EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПІДПРИЄМСТВА
І. А. Максимчук, Т. К. Метіль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.46

УДК: 657.47

І. А. Максимчук, Т. К. Метіль

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено організація управлінського обліку в інформаційному просторі підприємства. Метою статті є системне дослідження, критична оцінка теоретичних положень та діючої практики управлінського обліку. Досліджено елементи системи бухгалтерського управлінського обліку на підприємстві. Проаналізовано комплекс елементів управлінської облікової політики як сукупності трьох секторів: організаційний, технічний та методичний. Побудовано класифікацію внутрішніх стандартів управлінського обліку за трьома ієрархічними рівнями: інструктивно-методична документація; регуляторна документація; регулююча документація. Проаналізовано етапи формування внутрішніх стандартів управлінського обліку: розробка загальних класифікацій та довідкових книг класифікації; розробка структури управління рахунками; формування системи управлінської звітності. Розглянуто перспективи подальших досліджень: розробка відповідної документації для кожного сектору облікової політики управлінського обліку, розробка графіку документації управлінського обліку тощо.

Ключові слова: управлінський облік; політика; процедура; звітність; інформаційний фундамент.

Література

1. Костякова А.А. Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління. Молодий вчений. 2017. № 1. С. 49—54.
2. Дерій В.А., Гуменна-Дерій М.В. Управлінський облік і аналіз бізнес-процесів у підприємстві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. № 2 (40). С. 12—18.
3. Турова Л.Л., Костюнік О.В. Проблеми впровадження управлінського обліку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 37—40.
4. Сирцева С.В., Кушнірук В.С., Бондаренко І.О. Управлінський облік як основа контролінгу в системі управління аграрними підприємствами. Інфраструктура ринку. 2019. № 31. С. 763—767.
5. Мазіна О.І. Значення глобальних принципів управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних компетенцій. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. № 2. С. 83—90.
6. Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В. Генезис управлінського обліку в умовах перманентних змін. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 933—942.
7. Яременко Л.М., Пономаренко Я.А. Сучасні тенденції впровадження управлінського обліку із застосуванням міжнародного досвіду. "Вісник ЖДТУ": Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 2 (88). С. 144—148.
8. Волковська Я.В. Огляд підходів до організації управлінського обліку на підприємстві. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 2 (2). С. 109—112.

I. Maksymchuk, T. Metil

ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE INFORMATION SPACE OF THE ENTERPRISE

Summary

The article examines the organization of management accounting in the information space of the enterprise. Today, Management accounting acts as an information foundation for management processes, which allows solving strategically important tasks. The main purpose of this type of accounting should be considered the provision of high-quality information for the purpose of making predictive and operational management decisions. Management accounting provides a wide range of opportunities for generalization, processing and analysis of information coming from the main structural elements of the enterprise management system. The purpose of the article is a systematic study, a critical assessment of the theoretical provisions and current practice of management accounting. The elements of the accounting management accounting system at the enterprise are studied. The complex of elements of management accounting policy as a combination of three sectors is analyzed; organizational, technical and methodological. The classification of internal management accounting standards is constructed according to three hierarchical levels: instructional and methodological documentation; regulatory documentation; regulatory documentation. The stages of the formation of internal management accounting standards are analyzed: the development of general classifications and classification reference books; the development of an account management structure; the formation of a management reporting system. In the practical activities of enterprises, there are various variants of definitions: accounting rules, accounting and budget management rules, accounting funds management, internal standards, corporate standards, and the like. Today, Management accounting acts as an information foundation for management processes, which allows solving strategically important tasks. The main purpose of this type of accounting should be considered the provision of high-quality information for the purpose of making predictive and operational management decisions. Management accounting provides a wide range of opportunities for generalization, processing and analysis of information coming from the main structural elements of the enterprise management system. The prospects for further research are considered: the development of appropriate documentation for each sector of the accounting policy of management accounting, the development of a schedule of documentation of management accounting, and so on.

Keywords: management accounting; policy; procedure; reporting; information foundation.

References

1. Kostiakova, A.A. (2017), "Management accounting as a source of information of management system", Molodyi vchenyi, vol. 1, pp. 49—54.
2. Derii, V.A. and Humenna-Derii, M.V. (2018), "Management accounting and analysis of business processes in the enterprise", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2 (40), pp. 12—18.
3. Turova, L.L. and Kostiunik, O.V. (2018), "Problems of management accounting organization in the ukrainian enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 37—40.
4. Syrtseva, S.V., Kushniruk, V.S. and Bondarenko, I.O. (2019), "Management accounting as the basis of controlling in the management system of agrarian enterprises", Infrastruktura rynku, vol. 31, pp. 763—767.
5. Mazina, O.I. (2018), "The importance of global principles of management account in the development of theory, practice and professional competences", Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, vol. 2, pp. 83—90.
6. Kostiuchenko, V.M., Malynovska, A.M. and Mamonova, A.V. (2018), "Genesis of managerial accounting in permanent changes conditions", Ekonomika i suspilstvo, vol. 18, pp. 933—942.
7. Yaremenko, L.M. and Ponomarenko, Ya.A. (2019), "Modern trends in the implementation of managerial accounting with the application of international experience", "Visnyk ZhDTU": Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 2 (88), pp. 144—148.
8. Volkovska, Ya.V. (2017), "Research of the approaches to the management accounting organization at the enterprise", Research of the approaches to the management accounting organization at the enterprise, vol. 2 (2), pp. 109—112.

№ 16 2021, стор. 46 - 50

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 52

Відомості про авторів

І. А. Максимчук

к. пед. наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

I. Maksymchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Business and Tourism Management Izmail State University

ORCID:

0000-0002-4361-3507


Т. К. Метіль

к. е. н., доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

T. Metil

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Tourism Management, Izmail State Humanities University

ORCID:

0000-0002-4553-4343

Як цитувати статтю

Максимчук І. А., Метіль Т. К. Організація управлінського обліку в інформаційному просторі підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 46–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.46

Maksymchuk, I. and Metil, T. (2021), “Organization of management accounting in the information space of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 46–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.