EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
І. А. Гнатенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.20

УДК: 330.341.2:338.242.2

І. А. Гнатенко

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено управлінський аспект моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації. Доведено, що розвиток та становлення малого і середнього підприємництва у відбулося у країнах світу по-різному. Основні функції вітчизняних МСП є такими: кластеризація, взаємодія, інноваційність, мобільність, забезпечення зайнятості та створення класу підприємців. За допомогою зазначених функцій мале і середнє підприємництво в кризових умов стає способом розв'язання багатьох економічних проблем, стимулюванням внутрішньогалузевої конкуренції, ослаблення монополістичних тенденцій тощо. З урахуванням особливостей створення та функціонування МСП виділено кілька способів їхнього створення. За типовим розподілом МСП бувають орієнтованими на розширення, які прагнуть подальшого вдосконалення, і типовими, що, як правило, не мають відношення до високих технологій. Розвиток МСП відбувається за численними напрямами. Спрямовувати та координувати напрями розвитку МСП можна лише за умови втручання людського чинника — управлінця МСП, який коригує наслідки впливу зовнішнього середовища для підприємства.

Ключові слова: моделювання; сценарії; стійкий розвиток; підприємства; глобалізація; діджиталізація; управлінський аспект.

Література

1. Ареф'єв С.О. Концептуальний підхід формування адаптивного управління на підприємстві. Вісник КНУТД. Вип. 6. 2018. С. 372—376.
2. Гнатенко І.А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія "Економіка". 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38—42.
3. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69—72.
4. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал "Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії". 2018. № 6 (18). С. 70—74.
5. Лояк Л.М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 110—114.
6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129—135.
7. Zos-Kior М. The impact of migration processes on the management of socio-economic development and self-organization of the individual. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Економічні науки". 2020. Вип. 1. С. 4—9.
8. Zos-Kior М.V., Ilin V.Y., Kyryliuk I.M., Solod O.V. Digitalization in Realization of Ecological and Economic Principles of Managing Sustainable Development of Agrarian Enterprises. Механізм регулювання економіки. 2020. № 2. С. 29—37.
9. Zos-Kior М., Ilin V., Lesyuk V., Kozlenko I. Potential management of agro-food enterprises: analysis of megatrends. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Економічні науки". 2020. Вип. 4. С. 35—43.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.

I. Hnatenko

MODELING SCENARIOS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION: MANAGEMENT ASPECT

Summary

The managerial aspect of modeling scenarios of sustainable development of enterprises in the conditions of globalization and digitalization is investigated in the article. It is proved that the development and formation of small and medium enterprises in different countries took place in different countries. It depends on the historical and evolutionary development of countries and the dominance of a certain concept of economic theory in relation to small and medium enterprises and entrepreneurship in general. Industrial small and medium business and small and medium business are not identical concepts. In small and medium enterprises there is an innovative and risky component, while business is always risky, but not always innovative. In addition, the concept of "business" is not used in domestic regulations, does not allow to consider the statistical development of small and medium-sized businesses from the standpoint of statistics. The main functions of domestic SMEs are: clustering, interaction, innovation, mobility, employment and the creation of a class of entrepreneurs. With the help of these functions, small and medium enterprises in crisis conditions become a way to solve many economic problems, stimulate intra-industry competition, weaken monopolistic tendencies and so on. Taking into account the peculiarities of the creation and functioning of SMEs, there are several ways to create them. By typical distribution, SMEs are focused on expansion, which seeks further improvement, and typical, which are usually not related to high technology. According to the nature of production activities and behavioral strategies, SME are divided into commutators, patients, experts and violinists. On the basis of various forms of machine-building branch specialization of production groups of directions of functioning of SMEs are allocated. The development of SME takes place in numerous directions (progressive or regressive, directed, cyclical, spiral, evolutionary, revolutionary, etc.). It is possible to direct and coordinate the directions of SME development only with the intervention of the human factor — the SME manager, who corrects the consequences of the external environment for the enterprise. SME management is an intellectual process of purposeful actions aimed at the realization of the set goal in the management process, taking into account the specifics inherent in them in the direction of activity.

Keywords: modeling; scenarios; sustainable development; enterprises; globalization; digitalization; management aspect.

References

1. Arefiev, S.O. (2018). "Conceptual approach to the formation of adaptive management in the enterprise", Visnyk KNUTD, vol. 6, pp. 372—376.
2. Hnatenko, I. (2018), "Definition of innovations as tools of national entrepreneurship", Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriya "Ekonomika", vol. 23, 5 (70), pp. 38—42.
3. Hnatenko, I. (2018), "The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market", Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu-Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69—72.
4. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6 (18), pp. 70—74.
5. Loyak, L.M. (2016), "The role of innovation in the development of small business", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, vol. 1, pp. 110—114.
6. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M. and Hnatenko, I., Rubezhanska, V. (2021), "Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
7. Zos-Kior, М. (2020), "The impact of migration processes on the management of socio-economic development and self-organization of the individual", Visnyk Cherkas'koho natsional'noho universytetu imeni Bohdana Khmel'nyts'koho. Seriya "Ekonomichni nauky", vol. 1, pp. 4—9.
8. Zos-Kior, М. V., Ilin, V. Y., Kyryliuk, I. M. and Solod, O. V. (2020), "Digitalization in Realization of Ecological and Economic Principles of Managing Sustainable Development of Agrarian Enterprises", Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, vol. 2, pp. 29—37.
9. Zos-Kior, М., Ilin, V., Lesyuk, V. and Kozlenko, I. (2020), "Potential management of agro-food enterprises: analysis of megatrends", Visnyk Cherkas'koho natsional'noho universytetu imeni Bohdana Khmel'nyts'koho. Seriya "Ekonomichni nauky", vol. 4, pp. 35—43.
10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020), "Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 16 2021, стор. 20 - 25

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 63

Відомості про авторів

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0254-2466

Як цитувати статтю

Гнатенко І. А. Моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 20–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.20

Hnatenko, I. (2021), “Modeling scenarios of sustainable development of enterprises in the context of globalization and digitalization: management aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 20–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.