EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ
Ж. В. Гарбар, Н. С. Степанкевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.11

УДК: 336.76

Ж. В. Гарбар, Н. С. Степанкевич

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Анотація

Визначено особливості функціонування інфраструктури фондового ринку України на сучасному етапі економічних перетворень. Оцінено вплив інфраструктурного забезпечення на ефективну діяльність фондового ринку. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, що здійснюють безпосередній вплив на функціонування фондового ринку країни. Виділено основні елементи сучасної форми організації інфраструктури фондового ринку. Охарактеризовано основні завдання підсистем інфраструктури фондового ринку. Здійснено характеристику поняття трейдингових мереж фондового ринку. Розглянуто інституційні передумови розвитку ринку державних цінних паперів. Обгрунтовано доцільність трансформації вітчизняної інфраструктури фондового ринку відповідно до довгострокових цілей розвитку з врахуванням особливостей економічної поведінки індивідів, націленої на максимізацію власного доходу. Запропоновано напрями удосконалення інфраструктури фондового ринку на основі міжнародних підходів до його розвитку.

Ключові слова: фондовий ринок; інфраструктура фондового ринку; цінні папери; фінансовий ринок; інфраструктура.

Література

1. Галенко Н.О. Аналіз міжнародного фондового ринку, як економічної системи, в період фінансово-економічної кризи. URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/2388/1/Galenko.pdf
2. Житар М.О. Стан та перспективи розвитку фондового ринку в умовах фінансової нестабільності економіки України. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 1 (21). С. 93—101.
3. Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку України: Інформаційно-аналітичні матеріали / за ред. О.І. Кірєєва, М.М. Шаповалової, Н.І. Гребеник. Київ: Центр наукових досліджень НБУ, 2005. 132 с.
4. Лапішко З.Я. Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук, спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит". Львів, 2008. 28 с.
5. Нечипорук О.В. Професійні учасники фондового ринку України. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. 2018. Вип. 1. С. 1—3.
6. Бутенко В.В., Лисенко К.А. Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи його розвитку. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 88—91.
7. Показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=34661442&cat_id=34798593
8. Калач Г.М. Сучасні тенденції фінансової політики на фондовому ринку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6 (96). С. 216—222.
9. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://www.bank.gov.ua
10. Копилова О. Сучасні теоретичні підходи до визначення трейдингових мереж фондового ринку. Економічний аналіз. 2016. Т. 25. № 1. С. 138—14.
11. Журавльова Т.О. Інституційні передумови розвитку ринку державних цінних паперів в Україні. Економічний вісник університету. 2020. Вип. № 29/2. С. 537—542.
12. Лисяк Л.В. Доходи домашніх господарств України як потенційне джерело внутрішніх державних запозичень. Праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 2. Т. 3. С. 11—17.
13. Леось О.Ю. Вивчення існуючих проблем депозитарної системи України в аспекті відсутності єдиного центрального депозитарію. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 4. С. 53—56.
14. Офіційний сайт Міжнародної асоціації по обслуговуванню цінних паперів (ISSA). URL: http://www.issanet.org/pdf/G30-01-2003.pdf
15. Сивченко Г. Європейські орієнтири реформування національної депозитарної системи України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2010. № 4. С. 39—47.

Zh. Harbar, N. Stepankevuch

TRANSFORMATION OF THE STOCK MARKET INFRASTRUCTURE

Summary

It is determined that the formation and development of the stock market infrastructure of Ukraine at the present stage of economic transformations is an important tool for ensuring coordination and development of the country's financial system. It is substantiated that the introduction of the principles of social justice, reliability of investor protection, transparency, control, efficiency, legal order, openness, competitiveness will ensure the realization of national interests and guarantee the security of investment activities in the economy of Ukraine. It is indicated that the reform of the economy requires the creation of a favorable investment climate, the formation and effective development of the national stock market. It is proved that the effective functioning of the stock market depends on the availability of a comprehensive infrastructure and professional market participants. The main elements of the stock market infrastructure are identified: accounting elements (registration and depository activities); trade elements (exchange, over-the-counter and alternative infrastructure elements); settlement and clearing elements (clearing and payment system); regulatory elements (state and self-regulatory organizations); information elements (analytical, consulting, rating); insurance elements; innovative elements; technical elements. The peculiarities of the functioning of the infrastructure of the stock market of Ukraine at the present stage of economic transformations are clarified. The impact of infrastructure on the efficient operation of the stock market has been assessed. External and internal factors that have a direct impact on the functioning of the country's stock market are identified. The main elements of the modern form of organization of the stock market infrastructure are highlighted. The main tasks of stock market infrastructure subsystems are described. The concept of stock market trading networks is described. The institutional preconditions for the development of the government securities market are considered. The expediency of transformation of the domestic infrastructure of the stock market in accordance with the long-term development goals taking into account the peculiarities of the economic behavior of individuals aimed at maximizing their own income is substantiated. The directions of improvement of the stock market infrastructure on the basis of international approaches to its development are offered.

Keywords: stock market; stock market infrastructure; securities; financial market; infrastructure.

References

1. Halenko, N.O. (2010), "Analysis of the international stock market as an economic system during the financial and economic crisis", available at: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/2388/1/Galenko.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
2. Zhytar, M.O. (2016), "The state and prospects of the stock market in the financial instability of Ukraine's economy", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 1 (21), pp. 93—101.
3. Kirieiev, O.I. Shapovalova, M.M. and Hrebenyk, N.I. (2005), Pytannia funktsionuvannia ta vdoskonalennia infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy [Issues of functioning and improvement of the stock market infrastructure of Ukraine], Tsentr naukovykh doslidzhen' NBU, Kyiv, Ukraine.
4. Lapishko, Z.Ya. (2008), "Formation of the infrastructure of the regional securities market", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, L'viv, Ukraine.
5. Nechyporuk, O.V. (2018), "Professional participants of the stock market of Ukraine", Suchasni problemy upravlinnia pidpryiemstvamy : teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 1—3.
6. Butenko, V.V. and, Lysenko, K.A. (2018), "The financial market of Ukraine: problems and prospects for its development", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 28 (2), pp. 88—91.
7. National Bank of Ukraine (2021), "Performance indicators of Ukrainian banks", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (Accessed 15 Aug 2021).
8. Kalach, H.M. (2009), "Current trends in financial policy in the stock market", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (96), pp. 216—222.
9. National Bank of Ukraine (2021), available at: https://www.bank.gov.ua (Accessed 15 Aug 2021.
10. Kopylova, O. (2016), "Modern theoretical approaches to the definition of stock market trading networks", Ekonomichnyj analiz, vol. 25, no. 1, pp. 138—14.
11. Zhuravl'ova, T.O. (2020), "Institutional prerequisites for the development of the government securities market in Ukraine", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 29/2, pp. 537—542.
12. Lysiak, L.V. (2011), "Household income of Ukraine as a potential source of domestic government borrowing", Pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 2, no. 3, pp. 11—17.
13. Leos', O.Yu. (2012), "Study of the existing problems of the depository system of Ukraine in the aspect of the absence of a single central depository", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 53—56.
14. ISSA (2021), available at: http://www.issanet.org/pdf/G30-01-2003.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
15. Syvchenko, H. (2010), "European guidelines for reforming the national depository system of Ukraine", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 39—47.

№ 17 2021, стор. 11 - 17

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 73

Відомості про авторів

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-3492-9224


Н. С. Степанкевич

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ

N. Stepankevuch

Postgraduate student of the State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3435-8022

Як цитувати статтю

Гарбар Ж. В., Степанкевич Н. С. Трансформація інфраструктури фондового ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.11

Harbar, Zh. and Stepankevuch, N. (2021), “Transformation of the stock market infrastructure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.