 5.
4. Vasilieva, M. I. (1990), "The rights citizens of the USSR to a healthy environment", available at: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000073548/ (Accessed 05 July 2021).
5. Hetman, A. P. (2011), "Methodological bases of legal bases of environmental protection", Law of Ukraine, vol. 2, p. 17.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Fundamentals of National Security", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (Accessed 05 July 2021).
7. Zarjickii, O. S. (2012), Aktual'ni problemy pravovoho zabezpechennia ekolohichnoi polityky Ukrainy (teoretychni aspekty) [Actual problems of support of ecological policy of Ukraine (theoretical aspects)], National Mining University, Dnepropetrovsk, Ukraine, pp. 23—30.
8. Zarjickii, O. S. (2003), Pravovi aspekty rehional'noi ekolohichnoi polityky [Legal aspects of regional environmental policy[, Nauka i osvita, Dnepropetrovsk, Ukraine, pp. 44—45.
9. Kachinskii, A. B. and Khmil, H. A. (1997), Ekolohichna bezpeka Ukrainy: analiz, prohnoz, otsinka ta derzhavna polityka [Ecological security of Ukraine: analisis, forecast, assessment and state policy], NISS, Kyiv, Ukraine, pp. 8—12.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 05 July 2021).
11. Kraenova, M. V. (2008), Kompensatsiia shkody za ekolohichnym zakonodavstvom Ukrainy (teoretyko-pravovi aspekty) [Compensation for damage under the environmental legislation of Ukraine (theoretical and legal aspects)], Publishing and Printing Center "Kyiv Univercity", Kyiv, Ukraine. 124.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Resolution "The main directions of Ukraine's state policy in the field of environmental protection, use of natural resources and environmental safety", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 05 July 2021).
13. Popov, V. K. (1995), "Scientific bases of ecological legislation of Ukraine", Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, vol. 4, PP. 35—36.
14. Popov, V. Shulga, M. Shakhov, V. and Rozmetaev, S. (1992), "New approaches to codification of environmental legislation of Ukraine", Law of Ukraine, vol. 3, p. 17.
15. Hesle, V. (1991), "Philosophy and ecologi.", available at: https://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-ekologiya-v-xyosle/ (Accessed 05 July 2021).

№ 15 2021, стор. 114 - 119

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 502

Відомості про авторів

А. M. Єсауленко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Yesaulenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3581-6523


С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Єсауленко А. M., Кошова С. П. Державне управління в екологічній сфері: правовий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 114–119. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.114

Yesaulenko, A. and Koshova, S. (2021), “Public administration in the environmental sphere: the legal aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 114–119. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.