EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСМІСІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Т. Д. Косова, О. В. Терещенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.26

УДК: 330.342.14

Т. Д. Косова, О. В. Терещенко

ТРАНСМІСІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Основний науковий результат статті полягає у формалізації трансмісійних механізмів впливу лібералізації валютного ринку України на функціонування національної економіки на інвестиційному ринку, в її реальному і фінансовому секторах. Надано дефініцію лібералізації валютного регулювання в Україні, обгрунтовано її кінцеву мету за умови адаптивного використання інструментів захисту національної економіки у кризових ситуаціях. Доведено, що в основі лібералізації лежить кардинальна зміна принципів на діаметрально протилежні. Систематизовано основні імпульси лібералізації валютного регулювання. Надано характеристику каналів передавального впливу імпульсів лібералізації валютного регулювання на національну економіку, представлених валютним та суміжними ринками (товарним, інвестиційним, кредитним, фондовим, банківським). Виділено індикатори причинно-наслідкових зв'язків імпульсів лібералізації валютного регулювання та функціонування національної економіки на інвестиційному ринку, у реальному і фінансовому секторах. Запропоновано комплекс заходів для усунення перешкод ефективного впливу на функціонування національної економіки трансмісійних механізмів лібералізації валютного регулювання.

Ключові слова: трансмісійні механізми; лібералізація; валютне регулювання; функціонування; національна економіка; інвестиції.

Література

1. Яременко О.О. Лібералізація валютних відносин: історичні передумови та прояви в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 22. С. 77—81.
2. Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації валютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми. Економіст. 2013. № 8. С. 4—7.
3. Макаренко Ю.П. Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 2. С. 116—123.
4. Алексеєнко М.Д., Денисенко А.В. Удосконалення валютного законодавства та лібералізація валютного ринку. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 17—19.
5. Гарбінська-Руденко А.В. Валютне законодавство України в умовах валютної лібералізації. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 15. С. 119—126.
6. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#w1_1
7. Жиглей І.В., Тимощук К.В. Лібералізація валютного законодавства: причини та наслідки. Бізнес Інформ. 2019. № 9. С. 22—27.
8. Про затвердження Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України: Рішення Правління Національного банку України від 29 грудня 2020 року №769-рш. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_29122020_769-rsh
9. Смирнов С.А., Терещенко І.М. Моделювання внутрішньої валюти в рефлексивних іграх з багатокритеріальними функціями виграшу. Системні дослідження та інформаційні технології. 2018. № 1. С. 93—98.
10. Журба О.М. Стратегія лібералізації валютно-курсової політики в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 1. С. 28—35.
11. Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text
12. Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів: Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2019 №67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text
13. Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України: Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19?find=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD#w1_2
14. Аржевітін С.М. Загрози і ризики формування нової моделі валютної лібералізації Національним банком України (Законопроєкт 8152). Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 14—16.
15. Кузнєцова А.Я., Місяць Н.О. Переваги та недоліки лібералізації валютного регулювання в Україні. Світ фінансів. 2017. Вип. 3. С. 136—146.
16. Редзюк Є.В. Валютна лібералізація на фондовому ринку України: виклики та можливості. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 75—78.
17. Захарченко Н.В., Маслій Н.Д., Жаданова Ю.О. Вплив змін упровадження валютної лібералізації на розвиток та стабілізацію реального сектору економіки України. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 2. С. 13—19.

T. Kosova, O. Tereshchenko

TRANSMISSION MECHANISMS OF INFLUENCE OF LIBERALIZATION OF THE CURRENCY REGULATION ON FUNCTIONING OF NATIONAL ECONOMY: INVESTMENT ASPECT

Summary

The main scientific result of the article is to formalize the transmission mechanisms of the impact of liberalization of the foreign exchange market of Ukraine on the functioning of the national economy in the investment market, in its real and financial sectors. The definition of liberalization of currency regulation in Ukraine as a process of gradual abolition of currency restrictions in the NBU's policy of inflation targeting and floating exchange rate formation, the minimum adequacy of foreign exchange interventions. It is shown that the ultimate goal of liberalization of currency regulation is to ensure the free movement of capital and openness of financial markets, provided the adaptive use of tools to protect the national economy in crisis situations. It is proved that the basis of liberalization is a radical change of principles to diametrically opposed, which in some areas of currency regulation are described by theoretical constructions represented by such antagonistic phrases. The main impulses of liberalization of currency regulation are systematized: abolition of individual licenses and expansion of opportunities for foreign exchange transactions, extension of deadlines for settlements under foreign trade contracts, their abolition for priority economic activities, abolition of a number of currency restrictions, etc. The characteristics of the channels of transmission influence of the impulses of liberalization of currency regulation on the national economy, represented by the currency and related markets (commodity, investment, credit, stock, banking) are given. Indicators of the causal links between the impulses of liberalization of currency regulation and the functioning of the national economy in the investment market, in the real and financial sectors are highlighted. A set of measures is proposed to eliminate obstacles to the effective impact on the functioning of the national economy of transmission mechanisms for the liberalization of currency regulation: ensuring sufficient transparency of the international movement of financial flows; transition to technical and technological development of the real sector on an innovative basis, implementation of the BEPS counteraction plan, development of the corporate governance system of securities issuers.

Keywords: transmission mechanisms; liberalization; currency regulation; functioning; national economy; investments.

References

1. Iaremenko, O. O. (2011), "Liberalization of currency relations: historical preconditions and manifestations in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 77—81.
2. Shvets, S. (2013), "Assessment of prospects for increasing the liberalization of Ukraine's monetary policy in the context of solving the debt problem", Ekonomist, vol. 8, pp. 4—7.
3. Makarenko, Yu. P. (2014), "Liberalization of the foreign exchange market and minimization of its risks", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2, pp. 116—123.
4. Alekseienko, M. D. and Denysenko, A. V. (2018), "Improving foreign exchange legislation and liberalizing the foreign exchange market", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2, pp. 17—19.
5. Harbinska-Rudenko, A. V. (2019), "Currency legislation of Ukraine in the conditions of currency liberalization", Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriia ta praktyka), vol. 15, pp. 119—126.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About currency and currency transactions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#w1_1 (Accessed 10 August 2021).
7. Zhyhlei, I. V. and Tymoshchuk, K. V. (2019), "Liberalization of currency legislation: causes and consequences", Biznes Inform, vol. 9, pp. 22—27.
8. National Bank of Ukraine (2020), Decision of the Board "Currency Intervention Strategies of the National Bank of Ukraine", available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_29122020_769-rsh (Accessed 9 August 2021).
9. Smyrnov, S. A. and Tereshchenko, I. M. (2018), "Modeling of domestic currency in reflexive games with multicriteria winning functions", Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii, vol. 1, pp. 93—98.
10. Zhurba, O. M. (2018), "Strategy of liberalization of exchange rate policy in Ukraine", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1, pp. 28—35.
11. National Bank of Ukraine (2019), Resolution of the Management Board "Regulations on protection measures and determination of the procedure for certain transactions in foreign currency", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19 #Text (Accessed 6 August 2021).
12. National Bank of Ukraine (2019), Resolution of the Board "On establishing exceptions and (or) peculiarities of introduction of deadlines for settlements on operations on export and import of goods and amendments to some normative legal acts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text (Accessed 7 August 2021).
13. National Bank of Ukraine (2019), Resolution of the Board "Regulations on the structure of the foreign exchange market of Ukraine, conditions and procedure for trading in foreign currency and bank metals on the foreign exchange market of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text (Accessed 7 August 2021).
14. Arzhevitin, S. M. (2018), "Threats and risks of formation of a new model of currency liberalization by the National Bank of Ukraine (Bill 8152)", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2, pp. 14—16.
15. Kuznietsova, A. Ya., Misiats N. O. (2017), "Advantages and disadvantages of liberalization of currency regulation in Ukraine", Svit finansiv, vol. 3, pp. 136—146.
16. Redziuk, Ye. V. (2018), "Currency liberalization in the stock market of Ukraine: challenges and opportunities", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2, pp. 75—78.
17. Zakharchenko, N. V., Maslii, N. D. and Zhadanova, Yu. O. (2020), "The impact of changes in the introduction of currency liberalization on the development and stabilization of the real sector of Ukraine's economy", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 2, pp. 13—19.

№ 16 2021, стор. 26 - 32

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 59

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Національного авіаційного університету, м. Київ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1859-0542


О. В. Терещенко

адвокат, м. Київ

O. Tereshchenko

Attorney, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3167-8407

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Терещенко О. В. Трансмісійні механізми впливу лібералізації валютного регулювання на функціонування національної економіки: інвестиційний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 26–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.26

Kosova, T. and Tereshchenko, O. (2021), “Transmission mechanisms of influence of liberalization of the currency regulation on functioning of national economy: investment aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 26–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.