EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Л. В. Сазоненко, О. К. Толстанов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.86

УДК: 338.2:614.2

Л. В. Сазоненко, О. К. Толстанов

ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті розглянуто особливості управління закладом охорони здоров'я в умовах кризи. Охарактеризовано основні проблеми у сфері охорони здоров'я, що призводять до кризового стану у медичній установі. В Україні причина нинішніх проявів кризи має фундаментальний характер і пов'язано це з крахом тієї радянської моделі медичного обслуговування, на яку орієнтувалися багато десятиліть. Своєчасне виявлення кризи та розуміння її характеру створюють можливість для її зниження. Розкрито ключові моменти, що характеризують кризу як передумову підвищення діяльності закладу охорони здоров'я. В умовах кризових явищ, що торкнулися всіх сторін суспільного життя, потрібно сформувати нові підходи до управління діяльністю установ охорони здоров'я. Життєвий цикл кожного медичного закладу обов'язково включає в себе стадію занепаду, що характеризується кризою, проявом якої є порушення стабільності роботи, зниження економічних показників, зростання кількості скарг від пацієнтів, труднощі у вирішенні питань зі збереження та укріплення здоров'я, виникнення неузгодженості в колективі, порушення злагодженості в роботі закладу охорони здоров'я. З одного боку, криза створює проблеми, але з іншого — відкриває перед медичною установою нові можливості, що полягають у створенні більш ефективної системи управління організацією, підборі найбільш кваліфікованого персоналу, оптимізує витрати, сприяє підвищенню показників діяльності, а також конкурентоздатності установи на ринку медичних послуг. Cистема антикризового менеджменту закладів охорони здоров'я має грунтуватись на сучасних інформаційних технологіях. Подолання кризових ситуацій потребує від медичних установ реалізації комплексних антикризових програм. Однак ситуація ускладнюється тим, що не кожен заклад охорони здоров'я має кваліфікованих кадрів, що володіють знаннями та компетенціями в галузі кризових комунікацій. Метою впровадження медичної інформаційної системи є створення умов для ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів, підвищення якості та доступності медичної допомоги У статті запропоновано дієві заходи антикризового управління, що допоможуть установам охорони здоров'я гнучко реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та сприятимуть зменшенню наслідків впливу кризових явищ. Усе це надасть можливість створити систему ефективного менеджменту медичної установи з компетентними керівниками і спеціалістами високого рівня, що забезпечить безперервний ефективний розвиток установи.

Ключові слова: охорона здоров'я; криза; антикризове управління; кадровий потенціал; якість медичного обслуговування.

Література

1. Аранчій В.І., Антонюк О.О. Механізм антикризового управління аграрними підприємствами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. 2010. Вип. 105. С. 29—33.
2. Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз. Фінанси України. 2009. № 6. С. 3—13.
3. Біломістна І.І., Біломістний О.М., Крамська М.С. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2013. № 14. С. 90—96.
4. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством. Київ: Центр навч. л-ри, 2005. 504 с.
5. Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01. Київ, 2006. 21 с.
6. Гарафонова О.І. Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах легкої промисловості в умовах кризового стану в країні. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. 2014. Вип. 4. С. 66—71.
7. Залогіна К.І. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01. Хмельницький, 2004. 20 с.
8. Казакова Н.А. Антикризисное управление. Москва: Рид Групп, 2011. 214 с.
9. Маковоз О.В., Глазкова А.С. Теоретико-методологічна сутність кризових явищ в розвитку економічних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 38. С. 271—273.
10. Сазонець І.Л. Визначення проблем та основних напрямів реформування системи охорони здоров'я України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. — URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343 (дата звернення: 11.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.2.
11. Ширафі Мохаммед Авад Аль. Формування організаційно-економічного механізму антикризового управління медичною галуззю. Часопис економічних реформ. 2016. № 3. С. 6—11.
12. Шпачук В.В. Сутність терміна "антикризове управління". Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління". 2011. № 1. С. 49—58.

L. Sazonenko, A. Tolstanov

ANTI-CRISIS MANAGEMENT MEASURES HEALTHCARE INSTITUTION

Summary

The article considers the peculiarities of health care management in a crisis. The main problems in the field of health care that lead to a crisis in a medical institution are described. In Ukraine, the cause of the current manifestations of the crisis is fundamental and is due to the collapse of the Soviet model of health care, which focused on for many decades. Timely detection of the crisis and understanding of its nature create an opportunity to reduce it. The key points that characterize the crisis as a prerequisite for improving the activities of health care facilities are revealed. In the context of crisis situations that affect all aspects of public life, it is necessary to develop new approaches to managing the activities of health care institutions. The life cycle of each medical institution necessarily includes a stage of decline, characterized by a crisis, the manifestation of which is a violation of stability, declining economic performance, increasing the number of complaints from patients, difficulties in maintaining and strengthening health, inconsistencies in team, violation of coherence in the work of the health care institution. On the one hand, the crisis creates problems, but on the other — opens new opportunities for the medical institution, which are to create a more effective management system, select the most qualified staff, optimize costs, improve performance and competitiveness of the institution in the medical market. The system of anti-crisis management of health care facilities should be based on modern information technologies. Overcoming crisis situations requires medical institutions to implement comprehensive anti-crisis programs. However, the situation is complicated by the fact that not every health care institution has qualified personnel with knowledge and competencies in the field of crisis communications. The purpose of the medical information system is to create conditions for efficient use of financial and material resources, improve the quality and availability of medical care. crisis phenomena. All this will provide an opportunity to create a system of effective management of the medical institution with competent managers and high-level specialists, which will ensure the continuous effective development of the institution.

Keywords: health care; crisis; anti-crisis management; human resources; quality of medical care.

References

1. Aranchij, V.I. and Antoniuk, O.O. (2010), "The mechanism of anti-crisis management of agricultural enterprises", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva. Ekonomichni nauky, vol. 105, pp. 29—33.
2. Baranovs'kyj, O.I. (2009), "The essence and types of financial crises", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 3—13.
3. Bilomistna, I.I. Bilomistnyj, O.M. and Krams'ka, M.S. (2013), "Anti-crisis financial management of the enterprise in modern business conditions", Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, vol. 14, pp. 90—96.
4. Vasylenko, V.O. (2005), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Crisis management of the enterprise], Tsentr navch. l-ry, Kyiv, Ukraine.
5. Hajvorons'ka, Yu.Ye. (2006), "Methodical bases of functioning of the mechanism of anti-crisis management of the enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
6. Harafonova, O.I. (2014), "Application of innovations and innovative methods of anti-crisis management at domestic light industry enterprises in the conditions of crisis in the country", Naukovyj visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia, vol. 4, pp. 66—71.
7. Zalohina, K.I. (2004), "Anti-crisis management of an industrial enterprise in the transition economy of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
8. Kazakova, N.A. (2011), Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management], Ryd Hrupp, Moscow, Russia.
9. Makovoz, O.V. and Hlazkova, A.S. (2012), "Theoretical and methodological essence of crisis phenomena in the development of economic systems", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 38, pp. 271—273.
10. Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), "Identification of problems and main directions of reform health care system of Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343 (Accessed 25 July 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.2.
11. Shyrafi Mokhammed Avad Al'. (2016), "Formation of organizational and economic mechanism of crisis management of the medical industry", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 3, pp. 6—11.
12. Shpachuk, V.V. (2011), "The essence of the term "crisis management"", Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia "Upravlinnia", vol. 1, pp. 49—58.

№ 16 2021, стор. 86 - 92

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

Л. В. Сазоненко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

L. Sazonenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5160-7302


О. К. Толстанов

д. мед. н., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for Education, Full Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7459-8629

Як цитувати статтю

Сазоненко Л. В., Толстанов О. К. Заходи антикризового управління закладом охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.86

Sazonenko, L. and Tolstanov, A. (2021), “Anti-crisis management measures healthcare institution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.