EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Ю. О. Шпіньова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.130

УДК: 305:351

Ю. О. Шпіньова

ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Поки суспільство та владні структури держави прагнуть до просування гендерної рівності, феміністична теорія та сучасні механізми регулювання та формування процесу рівності застосовується рідко, тим самим обмежуючи нашу здатність повністю розуміти стан процесу формування публічної політики. У цій статті ми стверджуємо, що дослідження та процес формування публічної політики можуть використовувати в роботі такі складові:
1) вивчення гендеру як соціального будівництва;
2) визначення аналізу державної політики;
3) дослідження гендерних упереджень у даних, використанні технологій та проєктуванні;
4) використання гендерного аналізу у процесі формування публічної політики.
Поєднання дослідження гендерної проблематики в державному управлінні та феміністичної теорії техно-науки має вирішальне значення для розуміння взаємних відносин між статтю, технологією та соціальними питаннями державного сектору.
Гендерна рівність означає, що жінки і чоловіки мають рівні умови для реалізації повною мірою прав людини і потенцій для того, щоб робити свій внесок у національний, політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток та користуватися його результатами. А тому це питання є важливим у процесі формування публічної політики, коли відубувається активний перехід у нову форму розвитку внутрішньої політики.
Досягнення гендерної рівності та соціальної справедливості передбачає забезпечення рівності можливостей жінок і чоловіків. Інтегрування питань гендерної рівності до процесів формування публічної політики полягає у створенні рівних умов і можливостей для доступу жінок і чоловіків до ресурсів. Саме забезпечення гендерної рівності та соціальної справедливості має бути наскрізним питанням у прогнозних та програмних документах соціально-економічного розвитку держави.
Політика та відповідні інструменти часто подаються як гендерно нейтральні. Однак політика по-різному впливає на людей, і критичні міркування щодо статі є важливими для сучасного формування політики. Неспроможність врахувати гендерну проблематику у розробці та впровадженні політики може призвести до негативних результатів для всіх та перешкоджати досягненню соціальної та економічної рівності.
У результаті проведеної роботи було розкрито сутність та зміст аналізу державної політики, розглянуто етапи використання такої технології та розглянуто особливості використання гендерного аналізу.

Ключові слова: гендер; гендений аналіз; гендерні відносини; технологія; публічна політика.

Література

1. Агеєва В.П. Гендерна літературна теорія і критика / В.П. Агеєва. — К.: К.І.С., 2004.
2. Гендерна політика в системі державного управління: підручник / [М.М. Білинська, Л.В. Гонюкова, Л.О. Воронько та ін.; за заг. ред. М.М. Білинської]. — К.; [Запоріжжя: Друк. світ], 2011. — 132 с.
3. Гонюкова Л.В., Педченко Н.С., Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні / Л.В. Гонюкова, Н.С. Педченко // Вісник НАДУ при Президентові України. — 2016. — № 2. — С. 114—120 [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/54/files/6ef17aa5-7aff-41ef-8f64 37f3e81a7518.pdf
4. Новакова О.В., Пашина Н.П. Аналіз державної політики: навчальний посібник. — Вид. 2-е, перероб.. і доп. — Маріуполь: Вид-во Маріупольського державного університету, 2017. — 304 с.

Yu. Shpinova

GENDER ANALYSIS IN THE PROCESS OF FORMULATION OF PUBLIC POLICY

Summary

While society and government seek to promote gender equality, feminist theory and modern mechanisms for regulating and shaping equality are rarely used, thus limiting our ability to fully understand the state of public policy-making. In this article, we argue that research and the policy-making process can use components:
1) the study of gender as social construction;
2) definition of public policy analysis;
3) research on gender bias in data, technology use and design;
4) the use of gender analysis in the process of forming public policy.
The combination of the study of gender issues in public administration and the feminist theory of techno-science is crucial for understanding the relationship between gender, technology and social issues in the public sector.
Gender equality means that women and men have equal conditions for the full realization of human rights and potential in order to contribute to and enjoy national, political, economic, social and cultural development. Therefore, this issue is important in the process of forming public policy, when there is an active transition to a new form of development of domestic policy.
Achieving gender equality and social justice means ensuring equal opportunities for women and men. Integrating gender equality issues into public policy-making processes is to create equal conditions and opportunities for women and men to access resources. Ensuring gender equality and social justice should be a cross-cutting issue in the forecast and program documents of socio-economic development of the state.
Policies and relevant instruments are often presented as gender neutral. However, politics affects people differently, and gender considerations are important for modern policy-making. Failure to take gender into account in policy development and implementation can lead to negative outcomes for all and hinder social and economic equality.
As a result of this work, the essence and content of the analysis of public policy were revealed, the stages of using this technology were considered and the peculiarities of the use of gender analysis were considered.

Keywords: gender; gender analysis; gender relations; technology; public policy.

References

1. Aheieva, V.P. (2004), Henderna literaturna teoriia i krytyka [Gender literary theory and criticism], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
2. Bilinska, M. M. Gonyukova, L. V. and Voronko, L. O. (2011), Henderna polityka v systemi derzhavnoho upravlinnia [Gender policy in the system of sovereign governance: pidruchnik], Druk. svit, Zaporizhzhia, Ukraine.
3. Honiukova, L.V. and Pedchenko, N.S. (2016), "Modern mechanism of gender policy implementation in Ukraine", Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 114—120, available at: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/54/files/6ef17aa5-7aff-41ef-8f64 37f3e81a7518.pdf (Accessed 10 Aug 2021).
4. Novakova, O.V and Pashyna, N.P. (2017), Analiz derzhavnoi polityky: navchal'nyj posibnyk [Public policy analysis: a textbook], Vyd-vo Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu, Mariupol, Ukraine.

№ 16 2021, стор. 130 - 134

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 386

Відомості про авторів

Ю. О. Шпіньова

аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Yu. Shpinova

Postgraduate student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-6045-5224

Як цитувати статтю

Шпіньова Ю. О. Гендерний аналіз у процесі формування публічної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 130–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.130

Shpinova, Yu. (2021), “Gender analysis in the process of formulation of public policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 130–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.