EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНИЙ КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
Л. М. Сатир, Р. П. Задорожна, А. В. Непочатенко, О. І. Кепко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.18

УДК: 338.4

Л. М. Сатир, Р. П. Задорожна, А. В. Непочатенко, О. І. Кепко

АНАЛІТИЧНИЙ КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Анотація

У статті визначено проблеми якості в системі ринкової економіки, розглядаються основні підходи до визначення категорії "якість" та рівні її оцінки відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000. Розкрито взаємозв'язок економіки та управління якістю, ефективністю та якістю виробничого процесу з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. Розглянуто головну проблему якості, найважливішим фактором якої є підвищення рівня життя, економічної, соціальної та екологічної безпеки. Наведено узагальнену градацію рівней якості та розвитку виробничих процесів підприємства. Використання кваліметричного підходу до оцінки якості розвитку потребує окремого серйозного методологічного та методичного дослідження та формування відповідного забезпечення, тому що застосування кваліметрії на практиці, яке не базується на науково обгрунтованій методології кількісної оцінки, розробленої у теоретичній кваліметрії, може привести до сумнівних результатів. У статті проведено аналіз проблеми відстеження і контрою якості продукції за рахунок використання і вдосконалення різних методів оцінки якості продукції. Визначено основні поняття у сфері оцінки якості продукції. Уточнені основні актуальні методи оцінки якості.
Оцінка ефективності прийняття стратегічних управлінських рішень відіграє важливу роль у діяльності підприємства загалом. Тому науково-дослідницькі роботи є необхідною передумовою розробки ефективних управлінських рішень. Для реалізації прийнятих рішень необхідно мати механізм їх виконання, основними завданнями якого є: розробка програми реалізації, управління виконанням, контроль виконання, оцінка результатів. Розробка та впровадження рішень, які завжди забезпечують високу ефективність, є дуже складним завданням навіть для досвідчених менеджерів. Не завжди ефект від виконання управлінського рішення відповідає очікуваному, але, незважаючи на це, повинно бути постійне бажання максимізувати цей ефект.

Ключові слова: якість продукції; управління якістю; система якості; кваліметрія; якісні властивості; технологічний підхід; методи оцінки якості продукції; контроль якості; показники якості; економічна ефективність; стратегічні управлінські рішення.

Література

1. Безродна С.М. Управління якістю: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / С.М. Безродна. — Чернівці: ПВКФ "Технодрук", 2017. — 174 с.
2. Глєбова А.О. Системи управління якістю на підприємстві в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / А.О. Глєбова, Б.О. Карчевський // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 8. — С. 352—356. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1450-glebova-a-okarchevskij-b-o-sistemi-upravlinnya-yakistyu-na-pidpriemstvi-v-umovakh-evrointegratsijnikh-protsesiv (дата звернення: 05.08.2021).
3. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004 [Електронний ресурс]. — К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016 (Національний стандарт України). — Режим доступу: http://khoda.gov.ua/image/catalog/les/%20 9001.pdf (дата звернення: 05.08.2021).
4. Лисенко О.М. Системи управління якістю: особливості впровадження згідно з новою версією стандарту ISO 9001 / О.М. Лисенко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. — 2016. — № 1. — С. 27—34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_1_6
5. Джуран Д. Высший уровень руководства и качество. Все о качестве. Зарубежный опыт / Д. Джуран // Научно-технический сборник. Москва: НТК Трек. 2002. C. 89—99.
6. Тавер Е.И. Роль управления в обеспечении качества продукции. Все о качестве. Отечественные разработки / Е.И. Тавер // Научно-технический сборник. Системы менеджмента качества. Проблемы и тенденции развития. Москва: НТК Трек. 2005. C. 58—68.
7. Анастасиади Г.П. Руководство предприятия — ключевое звено системы менеджмента. Все о качестве. Отечественные разработки / Г.П. Анастасиади, Е.Е. Парфенова, М.В. Сильников // Научно-технический сборник. Системы менеджмента качества. Проблемы и тенденции развития. Москва: НТК Трек. 2005. С. 241—256.
8. Крикун О.О. Сумісність і узгодження нової версії стандарту ISO 9001:2015 з міжнародними стандартами щодо систем менеджменту якості / О.О. Крикун // Електронне наукове видання "Економіка та суспільство". Мукачевський державний університет. 2016. № 7 [Электронний ресурс]. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/63.pdf
9. Петруня Ю.Є. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. // Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б. В. та ін./ за ред. Ю.Є. Петруні. — 2-ге вид. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 216 с.

L. Satyr, R. Zadorozhna, A. Nepochatenko, O. Kepko

ANALYTICAL QUALIMETRIC APPROACH TO PRODUCT QUALITY ASSESSMENT AS A TOOL FOR MAKING EFFECTIVE STRATEGIC DECISIONS

Summary

The article defines quality problems in the market economy system, considers the main approaches to determining the category of "quality" and the level of its assessment in accordance with international standards of the ISO 9000 series. The relationship between economics and management of quality, efficiency and quality of production process, taking into account foreign and domestic experience, has been revealed. The main problem of quality is considered, the most important factor of which is the improvement of living standards, economic, social and environmental safety. The generalized gradation of equal quality and development of production processes of the enterprise is given. The use of a qualimetric approach to the assessment of the quality of development requires a separate serious methodological and methodological study and the formation of appropriate support, because the use of qualifiers in practice, which is not based on a scientifically based methodology of quantitative assessment developed in the theoretical qualifier, can lead to dubious results. The article analyzes the problem of tracking and contrasting the quality of products through the use and improvement of various methods of evaluating the quality of products. The basic concepts in the field of product quality assessment are defined. The main relevant methods of quality assessment have been clarified.
Assessment of the effectiveness of strategic management decisions plays an important role in the activities of the enterprise as a whole. Therefore, research works are a prerequisite for the development of effective management decisions. To implement the decisions taken, it is necessary to have a mechanism for their implementation, the main tasks of which are: development of the implementation program, execution management, control of execution, evaluation of results. Developing and implementing solutions that always provide high efficiency is a very difficult task even for experienced managers. Not always the effect of the implementation of the management decision corresponds to the expected, but despite this, there should be a constant desire to maximize this effect.

Keywords: product quality; quality management; quality system; qualimetry; quality properties; technological approach; product quality assessment methods; quality control; quality indicators; cost-effectiveness; strategic management decisions.

References

1. Bezrodna, S.M. (2017), Upravlіnnia yakіstiu [Quality management], PVKF "Tekhnodruk", Chernіvtsі, Ukraine.
2. Hliebova, A.O. and Karchevskyi, B.O. (2015), "Quality management systems at the enterprise in the context of European integration processes", Hlobalnі ta natsіonalnі problemy ekonomіky — Global and National Problems of Economy, vol. 10, available at: http://global-national. in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1450-glebova-a-o-karchevskij-b-o-sistemi-upravlinnya-yakistyu-napidpriemstvi-v-umovakh-evrointegratsijnikh-protsesiv .(Accessed 05 August 2021).
3. DP "UkrNDNC" (2016), DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, idt). Systemy upravlіnnia yakіstiu. Vymohy DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT). Quality management systems. Requirements], DP "UkrNDNC", Kyiv, Ukraine.
4. Lisenko, O.M. (2016), "Quality management systems: features of implementation in accordance with the new version of the ISO 9001 standard", Visnik Schidnoyevropeyskoho universitetu ekonomiki i menejmentu. Seriya: Ekonomika i menejment, vol. 1, pp. 27—34, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_1_6 (Accessed 16, March, 2018).
5. Juran, D. (2002), "The highest level of leadership and quality. All about quality. Foreign experience", Nauchno-tehnicheskij sbornik, Moskva, NTK Trek, pp. 89—99.
6. Taver, E.I. (2005), "The role of management in ensuring product quality. All about quality. Domestic developments", Nauchno-tehnicheskiy sbornik. Sistemi menedjmenta kachestva. Problemi i tendencii razvitiya. Moskva: NTK Тrek, pp. 58—68.
7. Anastasiadi, H.P., Parfenova, E.E. and Silnikov, M.V. (2005), "The management of the enterprise is a key component of the management system. All about quality. Domestic developments", Nauchno-tehnicheskiy sbornik. Sistemi menedjmenta kachestva. Problemi i tendencii razvitiya, Moskva: NTK Тrek., pp. 241—256.
8. Krikun, O.O. (2016), "Compatibility and harmonization of the new version of the ISO 9001: 2015 standard with the international standards for quality management systems", Elektronne naukove vidannya Ekonomika ta suspilstvo, Mukachevskiy derjavniy universitet, [Online], vol. 7, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf (Accessed 04 August 2021).
9. Petrunya, Yu. (2011), Pryynyattya upravlins'kykh rishen': Navch. posib. [Decision-making], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 17 2021, стор. 18 - 24

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian Universit

ORCID:

0000-0003-0040-6863


Р. П. Задорожна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

R. Zadorozhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1229-5611


А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0809-8482


О. І. Кепко

к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці, Уманський національний університет садівництва

O. Kepko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Engineering and Occupational Safety, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-1443-307X

Як цитувати статтю

Сатир Л. М., Задорожна Р. П., Непочатенко А. В., Кепко О. І. Аналітичний кваліметричний підхід до оцінки якості продукції як інструмент прийняття ефективних стратегічних рішень. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 18–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.18

Satyr, L., Zadorozhna, R., Nepochatenko, A. and Kepko, O. (2021), “Analytical qualimetric approach to product quality assessment as a tool for making effective strategic decisions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 18–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.