EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНІ: УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Абдуллаєв Вагіф Ахмед огли

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.127

УДК: 351:328.185

Абдуллаєв Вагіф Ахмед огли

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНІ: УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті оприлюднено результати вивчення, аналізу та узагальнення досвіду реалізації антикорупційної політики в Азербайджані і визначено можливі складові його запровадження в сучасній Україні. На прикладі Азербайджанської Республіки розкрито явище корупції з позиції його соціально-психологічної складової. Охарактеризовано корупційну ситуацію та антикорупційну політику в Азербайджані. Надано характеристику результатам щорічного дослідження Міжнародної антикорупційної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index) у 2020 році для України та Азербайджану. Наведено універсальні рекомендації Transparency International у боротьбі із корупцією для країн світу. Обгрунтовано актуальність вивчення та компонентного застосовування у реалії сучасної України практики діяльності державного агентства з питань обслуговування громадян та соціальних інновацій при Президентові Азербайджанської Республіки — "ASAN" — Азербайджанська мережа обслуговування та оцінки. Розкрито історію створення, місію, мету, завдання, принципи та напрями діяльності і функціонування структури "ASAN" у питаннях боротьби із корупцією. Висвітлено діяльність таких центрів, як "Служба ASAN" та "Комунальні послуги ASAN". Приведено табличне вираження структури державного агентства з питань обслуговування громадян та соціальних інновацій при Президентові Азербайджанської Республіки. Описано послуги, що здійснює служба "ASAN", серед яких: мобільна служба "ASAN"; поїзд "ASAN"; "ASAN" Communal"; портал "ASAN" Viza"; "Call-Центр"; "Онлайн-черга"; "Самообслуговування", "Банк ідей". На основі аналізу азербайджанського антикорупційного досвіду визначено основоположні чинники результативної та ефективної боротьби з корупцією. Запропоновано перелік антикорупційних заходів організаційно-правового характеру, що можуть бути доречними у використанні Україною на сучасному етапі її розвитку.

Ключові слова: Азербайджан; антикорупційна політика; державне управління; комунальні послуги "ASAN"; корупція; мобільна служба "ASAN"; портал "ASAN" Viza"; служба "ASAN"; ASAN; "ASAN" Communal"; Corruption Perceptions Index; Transparency International.

Література

1. Тігіпко С.Л. Україна: проєкт розвитку. К.: "Cаміт-книга", 2009. 168 с.
2. Офіційний сайт "Радіо свобода". Драчук С. Індекс сприйняття корупції: Україна поліпшилась, але є ризики. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/indeks-spryjniattia-korupciji-2020/31070408.html (Дата звернення: 05.07.2021 р.).
3. Завгородній В.А. Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо протидії корупції. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 295—307.
4. Шепетько С.А., Прокопченко С. І. Досвід Азербайджану щодо запобігання корупції у сфері надання публічних послуг. Науковий вісник Ужгородського Національного університету: серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2017. Т. 3. Вип. 47. С. 24—27. Бібліогр.: с. 26—27 (9 назв).
5. Офіційний сайт Ради азербайджанців України. Українсько-азербайджанські відносини. URL: https://rau.in.ua/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD/ (Дата звернення: 06.07.2021 р.).
6. Пундей Сар Дж. Боротьба з корупцією. Критичний огляд з аналізом міжнародного досвіду. Матеріали українсько-американського семінару "Проблеми економічного зростання: питання доброчесності". Львів, 1997. С. 17—23.
7. Офіційний сайт Міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Рейтинг корупції в Азербайджані URL: https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=uk&u=https://tradingeconomics.com/azerbaijan/corruption-rank (Дата звернення: 10.07.2021 р.).
8. Офіційний сайт Міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні. Східна Європа та Центральна Азія у CPI: похмура картина антикорупційних зусиль. 2019. URL: https://ti-ukraine.org/news/shidna-yevropa-ta-tsentralna-aziya-u-cpi-pohmura-kartyna-antykoruptsijnyh-zusyl/ (Дата звернення: 11.07.2021 р.).
9. Попазогло В. Південний Кавказ як регіон неформальної інституціалізації політики. European political and law discourse. Вип. 5. 2018. С. 49—54.
10. Офіційний сайт державного агентства з питань обслуговування громадян та соціальних інновацій при Президентові Азербайджанської Республіки. 2021. URL: http://vxsida.gov.az/az (Дата звернення: 11.07.2021 р.).
11. Положение о Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, утв. Указом Президента Азербайджанской Республики "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики" от 05.09.2012 № 706. Законодательство стран СНГ. URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc. fwx?rgn=54390 (Дата звернення: 12.07.2021 р.).
12. Сommunal тоже стал ASAN. Новости Азербайджана. 28.12.2016. URL: http://novosti.az/society/5019.html (Дата звернення: 12.07.2021 р.).
13. Huseynova Nazenin. Effective training system as one of the principles brand of azerbaijan management "ASAN service". Educational Alternatives. Vol. 12, 2014. pp. 726—731.
14. Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / авт. кол.: А.М. Михненко (кер. авт. кол.), Р.П. Марчук, А.М. Мудров та ін.; за ред. проф. А.М. Михненка. К.: НАДУ, 2010. 360 с.

V. Abdullayev

EXPERIENCE OF ANTI-CORRUPTION POLICY IMPLEMENTATION IN AZERBAIJAN: LESSONS FOR MODERN UKRAINE

Summary

The article substantiates the need to study the experience of anti-corruption policy in Azerbaijan for modern Ukraine. An analysis of recent research and publications. The paper presents the results of studying the experience of anti-corruption policy in Azerbaijan and identifies possible components of its implementation in modern Ukraine. On the example of the Republic of Azerbaijan, the phenomenon of corruption from the standpoint of its socio-psychological component is revealed. The corruption situation and anti-corruption policy in Azerbaijan are described. The results of the annual study of the International Anti-Corruption Organization Transparency International "Corruption Perceptions Index" in 2020 for Ukraine and Azerbaijan are described. The universal recommendations of Transparency International in the fight against corruption are given. The relevance of the study and component application in the reality of modern Ukraine of the practice of the State Agency for Citizen Services and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan — "ASAN" — Azerbaijan Service and Evaluation Network is substantiated. The history of creation, mission, purpose, tasks, principles and directions of activity and functioning of the structure "ASAN" in the issues of fight against corruption is revealed. The activities of such centers as "ASAN Service" and "ASAN Utilities" are covered. The tabular expression of the structure of the state agency for citizen service and social innovations under the President of the Republic of Azerbaijan is given. Describes the services provided by the ASAN service, including: ASAN mobile service; train "ASAN"; "ASAN" Communal "; ASAN Viza portal; Call Center; "Online Queue"; "Self-service", "Bank of ideas". Based on the analysis of the Azerbaijani anti-corruption experience, the fundamental factors of effective and efficient fight against corruption have been identified. A list of anti-corruption measures of organizational and legal nature that may be appropriate for use by Ukraine at the present stage of its development is proposed. Perspective directions of further theoretical and practical researches are determined. Thus, the article formulates and solves a topical scientific problem in the field of public administration, which is to study the experience of anti-corruption policy in Azerbaijan and identify possible components of its implementation in modern Ukraine. The results of scientific research, the given conclusions and offers serve as a basis for theoretical and practical research of directions of improvement of formation of mechanisms of prevention and counteraction to corruption and the further thematic scientific researches and studies.

Keywords: Azerbaijan; anti-corruption policy; public administration; utilities "ASAN"; corruption; mobile service "ASAN"; portal "ASAN" Viza "; service" ASAN "; ASAN;" ASAN "Communal"; Corruption Perceptions Index; Transparency International.

References

1. Tihipko, S.L. (2009), Ukraina: proekt rozvytku [Ukraine: development project], Summit Book, Kyiv, Ukraine.
2. The official site of Radio Liberty (2021), "Corruption Perceptions Index: Ukraine has improved, but there are risks", available at: https://www.radiosvoboda.org/a/indeks-spryjniattia-korupciji-2020/31070408.html (Accessed 5 July 2021).
3. Zavhorodnij, V.A. (2012), "Foreign experience of participation of public organizations in anti-corruption measures", Naukovyj visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 295—307.
4. Shepet'ko, S.A. and Prokopchenko, S.I. (2017), "Azerbaijan's experience in preventing corruption in the provision of public services", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho Natsional'noho universytetu: seriia: Pravo, vol. 3, no. 47, pp. 24—27.
5. The official site of the Council of Azerbaijanis of Ukraine (2021), "Ukrainian-Azerbaijani relations", available at: https://rau.in.ua/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD/ (Accessed 6 July 2021).
6. Pundej, Sar Dzh. (1997), "Fight against corruption. Critical review with analysis of international experience", Materialy ukrains'ko-amerykans'koho seminaru "Problemy ekonomichnoho zrostannia: pytannia dobrochesnosti" [The proceedings of the Ukrainian-American seminar "Problems of economic growth: issues of integrity"], Lviv, Ukraine, pp. 17—23.
7. The official site of Transparency International (2021), "The corruption rating in Azerbaijan", available at: https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=uk&u=https://tradingeconomics.com/azerbaijan/corruption-rank (Accessed 10 July 2021).
8. The official site of Transparency International in Ukraine (2021), "Eastern Europe and Central Asia in the CPI: a bleak picture of anti-corruption efforts", available at: https://ti-ukraine.org/news/shidna-yevropa-ta-tsentralna-aziya-u-cpi-pohmura-kartyna-antykoruptsijnyh-zusyl/ (Accessed 11 July 2021).
9. Popazohlo, V. (2018), "The South Caucasus as a region of informal institutionalization of politics", European political and law discourse, vol. 5, pp. 49—54.
10. The official site of the State Agency for Citizen Services and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan (2021), available at: http://vxsida.gov.az/az (Accessed 11 July 2021).
11. The President of the Republic of Azerbaijan (2012), "The regulations on the State Agency for Services to Citizens and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan", available at: http://www.base.spinform.ru/show_doc. fwx?rgn=54390 (Accessed 12 July 2021).
12. The Azerbaijan News (2016), "The Communal also became ASAN", available at: http://novosti.az/society/5019.html (Accessed 12 July 2021).
13. Huseynova, N. (2014), "The effective training system as one of the principles brand of azerbaijan management "ASAN service", Educational Alternatives, vol. 12, pp. 726—731.
14. Mykhnenko, A.M. Marchuk, R.P. and Mudrov, A.M. (2010), Zapobihannia ta protydiia koruptsii [The preventing and combating corruption], National Academy of Public Administration, Kyiv, Ukraine.

№ 15 2021, стор. 127 - 135

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 393

Відомості про авторів

Абдуллаєв Вагіф Ахмед огли

аспірант, Чорноморський національний університет імені П. Могили

V. Abdullayev

Postgraduate student, Black Sea National University named after P. Mohyla

ORCID:

0000-0002-2897-0231

Як цитувати статтю

Абдуллаєв Вагіф Ахмед огли Experience of anti-corruption policy implementation in azerbaijan: lessons for modern Ukraine. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 127–135. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.127

Abdullayev, V. (2021), “”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 127–135. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.