EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТІСНОТА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ПАТІЄНТНОЮ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
І. О. Гордєєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.58

УДК: 65.014.8

І. О. Гордєєва

ТІСНОТА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ПАТІЄНТНОЮ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Стаття є продовженням циклу наукових досліджень визначення тісноти зв'язків між конкурентними стратегіями за моделлю А.Ю. Юданова та фазами життєвого циклу організації за моделлю І. Адізеса. Основною метою є вибір і використання стратегій: інтеграції ознак, типів зв'язків, які дозволять здійснити послідовний розвиток організації, своєчасно впроваджувати зміни під час переходу від однієї фази на іншу. Основною задачею є перевірка наявності тісноти зв'язку трьох типів: спорідненого, протилежного та такого, що не піддається порівнянню. Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовано метод морфологічного аналізу, аналізу та синтезу, систематизації, аналізу літературних джерел, методи оцінки узгодженості думок експертів, модель конкурентних стратегій А.Ю. Юданова, модель життєвого циклу розвитку організації за І. Адізесом. Наукова новизна полягає у постановці та розв'язанні науково-прикладної задачі оцінки тісноти зв'язку між патієнтною стратегією та фазами життєвого циклу організації та на їх основі вибору або своєчасної зміни конкурентної стратегії. Результати. На основі порівняння морфологічних тверджень отримано докази значущості та наявності тісноти різних типів зв'язків. На фазі "Юність" зв'язок між твердженнями, спорідненими за контекстом помірний. На фазі "Розквіт" споріднений зв'язок зростає і стає високим, на наступних фазах знижується і стає відсутнім. Зв'язок між твердженнями, які не піддаються порівнянню, починає явно простежується та стає помітним на фазах "Вік немовляти" та "Давай-давай". Отримані результати свідчать про найбільшу ефективність та своєчасність реалізації патієнтної стратегії на фазі "Розквіт", але планування до такого переходу потрібно запровадити вже на фазі "Давай-давай", а на фазі "Юність" такий перехід завершити. Зв'язок тверджень протилежних за контекстом стає помітним на фазах "Аристократизм" та "Салем-сіті", а на фазах "Бюрократизм", "Смерть", "Вихажування" високим. Висока тіснота зв'язку протилежних за контекстом тверджень свідчить про неефективність впровадження патієнтної стратегії, високий опір та потребу відмовитися від впровадження на зазначених фазах. Практична значимість полягає в удосконаленні моделей та методів формування проєктного інструментарію для управління змінами в організації.

Ключові слова: патієнтна стратегія; життєвий цикл; морфологічний аналіз; тіснота зв'язку.

Література

1. Журова Л.И., Шехтман А.Ю. Влияние стадии жизненного цикла на формирование стратегии развития интегрированной корпоративной системы. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9226 (дата звернення: 30.07.2021).
2. Анисимова Е. Как стратегия влияет на продолжительность жизненного цикла компании. Планово-экономический отдел. 2020. №11 URL: https://www.profiz.ru/peo/11_2020/cikl_kompanii/ (дата звернення: 30.07.2021).
3. Гамберг А.Е. Управление жизненным циклом малого предприятия научно-технической сферы: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05. Екатеринбург, 2016, 182 с. URL: https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/dissertaciya_gamberg_a.e.pdf (дата звернення: 30.07.2021).
4. Гордєєва І.О. Оцінка адаптивності управління організацією методом аналізу ієрархій за критеріями ефективності та своєчасності прийняття рішень. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (дата звернення: 30.07.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88.
5. Молоканова В.М., Гордєєва І.О. Системний підхід до управління проєктами в умовах поведінкової економіки. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 45. С. 43—49. DOI: dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.43-49.
6. Гордєєва І. О. Аналіз взаємозв'язку та взаємовпливу між стратегією і життєвим циклом організації в контексті проєктної діяльності. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2021. №7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7448.
7. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 1-е изд. Москва: Акалис, 1996. 272 с.
8. Адизес И. Управление жизненным циклом корпораций. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 700 с.
9. Адизес И. Жизненный цикл организации по Адизесу — стадия "Расцвет" URL: https://adizes.by/blog/blog/racvet (дата звернення: 30.07.2021).
10. Гордєєва І.О. Дослідження тісноти зв'язку між експлерентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. Економіка та держава. 2021. № 8. (прийнято до друку).
11. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с.
12. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов: учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2018. 314 с.
13. Сизова Т.М. Статистика: учебное пособие. СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2005. 190 с.

І. Hordieieva

CLOSENESS BETWEEN PATIENT COMPETITIVE STRATEGY AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

Summary

Object of the article. The paper is a continuation of a series of scientific studies to determine the closeness of the links between competitive strategies on the model of A.Yu. Yudanov and phases of the organization life cycle according to the model of I. Adizes. The main goal is to choose and use strategies: integration of features, types of connections that will allow for consistent development of the organization, timely implementation of changes during the transition from one phase to another. The main task is to check the closeness of three types: related, opposite and incomparable. To solve the tasks in the work used the method of morphological analysis, analysis and synthesis, systematization, analysis of literature sources, methods of assessing the consistency of expert opinions, the model of competitive strategies A. Yu. Yudanova, the model of the life cycle of the organization according to I. Adizes. The originality lies in the formulation and solution of the scientific-applied problem of assessing the closeness of the relationship between the patient strategy and the phases of the organization life cycle and on their basis the choice or timely change of competitive strategy. Results. Comparison of morphological statements has provided evidence of the significance and closeness of different types of relationships. In the Youth phase, the relationship between contextually related statements is moderate. In the phase of "Prosperity" the relationship grows and becomes high, in the following phases it decreases and becomes absent. The connection between the statements, which cannot be compared, begins to be clearly traced and becomes noticeable in the phases "Age of the baby" and "Come-Come". The obtained results testify to the greatest efficiency and timeliness of the implementation of the niche strategy in the "Prosperity" phase, but planning for such a transition should be introduced already in the "Come-Come" phase, and such a transition should be completed in the "Youth" phase. The connection of statements opposite in context becomes noticeable in the phases "Aristocracy" and "Salem City", and in the phases "Bureaucracy", "Death", "Care" is high. The high closeness connection between the opposing statements in the context indicates the ineffectiveness of the implementation of the niche strategy, high resistance and the need to abandon the implementation in these phases. The practical value lies in the improvement of models and methods of forming project tools for change management in the organization.

Keywords: patient strategy; life cycle; morphological analysis; closeness of communication.

References

1. Zhurova, L.I. and Shekhtman, A. Yu. (2013), "Influence of the life cycle stage on the formation of the development strategy of an integrated corporate system", Modern problems of science and education, [Online], vol. 3, available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9226 (Accessed 30 July 2021).
2. Anisimova, E. (2020), "How strategy affects the length of the company's life cycle", Planovo-ekonomicheskij otdel, vol. 11, available at: https://www.profiz.ru/peo/11_2020/cikl_kompanii/ (Accessed 30 July 2021).
3. Gamberg, A. E. (2016), "Lifecycle management of a small enterprise in the scientific and technical sphere", Abstract of Ph.D, dissertation, Economy, Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B. N. El'cina, Russia, available at: https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/dissertaciya_gamberg_a.e.pdf (Accessed 30 July 2021).
4. Hordieieva, І. О. (2021), "Organization adaptability management assessment by the analysis method of hierarchies according to the criteria of efficiency and timeliness of decision making", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (Accessed 30 July 2021), DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88.
5. Molokanova, V. M. and Hordieieva, I. O. (2021), "A systematic approach to project management in a behavioral economy", Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, vol. 45. рр. 43—49. DOI: dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.43-49
6. Hordieieva, I. O. (2021), "Analysis of the relationship and interaction between strategy and organization life cycle in the context of project activity", Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, [Online], vol. 7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7448.
7. Yudanov, A. Yu. (1996), Konkurenciya: teoriya i praktika [Competition: theory and practice], Akalis, Moskva, Russia.
8. Adizes, I. (2014), Upravlenie zhiznennym ciklom korporacij [Corporate lifecycle management], Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, Russia.
9. Adizes, I. (2014), "The life cycle of an organization according to Adizes is the "Blossoming" stage", available at: https://adizes.by/blog/blog/racvet (Accessed 30 July 2021).
10. Hordieieva, I. O. (2021), "Study of the closeness between explerent strategy and phases of the organization life cycle", Ekonomika ta derzhava, vol. 8. (in press).
11. Hrabovets'kyj, B. Ye. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia: monohrafiia [Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
12. Roj, O. M. (2018), Issledovaniya social'no-ekonomicheskih i politicheskih processov: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata [Research on socio-economic and political processes: a textbook for an academic bachelor's degree], 3rd ed, Yurajt, Moskva, Russia.
13. Sizova, T. M. (2005), Statistika: uchebnoe posobie [Statistics: tutorial], SPb GU ITMO, St.Petersburg, Russian

№ 16 2021, стор. 58 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 51

Відомості про авторів

І. О. Гордєєва

к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in accreditation of educational programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

ORCID:

0000-0002-2019-2527

Як цитувати статтю

Гордєєва І. О. Тіснота зв'язку між патієнтною конкурентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.58

Hordieieva, І. (2021), “Closeness between patient competitive strategy and phases of the organization life cycle”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.