EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
М. В. Адаменко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.51

УДК: 331.446:330.341.1

М. В. Адаменко

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті розглянуто термінологічний апарат дослідження розвитку інноваційного потенціалу персоналу підприємства на засадах компетентнісного підходу. Визначено сутність понять "компетенція" та "компетентність" відносно предмету наукового дослідження, відмінності між ними. Обгрунтовано, що компетентнісний підхід потрібно розглядати як управлінський інструмент у системі розвитку інноваційного потенціалу персоналу підприємства. За його допомогою забезпечується набуття, розширення, поглиблення необхідних компетентностей та формування поведінкової моделі персоналу в інноваційній діяльності. Запропоновано концепцію розвитку інноваційного потенціалу персоналу підприємства на основі компетентнісного підходу. Вона включає визначення місії, мети та завдань, методів та напрямів розвитку інноваційного потенціалу персоналу, а також характеристику результатів, що полягають в забезпеченні необхідного підприємству рівня інноваційної компетентності працівників. Запропоновано візію Т-моделі розвитку інноваційної компетентності працівника, що включає одночасне її розширення та поглиблення. Зазначена Т-модель визначає спектр організаційних заходів щодо розвитку компетентності працівника та перспектив формування інноваційного потенціалу персоналу підприємства.

Ключові слова: інноваційні здібності; інноваційна компетентність; компетенція; концепція; Т-модель.

Література

1. The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
2. Лутохина Э. Развитие инновационного потенциала персонала. Наука и инновации. 2015. № 8 (150). С. 38—41. URL: http://innosfera.by/content_2015_8/NIS
3. Кузьменко О.М. Компетенції персоналу підприємства: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4767
4. Ситник Н.І. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами. Економічний вісник НТТУ "КПІ". 2010. № 7. С. 121—125.
5. Герасименко О. О. Компетентнісний підхід як концептуально-прикладна платформа розвитку персоналу: інституціональне середовище та практичний інструментарій. Інноваційна економіка. 2019. № 3—4 (79). С. 45—51.
6. Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. John Wiley & Sons, New York, NY, USA.
7. Spencer, Jr., L.М., Spencer S.М. (1993), Competence at Work. Models for Superion Performance, John Wiley & Sons, Inc., London, UK.
8. Schroder H.M. (1989). Managerial Competence: The Key to Excellence. Kendall Hunt: Dubuque. Iowa.
9. Фриман Е.М., Фриман И.М. Компетенция персонала в системе менеджмента современной организации. Бізнес-навігатор. 2018. № 1-1 (44). С. 197—200. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/44_1_2018/43.pdf
10. Славенко С.Г. Оценка персонала как основа кадровой безопасности предприятия. Менеджмент персонала. 2015. № 8. С. 3—6.
11. Компетенція. Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=9949&action=show
12. Петрова І. Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами. Україна: аспекти праці. 2008. № 8. С. 23—28.
13. Корольов Д. С. Компетентнісний підхід в управлінні персоналом компанії: термінологічні засади. Бізнес Інформ. 2019. № 3. С. 399—405. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_3_0_399_405
14. Компетентність. Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl
15. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
16. Прищак М.Д. Порівняльний аналіз особистісно орієнтованого, компетентнісного та комунікативного підходів в освіті. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 6. С. 124—133.
17. Подозьорова А.В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців: дефінітивний аналіз. Таврійський вісник освіти. 2016. № 2 (54). С. 84—87.
18. Синиченко А.В. Компетентнісний підхід як сучасна парадигма управління персоналом. Фінанси, облік, банки. 2016. № 1 (21). С. 288—294.
19. Арапова О.М., Фрідріф В.П., Модирка В.А. Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економіка: реалії часу. 2013. № 1 (6). С. 207—2011.
20. Adamenko М., Zinchenko О., Kеsy М., Pohrebniak А., Redko К. Analysis of enterprise personnel innovative potential in the system of management. Special Issue: Impact of Current Trends in Social Commerce, Economics, and Business Analytics. 2021. Vol. 39. № 7. URL: https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.4986

M. Adamenko

DEVELOPMENT OF OF ENTERPRISE PERSONNEL INNOVATIVE POTENTIAL ON THE BASIS OF THE COMPETENCE APPROACH

Summary

The article shows importance of attracting innovatively competent employees to innovative activities of an enterprise. The terminology apparatus used in the field of research of the innovation potential of the enterprise's personnel is considered on the basis of the competency-based approach. The essence of the concepts "competence" and "competency" in relation to the subject of scientific research and differences between them are determined. The article substantiates that the competency-based approach should be considered as a management tool in the system of development of the innovation potential of the enterprise's personnel. It provides acquisition, expansion, deepening of necessary competencies and as well as forming a behavioral model of personnel in innovative activities. The article aims to form a general idea of application of the competency-based approach to studying development of the innovation potential of the enterprise's personnel and suggests a relevant concept to achieve this. It includes definition of the mission, objectives and tasks, methods and directions of development of the innovation potential of personnel, as well as description of the results which consist in ensuring the level of the required innovative competency of employees. Based on consideration of current trends and requirements of the labor market, it is concluded that innovative competency is one of the most important for development of innovatively active employees. The work proposes a vision of the T-model of the employee's innovative competency development that includes its simultaneous expansion and deepening. This T-model determines the range of organizational measures for development of employee's competency and prospects for formation of the innovation potential of the enterprise's personnel. Concept and T-model can be the basis for program design training in innovative competencies of personnel. The results of the research conducted can be applied at innovation-oriented enterprises, organizations and institutions that aim to ensure development of the innovation potential of personnel through expansion and deepening of their innovative competencies.

Keywords: innovative abilities; innovative competency; competence; concept; T-model.

References

1. World Economic Forum (2020), "The Future of Jobs Report 2020", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (Accessed 19 July 2021).
2. Lutohina, Je. (2015), "Development of the innovative potential of personnel", Nauka i innovacii, [Online], vol. 8 (150), рр. 38—41, available at: http://innosfera.by/content_2015_8/NIS (Accessed 23 July 2021).
3. Kuz'menko, O. M. (2016), "Competences of enterprise personnel: theoretical aspect", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4767 (Accessed 23 July 2021).
4. Sytnyk, N. I. (2010), "Competence approach in human resource management", Ekonomichnyj visnyk NTTU "KPI", vol. 7, рр. 121—125.
5. Herasymenko, О. О. (2019), "Competence approach as a conceptual-applied platform of personnel development: institutional environment and practical tools", Innovatsijna ekonomika, vol. 3—4 (79), рр. 45—51.
6. Boyatzis, R.E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York, NY, USA.
7. Spencer, Jr. L.М., and Spencer, S.М. (1993), Competence at Work. Models for Superion Performance, John Wiley & Sons, Inc., London, UK.
8. Schroder H.M. (1989), Managerial Competence: The Key to Excellence, Kendall Hunt, Dubuque, Iowa.
9. Fryman, E.M. and Fryman, Y.M. (2018), "Competence of personnel in the management system of a modern organization", Biznes-navihator, [Online], vol. 1-1 (44), pp. 197—200. available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/44_1_2018/43.pdf (Accessed 25 July 2021).
10. Slavenko, S.H. (2015), "Personnel assessment as the basis for the personnel security of the enterprise", Menedzhment personala, vol. 8, pp. 3—6.
11. Dictionary of foreign words (2021), "Competence", available at: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=9949&action=show (Accessed 26 July 2021).
12. Petrova, I. (2008), "Integration role of competencies in strategic human resource management", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 8, pp. 23—28.
13. Korol'ov, D.S. (2019), "The Competence Approach in the Company Staff Management: the Definitions", Biznes Inform, vol. 3, pp. 399—405, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_3_0_399_405 (Accessed 26 July 2021).
14. Dictionary of foreign words (2021), "Competency", available at: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl (Accessed 26 July 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed 26 July 2021).
16. Pryschak, M.D. (2018), "Comparative analysis of personality-oriented, competence and communicative approaches in education", Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu, vol. 6, pp. 124—133.
17. Podoz'orova, A.V. (2016), "Competence approach to the training of future professionals: a definitive analysis", Tavrijs'kyj visnyk osvity, vol. 2 (54), pp. 84—87.
18. Synychenko, A.V. (2016), "Competence approach as a modern paradigm of personnel management", Finansy, oblik, banky, vol. 1 (21), pp. 288—294.
19. Arapova, O.M. Fridrif, V.P. and Modyrka, V.A. (2013), "Competence approach as a factor in increasing the competitiveness of the enterprise", Ekonomika: realii chasu, vol. 1 (6), pp. 207—2011.
20. Adamenko, М. Zinchenko, О. Kеsy, М. Pohrebniak, А. and Redko, К. (2021), "Analysis of enterprise personnel innovative potential in the system of management", Special Issue: Impact of Current Trends in Social Commerce, Economics, and Business Analytics, vol. 39(7), available at: https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.4986 (Accessed 30 July 2021).

№ 16 2021, стор. 51 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 486

Відомості про авторів

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет

M. Adamenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business Entities and Innovative Development, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-0738-1067

Як цитувати статтю

Адаменко М. В. Розвиток інноваційного потенціалу персоналу підприємства на основі компетентнісного підходу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.51

Adamenko, M. (2021), “Development of of enterprise personnel innovative potential on the basis of the competence approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.