EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
Я. М. Лащук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.113

УДК: 351

Я. М. Лащук

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті проаналізовано питання, пов'язані з організаційним механізмом прийняття управлінських рішень у публічній сфері. Виявлено концептуальні основи та розглянуто процес прийняття управлінських рішень публічного управління. Розглянуто теоретико-методологічні основи управлінських рішень, та виявлено, що управлінські рішення є результатом аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування та вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення цілі. Визначено, що усталеним підходом до формування управлінських рішень є їхній розгляд у складі єдиного управлінського процесу та показано модель, яка містить такі блоки: підготовку до розроблення управлінського рішення; розроблення цього рішення та його ухвалення. Пояснено, що організаційний механізм передбачає результативність державного управління, який визначається, яким чином розробляються, приймаються і реалізуються управлінські рішення в публічній сфері, а також наведено ряд специфічних рис, характерних для цих рішень. Наведено визначення поняття прийняття управлінських рішень у публічній сфері. Зазначено, що застосування управлінських дій передбачає вирішенням найбільш загальних завдань, а також наведено перелік цих завдань. Визначено основні особливості державних управлінських рішень, завдання організаційного механізму реалізації управлінських рішень. Встановлено, що механізм прийняття управлінських рішень у публічній сфері визначає поєднання розподілу влади, а також управлінських технологій, а публічна служба є інститутом, який утворює форму правління та організації громадського порядку на певній території і цим самим оцінює, а також вирішує свої проблеми. Зазначено основні аналітичні технології управлінських рішень, а також те, що допомога експертів і наукових співтовариств, потужні ресурси, які є в наявності у держави можуть допомогти в оптимізації та упорядкуванні дій публічних службовців та їх контрагентів. Всі ці фактори можуть змінити баланс свідомості та спонтанності на користь більш раціональних підходів до прийняття рішень у публічній службі.

Ключові слова: механізми; розробка; організаційний механізм; прийняття управлінських рішень; публічна сфера; інформація; процес.

Література

1. Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування: навч. посібник. Київ: МАУП. 2005. 152 с.
2. Теліна В.Ю. Сучасні підходи до розробки та прийняття управлінських рішень в умовах ринкової системи господарювання. Економічний вісник Донбасу. № 1 (23). 2011.
3. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: підручник. Київ, 2005.
4. Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. 750 с.
5. Панухник Р., Кляшторний М. Шляхи підвищення ефективності державно-управлінських рішень. Наука молода. № 10. 2008.
6. Карагодін О.В. Розвиток механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень в системі державного управління: дис… канд. наук з держ. управління: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Карагодін О.В.; Донецький державний університет управління. — Маріуполь, 2015. — 219 с.

Ya. Lashchuk

ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN THE PUBLIC SPHERE

Summary

The article analyzes the issues related to the organizational mechanism of management decisions in the public sphere. The conceptual bases are revealed and the process of making managerial decisions of public administration is considered. The theoretical and methodological foundations of management decisions are considered, and it is found that management decisions are the result of analysis, forecasting, optimization, economic justification and choice of alternatives from many options to achieve the goal. It is determined that the established approach to the formation of management decisions is their consideration as part of a single management process and shows a model that contains the following blocks: preparation for the development of management decisions; development of this decision and its adoption. It is explained that the organizational mechanism provides for the effectiveness of public administration, which is determined by how management decisions are developed, adopted and implemented in the public sphere, as well as a number of specific features characteristic of these decisions. The definition of the concept of management decisions in the public sphere is given. It is noted that the application of management actions involves solving the most common tasks, as well as a list of these tasks. The basic features of the state administrative decisions, tasks of the organizational mechanism of realization of administrative decisions are defined. It is established that the mechanism of management decisions in the public sphere determines the combination of power distribution and management technologies, and public service is an institution that forms a form of government and organization of public order in a given area and thus evaluates and solves its problems. The main analytical technologies of management decisions are indicated, as well as the fact that with the help of experts and scientific communities, powerful resources available to the state can help to optimize and streamline the actions of public servants and their contractors. All these factors can change the balance of consciousness and spontaneity in favor of more rational approaches to decision-making in the public service.

Keywords: mechanisms; development; organizational mechanism; managerial decision making; public sphere; information; process.

References

1. Horbatenko, V.P. and Butovska, I. O. (2005), Politychne prohnozuvannia [Political forecasting], MAUP, Kyiv, Ukraine.
2. Telina, V. Yu. (2011), "Modern approaches to the development and adoption of management decisions in a market economy", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1, no. 23.
3. Besiedin, M. O. and Nahaiev, V. M. (2005), Osnovy menedzhmentu [Basics of management], Kyiv, Ukraine.
4. Tertychka, V. V. (2002), Derzhavna polityka: analiz ta zdiisnennia v Ukraini [Public policy: analysis and implementation in Ukraine], Vydavnytstvo Solomii Pavlychko "Osnovy", Kyiv, Ukraine.
5. Panukhnyk, R. and Kliashtornyi, M. (2008), "Ways to increase the efficiency of public administration decisions", Nauka moloda, vol. 10.
6. Karahodin, O. V. (2015), "Development of mechanisms for the adoption and implementation of management decisions in the system of public administration", Abstract of Ph.D. dissertation, Mechanisms of public administration, Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine.

№ 16 2021, стор. 113 - 117

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 43

Відомості про авторів

Я. М. Лащук

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби,Національна академія державного управління при Президентові України

Ya. Lashchuk

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public service,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7693-6081

Як цитувати статтю

Лащук Я. М. Організаційний механізм прийняття управлінських рішень у публічній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.113

Lashchuk, Ya. (2021), “Organizational mechanism for making managerial decisions in the public sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.