EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Ю. В. Орловська, О. О. Квактун, О. О. Кахович, К. В. Дригола

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.70

УДК: 351: 332.1: 330.322+502/504

Ю. В. Орловська, О. О. Квактун, О. О. Кахович, К. В. Дригола

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Метою цієї роботи було обгрунтування механізмів зеленого інвестиційного забезпечення сталого розвитку регіонів за рахунок ефективних механізмів державного управління. Встановлено важливість досягнення сталого розвитку для країн світу в умовах сучасних трансформацій та вагому роль регіонів у цьому процесі. Надано визначення сталого розвитку регіону як цілісної соціо-еколого-економічної системи. Встановлено основні інструменти зеленої фінансово-економічної політики держави та надано визначення зелених інвестицій.
Запропоновано формувати державне управління зеленими інвестиціями на основі логіко-семантичної моделі "тиск-стан-реакція". Зазначено, що "тиск" відображається показником справжніх заощаджень регіону. Проаналізовано динаміку валових накопичень та справжніх заощаджень України та зроблено припущення, що схожі тенденції відбуваються і на регіональному рівні. Проаналізовано динаміку капітальних інвестицій в охорону навколишнього середовища регіонів України.
Встановлено, що "стан" відображається індикаторами глобальних цілей сталого розвитку та відображає фактичний рівень незворотніх змін та наближення території до сталого розвитку. "Реакція" має формуватись на основі SWOT-аналізу територій та подальшій розробці матриці зелених інвестицій.
Зазначена модель має виступати базисом державного управління зеленими інвестиціями та впроваджуватись у регіональні стратегії розвитку в рамках зеленої регіональної політики.

Ключові слова: зелені інвестиції; державне управління; зелена економіка; зелене зростання; зелена політика; сталий розвиток; регіони.

Література

1. WCED. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 1989. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (дата звернення 23.06.21).
2. Эколого-экономическое обоснование сбалансированных форм регионального развития в системе "Общество — природа" (Цели, задачи, решения) / Под ред. О.П. Литовки, М.П. Федорова. СПб.: СПбГТУ, 2001. 368 с.
3. Орловська Ю.В., Квактун О.О. Стратегічне управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект. Дніпропетровськ: 2011, 280 с.
4. Орловська Ю.В., Дригола К.В., Балтакса Д.Г. Теоретичний бекграунд зеленої економіки в рамках світової парадигми сталого розвитку. Економічний простір: збірник наукових праць. №160. 2020. С. 23—27. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/649/631 (дата звернення 25.06.21).
5. Green Policy Platform. Green Sectors. URL: https://www.greengrowthknowledge.org/sectors (дата звернення 25.06.21).
6. Дригола К.В. Міжнародні інструменти фінансово-економічної політики розвитку зеленої економіки // Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: міжнародний та національний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 грудня 2020 р.). Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2020. С. 118—120.
7. Gross Savings of Ukraine. World Bank Statistics. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.GN.ZS?locations=UA (дата звернення 27.06.21).
8. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 27.06.21).
9. Цілі сталого розвитку Україна 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf (дата звернення 27.06.21).
10. Sustainable Development Report. Ukraine. URL: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/ukraine (дата звернення 27.06.21).

Yu. Orlovska, O. Kvaktun, O. Kakhovich, K. Dryhola

PUBLIC ADMINISTRATION OF GREEN INVESTMENTS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

The purpose of this study was to substantiate the mechanisms of green investment support for sustainable development of regions through effective mechanisms of public administration. The importance of achieving sustainable development for the countries in the conditions of modern transformations as well as the important role of regions in this process have been established. The definition of sustainable development of the region as a holistic socio-ecological-economic system has been given. The main instruments of the green financial and economic policy of the state have been established and the definition of green investments has been given.
It has been suggested to form the state management of green investments on the basis of the logical-semantic model "pressure-state-reaction". It has been noted that the "pressure" is reflected in the real savings of the region. The dynamics of gross savings and real savings of Ukraine has been analyzed and it is assumed that similar trends occur at the regional level. The dynamics of capital investments in environmental protection of the regions of Ukraine has been analyzed.
It has been established that the "state" is reflected in the indicators of global goals of sustainable development and reflects the actual level of irreversible changes and the approach of the territory to sustainable development. The "reaction" should be formed on the basis of SWOT-analysis of territories and further development of the matrix of green investments.
The existing model of public administration of green investments needs to be changed, namely in the basis of decision-making on environmentally friendly measures and finding sources of funding. In Ukraine there is a significant disproportion between economic and "real" growth, which is reflected in the indicator of real savings, which is calculated as gross savings converted into environmental damage. In addition, despite a moderate increase in investment in environmental measures, their volume remains very small at no more than 1.5% of the GRP.
That is why it has been suggested to carry out public management of green investments on the basis of the logical-semantic model of "pressure-state-reaction". This model makes clear the region's potential for sustainable development, its actual level and the formulation of priorities for green investments and program activities, as well as the sources of their funding. Thus, this model provides both a tool for assessing the actual state of development of regions and the formation of development priorities with further forecasting and monitoring of the effectiveness of implemented actions.
The model should serve as a basis for public management of green investments and be implemented in regional development strategies within the framework of green regional policy.

Keywords: green investments; public administration; green economy; green growth; green policy; sustainable development; regions.

References

1. WCED (1989), "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (Accessed 23.06.21).
2. Litovki, O. P. and Fedorov, M. P. (2001), Jekologo-jekonomicheskoe obosnovanie sbalansirovannyh form regional'nogo razvitija v sisteme "Obshhestvo — priroda" (Celi, zadachi, reshenija) [Ecological and economic substantiation of balanced forms of regional development in the "Society — nature" system (Goals, tasks, solutions)], SPbGTU, St.Petersburg, Russia.
3. Orlovs'ka, Ju. V. and Kvaktun, O. O. (2011), Strategichne upravlinnja ekologichnymy investycijamy: regional'nyj aspekt [Strategic management of ecological investments: regional aspect], Dnipropetrovs'k, Ukraine.
4. Orlovs'ka, Ju. V. Drygola, K. V. and Baltaksa, D. G. (2020), "Theoretical background of the green economy within the framework of the world paradigm of sustainable development", Ekonomichnyj prostir: zbirnyk naukovyh prac', vol. 160, pp. 23—27, available at: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/649/631 (Accessed 25.06.21).
5. Green Policy Platform (2021), "Green Sectors",, available at: https://www.greengrowthknowledge.org/sectors (Accessed 25.06.21).
6. Dryhola, K. V. (2020), "International instruments of financial and economic policy of green economy development", Zelena ekonomika ta nyz'kovuglecevyj rozvytok: mizhnarodnyj ta nacional'nyj vymir: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Green economy and low-carbon development: international and national dimension. Proceedings from International scientific-practical conference], Derzhavna ekologichna akademija pisljadyplomnoi' osvity ta upravlinnja, Kyiv, Ukraine, 4 December, pp. 118—120.
7. World Bank Statistics (2021), "Gross Savings of Ukraine", available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.GN.ZS?locations=UA (Accessed 27.06.21).
8. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27.06.21).
9. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Sustainable Development Goals Ukraine 2020", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf (Accessed 27.06.21).
10. Sustainable Development Report (2021), "Ukraine", available at: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/ukraine (Accessed 27.06.21).

№ 16 2021, стор. 70 - 76

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

Ю. В. Орловська

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Yu. Orlovska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

ORCID:

0000-0002-5915-4261


О. О. Квактун

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

O. Kvaktun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

ORCID:

0000-0002-7263-8105


О. О. Кахович

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

O. Kakhovich

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

ORCID:

0000-0003-2100-1232


К. В. Дригола

аспірант, асистент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

K. Dryhola

Postgraduate student, Assistant of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

ORCID:

0000-0001-7928-6408

Як цитувати статтю

Орловська Ю. В., Квактун О. О., Кахович О. О., Дригола К. В. Державне управління зеленими інвестиціями як фактор сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.70

Orlovska, Yu., Kvaktun, O., Kakhovich, O. and Dryhola, K. (2021), “Public administration of green investments as a factor of sustainable development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.