EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
О. Т. Прокопчук, Ю. А. Цимбалюк, К. М. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.5

УДК: 368

О. Т. Прокопчук, Ю. А. Цимбалюк, К. М. Мельник

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням інвестиційної діяльності страхових організацій, функціонуючих на страховому ринку України. Представлене дослідження сформовано в розрізі двох аспектів: загального, що дозволив зробити висновок про достатньо швидкі та стійкі темпи загального розвитку вітчизняного страхового ринку, та специфічного, що дозволив визначити інвестиційний напрям діяльності вітчизняних страховиків як недостатньою мірою використаним (що суперечить досвіду розвинених зарубіжних країн).
Розглянуто ключові напрями інвестиційних вкладень страхових організацій, що функціонують на українському страховому ринку. До складу останніх за результатами дослідження віднесено: банківські вклади, цінні папери, що емітуються державою, грошові кошти на поточних рахунках, нерухоме майно та інші. Визначено, що переважна більшість вітчизняних страховиків зосереджена безпосередньо на страхових операціях, задовольняючись низькодохідними інвестиційними інструментами, зокрема депозитами (47 %). Окреслено та досліджено коло причин низького рівня інвестиційної діяльності вітчизняних страхових організацій, ключовими серед яких визначено політичну та економічну нестабільність (домінуючі фактори, що негативно впливають на інвестиційну діяльність страхових організацій); відсутність на ринку України довгострокових фінансових інструментів, в які могли б вкладати кошти страхові організації; низька капіталізація страхового ринку. Охарактеризовано ключові умови активізації та визначено перспективні напрями розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних страхових організацій.
Здійснене дослідження містить теоретичні та практичні положення, що спрямовані на формування ефективної інвестиційної стратегії вітчизняних страхових організацій, створюючи в кінцевому підсумку підгрунтя сталого та динамічного розвитку економіки країни загалом.
Визначено, що інвестиційна діяльність здійснює вплив на фінансове становище страхових організацій, як наслідок, правильно обрана інвестиційна стратегія є запорукою майбутнього прибутку й високої платоспроможності. Це, в свою чергу обумовлює необхідною умовою провадження страховиками операцій з інвестування тимчасово вільних коштів.

Ключові слова: страхування; страхові організації; страховий ринок; інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна стратегія; страхові резерви; цінні папери; банківські вклади.

Література

1. Бовсуновська Г.С. Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка". 2014. Т. 16. № 1. С. 167—173.
2. Бойко А.О., Бойко, А.А. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Економіка АПК. 2010. № 5. С. 37—42.
3. Гаманкова О.О., Хлівний В.К. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі. Фінанси України. 2012. № 5. С. 58—67.
4. Деркач О.М. Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку. Бізнес Інформ. 2012. №. 6. С. 187—190.
5. Єрмошенко А.М. Визначення поняття фінансової безпеки страховика та її категорій. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 4. С. 46—51.
6. Жабинець О.Й., Вакиряк Н.І. Фінансова безпека страхового ринку України. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. № 21 (4). С.55—61.
7. Іванюк І. С. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової компанії". Фінанси України. 2006. № 11. С. 77—89.
8. Лазарева А.П. Фінансова безпека країни: загрози та основні напрями зміщення. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 27. С. 88—94.
9. Луценко І.С. Методичний підхід до оцінювання рівня податкової безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 12. С. 159—163.
10. Олійник В.М., Бондаренко Є.К. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 39. С. 149—157.
11. Прокопчук О.Т. Розвиток українського ринку страхових послуг в контексті забезпечення економічної безпеки країни. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видавництво "Сочінський М.М.". 2019, Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 69—85. DOI 10.31395/2415-8240-2019-94-2-69-85.
12. Федоренко М.С. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 9. С. 21—23.
13. Шолойко А.С. Забезпечення стійкості страхового ринку України. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 4. С. 31—41.
14. Enjolras G., Sentis P. Crop insurance policies and purchases in France, Agricultural Economics. 2011. Vol. 42, № 4. P. 475—486. URL: https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2011.00535.x.
15. Nesterchuk Y., Prokopchuk O., Tsymbalyuk Y., Rolinskyi O., Bilan Y. Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine, Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15, № 3. P. 56—70. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.05
16. Prokopchuk O., Prokopchuk I., Mentel G. Index Insurance as an Innovative Tool for Managing Weather Risks in the Agrarian Sector of Economics. Journal of Competitiveness. 2018. Vol. 10, № 3. P. 119—131. URL: https://doi.org/10.7441/joc.2018.03.08

O. Prokopchuk, Yu. Tsymbalyuk, K. Melnyk

INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE ORGANIZATIONS IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to topical issues of investment activity of insurance organizations operating in the insurance market of Ukraine. At the present stage, insurance companies have a special place in ensuring the investment process, as evidenced by the experience of developed foreign countries. At the same time, the Ukrainian insurance practice is somewhat different and this area of activity of insurers in Ukraine remains underused.
The presented study is formed in the context of two aspects: general, which allowed to draw a conclusion about the rather fast and stable pace of general development of the domestic insurance market and specific, which allowed to determine the investment direction of domestic insurers as underused (contrary to the experience of developed foreign countries).
The key areas of investment of insurance companies operating in the Ukrainian insurance market are considered. According to the results of the study, the latter include: bank deposits, securities issued by the state, cash on current accounts, real estate and others. It is determined that the vast majority of domestic insurers focus directly on insurance operations, being satisfied with low-yield investment instruments, including deposits (47%). The range of reasons for the low level of investment activity of domestic insurance organizations is outlined and studied, the key ones being political and economic instability (dominant factors that negatively affect the investment activity of insurance organizations); lack of long-term financial instruments on the Ukrainian market in which insurance companies could invest; low capitalization of the insurance market. The key conditions of activation are characterized and perspective directions of development of investment activity of domestic insurance organizations are determined. It is determined that investment activity has an impact on the financial position of insurance companies, as a result, a properly chosen investment strategy is the key to future profits and high solvency. This, in turn, makes it a necessary condition for insurers to carry out operations to invest temporarily free funds.
The study contains theoretical and practical provisions aimed at forming an effective investment strategy of domestic insurance companies, ultimately creating the basis for sustainable and dynamic development of the economy as a whole.

Keywords: insurance; insurance companies; insurance market; investments; investment activities; investment strategy; insurance reserves; securities; bank deposits.

References

1. Bovsunovs'ka, H.S. (2014), "Integrated assessment of the level of financial security of the insurance market", Zbirnyk naukovykh prats' Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu "Ekonomichna dumka", vol. 16. No. 1, pp. 167—173.
2. Bojko, A.O. and Bojko, A.A. (2010), "Theoretical foundations and practical experience of ensuring the financial stability of the insurance company", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 37—42.
3. Hamankova, O.O. and Khlivnyj, V.K. (2012), "The insurance market of Ukraine in the global insurance space", Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 58—67.
4. Derkach, O.M. (2012), "Factors influencing the state of financial security of the insurance market", Biznes Inform, vol. 6, pp. 187—190.
5. Yermoshenko, A.M. (2004), "Definition of the concept of financial security of the insurer and its categories", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 46—51.
6. Zhabynets', O.J. and Vakyriak, N.I. (2011), "Financial security of the insurance market of Ukraine", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21 (4), pp. 55—61.
7. Ivaniuk, I.S. (2006), "Theoretical approaches to defining the category "financial stability of the insurance company"", Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 77—89.
8. Lazareva, A.P. (2014), "Financial security of the country: threats and main directions of displacement", Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 27, pp. 88—94.
9. Lutsenko, I.S. (2015), "Methodical approach to assessing the level of tax security of the state", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 12, pp. 159—163.
10. Olijnyk, V.M. and Bondarenko, Ye.K. (2014), "The concept of financial stability of the insurance company and the elements of influence on it", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 39, pp. 149—157.
11. Prokopchuk, O.T. (2019), "Development of the Ukrainian market of insurance services in the context of ensuring the economic security of the country", Zbirnyk prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva. Ekonomichni nauky, vol. 94, no. 2, pp. 69—85. DOI 10.31395/2415-8240-2019-94-2-69-85.
12. Fedorenko, M.S. (2013), "Investments insurance companies in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 21—23.
13. Sholojko, A.S. (2018), "Ensuring the stability of the insurance market of Ukraine", Visnyk Akademii pratsi, sotsial'nykh vidnosyn i turyzmu, vol. 4, pp. 31—41.
14. Enjolras, G. and Sentis, P. (2011), "Crop insurance policies and purchases in France", Agricultural Economics, vol. 42, no 4, pp. 475—486. https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2011.00535.x.
15. Nesterchuk, Y. Prokopchuk, O. Tsymbalyuk, Y. Rolinskyi, O. and Bilan, Y. (2018), "Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15, no 3, pp. 56—70. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.05.
16. Prokopchuk, O. Prokopchuk, I. and Mentel, G. (2018), "Index Insurance as an Innovative Tool for Managing Weather Risks in the Agrarian Sector of Economics", Journal of Competitiveness, vol. 10, no 3, pp. 119—131. https://doi.org/10.7441/joc.2018.03.08.

№ 16 2021, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 1111

Відомості про авторів

О. Т. Прокопчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

O. Prokopchuk

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

ORCID:

0000-0001-7405-2469


Ю. А. Цимбалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

Yu. Tsymbalyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

ORCID:

0000-0002-5792-0866


К. М. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

K. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

ORCID:

0000-0003-4638-4188

Як цитувати статтю

Прокопчук О. Т., Цимбалюк Ю. А., Мельник К. М. Інвестиційна діяльність страхових організацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.5

Prokopchuk, O., Tsymbalyuk, Yu. and Melnyk, K. (2021), “Investment activity of insurance organizations in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.