EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ
Н. І. Стахова, В. М. Михальчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.97

УДК: 343.1

Н. І. Стахова, В. М. Михальчук

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті коротко окреслено історичний аспект у правовому полі захисту прав і свобод людей та громадян. Встановлено, що основним документом, який забезпечує права і свободи людей та громадян України, є Конституція, а основним законом є Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Встановлено визначення терміну "омбудсмен". Описано основні періоди становлення інституту омбудсменів. Проаналізовано ключові статті основних законів, що регулюють дію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Визначено основний правовий статус, зроблено висновок, що під юрисдикцію Уповноваженого підпадають будь-які органи влади. Окреслено аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності омбудсмена в Україні. Зазначено основні права Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Визначено, що основною формою реалізації функцій омбудсмена є регулюючі акти Уповноваженого. Зазначено, що особливістю звітування Уповноваженого Верховною Радою з прав людини щодо виконання покладеного на нього завдання є щорічні звіти. Встановлено особливості та форми описаного звітування. Проаналізовано позиції науковців, які визначають роль Уповноваженого Верховної Ради України, як окрему гілку влади — контрольну. Зазначено основні проблемні моменти у взаємодії омбудсмана та громадян України у поінформованості проблемних питань щодо прав і свобод, які висвітлюються Уповноваженим у щорічних доповідях. Зроблено висновок, що основна роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини полягає у безпосередній комунікації органів чи то державної, чи то приватної власності із соціально-незахищеними верствами населення. При цьому головна функція його діяльності є контроль за додержанням прав і свобод людей та громадян. Запропоновано внести поправки до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Ключові слова: захист прав і свобод; омбудсман; Уповноважений Верховної Ради з прав людини; акти Уповноваженого; щорічні та спеціальні доповіді омбудсмена; державне управління.

Література

1. Інститут омбудсмена / Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/history/institute/ (дата звернення 13.03.2021).
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Марцеляк О.В. Функції омбудсмена // Право і безпека. — 2003. — № 2'4. — С. 61—67.
3. Нєдов І.М. Місцевий омбудсмен як суб'єкт адміністративного права: автореф: дис. …канд юрид. Наук / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2011. 20 с.
4. Ніколайчук В.С. Роль омбудсмена у забезпеченні прав людини: автореф. дип. роботи на здобуття, освітнього ступеня "магістр": спец. 081 "Право" / В.С. Ніколайчук, ЧНУ ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2021. — 13 с.
2. Нікольська О.В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина / О.В. Нікольська // Правничий часопис Донецького університету. — 2014. — № 1—2. — С. 9—14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2014_1-2_4 (дата звернення 12.03.2021).
5. Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України / В. Німченко//Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 3. — С. 38.
6. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. (станом на 09 березня 2021 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.
7. Стасюк О.Л. Адміністративно-правові засади діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері реалізації правозахисної функції держави. Право і суспільство. 2018. № 5. Ч. 2. С. 142—146.

N. Stakhova, V. Mykhalchuk

ROLE AND FUNCTIONS OF THE HUMAN RIGHTS COMMISSIONER IN THE GOVERNMENT OF UKRAINE

Summary

The article briefly outlines the historical aspect in the legal field of protection of the rights and freedoms of people and citizens. It is established that the main document that ensures the rights and freedoms of people and citizens of Ukraine is the Constitution, and the main law is the Law of Ukraine "On the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights. The definition of the term "ombudsman" has been established. The main periods of formation of the institute of ombudsmen are described. The key articles of the main laws regulating the action of the Verkhovna Rada of Ukraine Commissioner for Human Rights are analyzed. The basic legal status has been determined, it has been concluded that any authorities fall under the jurisdiction of the Commissioner. Aspects of administrative and legal regulation of the ombudsman's activity in Ukraine are outlined. The basic rights of the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights are indicated. It is determined that the main form of implementation of the ombudsman's functions is the regulatory acts of the Commissioner. It is noted that the peculiarity of the Verkhovna Rada Commissioner's report on the implementation of the task assigned to him is the annual reports. Features and forms of the described reporting are established. The positions of scientists who define the role of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine as a separate branch of power — control — are analyzed. The main problematic points in the interaction of the Ombudsman and the citizens of Ukraine in the awareness of problematic issues concerning rights and freedoms, which are covered by the Commissioner in the annual reports, are indicated. It is concluded that the main role of the Verkhovna Rada of Ukraine Commissioner for Human Rights is to directly communicate with bodies of either state or private property with socially vulnerable segments of the population. The main function of its activity is to control the observance of the rights and freedoms of people and citizens. It is proposed to amend the Law of Ukraine "On the Verkhovna Rada of Ukraine Commissioner for Human Rights".

Keywords: protection of rights and freedoms; ombudsman; Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights; acts of the Commissioner; annual and special reports of the ombudsman; public administration.

References

1. Official site of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights (2021), "Ombudsman Institute", available at: https://ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/history/institute/ (Accessed 25 July 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, Vol. 2'4.
3. Martseliak, O.V. (2003), "Functions of the ombudsman", Pravo i bezpeka, vol. 24, pp. 61—67.
4. Niedov, I. M. (2011), "Mistsevyi Local ombudsman as a subject of administrative law", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
5. Nikolaichuk, V. S. (2021), "The role of the ombudsman in ensuring human rights", Abstract thesis, ChNU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.
6. Nikolska, O. V. (2014), "Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights in the mechanism of protection of human and civil rights and freedoms", Pravnychyi chasopys Donetskoho universytetu, vol. 1-2, pp. 9—14, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2014_1-2_4 (Accessed 25 July 2021).
7. Nimchenko, V. (1998), "Legal status of a person under the Constitution of Ukraine", Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, vol. 3, p. 38.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 20.
9. Stasiuk, O. L. (2018), "Administrative and legal bases of activity of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for human rights in the sphere of realization of human rights function of the state", Pravo I bezpeka, vol. 5, no. 2, pp. 142—146.

№ 16 2021, стор. 97 - 103

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 66

Відомості про авторів

Н. І. Стахова

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

N. Stakhova

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3369-8575


В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5398-4758

Як цитувати статтю

Стахова Н. І., Михальчук В. М. Роль та функції уповноваженого з прав людини в державному управлінні України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 97–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.97

Stakhova, N. and Mykhalchuk, V. (2021), “Role and functions of the human rights commissioner in the government of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 97–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.