EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ФОРМУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ДЕРЖАВИ
О. А. Карапетян, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.77

УДК: 351

О. А. Карапетян, З. В. Гбур

РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ФОРМУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ДЕРЖАВИ

Анотація

Глобалізаційні зміни та структурні перетворення в соціально-економічному та політичному житті зумовлюють активізацію пошуку нових шляхів розвитку й формування демократичних відносин у контексті публічного адміністрування.
У роботі розглянуто наукові підходи до визначення суті концепції "публічне адміністрування". У цьому контексті досліджено, що органи влади та місцевого самоврядування як представники публічного адміністрування по суті є інституцією, що уповноважена громадськістю перетворювати та узгоджувати суперечливі інтереси, настрої та запити суспільства в нормативно-правову систему, прозору публічну політику та ефективні й виправдано амбітні національні стратегії. З'ясовано, що в умовах поглиблення інтеграційних процесів та зобов'язань держави перед міжнародною спільнотою, концепція публічного адміністрування набуває багаторівневої інтегрованої структури управління (на національному, регіональному, місцевому та корпоративному рівнях), яка на засадах відкритості поєднує відповідні принципи, механізми, методи та інструменти реалізації своєї мети. Визначено, що принципи публічного адміністрування повинні базуватись на фундаментальних класичних принципах демократії, у свою чергу формування новітніх принципів публічного адміністрування, які запропоновано у роботі, сприяють розбудові демократичного суспільства держави. Так, класичними принципами публічного адміністрування є: верховенство права; системність; демократичність; об'єктивність; субсидіарність; соціальна справедливість; службова співпраця; ефективність; зворотній зв'язок. Запропоновано до новітніх принципів формування системи публічного адміністрування відносити принципи: синергії, інклюзії, інноваційності, інновативності, принципи agile, бенчмаркінгу, інтерактивного комунікаційного зв'язку, контролінгу. Розглянуті принципи по своїй суті є пов'язаними між собою, вони доповнюють один одного, а тому повинні застосовуватись виключно у комплексі задля забезпечення максимально-ефективного результату — сталого розвитку соціально-економічних відносин на засадах розвинутого демократичного суспільства.

Ключові слова: публічне адміністрування; демократія; суспільство; держава; принципи; влада; громадськість; комунікації.

Література

1. Арабчук Я.І. Контролінг — складова мистецтва ефективного публічного управління. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. № 2. С. 55—69.
2. Баровська А.В. Запровадження комунікації органів державної влади. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-06/Verstka_ost_ispr-2eea8.pdf
3. Бондаренко К.В. До питання системи принципів публічного адміністрування. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). Одеса. Видавничий дім "Гельветика", 2017. С. 43—45.
4. Бобровська О., Зєніна-Біліченко А. Змістовно-порівняльний аспект публічного адміністрування на місцевому рівні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2014. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_22
5. Бугайчук К.Л. Інституціональні принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 1, Т. 1. С. 163—169.
6. Бугайчук К.Л. Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення. Право і безпека. 2017. № 3 (6). С. 38—44.
7. Венгер В.М. Принцип доступності в діяльності органів публічного адміністрування. Наукові записки НаУКМА. 2018. Т. 1. С. 33—38.
8. Воронкова В.Г. AGILE-менеджмент (менеджмент 3.0) як основа публічного управління та адміністрування у цифровому суспільстві. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7796/1/1.%20Секція%20Філософія%21-38-41.pdf
9. Глосарій Програми розвитку ООН. URL: http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministrationGlossary
10. Дзяна Г.О., Дзяний Р.Б. Налагодження комунікації між владою і суспільством у період проведення реформ. Теорія та практика державного управління. 2017. Вип. 2. С. 14—20.
11. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/roz_nas20.pdf
12. Замрій О. М. Застосування принципів публічного адміністрування в роботі органів місцевої влади. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27 (2). С. 58—61.
13. Національне опитування щодо громадського залучення / Офіційний сайт Програми USAID "Долучайся!". URL: https://engage.org.ua/ukraintsi-zalucheni-do-hromadskoi-diialnosti-ale-unykaiut-aktyvnoi-uchasti/
14. Панчишин Т.В. Регіональний бенчмаркінг як інструмент муніципального та державного управління. Наукові записки Української академії друкарства. 2017. № 2. С. 84—92.
15. Проєкт Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html
16. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. С. Чернова. РВВ ЗДІА, 2017. 608 с.
17. Тодосійчук В.Л. Публічне адміністрування в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 87—91.
18. Харічков С.К. Менеджмент організацій і адміністрування: Навчальний посібник. Одеса: "Освіта України", 2015. 444 с.
19. Шура Н.О. Принципи публічного адміністрування як регулятори соціальноекономічних процесів у національній економіці. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. С. 260—263. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/54.pdf
20. The Global Competitiveness Report 2018—2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

O. Karapetian, Z. Hbur

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FORMATION OF A DEMOCRATIC SOCIETY OF THE STATE

Summary

Globalization changes and structural transformations in the socio-economic and political life determine the intensification of the search for new ways of development and formation of democratic relations in the context of public administration.
The paper considers scientific approaches to defining the essence of the concept of "public administration", in this context it is investigated that the authorities and local governments as representatives of public administration is essentially an institution authorized by the public to transform and reconcile conflicting interests, attitudes and demands of society. legal system, transparent public policy and effective and justifiably ambitious national strategies. It was found that in the context of deepening integration processes and obligations of the state to the international community, the concept of public administration acquires a multilevel integrated governance structure (at national, regional, local and corporate levels), which combines relevant principles, mechanisms, methods and tools to achieve their goals. It is determined that the principles of public administration should be based on the fundamental classical principles of democracy, in turn, the formation of the latest principles of public administration, which are proposed in the work, contribute to the development of a democratic society. Thus, the classical principles of public administration are: the rule of law; systematicity; democracy; objectivity; subsidiarity; social justice; official cooperation; efficiency; Feedback. It is proposed to include the principles of synergy, inclusion, innovation, innovation, principles of agile, benchmarking, interactive communication, controlling as the newest principles of formation of the system of public administration. The principles considered are inherently interconnected, they complement each other, and therefore should be applied exclusively in combination to ensure the most effective result — sustainable development of socio-economic relations on the basis of a developed democratic society.

Keywords: public administration; democracy; society; state; principles; power; public; communications.

References

1. Arabchuk, Ya. I. (2019), "Controlling is an integral part of the art of effective public administration", Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, vol. 2, pp. 55—69.
2. Barovs'ka, A.V. (2016), "Introduction of communication of public authorities", available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-06/Verstka_ost_ispr-2eea8.pdf (Accessed 14.12.2020).
3. Bondarenko, K. V. (2017), "On the question of the system of principles of public administration", Tradytsii ta novatsii iurydychnoi nauky: mynule, suchasnist', majbutnie: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Traditions and innovations of legal science: past, present, future: mater. International. scientific-practical conf.], Hel'vetyka, Odesa, Ukraine, 19 may, Pp. 43—45.
4. Bobrovs'ka, O. and Zienina-Bilichenko, A. (2014), "Content-comparative aspect of public administration on local level", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_22 (Accessed 14.12.2020).
5. Bugaychuk, K. L. (2018), "Institutional principles of public administration in the bodies of the National Police of Ukraine", Naukovyj visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 1, pp. 163—169.
6. Bugaychuk, K.L. (2017), "Public administration: theoretical basics and approaches to the definition", Pravo i Bezpeka, vol. 3, pp. 38—44.
7. Venher, V. M. (2018) "Accessibility as a principle of public authorities functioning", Naukovi zapysky NaUKMA, vol. 1, pp. 33—38.
8. Voronkova, V. H. (2019), "Agile management (management 3.0) as a basis public administration and administration in the digital society", available at: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7796/1/1.%20Секція%20Філософія%21-38-41.pdf (Accessed 13.12.2020).
9. The official site of United Nations (2020), "UN Public Administration Glossary", available at: http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministrationGlossary (Accessed 13.12.2020).
10. Dziana, H. O. and Dzianyy, R. B. (2017), "Establishing communication between authorities and the society during the reforms implementation", Theory and Practice of Public Administration, vol. 2 (57), pp. 14—20.
11. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/roz_nas20.pdf (Accessed 14.12.2020).
12. Zamrii, O. M. (2017), "Application of the principles of public administration in the activity of the local authorities", Scientific Bulletin of UNFU, vol. 27 (2), pp. 58—61.
13. The Official site of the USAID Join! (2020), "National Public Involvement Survey", available at: engage.org.ua/ukraintsi-zalucheni-do-hromadskoi-diialnosti-ale-unykaiut-aktyvnoi-uchasti/ (Accessed 14.12.2020).
14. Panchyshyn, T. V. (2017), "Regional benchmarking as a tool of municipal and public administration", Scientific papers, vol. 2, pp. 84—92.
15. The Official site of the Verhovna Rada of Ukraine (2017), "Draft Law on Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html (Accessed 14.12.2020).
16. The Official site of Zaporizhzhia state engineering academy (2017), "Public administration and administration in the information society: domestic and foreign experience", available at: http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=4007&lang=ua (Accessed 13.12.2020).
17. Todosijchuk, V. L. (2018), "Publichne adminstrouvannya in Ukraine", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 34, pp. 87—91.
18. Kharichkov, S.K. (2015), Menedzhment orhanizatsij i administruvannia [Management of organizations and administration], Osvita Ukrainy, Odesa, Ukraine.
19. Shura, N.O. (2016), "Principles of public administration as a regulator of social and economic processes in the national economy", Global and national problems of economics, pp. 260—263, available at: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/54.pdf (Accessed 14.12.2020).
20. Schwab, K. (2020), "The Global Competitiveness Report 2018—2019", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 14.12.2020).

№ 16 2021, стор. 77 - 85

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 67

Відомості про авторів

О. А. Карапетян

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Karapetian

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000— 0002-4187-0315


З. В. Гбур

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Карапетян О. А., Гбур З. В. Роль публічного адміністрування в формуванні демократичного суспільства держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 77–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.77

Karapetian, O. and Hbur, Z. (2021), “The role of public administration in the formation of a democratic society of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 77–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.