EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Є. В. Колосов, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.104

УДК: 351

Є. В. Колосов, С. П. Кошова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті досліджується державне регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я у сучасній системі охорони здоров'я України. Досліджено механізм державного регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я в Україні. Розглянуто інструменти державного регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я у процесі реформування системи охорони здоров'я України та її подальшого розвитку з постійним підвищенням якості медичних послуг як на регіональному, так і на державному рівні. Проаналізовано поточний стан галузі приватної медицини у системі охорони здоров'я України. Продемонстровано, що ринок приватних медичних послуг в Україні розвивається за різновекторними тенденціями. Досліджено в регіональномі вимірі структуру ринку приватних медичних послуг України. Проаналізовані видаткові статті з державного бюджету на охорону здоров'я, при цьому порівнюючи державно видатки з приватними. Обгрунтовано необхідність розвитку приватного сектору охорони здоров'я України та окреслено найважливіші тенденції розвитку ринку приватної медицини з метою вироблення стратегій підвищення якості медичного обслуговування в ХХІ ст. Виявлено основні проблеми та стримуючі фактори розвитку ринку приватної медицини в Україні. Проаналізовано законодавство стосовно встановлення норм діяльності приватних закладів охорони здоров'я та розглянуто обмеження та труднощі в процесі створення якісної нормативно-правової бази в сфері охорони здоров'я задля досягнення ефективного державного регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я. Перспективи розвитку функціонування приватного сектору охорони здоров'я знаходиться у взаємозалежності не лише від поточних макроекономічних та соціальних параметрів, крім того, від імплементованої політики, яку здійснює держава в області введення реформування медичної галузі. Сформульовано рекомендації та заходи задля оптимізації та вдосконалення впровадження державного регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я, які передбачають втілення комплексу заходів, а також імплементації відповідних нормативно-правових актів у цій галуззі. Визначено очікувані результати від реалізації державної політики стосовно діяльності приватних закладів охорони здоров'я.

Ключові слова: приватні заклади охорони здоров'я; ринок приватних медичних послуг; приватний сектор медицини; державне регулювання; державна політика; система охорони здоров'я.

Література

1. Парубчак І. Основні аспекти взаємодії органів державної влади та молодіжних і громадських організацій у реформуванні системи охорони здоров'я України. Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. Харків: Видавництво "ДокНаукДержУпр", 2012. № 2 (10). С. 154—159.
2. Барзилович А.Д. Механізми державного регулювання надання медичних послуг в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. Серія: Державне управління. 2020. № 1 (24). С. 86—90.
3. Міністерство охорони здоров'я України. МОЗ України: Що було, є і буде: офіц. сайт. URL: https://moz.gov.ua/uploads/2/13773-transition_book_healthcare.pdf (дата звернення 22.03.2021).
4. Рябець Д.М. Державне регулювання сфери охорони здоров'я: принципи, механізм та інструменти. Економічні горизонти. 2018. № 4 (7). C. 164—174. DOI: 10.31499/2616-5236.4(7).2018.212757 (дата звернення 22.03.2021).
5. Карпишин Н.І. Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 11. С. 156—162.
6. Дудка В.В. Переваги приватної медицини та вигоди держави у підтримці розвитку приватного сектора системи охорони здоров'я (до проблеми державного регулювання здоровоохоронної сфери). Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". 2012. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_1_4 (дата звернення 22.03.2021).
7. Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров'я в Україні на період 2015—2025 рр., м. Київ, листопад 2014 р. URL: http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/11 (дата звернення 22.03.2021).
8. Офіційний веб-сайт Центру медичної статистики МОЗ України. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXIX.html (дата звернення 22.03.2021).
9. Голованова І.А. Значення приватної медицини в системі охорони здоров'я України. Економіка і право охорони здоров'я. 2016. № 1. С. 22—25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eprozd_2016_1_6 (дата звернення 22.03.2021).
10. Центр медичної статистики МОЗ України. Медичні кадри та мережа закладів охорони здоров'я системи МОЗ України за 2018—2019 роки. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXIX.html (дата звернення 22.03.2021).
11. Медексперт. URL: https://medexpert.ua (дата звернення 22.03.2021).
12. Меловатская Н.Ю. Статистический анализ и прогнозирование развития рынка платных медицинских услуг: автореф. дис. на получение науч. степени канд. эконом. наук: спец. 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика". Москва, 2011. 20 с.
13. Урсол Г.М. Приватний сектор системи охорони здоров'я — активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області. Буковинський медичний вісник. 2014. Т. 18, № 4 (72). С. 177—181.
14. Леган І.М., Крикун О.Д. Напрями вдосконалення державного регулювання ринку приватної медицини. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Т. 31 (70), № 3. С. 123—127.
15. Карлаш В.В. Державне регулювання реформуванням системи охорони здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 121—124.
16. Поживілова О.В. Функціонування приватних закладів у сфері охорони здоров'я. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11povsoz.pdf (дата звернення 22.03.2021).
17. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю): Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 16.01.2001 р. № 38/63. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0188-01#Text (дата звернення 22.03.2021).

E. Kolosov, S. Koshova

STATE REGULATION OF PRIVATE HEALTHCARE ACTIVITIES

Summary

The article examines the state regulation of private health care facilities in the modern health care system of Ukraine. The mechanism of state regulation of private health care institutions in Ukraine has been studied. The tools of state regulation of private health care institutions in the process of reforming the health care system of Ukraine and its further development with the constant improvement of the quality of medical services at both the regional and state levels are considered. The current state of the private medicine industry in the health care system of Ukraine is analyzed. It is demonstrated that the market of private medical services in Ukraine is developing according to different vector trends. The structure of the market of private medical services of Ukraine is investigated in the regional dimension. Expenditures from the state budget for health care are analyzed, comparing public expenditures with private ones. The necessity of development of the private sector of health care of Ukraine is substantiated and the most important tendencies of development of the market of private medicine for the purpose of working out of strategies of increase of quality of medical care in the XXI century are outlined. The main problems and restraining factors of the private medicine market development in Ukraine are revealed. The legislation on setting the norms of private health care facilities is analyzed and the limitations and difficulties in the process of creating a quality legal framework in the field of health care to achieve effective state regulation of private health care facilities are considered. The prospects for the development of the private health sector are interdependent not only on the current macroeconomic and social parameters, but also on the implemented policy pursued by the state in the field of health care reform. Recommendations and measures have been formulated to optimize and improve the implementation of state regulation of private health care facilities, which provide for the implementation of a set of measures, as well as the implementation of relevant regulations in this area. The expected results from the implementation of the state policy regarding the activity of private health care institutions have been determined.

Keywords: private health care institutions; market of private medical services; private medical sector; state regulation; state policy; health care system.

References

1. Parubchak, I. (2012), "The main aspects of interaction between public authorities and youth and public organizations in reforming the health care system of Ukraine", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka: zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (10), pp. 154—159.
2. Barzylovych, A.D. (2020), "Mechanisms of state regulation of medical services in Ukraine", Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1 (24), pp. 86—90.
3. The official site site of the Ministry of Health of Ukraine (2019), "Ministry of Health of Ukraine: What was, is and will be", available at: https://moz.gov.ua/uploads/2/13773-transition_book_healthcare.pdf (Accessed 22 March 2021).
4. Ryabets, D.M. (2018), "State regulation of health care: principles, mechanism and tools", Ekonomichni horyzonty, [Online], vol. 4 (7), pp. 164—174. DOI: 10.31499 / 2616-5236.4 (7).2018.212757.
5. Karpyshyn, N.I. (2013), "Health insurance in the context of modernization of financial security in Ukraine", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 11, pp. 156—162.
6. Dudka, V.V. (2012), "Advantages of private medicine and the benefits of the state in supporting the development of the private sector of the health care system (to the problem of state regulation of health care)", Elektronne naukove fakhove vydannia "Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok", [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_1_4 (Accessed 22 March 2021).
7. The Ministry of Health of Ukraine (2014), "National Strategy for Building a New Health Care System in Ukraine for the Period 2015—2025", available at: http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/11 (Accessed 22 March 2021).
8. Official website of the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine (2020), available at: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXIX.html (Accessed 22 March 2021).
9. Holovanova, I.A. (2016), "The importance of private medicine in the health care system of Ukraine", Ekonomika i pravo okhorony zdorovia, [Online], vol. 1, pp. 22—25, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eprozd_2016_1_6 (Accessed 22 March 2021).
10. Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine (2019), "Medical staff and the network of health care facilities of the Ministry of Health of Ukraine for 2018—2019", available at: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXIX.html (Accessed 22 March 2021).
11. The official website of Medexpert (2020), "Medical institution", available at: https://medexpert.ua (Accessed 22 March 2021).
12. Melovatskaya, N.Yu. (2011), "Statistical analysis and forecasting of the development of the market of paid medical services", Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, statistics, Moscow, Russian Federation.
13. Ursol, G.M. (2014), "Private sector of the health care system — an active reserve to improve the availability and quality of medical care: the experience of Kirovograd region", Bukovynskyi medychnyi visnyk, vol. 18, no. 4 (72), pp. 177—181.
14. Legan, I.M., Screamer, O.D. (2020), "Directions for improving state regulation of the private medicine market", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 31 (70), no. 3, pp. 123—127.
15. Karlash, V.V. (2019), "State regulation by reforming the health care system of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, 121—124.
16. Pozhyvilova, O.V. (2011), "Functioning of private healthcare institutions", available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11povsoz.pdf (Accessed 22 March 2021).
17. State Committee of Ukraine on Regulatory Policy and Entrepreneurship (2001), Order "On approval of Licensing conditions for economic activity on processing of donor blood and its components, production of drugs from them, economic activity on medical practice and carrying out disinfection, disinsection, deratization works (except for works on objects of veterinary control)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0188-01#Text (Accessed 22 March 2021).

№ 16 2021, стор. 104 - 112

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 1101

Відомості про авторів

Є. В. Колосов

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

E. Kolosov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7069-2274


С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Колосов Є. В., Кошова С. П. Державне регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 104–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.104

Kolosov, E. and Koshova, S. (2021), “State regulation of private healthcare activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 104–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.