EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
К. М. Майстренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.93

УДК: 351.37.07

К. М. Майстренко

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність застосування проєктного підходу як ключового компонента методології публічного управління. Як відомо, швидкість реалізації статегічних цілей, впровадження інноваційних технологій, створення продуктивної проєктної команди набуває в сучасному світі все більшого значення. Актуальність управління проєтми та програмами у сфері публічного управління обумовлена тим, що в сучасному світі великого значення набуває швидкість реалізації ініціатив. Щоб мати конкурентну перевагу, державі постійно необхідні інноваційні розробки в обмежені терміни. Автором наголошено, що впровадження проєктного підходу у сфері публічного управління сприяє визначенню чітко заданих цілей, критеріїв їх досягнення, акумуляції необхідних ресурсів, визначенню та ідентифікації ризиків, ретельному детальному контролю ходу реалізації проєкту, що загалом дозволяє підвищити ефективність адміністративних процесів, забезпечити конкурентні переваги в умовах динамічного зовнішнього середовища. Світовий і український досвід показує, що проєктний підхід зарекомендував себе ефективною технологією, що забезпечує реалізацію та розвиток стратегічних перетворень в умовах постійних змін. Представлено ретроспективну характеристику еволюції проєктного управління, показано функціональні елементи організаційної структури управління проєктною діяльністю в сучасній Україні. Визначено, що проєктне управління в умовах швидкозмінного навколишнього середовища — це актуальна технологія, яка забезпечує ефективне вирішення певного кола завдань в обмежені терміни з мінімальними витратами. Доведено, що проєктне управління значно покращує продуктивність і підвищує ефективність роботи публічного сектору. Наголошено на тому, що спішність застосування проєктного управління залежить від професійного впровадження його в конкретну установу і ефективної організації командної роботи. Проєктне управління значно покращує продуктивність і підвищує ефективність роботи органів публічної влади.

Ключові слова: публічне управління; управлінська діяльність; методологія управління; проєктний підхід; еволюція проєктного управління; ознаки проєктного управління; реформа; функціональна структура проєктної діяльності; ефективність проєктного управління.

Література

1. Богоявленська Ю.В. Проєктне управління на підприємствах-монополістах (праксеологічний підхід). Глобалізація та управління проєктами у ХХІ столітті: матеріали наук.-практ. конф., Львів, 9—10 жовт. 2003 р. Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003. С. 74—80.
2. Макух Я.Д. Термінологічні рівні поняття "проєкт". Глобалізація та управління проєктами у ХХІ столітті: матеріали наук.-практ. конф., Львів, 9—10 жовт. 2003 р. Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003. С. 35—37.
3. Полбицына Л. Проблемы инновационного развития экономики города. Україна в глобальному середовищі: нові алгоритми управління економікою: матеріали 13 Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 17—19 квіт. 2002 р. Ін-т регіон. дослідж. НАН України. Чернівці: Рута, 2002. С. 438—440.
4. Рач В.А., Запорожченко В.А. Роль и место управления проэктами в развитии социально-экономических систем. Глобалізація та управління проєктами у ХХІ столітті: матеріали наук.-практ. конф., Львів, 9—10 жовт. 2003 р. Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003. С. 57—59.
5. Чикаренко І.А. Проєктний підхід як один із засобів підвищення ефективності діяльності. Теорія та практика державного управління. Вип. 9. Державне управління та місцеве самоврядування: тези IV Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2004 р. Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ "Магістр", 2004. С. 24—26.

K. Maistrenko

MANAGEMENT OF PROJECTS AND PROGRAMS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article substantiates the relevance of applying the project approach as a key component of the public administration methodology. As you know, the speed of implementing statistical goals, introducing innovative technologies, and creating a productive project team is becoming increasingly important in the modern world. The relevance of managing projects and programs in the field of Public Administration is due to the fact that in the modern world, the speed of implementation of initiatives is of great importance. In order to have a competitive advantage, the state constantly needs innovative developments in a limited time frame. The author noted that the introduction of a project approach in the field of Public Administration contributes to the definition of clearly defined goals, criteria for their achievement, accumulation of necessary resources, identification and identification of risks, careful detailed control of the project implementation, which generally allows to increase the efficiency of administrative processes, provide competitive advantages in a dynamic external environment. World and Ukrainian experience shows that the project approach has proven to be an effective technology that ensures the implementation and development of strategic transformations in the context of constant changes. A retrospective characteristic of the evolution of project management is presented, functional elements of the organizational structure of project activity management in Modern Ukraine are shown. It is determined that project management in a rapidly changing environment is an up — to-date technology that provides effective solution of a certain range of tasks in a limited time with minimal costs. It is proved that project management significantly improves productivity and increases the efficiency of the public sector. It is emphasized that the urgency of project management depends on its professional implementation in a particular institution and the effective organization of teamwork. Project management significantly improves the productivity and efficiency of public authorities.

Keywords: public administration; management activity; management methodology; project approach; evolution of project management; features of project management; reform; functional structure of project activity; effectiveness of Project Management.

References

1. Bohoiavlens'ka, Yu.V. (2003), "Project management at monopoly enterprises (praxeological approach)", Hlobalizatsiia ta upravlinnia proektamy u XXI stolitti: Materialy nauk.-prakt. konf. [Globalization and project management in the XXI century: Materials of scientific practice. conf.], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine, 9—10 oct, pp. 74—80.
2. Makukh, Ya.D. (2003), "Terminological levels of the concept "project", Hlobalizatsiia ta upravlinnia proektamy u XXI stolitti: Materialy nauk.-prakt. konf. [Globalization and project management in the XXI century: Materials of scientific practice. conf.], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine, 9—10 oct, pp. 35—37.
3. Polbytsyna, L. (2002), "Problems of innovative development of the city economy", Ukraina v hlobal'nomu seredovyschi: novi alhorytmy upravlinnia ekonomikoiu: Materialy 13 Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Ukraine in the global environment: new algorithms for economic management: Proceedings 13 International. scientific-practical conf.], In-t rehion. doslidzh. NAN Ukrainy. Ruta, Chernivtsi, Ukraine, 17—19 april, pp. 438—440.
4. Rach, V.A. and Zaporozhchenko, V.A. (2003), "The role and place of project management in the development of socio-economic systems", Hlobalizatsiia ta upravlinnia proektamy u XXI stolitti: Materialy nauk.-prakt. konf. [Globalization and project management in the XXI century: Materials of scientific practice. conf.], LRIDU NADU, L'viv, 9—10 oct, pp. 57—59.
5. Chykarenko, I.A. (2004), "Project approach as one of the means to increase efficiency", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 9, pp. 24—26.

№ 16 2021, стор. 93 - 96

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 47

Відомості про авторів

К. М. Майстренко

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

K. Maistrenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8586-9271

Як цитувати статтю

Майстренко К. М. Управління проєктами та програмами у сфері публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 93–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.93

Maistrenko, K. (2021), “Management of projects and programs in the field of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 93–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.